Akathist k Panně Marii, Matce ustavičné pomoci

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Kondak 1

Vyvolená vládkyně a prameni Božích milostí, shromáždili jsme se, abychom uctili tvůj slavný obraz, skrze který rozdílíš své milosti. Přikryj svým pláštěm své děti, které k tobě pozvedají své ruce a zpívají: Raduj se, milostiplná, jediná naše naděje.

Ikos 1

Bezpočet andělů stojí u tvého slavného trůnu, Milostiplná, a bezustání zpívají: „Raduj se!“ Neboť neví, jak by tě důstojněji velebili, ani jak by lépe vystihli tvou krásu, ani jak by se více nesytili pohledem na tebe. I my, kteří jsme se shromáždili před tvým obrazem, pozvedáme své oči k nebesům a s vírou voláme:

Raduj se, Milostiplná, Pán s Tebou.

Raduj se, prameni nebeských pokladů.

Raduj se, denice, jež osvěcuješ všechny končiny země.

Raduj se, nevyčerpatelná hlubino milosrdenství.

Raduj se, královno a matko Božích vyvolených.

Raduj se, země medem oplývající pro obživu mnohých národů.

Raduj se, předpovězený strome, jenž stín k odpočinku nabízíš.

Raduj se, plodná ratolesti olivovníku nad Libanon líbeznější.

Radujte se, ruce, které se za nás pozvedáte výše nežli ruce Mojžíšovy.

Raduj se, neboť Bůh ti daruje vše, zač se přimluvíš.

Raduj se, naděje všech pokolení.

Raduj se, příčino naší radosti.

Raduj se, milostiplná, jediná naše naděje.

Kondak 2

Jakýsi krétský kupec doslechl se o tvém obrazu, jenž byl střežen jako cenná perla pro podivuhodné své zázraky. Plný smělosti uloupil obraz z chrámu, uložil jej ve své lodi a vydal se na moře. My jsme však otiskli tvůj obraz, Neposkvrněná Panno, do svého srdce jako drahocenný poklad a s tvou pomocí plujeme napříč oceánem života vstříc nebeskému Městu a zpíváme: Aleluja.

Ikos 2

Neposkvrněná Panno, spatřili jsme moudrost Pánovy prozřetelnosti a v úžasu se skláníme před její nedostižností. Vždyť Bůh hodlal uchránit tvůj přečistý obraz před pohany, a tak použil ruce muže hrabivého, aby jej přenesly do Říma, kde bude oslavován všemi národy. Přál si totiž, aby skrze tvé přímluvy, Matko Boží, bylo vylito bohatství milostí a milosrdenství na jeho lid. Tak ses stala skutečnou schránou úmluvy, která daruje život místo smrti těm, kteří se jí dotknou. Vždyť ve své náruči nechováš desky zákona, ani kvetoucí hůl ani zlatou skříňku, ale samotného Krista, chléb života, nevadnoucí květ i zákonodárce, a proto voláme, pros jej za ty, kteří ti zpívají:

Raduj se, posvátná schráno nové smlouvy.

Raduj se, mocná zbrani proti plukům nepřítele.

Raduj se, průvodkyně pustinami života.

Raduj se, ratolesti Jišajova, neboť jsi vydala květ pravého božství.

Raduj se, vinná révo, jež vyrůstáš na kameni nevědomosti.

Raduj se, neboť na tobě spočinul duch rady a síly.

Raduj se, desko Božího milosrdenství.

Raduj se, mano nad med sladší.

Raduj se, sedmiramenný svícne osvěcující všechny národy.

Raduj se, obraze rukou stvořený podle obrazu nestvořeného světla Otcova.

Raduj se, životodárný paprsku věčného života.

Raduj se, neotřesitelný trůne věčného krále.

Raduj se, milostiplná, jediná naše naděje.

Kondak 3

Moc nejvyššího zjevila se na každém místě, kde je uctíván tvůj drahocenný obraz, Matko Boží. Vždyť nemocní u tebe nachází uzdravení, trpící útěchu a ti, kteří přebývají v temnotách, přijímají osvícení duše i těla. Tak všechny sytíš svou laskavostí a táhneš je na své svaté srdce, jež září nezacházejícím světlem, a proto zpívají: Aleluja.

Ikos 3

Matko Boží, jako drahocennou perlu chováme v úctě tvůj obraz, který k nám přišel jako světlo z Východu. Skláníme se před tebou jako před jasnou jitřenkou, jež zvěstuje příchod Božího dne, neboť na místě, kde jsi zazářila, přiblížila se spása, a proto voláme:

Raduj se, bráno ráje nestřežená.

Raduj se, neuzamčená pokladnice, která všem přináší hojnost užitku.

Raduj se, prameni živé vody, jež se bez ustání rozlévá.

Raduj se, roso hermonská, jež se snáší na horu siónskou.

Raduj se, sladký nápoji daný k občerstvení duší vyprahlých.

Raduj se, neboť krůpějemi krve naplnila jsi pohár radosti.

Raduj se, neboť lačným podala jsi chléb síly k nasycení všech národů.

Raduj se, mohutná hradbo města Božího, jež celý svět obepíná.

Raduj se, Boží příbytku při návrší hory zbudovaný.

Raduj se, plodonosná horo, na niž se Bůh na věky usadil.

Raduj se, trůne Krista krále.

Raduj se, hlubino slávy nevadnoucí.

Raduj se, milostiplná, jediná naše naděje.

Kondak 4

Bouře výčitek zkrušila duši onoho krétského kupce, když na konci svého života ulehl na lůžko smrtelné. Nenacházel útěchu pro svou duši, dokud nepožádal svého přítele, aby navrátil tvůj obraz chrámu. Tehdy jsi jej přijala pod svou ochranu a pomohla mu překročit propast života, aby v pokoji zazpíval: Aleluja.

Ikos 4

Když se římský lid doslechl o podivuhodném zázraku, jakým jsi stihla nepokorné srdce svatokrádce, vyšel spolu biskupy a kněžími pro tvůj obraz a za svitu svic jej přinesli do chrámu, kde zazpívali:

Raduj se, Marie, ctihodná naše vládkyně.

Raduj se, přesvatá Boží rodičko nejmilostivější.

Raduj se, panno panen.

Raduj se, Matko Boží milosti.

Raduj se, zahrado uzavřená.

Raduj se, prameni zapečetěný.

Raduj se, studnice živé vody vyvěrající při úpatí hory siónské.

Raduj se, dcero siónská nad Jeruzalém krásnější.

Raduj se, kvetoucí lilie, jež svou vůní vše naplňuje.

Raduj se, vyvolená a Bohem ozdobená.

Raduj se, svatyně svatých slávou Boží naplněná.

Raduj se, neboť jsi chválou a slávou všech národů.

Raduj se, milostiplná, jediná naše naděje.

Kondak 5

Přesvatou krev svého Syna i kopí, jež mělo probodnout jeho srdce, ocet a kříž spatřila jsi ve zvláštním vidění v rukách andělů jako znamení naděje všech národů. Tvé srdce však pronikla smrtelná bolest, a proto jsi objala Dítě a s hořkostí zaplakala: Jak tě mohu přinést v oběť, můj Synu, krásnější nad syny lidské? Jak snesu tvé utrpení, laskavý paprsku? Jak zhojím strasti své duše, když se tvé rány stanou mými bolestmi? Ale pro spásu světa mi učiň vše podle své vůle, neboť zpívám: Aleluja.  

Ikos 5

Mnoha strastmi navštívená Matko, všechny krajiny země spatřily tvé utrpení, jež nám ukazuje tvůj obraz, a divily se, že jsi v cenu výkupného dala Neocenitelného, abys pomohla vykoupit své děti z otroctví nepřítele. Jakými slavnými písněmi bychom mohli dostatečně opěvovat tvou lásku? Jak bychom mohli vhodně chválit velkodušnost tvého utrpení? Jakými květy duchovních skutků bychom mohli pokrýt stezku tvých strastí? Vždyť jen jako děti můžeme zazpívat:

Raduj se, královno a matko.

Raduj se, neposkvrněná ovečko.

Raduj se, nevyčerpatelný prameni srdce mateřského.

Raduj se, lásko nezničitelná a nevýslovná.

Raduj se, pokladnice mého srdce.

Raduj se, sladkosti mojí duše.

Raduj se, neboť ve strašném utrpení jsi nás pod křížem porodila.

Raduj se, neboť ses pro své děti všeho odřekla.

Raduj se, neboť zvěstováním andělským jsi kříž přijala.

Raduj se, neboť jako první ses napila z hořkého kalicha Kristova.

Raduj se, Ráchel, jež pláčeš nad dětmi pobitými duchovním nepřítelem.

Raduj se, plameni lásky, jež neuhasily ani přívaly hrozného utrpení.

Raduj se, milostiplná, jediná naše naděje.

Kondak 6

Přesvatá Bohorodičko, jako ochránce svého obrazu vyvolila jsi bohonosné kazatele našeho Vykupitele podobné novému pokolení Áronovu. Oni následují stopy zakladatele svého řádu a po celém světě hlásají tvou velikost, učí všechen lid uctívat tě jako prostřednici všech milostí a skrze tebe oslavovat Boha: Aleluja.

Ikos 6

Blahoslavená královno, Tvůj přezázračný obraz zazářil celému světu. Dnes je všemi národy uctíván na vyvoleném návrší Věčného města, odkud svolává v jedno shromáždění rozptýlené tvé děti a znesvářené bratry, aby jako zářící hvězdy mohli vstoupit do království Kristova a zazpívali:

Raduj se, svítání potemnělého Východu.

Raduj se, průvodkyně těch, kteří ve tmách zabloudili.

Raduj se, osvoboditelko vězňů temnoty.

Raduj se, ochránkyně Kristova vinohradu.

Raduj se, nejkrásnější z žen, jež opatruješ stádce svého ženicha.

Raduj se, dcero Davidova, korunovaná na trůnu jeho království.

Raduj se, královno sedící po pravici svého Syna a Pána.

Raduj se, vládkyně oděná do zlatého roucha a ozdobená Božskou vznešeností.

Raduj se, neboť tví synové jsou knížaty země.

Raduj se, oslavovaná z pokolení na pokolení.

Raduj se, plodonosný strome života zalévaný Duchem Svatým.

Raduj se, vytoužená jitřenko, zvěstovatelko jasného slunka.

Raduj se, milostiplná, jediná naše naděje.

Kondak 7

Ten, který se stal Prostředníkem všech, zatoužil spasit svět svými strastmi. Vybral si však i tebe jako spolutrpitelku a zástupkyni naší spásy. Proto, když visel na kříži, nazval tě Matkou těch, kteří uvěřili v jeho jméno a oslavují jej zpěvem: Aleluja.

Ikos 7

Moudrost Boží vysadila církev jako zahradu a otevřela v ní pramen živé vody, z jakého jsi vzešla ty, blahodárná řeko. Ten pramen napájí celou zemi, takže mimo něj není života ani nebeské rosy. Skrze něj pak bujně vyrůstá vinohrad, otevírají se květy zbožnosti, lilie panenství a množství mučedníků, kteří pro vlahý dotyk Svatého Ducha zpívají:

Raduj se, životodárná řeko vyvěrající z rajské zahrady.

Raduj se, ty, která pustiny srdce proměňuješ v překrásný sad.

Raduj se, panenská nivo, která vydala květ čistoty.

Raduj se, ratolesti Kristova vinohradu, neboť jsi přinesla hrozny mučednictví.

Raduj se, vodo jezera Siloe, neboť uzdravuješ slepotu srdce.

Raduj se, neboť očišťuješ naše srdce poskvrněné vášněmi.

Raduj se, neboť nás obmýváš jako jehňata připravená k oběti.

Raduj se, holubice, která nám zvěstuje novou zemi.

Raduj se, duho, jež připomínáš smlouvu Starého zákona.

Raduj se, Rút, jež sbíráš poztrácené klasy obilí.

Raduj se, strome, jehož listy uzdravují všechna pokolení.

Raduj se, bráno nového Jeruzaléma otevřená dnem i nocí.

Raduj se, milostiplná, jediná naše naděje.

Kondak 8

Podivuhodné a nepochopitelné tajemství ukazuješ nám, Pane náš Bože, neboť sis zachoval své božství a přeci činíš vůli svého stvoření, Přeblahoslavené své Matky. Vždyť právě jí jsi odhalil všechny své úmysly, aby prosila jen za to, co se shoduje s tvou vůlí, vedla nás po cestách tvých přikázání a rozdílela dary zamýšlené tvou prozřetelností, neboť jako ty touží zachránit všechny, kteří ti zpívají: Aleluja.

Ikos 8

Nic na nebesích ani na zemi není pro tebe nemožné, Přeblahoslavená Panno Maria. Hříšníky můžeš přivést k pokání a zdraví navrátit nemocným. I když jsi učiněna rukou svého Pána a Stvořitele a ve své pokoře ses ponížila mezi služebníky všech, přeci jsi svými modlitbami převýšila mocnosti andělské. Láskou jsi poranila srdce svého ženicha, Nevěsto nesnoubená, takže ti nemůže odepřít nic, oč žádáš. Proto se naše oči upínají k tobě, Paní a vládkyně naše, dokud štědře nepodělíš své služebníky, kteří ti zpívají:  

Raduj se, neúnavná prosebnice.

Raduj se, oltáři ustavičné oběti.

Raduj se, zářící koruno církve Kristovy.

Raduj se, kalichu nebeské radosti.

Raduj se, horo, z níž Bůh svou mocí promluvil.

Raduj se, stole božské lahodnosti.

Raduj se, zahrado Ducha Svatého.

Raduj se, neboť svým jediným slovem jsi spojila zemi s nebesy.

Raduj se, neboť slovem tvých modliteb povstává nové stvoření.

Raduj se, neboť nekonečným milosrdenstvím propast hříchů zaplavuješ.

Raduj se, neboť duše kající jsi k trůnu Serafínů přivedla.

Raduj se, neboť celý svět jsi svým soucitem posvětila.

Raduj se, milostiplná, jediná naše naděje.

Kondak 9

Všechny národy přichází, aby chválili tebe, přečistou a neposkvrněnou Matku, na jakou čekala všechna pokolení, požehnanou mezi ženami, od věků ohlášenou a předpovězenou. Neboť ses stala počátkem a pramenem všech zázraků, radostí celého stvoření, a proto i my zpíváme: Aleluja.

Ikos 9

Ani učení řečníci nemohou tě dostatečně velebit za všechny zázraky, jakými jsi obdařila své služebníky, kteří se s důvěrou sklonili před tvým obrazem. Vždyť jako laskavá matka pamatuješ na své děti a ustavičně pomáháš strádajícím, trpícím a opuštěným, kteří k tobě se slzami bolestí volají:

Raduj se, milovaná Matko sirotků.

Raduj se, pokojný přístave tonoucích.

Raduj se, jasné světlo, jež otevírá oči slepých.

Raduj se, oleji, jenž hojí rány zraněných.

Raduj se, naděje zoufajících.

Raduj se, radosti strádajících.

Raduj se, Matko Dárce všeho dobra, neboť nás obohacuješ svými dary.

Raduj se, neboť svýma rukama nás vždy žehnáš.

Raduj se, královno, jež vládneš mocí lásky.

Raduj se, rajský vánku, jenž slzy osušuješ.

Raduj se, neboť nás nebeskou radostí naplňuješ.

Raduj se, růže vzešlá z keře planého.

Raduj se, milostiplná, jediná naše naděje.

Kondak 10

Jako jsi, dobrotivý Pane, kdysi Izraeli zjevil podivuhodnou skálu spásy, tak jsi nyní svým služebníkům putujícím pouští tohoto světa daroval tajemný obraz své Matky. Proto se k němu utíkáme s nadějí, abychom z něho čerpali zázračný nápoj tvé přebohaté milosti, a zpíváme: Aleluja.

Ikos 10

V tobě, dobrotivá Paní, naleznou nezdolnou hradbu a nedobytnou věž Davidovu ti, které Bůh vyvolil k boji s knížetem temnoty. Oblečeni v pancíř tvé ochrany s odvahou odráží útoky tvých nepřátel a zpívají píseň vítězství:

Raduj se, ženo pohotová, jejíž pluky jsou k boji připraveny.

Raduj se, nevěsto, jež hlavu hadovu patou rozdrtila.

Raduj se, nepřemožitelná odvaho vojska Kristova.

Raduj se, dvojsečný meči v ústech kazatelů.

Raduj se, klíči střežící chrám kněžské svatosti.

Raduj se, pomocnice a průvodkyně pastýřů.

Raduj se, povzbuzení pronásledovaných.

Raduj se, posilo v těžkostech pokušení.

Raduj se, pevná kotvo v bouřích života.

Raduj se, neboť upevňuješ právo mezi národy.

Raduj se, neboť střežíš hranice země před vpádem nepřátel.

Raduj se, ochránkyně bezmocných.

Raduj se, milostiplná, jediná naše naděje.

Kondak 11

S láskou ti zazpíváme sladkou píseň andělského pozdravení, v němž ti tvůj netělesný služebník oznámil příchod Emanuela a zvěstoval radost celému světu. Vždyť s jeho slovy přemáháme nepřátele těla i duše, získáváme tvou mocnou a ustavičnou pomoc, radujeme se z příchodu mocného Spasitele a s vděčností zpíváme: Aleluja.

Ikos 11

Zazářila jsi jako příjemné světlo našim zkroušeným duším přebývajícím v slzavém údolí, kde každého dne snáší těžkosti práce, bolesti utrpení, boj s pokušením, a kde duchovní nepřátelé usilují o jejich věčný život.  Bez tvých přímluv a ustavičné tvé pomoci nepřejdeme úzkou stezkou našeho života, pokud nebudeš střežit naše kroky a nevyvedeš nás ze stínu tohoto vězení do nezacházejícího světla, abychom ti mohli zpívat:

Raduj se, neboť jsi zazářila těm, kdo se narodili v slepotě svých hříchů.

Raduj se, hvězdo vedoucí k nejvyššímu vladaři.

Raduj se, oblačný sloupe uprostřed pustiny.

Raduj se, roso duší vyprahlých.

Raduj se, pokojné útočiště v bouřích vášní nedůstojných.

Raduj se, větre, jenž bezpečně provází loď skrze útesy.

Raduj se, obratná kormidelnice v hlubinách neznámých.

Raduj se, lékařko bolestí našeho života.

Raduj se, neboť zoufalé posiluješ nevýslovnými milostmi.

Radujte se, ruce, jež z hlubin vytahujete tonoucí.

Raduj se, neboť zavíráš pasti šelmy duchovní.

Raduj se, neboť jsi roztrhla pouta odvěkého nepřítele.

Raduj se, milostiplná, jediná naše naděje.

Kondak 12

Chvályhodná královno, vypros našim duším milost, aby po celý život zachovaly svůj šat, kdysi omytý krví Beránkovou, neposkvrněný. Vždyť naději ve svou spásu jsme vložili do tvých rukou a prosíme, abys nám v hodinu smrti vyšla naproti s hořící svící, osvítila naši poslední cestu a přivedla nás k Bohu, který obveseloval dni naší mladosti. Tehdy se zaradují naše duše a budou ti na věky vzdávat chválu a zpívat: Aleluja.

Ikos 12

Nevýslovnými písněmi tě opěvují šestikřídlí cherubíni a mnohoocí serafíni, nespočetné zástupy andělů spolu se shromážděním svatých, kteří se po věky na nebesích radují a předávají ti věnce modliteb tvých služebníků rozptýlených po celém světě. Hledí na tvou tvář zářící tak oslnivým jasem a čekají na tvůj příkaz, jímž zachráníš ty, kteří ti zpívají:

Raduj se, celého světa přímluvkyně.

Raduj se, jasné slunce ozařující nebesa i zem.

Raduj se, božská ochránkyně hledící k Východu.

Radujte se, neutichající ústa prorocká.

Raduj se, vévodkyně vojska cherubínského.

Raduj se, průvodkyně pozemšťanů.

Raduj se, kniho Boží prozřetelnosti.

Raduj se, tajemná schráno jeho Moudrosti.

Raduj se, bezedná hlubino jeho záměrů odvěkých.

Raduj se, nástroji Ducha Svatého.

Raduj se, vládkyně celého stvoření v pokoře vyvýšená.

Raduj se, služebnice Pánova, jež stále činíš jeho vůli.

Raduj se, milostiplná, jediná naše naděje.

Kondak 13

Milostiplná Matko celého světa, přijmi od svých duchovních dětí tuto píseň chvály, neboť jsi z Ducha Svatého tajemně porodila svého Syna v našich duších. Posiluj lásku k svému Synu v srdcích těch, jež se podřizují svaté vůli Boží, a přiveď do věčné slávy nebeského království ty, kteří ke tvé cti zpívají: Aleluja.

Modlitba

Přečistá Matko Boží, Neposkvrněná Panno, Královno světa, Ochránkyně křesťanů, Útočiště a Naděje hříšníků, k tobě se utíkám jako nejzbědovanější ze všech a skláním svou šíji před tvým svatým obrazem, chvályhodná má vládkyně.

Tobě vzdávám svá nejhlubší díkůvzdání za všechny milosti, jaké jsi štědře rozlévala na poskvrněnou mou duši. Zvláště ti děkuji, žes mě vysvobodila od věčných muk, které jsem si nesčetněkrát zasloužil.

Zamiloval jsem si tě, má královno, a pro tuto lásku ti slibuji, že ti budu sloužit podle svých sil, a ke tvé službě přivedu i ostatní, aby ti sloužili, uctívali tě a milovali.

Milostivá Matko, tys po Bohu mou jedinou nadějí a příčinou mé spásy. Přijmi mě, svého služebníka, pod svou mocnou ochranu. A protože můžeš od Boha obdržet vše, oč požádáš, upros jej, aby mě ochránil od všelijakých pokušení a nástrah, nebo aby mi je alespoň pomohl svou mocí překonat. Rovněž mi vypros nezdolnost víry, pevnou naději, pravou lásku a v poslední den mého života při mě ty sama stůj. Avšak, má nejdražší Paní, ne podle tužeb mých nečistých úst, ale podle lásky, kterou máš od Boha.

Neopouštěj mě, dokud mě neuvidíš mezi spravedlivými, kde tě budu oslavovat a opěvovat v království tvého Syna a Boha, jemuž jedinému náleží všechna sláva, čest a klanění spolu s jeho Otcem, jenž nemá počátku, i jeho přesvatým, dobrým a životodárným Duchem, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.