Akathist Bohozjevení našeho Pána, Boha a Spasitele Ježíše Krista

Obvyklý začátek

K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Kondak 1

Vyvolený vévodo, králi nebe i země, když celý svět spatřil, jak jsi ty, náš Osvětitel, v Jordáně přijal křest od svého služebníka, nebe užaslo, země se zachvěla, andělé se podivili a celé tvorstvo se zaradovalo. I my, nedůstojní služebníci, ti vzdáváme díky, neboť jsi sestoupil mezi hříšníky a celníky, abys vodami Jordánu obmyl naše hříchy, a proto zpíváme: Sláva tobě, Synu Boží, jenž jsi v Jordáně přijal křest, a tak jsi celý svět osvítil, Pane, sláva tobě.

Ikos 1
Andělské mocnosti, hledíte dnes na Krista Pána, jenž se přibližuje k vodám jordánským, aby v nich očistil Adamův hřích. S bázní tedy oslavte božské tajemství jeho slavného sestoupení, neboť jako Bůh se člověku připodobnil, ačkoliv neměl hříchu, a jako Beránek Boží přistoupil, aby na sebe vzal hříchy světa. Proto opěvujte Kristovo Bohozjevení a jako kdysi v Betlémě, tak mu i nyní zazpívejte:

Sláva tobě, Synu Boží, jenž jsi od Otce sestoupil z nebe na zemi.

Sláva tobě, svrchovaný Bože, jenž ses ponížil k přirozenosti služebníka.

Sláva tobě, Spasiteli světa, jenž jsi jako člověk přišel k Janu Křtiteli.

Sláva tobě, Osvětiteli stvoření, jenž jsi jako druhý Adam vzal na sebe hříchy prvního Adama.

Sláva tobě, Světlo bez počátku, jenž jsi zatoužil celému světu zazářit velikou hvězdou osvícení.

Sláva tobě, Slunce spravedlnosti, jenž jsi chtěl lidem darovat milost Bohozjevení.

Sláva tobě, jenž jsi přišel svět očistit od dávné poskvrny.

Sláva tobě, jenž jsi nám ukázal veliké tajemství zbožnosti.

Sláva tobě, jenž jsi učinil slavné zázraky skrze vody jordánské.

Sláva tobě, jenž jsi osvítil nebesa i zemi světlem své moudrosti.

Sláva tobě, jenž jsi ve vodách jordánských utopil duchovního faraona.

Sláva tobě, jenž jsi skrze křest přivedl nový lid k životu věčnému.

Sláva tobě, Synu Boží, jenž jsi v Jordáně přijal křest, a tak jsi celý svět osvítil, Pane, sláva tobě.

Kondak 2
Blažený předchůdce Jan spatřil svým duchovním zrakem tvůj příchod na svět, Kriste, a proto se usadil u vod Jordánu, aby lidem ohlašoval, že se přiblížil a zjevil náš Spasitel. Tehdy zvolal mocným hlasem: Čiňte pokání, přijměte křest vodou a vyjděte mu vstříc, abyste očištěni na duchu i na těle a s neposkvrněnými ústy mohli s radostí zazpívat: Aleluja.

Ikos 2

Veliký předchůdce, podoben pochodni věčného Světla, zjevil skrze sebe nebeské poznání a lidem zvěstoval: „Očistěte se, neboť přijde Kristus, aby zachránil svět od pomíjivosti a vysvobodil prvního Adama z prokletí.“ Kéž se nad těmito slovy zaraduje jordánská pustina a do krásy rozkvete. Kéž nad tímto proroctvím zajásá země a všichni lidé připraví cestu Pánu, narovnají stezky našemu Bohu, a s radostí mu zazpívají:

Sláva tobě, nepřístupné Světlo, jež jsi zazářilo před stvořením světa.

Sláva tobě, nevýstižné Slovo, jež ses ohlásilo skrze hlas volajícího na poušti. 

Sláva tobě, Ohni očišťující, neboť skrze tebe se očišťuje veškerá poskvrna.

Sláva tobě, Prameni milostivý, neboť skrze tebe se osvobozuje každá lidská touha.

Sláva tobě, Stvořiteli nebe a země, neboť jsi zatoužil po křtu z rukou svého služebníka.

Sláva tobě, Jednorozený Synu, neboť ses rozhodl přijít k břehům jordánským.

Sláva tobě, Králi pravdy, jemuž se předchůdce obával rozvázat řemínek opánků.

Sláva tobě, Vládce stvoření, jenž jsi obveselil celý svět svým křtem.

Sláva tobě, předvěčný Bože, neboť maličké jsi osvítil svým Bohozjevením.

Sláva tobě, Světlo světa, neboť tvůj jasný příchod otevírá oči slepých.

Sláva tobě, neboť u tebe je pramen života.

Sláva tobě, neboť v tvém světle jsme spatřili světlo Otcovo.

Sláva tobě, Synu Boží, jenž jsi v Jordáně přijal křest, a tak jsi celý svět osvítil, Pane, sláva tobě.

Kondak 3

Předchůdce poznal moc tvého Božství, když jsi, Pane, sestoupil k Jordánu a on na tebe s bázní pohlédl. V ten čas se jeho duše zaradovala i zachvěla a on svou rukou ukázal na tebe, aby lidem pravil: To je ten, který zachrání svět od pomíjivosti. Ten, který nás vysvobodí ze všeho soužení. Ten, který nás služebníky učiní syny Božími. Ten, který naše temnoty osvítí křtem Ducha Svatého a ohněm. Hle, to je Beránek Boží, který snímá hříchy světa, a proto mu zazpívejme: Aleluja.

Ikos 3

Plný milosrdenství vůči hříšníkům a celníkům přišel jsi k řece Jordánu, Pane, neboť ses již nemohl dívat, jak ďábel souží lidské pokolení. Přišel jsi, abys ještě jednou pravil padlému Adamovi: „Kde jsi? Neschovávej se přede mnou. Chci tě vidět i ve tvé nahotě a bídě. Vždyť přicházím k tobě, aby ses již nemusel přede mnou stydět.“ Proto i my opěvujeme tvůj nezměrný soucit a voláme:

Sláva tobě, dobrý Pastýři, jenž jsi zatoužil najít zbloudilou ovečku.

Sláva tobě, Jednorozený Synu, jenž jsi přišel, abys ji vzal na svá ramena.

Sláva tobě, Milosti nezměrná, jenž jsi sestoupil, abys pozvedl padlého Adama.

Sláva tobě, Lásko nevýslovná, jenž jsi lidské pokolení přivedl na nebesa.

Sláva tobě, jenž jsi posílil ruce slabých a bezbranných.

Sláva tobě, jenž jsi uzdravil údy nemocných.

Sláva tobě, jenž jsi jako Libanon občerstvil vyprahlou pustinu.

Sláva tobě, jenž jsi jako Karmel ozdobil květem pustou jordánskou krajinu.

Sláva tobě, Milostivý, jenž neuhasíš doutnající knot.

Sláva tobě, Dlouhotrpělivý, jenž nedolomíš nalomenou třtinu.

Sláva tobě, jenž jsi přišel hledat a zachránit ty, kteří se ztratili.

Sláva tobě, jenž jsi znovu přišel povolat vyhnaného Adama.

Sláva tobě, Synu Boží, jenž jsi v Jordáně přijal křest, a tak jsi celý svět osvítil, Pane, sláva tobě.

Kondak 4

Bouře pochybností zachvátila předchůdce, když jsi, Kriste Králi, přišel ke břehům Jordánu, abys přijal křest služebníků, a přitom jsi řekl: „Vztáhni svou ruku a dotkni se mé hlavy. Odlož své obavy a učiň vše, co ti říkám.“ Tehdy se předchůdce zachvěl a pravil: „Proč jsi přišel ke svému služebníkovi, Pane, když na sobě nemáš žádné poskvrny? Proč žádáš mě, když jsi větší nežli já. Neznám ani počet hvězd na nebi a ani zemi jsem nezměřil. Jak bych já, tvor, mohl pokřtít toho, který je mým Stvořitelem? Jak by svícen mohl osvítit Světlo? Jak by služebník mohl vztáhnout ruku na svého Pána? To já bych měl být pokřtěn od tebe, abych mohl zazpívat: Aleluja.

Ikos 4

Pane, který miluješ lidi, vyslechl jsi pokorná slova předchůdce, a když jsi viděl jeho bázeň, pravil jsi: „Dobře, Jane, že sis před mnou zachoval svou skromnost, ale odlož svůj strach, neboť mi musíš posloužit, abychom naplnili slova pravdy, že se skrze mne očistí hříchy lidského pokolení.“ Proto se i my radujeme nad tvými slovy plnými laskavosti vůči lidem a s láskou voláme:

Sláva tobě, Kriste, Světlo spravedlnosti, neboť skrze tebe přišla milost a pravda.

Sláva tobě, Králi pravdy, neboť v tobě se políbila pravda a pokoj.

Sláva tobě, laskavý Ježíši, neboť skrze tebe pravda zazářila z Betléma.

Sláva tobě, nejmilostivější Spasiteli, neboť skrze tebe sestoupila pravda z nebes na Jordán.

Sláva tobě, naše Očištění, neboť vodami křtu nás činíš nad sníh bělejší.

Sláva tobě, naše Osvícení, neboť paprsky milosti osvěcuješ naše srdce.

Sláva tobě, Kriste, jenž jsi svým sestoupením nebesa sklonil, neboť jsi zatoužil sklonit svou hlavu před svým předchůdcem.

Sláva tobě, Pane, před nímž se chvějí nebeské mocnosti, neboť jsi upokojil bázeň předchůdcovu.

Sláva tobě, Stvořiteli vod, jenž jsi zatoužil vstoupit do vod jordánských.

Sláva tobě, Otče štědrosti, jenž ses rozhodl nezměrnou milostí přikrýt hříchy světa.

Sláva tobě, Spasiteli z Panny narozený, jenž jsi nás navštívil svým podivuhodným sestoupením.

Sláva tobě, Kriste Bože, jenž ses zjevil celému světu, neboť jsi nás osvítil svým Bohozjevením.

Sláva tobě, Synu Boží, jenž jsi v Jordáně přijal křest, a tak jsi celý svět osvítil, Pane, sláva tobě.

Kondak 5

Tvá milost se rozlila proudem, Pane, když jsi vstoupil do peřejí Jordánu, abys jeho vodami obmyl lidské hříchy. Podivuhodný byl pohled na obnaženého Stvořitele nebe i země, který přijal křest od svého služebníka. Tehdy andělské mocnosti užasly a řeka Jordán nazpět obrátila své vody, protože nemohla snést oheň, jenž stravoval její vody, neboť nezvyklé pro ni bylo očišťovat Přečistého a umývat Bezhříšného. Proto se vesel, řeko Jordáne, radujte se prameny a jezera, hlubiny i moře, neboť Pán dnes posvětil vody a osvobodil vás od knížete temnoty, který se do nich ukryl. Proto se veselte i všichni tvorové země a spolu s námi Kristu zazpívejte: Aleluja.

Ikos 5

Když blažený Jan spatřil tebe, Vládce stvoření, jak ses ponořil do vody, abys potopil hříchy světa, a jak ses obnažil, abys Adamovu nahotu znovu oděl do šatu slávy, zachvěl se celou duší, obrátil se k tobě, Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, a pravil: „Nemohu na tebe vložit svou ruku, Pane. Ty sám mě osviť a posvěť, neboť ty jsi Život, Světlo a Pokoj světa.“ Avšak potom podle tvého slova s bázní položil svou pravici na tvou božskou hlavu, pokřtil tebe, Bezhříšného, a s radostí zvolal:

Sláva tobě, Beránku Boží, jenž jsi přišel vzít na sebe hříchy celého světa.

Sláva tobě, Spasiteli milosrdný, jenž jsi zatoužil utopit hříchy všech lidí ve vodách jordánských.

Sláva tobě, jenž jsi nás očistil od skvrn hříchu.

Sláva tobě, jenž jsi zahladil zločin Adamův.

Sláva tobě, jenž jsi svým Bohozjevením potěšil lidi na zemi.

Sláva tobě, jenž jsi svým křtem v Jordánu osvítil svět pozemský.

Sláva tobě, jenž jsi pro nás přijal přirozenost služebníka.

Sláva tobě, jenž jsi nás obohatil svou chudobou.

Sláva tobě, jenž jsi svou pokorou zničil vládu odvěkého nepřítele.

Sláva tobě, jenž jsi při svém křtu počal zjevně budovat království nebeské.

Sláva tobě, jenž jsi padlým lidem ukázal cestu spásy.

Sláva tobě, jenž jsi světlem Božího poznání zazářil svému nevědomému lidu.

Sláva tobě, Synu Boží, jenž jsi v Jordáně přijal křest, a tak jsi celý svět osvítil, Pane, sláva tobě.

Kondak 6

Podivuhodný kazatel a předchůdce Jan horlivě promlouval k lidem, kteří k němu přicházeli, aby tak připravoval cestu tobě, Pane. Tu však náhle utichl, když jsi sestoupil ke břehům Jordánu a pravil jsi mu: „Neříkám ti, abys mi opakoval to, co říkáš svévolníkům a hříšníkům. Pouze tě žádám, abys mě pokřtil.“ Tehdy Jan poznal, že není dobré, aby se lidský hlas protivil, když přijde Slovo Boží a naplní tak veliké tajemství, že i andělé Boží s bázní utichají a celé stvoření se chvěje. Proto i my uticháme a jen s hlubokou zbožností zpíváme: Aleluja.

Ikos 6

Při tvém křtu, Kriste Pane, zazářilo na Jordáně celému světu osvícení a veliké a strašné tajemství, když jsi vyšel z vody a vytáhl sebou celý svět. V tom se otevřela nebesa, jež Adam kdysi uzavřel sobě i svým potomkům, aby lidé, kteří se narodí z vody a z Ducha, získali možnost vstoupit do ráje, a tak k tobě mohli s radostí volat:

Sláva tobě, Králi světa, jenž jsi povalil hradbu nepřítelovu.

Sláva tobě, Dárce milosti, jenž jsi znovu otevřel ráj, který byl pro neposlušnost uzavřený.

Sláva tobě, jenž jsi na Jordáně odhalil nebesa, která byla hříchem zahalená.

Sláva tobě, neboť andělé, jež sestupují i vystupují, se nyní zjevují předpovězenému.

Sláva tobě, neboť svým sestoupením jsi přichýlil nebesa k zemi.

Sláva tobě, neboť svým křtem jsi vyvýšil zemi k nebesům.

Sláva tobě, neboť skrze otevřená nebesa jsi světu odhalil nevídané tajemství.

Sláva tobě, neboť zjevením světa nebeského jsi věřícím daroval veliké požehnání.

Sláva tobě, neboť jako jsi za časů Eliášových nebe uzavřel, tak jsi nyní seslal z nebe své milosrdenství.

Sláva tobě, neboť jako jsi otevřel nebe nad Jordánem, tak jsi nyní odemkl brány svého nebeského paláce.

Sláva tobě, jenž jsi při křtu zjevil hlubinu Boží lásky vůči člověku.

Sláva tobě, jenž jsi svým vyvoleným ukázal vchod do třetího nebe.

Sláva tobě, Synu Boží, jenž jsi v Jordáně přijal křest, a tak jsi celý svět osvítil, Pane, sláva tobě.

Kondak 7

Pane, jenž člověka miluješ, ve své touze po spáse světa jsi při svém křtu zjevil veliké tajemství Svatého Ducha. A tak jako se na počátku světa vznášel Duch Boží nad vodami jako Dárce života, tak i nyní v čase tvého křtu, Pane, sestoupil tento Duch z otevřeného nebe v podobě holubice a spočinul nad tebou jako nad novým Adamem, aby od této chvíle přebýval mezi lidmi, jež se z vody a Ducha narodí, a oni, odění v nová roucha, mohli Bohu s radostí zazpívat: Aleluja.

Ikos 7

Nové stvoření jsi zjevil, Stvořiteli, ve svém křtu, který ti Jan udělil. Vždyť jako jsi za časů Noemových ve vodách potopy zničil hříchy starého světa, tak jsi i nyní znovu zničil hříchy světa ve vodách jordánských, abys usmrtil člověka starého a stvořil člověka nového skrze křest vodou a Duchem Svatým. Vždyť Duchem tvoříš novou duši, vodou posvěcuješ tělo, a takovými podivuhodnými skutky tvoříš ve vodě skrze Ducha i svou početnou církev, aby k tobě směla na věky volat:

Sláva tobě, Stvořiteli, jenž jsi skrze Jordán spojil nebesa i zemi.

Sláva tobě, Spasiteli světa, jenž jsi otevřel nebesa a zjevil nám Ducha Svatého.

Sláva tobě, nejlaskavější Pane, neboť tvůj Duch nás vede do pravé země.

Sláva tobě, štědrý Pane, neboť tvůj Duch nás očišťuje od každé poskvrny.

Sláva tobě, neboť vodou a Duchem jsi obnovil starého člověka.

Sláva tobě, neboť ohněm svého božství jsi nám daroval ve vodách Jordánu zářivé osvícení.

Sláva tobě, Kriste, neboť svou božskou sílu k životu a zbožnosti daruješ ve křtu svým věřícím.

Sláva tobě, Ježíši, neboť sesláním Ducha Svatého jsi z nás učinil účastníky své božské přirozenosti.

Sláva tobě, neboť když na tobě spočinul Duch moudrosti a rozumu, odhalil jsi lidem čisté poznání Boží.

Sláva tobě, neboť sestoupením Ducha svatého jsi nám věnoval dar rady, síly, zbožnosti a bázně Boží.

Sláva tobě, neboť vodami jordánskými jsi sežehl hlavu hadovu.

Sláva tobě, neboť zjevením Ducha Svatého v podobě holubice jsi nás povolal k mírnosti a čistotě.

Sláva tobě, Synu Boží, jenž jsi v Jordáně přijal křest, a tak jsi celý svět osvítil, Pane, sláva tobě.

Kondak 8

Nepochopitelné a podivuhodné bylo zjevení Přesvaté Trojice na Jordáně, neboť Syn se zjevil v těle, aby přijal křest z rukou služebníka, Duch Svatý sestoupil v podobě holubice a Bůh Otec se zjevil skrze hlas, když pravil: „To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení.“ Jak veliké je tajemství, ve kterém se naplnilo proroctví praotce Davida: „Hospodinův hlas nad vodami! Vznešený Bůh zaburácel hromem, Hospodin nad spoustami vod. Hlas Hospodinův, jak je mocný, hlas Hospodinův, jak je velkolepý!“ Proto i my, nedůstojní služebníci, svými ústy z hlubin duše zpíváme: Aleluja.

Ikos 8

Náš Ježíši, ty bez ustání přebýváš s Otcem na nebesích, ale nevzdaluješ se ani od lidí zde na zemi. Vždyť ses tělesně narodil z Panny v Betlémě a nyní se světu zjevuješ ve vodách Jordánu, abys světlem svého bohozjevení osvítil ty, kteří kráčí temnotou hříchu a přebývají ve stínu smrti. Proto i my, osvícení světlem tvého trojičního zjevení, opěvujeme Boha, který se nám zjevil, a voláme:

Sláva tobě, Synu Boží, jemuž se spolu s Otcem i Duchem klaníme.

Sláva tobě, Synu Otce, jenž jsi byl předchůdcem oslavený.

Sláva tobě, jenž sedíš po pravici Otcově, který tě z nebes oslavil otcovským hlasem.

Sláva tobě, Bože, jenž ses pro nás stal člověkem.

Sláva tobě, jenž ses v Jordáně zjevil jako světlo trojiční, které nikdy nehasne.

Sláva tobě, jenž jsi byl pokřtěný služebníkovou rukou, neboť jsi přišel, abys nás služebníky učinil syny Božími.

Sláva tobě, Prameni života a nesmrtelnosti, jenž nás skrze vodu a Ducha přivádíš k životu věčnému.

Sláva tobě, Stvořiteli nebe i země, jenž nám skrze křest jdeš připravit novou zemi a nové nebe.

Sláva tobě, Východe východů, jenž svým křtem osvěcuješ spáče ve stínu smrti.

Sláva tobě, Světlo ze Světla, jenž jsi v našich srdcích rozsvítil neviditelné světlo Ducha Svatého.

Sláva tobě, bezpočáteční Králi, jenž jsi čistými vodami Jordánu obmyl hřích prarodičů.

Sláva tobě, Stvořiteli, jenž jsi vyprahlé duše občerstvil vodou věčného života.

 Sláva tobě, Synu Boží, jenž jsi v Jordáně přijal křest, a tak jsi celý svět osvítil, Pane, sláva tobě.

Kondak 9

Všechny andělské bytosti se podivily velikému tajemství tvého Bohozjevení, Kriste, neboť starého Adama, pro hřích vydaného pomíjivosti, jsi obnovil vodami Jordánu a dávného hada, jenž se ve vodách neviditelně uhnízdil, jsi vypudil svým křtem. Tím jsi otevřel brány satanovy propasti, abys nás vysvobodil z jejích hlubokých vod. Tak jsi započal budovat svou církev, o níž prorok David kdysi předpověděl: „Tvé království je království všech věků a tvá vláda trvá po všechna pokolení.“ Proto tě, Pane, spolu s ním oslavujeme a spolu se zástupy nebeskými ti zpíváme: Aleluja.

Ikos 9

veliký předchůdce Jan podoben Božímu andělu, předpovězenému prorokem Malachiášem, byl jako jediný z lidí uznán za hodného, aby při tvém křtu, Pane, spatřil sestoupení Ducha svatého a slyšel Otcův hlas z nebe, jenž svědčil o tvém Božím synovství, a tak se stal prvním zvěstovatelem trojičního Bohozjevení. Proto od samého rána promlouval k lidu a ohlašoval: „Viděl jsem, jak Duch sestoupil jako holubice z nebe a zůstal na něm. A já jsem to viděl a dosvědčuji: To je Syn Boží.“ I my, když jsme uvěřili v jeho svědectví, oslavujeme tvé bohozjevení, Kriste, a voláme:

Sláva tobě, Bože bezpočáteční, jehož Duch Svatý z nebe dosvědčil jako Syna Božího.

Sláva tobě, Beránku neposkvrněný, jehož hlas předchůdce ohlásil na zemi.

Sláva tobě, Moci nejvyšší, jenž jsi skrze otevřená nebesa pro nás otevřel i brány svého království.

Sláva tobě, Milosti předvěčná, jenž jsi při svém křtu zjevil lidem nový svět.

Sláva tobě, Králi světa, jenž jsi světu zvěstoval pokoj a spásu.

Sláva tobě, Slunce spravedlnosti, jenž jsi v našich srdcích zazářil paprsky spravedlnosti.

Sláva tobě, jenž jsi zjevil Ducha Svatého, aby tvůj lid očišťoval na cestě spásy.

Sláva tobě, jenž jsi nám při svém křtu zjevil Otce, abychom jej po tvém příkladu oslavovali jako jeho děti.

Sláva tobě, jenž Duchem i ohněm slavně osvěcuješ naše duše zatemnělé hříchem.

Sláva tobě, jenž vodou a Duchem očišťuješ naše duše pošpiněné mnohými vinami.

Sláva tobě, Bože, jenž ses vtělil, abys celý svět obnovil ve vodách Jordánu.

Sláva tobě, jenž jsi naše hříchy utopil v potopě křestní vody.

Sláva tobě, Synu Boží, jenž jsi v Jordáně přijal křest, a tak jsi celý svět osvítil, Pane, sláva tobě.

Kondak 10

Zatoužil jsi spasit naši zkroušenou a poníženou přirozenost, Kriste Spasiteli, a proto jsi přišel mezi hříšníky a celníky a spolu s nimi přijal Janův křest. Tím ses jako Beránek Boží připravil k oběti, abys svou drahocennou krví vykoupil z hříchu Adamovo pokolení. Proto jsi sestoupil do vod jordánských, aby ses připravil na křest své smrti, o němž jsi před svým utrpením pravil: „V křest mám být ponořen, a jak je mi úzko, než bude vykonán!“ A proto ti s vděčností zpíváme: Aleluja.

Ikos 10

Předvěčný králi, Kriste Ježíši, přišel jsi k Jordánu, abys jako všemohoucí soudce ukončil Adamovo odsouzení a všem jeho potomkům daroval věčný život. Proto jsi vzal do svých rukou lopatu své lidské přirozenosti, abys pročistil obilí na mlatě světa a jako moudrý pastýř oddělil ovce od kozlů. Proto tě prosíme, abys i nám, kteří jsme byli pokřtěni ve jménu Přesvaté Trojice, dovolil v našem životě najít pravou stranu spásy, abychom k tobě mohli s radostným srdcem volat:

Sláva tobě, Veleknězi, jenž jsi svým křtem zemi přenesl do nebes.

Sláva tobě, veliký Pastýři, jenž jsi k Jordánu přišel pro své stádce.

Sláva tobě, jenž jsi zemi založil na vodách, abys ji spasil na vodách Jordánu.

Sláva tobě, jenž jsi nad zemí upevnil nebe, abys ji ve vodách křtu přivedl do nebes.

Sláva tobě, Prameni vody věčného života, jenž jsi vyprahlé povolal k pramenům spásy.

Sláva tobě, Zvěstovateli věčné pravdy, jenž jsi naplnil naši touhu po Božím poznání.

Sláva tobě, Milostí oplývající, jenž sis nás zamiloval nezměrnou láskou.

Sláva tobě, jenž jsi nás oživil vodami svatého křtu.

Sláva tobě, jenž ses pohřbil ve vodách Jordánu, abychom i my skrze křest a smrt mohli na věky spočinout v tobě.

Sláva tobě, jenž ses zahalil vodami Jordánu jako šatem, abychom se i my směli obléct do šatu spravedlnosti a čistoty.

Sláva tobě, jenž jsi svým tělem zničil hradbu nepřítele, abys ty, které od tebe vzdálil hřích, znovu přitáhl k sobě.

Sláva tobě, jenž jsi lidi smířil ve svém svatém těle, abys je mohl sjednotit v jediné církvi Boží.

Sláva tobě, Synu Boží, jenž jsi v Jordáně přijal křest, a tak jsi celý svět osvítil, Pane, sláva tobě.

Kondak 11

Kéž ti nové a krásné písně, Kriste, zazpívá celé stvoření a všichni lidé ať se duchovně veselí, oslavují svátek svého jasného osvícení a spolu s blaženým Řehořem volají: Je čas znovuzrození, zroďme se tedy znovu z nebe. Je čas svítání, oblékněme se proto v nového Adama. Je svátek osvícení, nechme se osvítit božským světlem, abychom kráčely s obnoveným duchem a spolu s anděly zpívali: Aleluja.

Ikos 11

Pane Ježíši Kriste, ve vodách Jordánu jsi zazářil jako Světlo podstatně spojené se Světlem Otcovým, a tak jsi skrze svůj křest daroval celému světu veliké a neviditelné světlo milosti a pravdy, aby ti, kteří přebývají v temnotě a stínu smrti uzřeli to světlo a kráčeli za ním. Osvěť v tento veliký den i nás, kteří bloudíme v temnotách hříchu, abychom přijali tvé světlo, obnovili naše srdce, pozvedli se k nebesům a s vděčností volali:

Sláva tobě, Osvětiteli světa, jenž jsi nás přišel křtít Duchem a ohněm.

Sláva tobě, Spasiteli hříšníků, jenž jsi nás přišel zachránit z hlubin hříchu.

Sláva tobě, Světlo bezpočáteční a všudypřítomné, jenž jsi nás přišel očistit od poskvrny hříchu.

Sláva tobě, Světlo nad všechna světla vyvýšené, jenž jsi přišel osvítit svět.

Sláva tobě, Záře slávy Otcovy, jenž jsi svým zjevením rozehnal temnotu nevědomosti.

Sláva tobě, jenž přebýváš v nepřístupném světle a osvěcuješ nás světlem Bohozjevení.

Sláva tobě, Světlo ze Světla, jenž jsi zazářil v temnotě pohlcující hříšníky.

Sláva tobě, Jitřenko spravedlnosti, jenž jsi zvěstoval svítání dne spásy.

Sláva tobě, Světlo nezacházející, jenž jsi skrze svůj křest zjevil záři Přesvaté Trojice.

Sláva tobě, Ikono nejjasnější podstaty Otcovy, jenž nás vedeš k branám nebeského království.

Sláva tobě, Přemožiteli smrti, jenž jsi nás vysvobodil z pout pomíjivosti.

Sláva tobě, Původce života, jenž jsi nám ukázal cestu věčného života.

Sláva tobě, Synu Boží, jenž jsi v Jordáně přijal křest, a tak jsi celý svět osvítil, Pane, sláva tobě.

Kondak 12

Skrze tvůj křest, Kriste Spasiteli, se dnes všem lidem zjevila spasitelná Boží milost, neboť když jsi přišel k Jordánu, Přečistý, abys očistil hříchy lidu a rozdrtil hadovu hlavu, daroval jsi nám milost křtu, která osvobozuje každého z pout dávného prokletí. Proto zbožně spěcháme ke křestnímu prameni, abychom načerpaly vodu života, kterou Duch neviditelně rozdává těm, kdo s vírou a vděčností zpívají: Aleluja.

Ikos 12

Opěvujeme, Kriste, tvé Bohozjevení, oslavujeme tvůj křest, jenž jsi od Jana přijal ve vodách Jordánu, klaníme se tvému nevýslovnému soucitu vůči lidem, kteří přebývají v hříchu, a spolu s předchůdcem vyznáváme, že ty jsi vskutku Beránek Boží, který přišel, aby na sebe vzal hříchy světa a vykoupil jej svou přečistou krví. Proto tě prosíme, abys přijal i naše nesčetné poklesky a neodnímal jsi od nás světlo své milosti, abychom k tobě mohli s čistým srdcem volat:

Sláva tobě, Synu Boží, jenž jsi ve vodách Jordánu zažehl veliké světlo k osvícení celého světa.

Sláva tobě, Bože předvěčný, jenž jsi skrze svůj křest zjevil nesmírnou milost své lásky vůči člověku.

Sláva tobě, Spasiteli, jenž jsi přišel ke břehům Jordánu, abys vyhledal lidi, kteří zbloudili v temnotě hříchu.

Sláva tobě, Přemožiteli života, jenž ses místo života pomíjivého rozhodl darovat život věčný.

Sláva tobě, Vládce nad životem i smrtí, jenž jsi otupil osten smrti a zjevil život nepomíjející.

Sláva tobě, Stvořiteli nebe i země, jenž jsi všechny potěšil svým křtem.

Sláva tobě, Králi králů, jenž jsi obyvatele pozemského království pozval do království nebeského.

Sláva tobě, Vládce vladařů, jenž jsi těm, kteří touží po spáse, otevřel nebesa.

Sláva tobě, náš Spasiteli, jenž jsi nepřišel k Jordánu kvůli spravedlnosti, ale z nezměrné lásky k člověku.

Sláva tobě, Kriste Bože, jenž jsi posvětil vodní živel, aby se vyprahlé duše mohli občerstvit křestní milostí.

Sláva tobě, Jednorozený Synu a Slovo Boží, jenž sytíš naše duše svým svatým slovem.

Sláva tobě, všemohoucí Bože, jenž jsi naše duše zahřál poznáním svých zázraků.

Sláva tobě, Synu Boží, jenž jsi v Jordáně přijal křest, a tak jsi celý svět osvítil, Pane, sláva tobě.

Kondak 13

Pane Ježíši Kriste, Beránku Boží, který jsi sestoupil do vod Jordánu, abys sňal hříchy celého světa, přijmi tuto skromnou modlitbu, již ti z celého srdce přinášíme, a svým spasitelným křtem osvěť nás, kteří přebýváme v temnotě hříchů, abychom osvobozeni z pout nepřítele počali žít novým životem a se všemi svatými ti směli zazpívat: Aleluja.

Modlitba

Pane Ježíši Kriste, ty jsi Jednorozený Syn Boží, jenž se jako světlo ze světla zrodil z Otce přede všemi věky a v poslední čas se skrze Ducha Svatého vtělil z Marie Panny a stal se člověkem, a protože jsi již nemohl hledět na utrpení lidského pokolení, přišel jsi ve světlý den svého Bohozjevení k řece Jordánu mezi hříšníky a celníky, abys v jejích vodách na sebe vzal hříchy celého světa. A proto tě prosíme i my, tví služebníci, kteří žízní po spáse, abys nám daroval vodu své milosti a odpustil nám všechny naše hříchy, abychom zbývající dny našeho života mohli prožít ctnostně, nevinně, spravedlivě, zbožně a v očekávání posledního dne, kdy přijdeš ve slávě, abys nás soudil, ne podle našich skutků, ale podle své lásky, a učinil z nás účastníky věčného života ve tvém království, kde bychom se všemi svatými oslavovali tvé přesvaté jméno, spolu s tvým Otcem, jenž nemá počátku, i tvým dobrým a životodárným Duchem, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Závěr

K: Nejvyšší moudrost.

L: Ctihodnější jsi nad cheruby a neporovnatelně slavnější nad serafy, bez porušení jsi porodila Boha Slovo: pravá Bohorodičko, velebíme tě.

L: Ve jménu Pánově požehnej, otče.

K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, který který se dal pro naši spásu Janem pokřtít v Jordáně, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, silou ctihodného a životodárného kříže, na přímluvu svatých ctihodných a veškeré slávy hodných apoštolů, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.

L: Amen.