Akathist k svatému andělu ochránci

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Kondak 1

Svatý anděli, Pán Bůh tě vyvolil za ochránce mé duše i těla, a proto se osměluji přinést ti tuto píseň chval, ačkoliv jsem tvým nehodným služebníkem. A protože s odvahou hledíš na tvář Krále nebeského, prosím, chraň mě před neštěstím a soužením i před nepřáteli viditelnými a neviditelnými, neboť volám: Raduj se, anděli Páně, můj nebeský ochránce.

Ikos 1

Svatý anděli, byl jsi poslán z nebes, abys mě po všechny dni mého života chránil a provázel. Proto se k tobě utíkám a prosím: ty sám mě podněcuj a poučuj, když ti nyní s upřímnou láskou a vroucností počínám zpívat píseň chval a volám:

Raduj se, anděli Boží, můj přímluvce u Přesvaté Trojice.

Raduj se, netělesný vojíne Krále králů.

Raduj se, nebeský služebníku Pána pánů.

Raduj se, společníku jeho rozumových a duchovních služebníků.

Raduj se, neboť vždy vůli Pánovu činíš.

Raduj se, neboť z Božího příkazu a s jeho pomocí mou duši chráníš.

Raduj se, neboť se nikdy ode mě hříšného neodvracíš.

Raduj se, neboť vždy se mnou nehodným přebýváš.

Raduj se, neboť mě na všech mých cestách střežíš.

Raduj se, neboť mě ode všeho zlého chráníš.

Raduj se, neboť mě z vůle Boží na stezkách života provázíš.

Raduj se, neboť mě s laskavostí napomínáš.

Raduj se, anděli Páně, můj nebeský ochránce.

Kondak 2

Když spatřil Pán, jenž si člověka zamiloval, že se po pádu našeho praotce Adama všichni lidé k hříchu nachýlili, poslal ze své nevýslovné milosti do celého světa svaté anděly a každému člověku svěřil jeho ochránce. Proto svatí andělé naplňují vůli svého Pána, neboť jsou vždy připraveni pomáhat těm, kteří se zbožností zpívají: Aleluja.

Ikos 2

Mému rozumu vypros osvícení, svatý anděli, abych poznal, jak blahá, příjemná a dokonalá je vůle Boží, a mé srdce napřim k jejímu svědomitému následování, abych nepřestával opěvovat tebe, svého ochránce, a bez ustání volal:

Raduj se, neboť láskou k Bohu, mému Stvořiteli, mé srdce zapaluješ.

Raduj se, neboť mě k modlitbě chval, proseb a díků často podněcuješ.

Raduj se, neboť jako věrný strážce dům mé duše bázní Boží ohrazuješ.

Raduj se, neboť k Spasiteli obětovanému za hříchy světa mé myšlenky napřimuješ.

Raduj se, neboť Kristovo utrpení i smrt na kříži v mé paměti utvrzuješ.

Raduj se, neboť vzpomínkou na utrpení Pánovo mě od hříchů odvracíš.

Raduj se, neboť o záštitu milosti Ducha svatého mě prosit učíš.

Raduj se, neboť útěchou seslanou srdci tichému a pokornému mě ujišťuješ.

Raduj se, neboť k všudypřítomnosti Boží mé myšlenky obracíš.

Raduj se, neboť můj duchovní zrak k jeho vševědoucnosti pozvedáš.

Raduj se, neboť Božím milosrdenstvím vůči kajícím se hříšníkům mé srdce potěšuješ.

Raduj se, neboť před spravedlivým soudem nad zatvrzelými a nekajícími mou duši varuješ.

Raduj se, anděli Páně, můj nebeský ochránce.

Kondak 3

Sílu božské milosti vypros mi, můj anděli ochránce, abych neúnavně a vytrvale kráčel po spasitelné stezce Božích přikázání a celým srdcem i ústy bez ustání oslavoval přesvaté jméno našeho Boha a jen jemu zpíval: Aleluja.

Ikos 3

Bohem vyvolený ochránce, jako světlá hvězda ozařuješ temnotu mé duše a rozptyluješ oblaka nevědomosti mého srdce. Proto se před tebou s rozechvěním skláním a prosím, abys očistil také všechny mé smysly vášněmi zaslepené, abych více nebloudil v temnotách hříchu, neboť opěvuji tvou podivuhodnou záři a volám:

Raduj se, hvězdo Světla nezacházejícího, neboť mě jasem tří paprsků jediného božství osvěcuješ.

Raduj se, přejasný paprsku, neboť mé oči temnotou hříchu zaslepené projasňuješ.

Raduj se, neboť toho, který v nepravostech bloudí, na cestu práva přivádíš.

Raduj se, neboť přikázání Páně přede mě jako zrcadlo mého života stavíš.

Raduj se, neboť zákon Boží jsi jako lampu mým nohám a světlo na mé cestě postavil.

Raduj se, neboť mě učíš, abych s radostí slovům evangelia Kristova uvěřil.

Raduj se, neboť mě podněcuješ, abych učení svého božského Učitele a Pána bez váhání přijal.

Raduj se, neboť mě posiluješ, abych kánony svaté církve věrně zachovával.

Raduj se, neboť mě vedeš, abych pravidla a podání svatých apoštolů pokorně následoval.

Raduj se, neboť mě utvrzuješ, abych víru svaté pravověrné církve pravdivě vyznával.

Raduj se, neboť mě povzbuzuješ, abych svou víru i smrtí dosvědčoval.

Raduj se, neboť mě varuješ, abych s bludaři a rozkolníky církve obcoval.

Raduj se, anděli Páně, můj nebeský ochránce.

Kondak 4

Na moři mého života se strhla bouře a vlny světských vášní zmítají mou duchovní lodí, takže v ohrožení je pokoj mé ubohé duše. Kde bych mohl najít pokojný přístav spásy než u tebe, můj anděli ochránce, do něhož po Bohu vkládám svou naději? Vždyť ty jsi moudrým lodivodem vprostřed bouří pokušení, které mě sužují, a proto s vděčností za tvou pomoc Bohu zpívám: Aleluja.

Ikos 4

Když tě, anděli Boží, můj mocný ochránce, slyší a vidí duchové zla, neodvažují se přiblížit k tvé přečisté záři, aby mé duši zasadili své zhoubné rány. Proto tě pokorně prosím, abys mě pro mou nestálost neopouštěl, ale vždy mě chránil před jejich nekalými léčkami a nástrahami, neboť s lítostí volám:

Raduj se, neboť mocnou ochranou svých křídel mě přikrýváš.

Raduj se, neboť s mečem plamenným mě bez ustání střežíš.

Raduj se, neboť v boji s knížetem temnoty při mně stojíš.

Raduj se, neboť přemáhat jeho proradné služebníky mi pomáháš.

Raduj se, neboť démonské hubitele duší jako polní ptáky ode mě odháníš.

Raduj se, neboť ďábelské nástrahy jako lstivé lišky přede mnou odhaluješ. 

Raduj se, neboť zběsilé jejich útoky od mého rozumu i srdce odrážíš.

Raduj se, neboť setbu jejich pýchy a nenávisti z mého srdce vytrháváš.

Raduj se, neboť závist a zlomyslnost od mých myšlenek odvracíš.

Raduj se, neboť znamením kříže mě zahánět zlé myšlenky učíš. 

Raduj se, neboť mocí beze strachu šlapat po hadech a štírech mě posiluješ.

Raduj se, neboť nepřemožitelnou zbrojí proti všem mým nepřátelům se odíváš.

Raduj se, anděli Páně, můj nebeský ochránce.

Kondak 5

Můj blažený ochránce, odvažuji se připodobnit tě k zářivé hvězdě, skrze niž Bůh v dávných dobách vedl mudrce, aby se Spasiteli poklonili. Vždyť tvá nerozlučná a jasná přítomnost ukazuje mi pravou cestu, která vede do království Kristova, abych mohl být uznán za hodného spolu se zástupy archandělů a andělů předvěčnému Králi slávy zpívat: Aleluja.

Ikos 5

Vidíš-li mě zahaleného oblakem temných vášní, svatý ochránce mé duše, nehněvej se na mě, ani mě neopouštěj, ale napodob mého dlouho trpělivého Spasitele, zůstaň při mně a veď k pokání mou duši, dokud pramen mých očí nevydá slzy lítosti, jež by očistily její poskvrnu. Za to tě pokorně prosím a volám:

Raduj se, neboť modlitbu jako vonnou oběť kadidla za mě hříšného Bohu přinášíš.

Raduj se, neboť u Stvořitele se za mou spásu bez ustání přimlouváš.

Raduj se, neboť jeho spravedlivý hněv proti mně namířený svou přímluvou odvracíš.

Raduj se, neboť milosrdného Pána o odpuštění všech mých provinění prosíš.

Raduj se, neboť jeho dobrotivost vzýváš, aby mě spolu s mými nepravostmi nezahubil.

Raduj se, neboť bez ustání mého Vykupitele žádáš, aby mi čas na nápravu života prodloužil. 

Raduj se, neboť mě povzbuzuješ, abych všechny dny svého života v pokání prožil. 

Raduj se, neboť mi touhu vnukáš, abych za všechny své hříchy před Pánem pokání činil.

Raduj se, neboť mě nabádáš, abych každého dne své hříchy zpytoval a pravdivě vyznával.

Raduj se, neboť mé srdce zármutkem a lítostí plníš, že jsem svého přelaskavého Boha zarmoutil.

Raduj se, neboť mě vedeš, abych svůj ubohý a hříchem poskvrněný život oplakával.

Raduj se, světlonosný a neutichající prostředníku mé spásy.

Raduj se, anděli Páně, můj nebeský ochránce.

Kondak 6

S pozvednutým hlasem vyznávám, jak o mě, hříšného, bez ustání pečuješ, můj anděli ochránce. Vždyť v soužení a pohromách, jaké v tomto bouřlivém světě sužují pokoj mé duše, stal ses mi pohotovým těšitelem, jenž mi ukazuje, že všechny tyto zkoušky používá Pán ve své moudrosti jako lék pro neduživou mou duši, a tak mě vedeš, abych nebeskému Lékaři s vděčností zpíval: Aleluja.

Ikos 6

Mou duši zahalenou temnotou zármutku a malomyslnosti prozařuje světlo milostivé útěchy a mé srdce se plní veselím a radostí, neboť mě, svatý anděli, svými radami bez ustání podněcuješ, abych s odvahou jako celník prosil laskavého Boha za odpuštění svých hříchů. Proto mě, můj učiteli, nepřestávej napomínat a povzbuzovat, abych k tobě volal:

Raduj se, neboť mi pomáháš, abych s láskou jařmo spasitelného utrpení přijímal.

Raduj se, neboť mě povzbuzuješ, abych svou naději v nouzi a neštěstí k Bohu upínal.

Raduj se, neboť mě učíš, abych zármutek a bolesti s odvahou snášel.

Raduj se, neboť mé srdce chráníš, abych malověrnosti a sklíčenosti nepodléhal.

Raduj se, neboť mě posiluješ, abych neustával v boji s nepřítelem, jenž nás chce lapit do sítí beznaděje.

Raduj se, neboť slovy apoštolovými mě přesvědčuješ, že ti, kdo chtějí zbožně žít, zakusí pronásledování.

Raduj se, neboť mě vedeš, abych následoval příklad proroků a apoštolů, kteří v utrpení a soužení pevně obstáli.

Raduj se, neboť mě těšíš pohledem na zástup mučedníků a vyznavačů, kteří pro Krista svou krev prolili.

Raduj se, neboť utrpení samotného Pána a Spasitele před můj duchovní zrak stavíš.

Raduj se, neboť nadějí ve věčnou odměnu mé srdce sytíš.

Raduj se, neboť radostným očekáváním věčných milostí mou duši občerstvuješ.

Raduj se, neboť svou věrností mě laskavě potěšuješ.

Raduj se, anděli Páně, můj nebeský ochránce.

Kondak 7

Milosrdný náš Stvořitel ve své touze po spáse svého lidu poslal mi tebe, svého anděla, jako věrného strážce a dobrého vychovatele, abys mi po celý život vždy a všude svými svatými radami pomáhal, před léčkami ďáblovými mě chránil a dobrými skutky mě připravoval, abych směl spolu s prozíravými pannami přistoupit ke svatební hostině v nebi a zpívat: Aleluja.

Ikos 7

Novou milost prokázal můj Pán a Bůh mně, nehodnému svému služebníkovi, jenž zhřešil více nežli ostatní, neboť nehleděl na má nezměrná provinění a nezahubil mě spolu s mými hříchy, ale s trpělivostí očekává, až se k němu navrátím a začnu činit pokání. Věřím, že za to vděčím i tvým přímluvám, laskavý můj ochránce, a proto k tobě s láskou a vděčností volám:

Raduj se, neboť v rozbouřených vodách tohoto života mě před utonutím chráníš.

Raduj se, neboť z jámy mých provinění mě svou rukou pomocnou vytahuješ.

Raduj se, neboť z hříšného spánku zhoubné lenosti mě probouzíš.

Raduj se, neboť můj rozum zatemněný lhostejností září své přítomnosti osvěcuješ.

Raduj se, neboť mé srdce chladné a téměř vyhaslé svými modlitbami zapaluješ.

Raduj se, neboť k slávě Boží mou duši bez ustání povzbuzuješ.

Raduj se, neboť k důstojné chvále Stvořitelově můj hlas připravuješ.

Raduj se, neboť opěvovat mého Pána mě nejen slovy, ale i srdcem vyučuješ.

Raduj se, neboť k následování jeho svaté vůle mě podněcuješ.

Raduj se, neboť mou vůli k sebezáporu vedeš.

Raduj se, neboť k bezelstnosti holubic a tichosti beránků mě vychováváš.

Raduj se, neboť nevinnost dětí a moudrost starců mi vyprošuješ.

Raduj se, anděli Páně, můj nebeský ochránce.

Kondak 8

Poutníkem a cizincem jsem na této zemi, v níž přebývám životem marným a prchavým, a přeci jsem zahanben, neboť nepamatuji na svou smrt, ani na poslední soud, při němž stanu před spravedlivým Soudcem, abych se zodpovídal za veškeré své skutky a slova. Proto tě prosím, ochránce mé duše, brzy mě probuď z hříšného spánku, aby mě čas mé smrti nezastihl nepřipraveného, a já směl prosit milostivého Boha za odpuštění svých mnohých provinění a hlasem radosti mu zazpíval: Aleluja.

Ikos 8

Až Pán a Stvořitel světa završí čas mého pozemského putování, pohlédni, můj laskavý ochránce, na strašná muka přichystaná duchům zla, nekajícím se hříšníkům i pro mě, a přikryj mě křídly svého milosrdenství jako orel své mláďátko, abych tě spatřil jako svého strážce, který přemáhá kruté nepřátele, jež mě k sobě poutají. Za to tě ve zkroušenosti prosím a volám:

Raduj se, neboť hořký a strašný okamžik smrti před můj duchovní zrak stavíš.

Raduj se, neboť mi blízkost jeho nevyhnutelné a neočekávatelné hodiny připomínáš.

Raduj se, neboť na každý den jako by byl poslední mě hledět učíš.

Raduj se, neboť mě bez ustání na přechod do jiného světa připravuješ.

Raduj se, neboť mě vedeš, abych ve své duši lítost a zkroušenost probudil.

Raduj se, neboť stále toužíš, abych pokání nejen na konci svého života činil.

Raduj se, neboť mě zrazuješ, abych si svět a vše, co je s ním spojeno, oblíbil.

Raduj se, neboť mi pomáháš, abych náklonnost vůči pomíjivému bohatství ze srdce vykořenil.

Raduj se, neboť mi připomínáš, jak jsou pozemská potěšení pomíjivá.

Raduj se, neboť mi odhaluješ, že všechna krása světa je polnímu kvítí podobná.

Raduj se, neboť mě učíš, abych po slávě lidské jako stín prchavé netoužil. 

Raduj se, neboť mě povzbuzuješ, abych se k nepomíjející slávě Boží obrátil.

Raduj se, anděli Páně, můj nebeský ochránce.

Kondak 9

S mnohými hříchy jsem spojil svůj život, jenž jsem rozmařile promarnil. A když se nyní ke konci schyluje, tím spíše se nade mnou moji nepřátelé vypínají, touží mě pohltit a do propastí pekelných strhnout. Proto tě úpěnlivě prosím, můj laskavý ochránce, buď mi záštitou, až budu procházet cestou nelítostných strastí a doveď mě bez úhony až k branám království nebeského, kde zástupy andělů s radostí vítají ty, kteří zpívají: Aleluja.

Ikos 9

Ani jazyky výmluvné nemohou vystihnout vše, co jsi, svatý můj ochránce, v mém životě pro mě učinil. Vždyť jsi mou duši skrze koupel svatého křtu přijal, od útlého věku mě chránil, v dětství vyučoval, před pády do hříchu mě v mladosti střežil, ve zralosti mě povzbuzoval a na všech mých cestách až k stáru provázel. Tak jsi mě napomínal i těšil, pomáhal a na cestu spásy navracel, a proto k tobě s vděčností volám:

Raduj se, neboť svou pomoc ani přímluvu jsi mi nikdy neodmítal.

Raduj se, neboť mě už z rána pozvedáš, abych se s vděčností k Bohu obracel.

Raduj se, neboť mě učíš, abych modlitbou počátek každého dne posvěcoval.

Raduj se, neboť mě napomínáš, abych své dílo s modlitbou vždy zahajoval.

Raduj se, neboť mě zadržuješ, abych toliko na vlastní síly spoléhal. 

Raduj se, neboť mě podněcuješ, abych jméno Páně svými ústy vzýval a celým srdcem miloval.

Raduj se, neboť mě vedeš, abych bez ustání toliko o věcech potřebných a užitečných rozmlouval.

Raduj se, neboť můj jazyk střežíš, aby marnivosti, mnohomluvnosti a rouhání nepropadal.

Raduj se, neboť mě při každé mé činnosti provázíš.

Raduj se, neboť mě ke střídmosti a skromnosti přivádíš.

Raduj se, neboť chráníš můj spánek, aby mě nepřítel zlými sny nepokoušel.

Raduj se, neboť krotíš mé vášnivé touhy a můj zrak studem přikrýváš.

Raduj se, anděli Páně, můj nebeský ochránce.

Kondak 10

Přišel jsi spasit svět, můj laskavý Ježíši, a proto tě prosím o odpuštění všech mých provinění, jak mě k tomu povzbuzuje tvůj netělesný služebník, jehož jsi ve své lásce k člověku vyvolil za mého ochránce, aby mě bezpečně doprovodil do království tvé slávy, kde bych s dušemi spravedlivých mohl zpívat: Aleluja.

Ikos 10

Stal ses mi mocnou hradbou, svatý anděli, proti léčkám nelítostných nepřátel, kteří touží po mé věčné záhubě a mou duši leností a lhostejností oslabují. Proto tě prosím, můj ochránce, abych na tvou přímluvu směl před smrtí přijmout Přečisté Tělo a Nejsvětější Krev mého Spasitele, a tak posilněn nepomíjejícím pokrmem a životodárným nápojem bez bázně vstoupil do království Božího, a proto k tobě, svému dobrodinci, volám:

Raduj se, neboť tobě je dána moc, abys ode mě útoky démonů odháněl.

Raduj se, neboť tobě je dána síla, abys neviditelné mé nepřátele přemáhal.

Raduj se, neboť mě před lstí a úskoky ďáblovými chráníš.

Raduj se, neboť ode mě zlobu knížete tohoto světa odvracíš.

Raduj se, neboť před strašným výsměchem zlých duchů mě v hodině smrti střežit budeš.

Raduj se, neboť údolím smrti mě bezpečně svou ochranou provedeš.

Raduj se, neboť posilněn tvou pomocí doufám, že mě Bůh před branami svého království osamoceného neponechá.

Raduj se, neboť s tvou přímluvou věřím, že mě Spasitel temnotám odsouzení nevydá.

Raduj se, neboť mě vedeš, abych slzami pokání obměkčil Pána, aby mě gehenny pekelné uchránil.

Raduj se, neboť mě dnem i nocí k modlitbě podněcuješ, aby mě spolu s démony nezatratil.

Raduj se, můj učiteli a stálý průvodce.

Raduj se, můj rychlý pomocníku a mocný přímluvce.

Raduj se, anděli Páně, můj nebeský ochránce.

Kondak 11

I když ti tuto píseň z hlubin svého srdce přináším, můj svatý ochránce, nemohu dostatečně vyslovit bezmeznou svou vděčnost za všechna dobrodiní, která mi až do této chvíle prokazuješ. A přeci ještě o jedno žádám: upros našeho Stvořitele, aby mě při svém posledním soudu nepostavil po své levici, ale dovolil mi spolu se všemi svatými zpívat: Aleluja.

Ikos 11

Pohasla lampa mé duše, neboť mi schází olej dobrých skutků, kterými bych ji mohl zapálit. Na koho se obrátím, já ubohý, obtěžkaný hříšným spánkem, až mě nečekaně zastihne půlnoc mého života? Abych spolu s rozumnými pannami nezaslechl hlas Ženichův „Neznám tě“, pomoz mi, můj ochránce, naplnit schránu mé duše olejem ctností, zvláště milosrdenstvím a pokorou, neboť k tobě volám:

Raduj se, neboť mě povzbuzuješ, abych svou duši jedinému Pánu otevíral.

Raduj se, neboť mé srdce obnovuješ, abych jeho přikázání lásky následoval.

Raduj se, neboť mě podněcuješ, abych si Stvořitele celým srdcem, celou duší a celou myslí zamiloval.

Raduj se, neboť mi připomínáš, abych lásku svým bližním bez ustání prokazoval.

Raduj se, neboť mě učíš, abych jim lásku nejen slovy a jazykem, ale i skutkem projevoval.

Raduj se, neboť mě touhou naplňuješ, abych jim ve všech jejich strastech napomáhal. 

Raduj se, neboť mě vedeš, abych plačící těšil a utiskovaných se zastával.

Raduj se, neboť mi radíš, abych o nuzné a potřebné pečoval.

Raduj se, neboť mě připravuješ, abych za své přátele své tělo i duši ochotně vydával.

Raduj se, neboť mé oči zakrýváš, abych na hříchy svého bratra nepohlížel. 

Raduj se, neboť mě zdržuješ, abych svého bratra pro jeho hříchy soudil.

Raduj se, neboť mi bráníš, abych klevetám proti svým přátelům naslouchal.

Raduj se, anděli Páně, můj nebeský ochránce.

Kondak 12

Všemohoucí Bůh obdařil tě milostí, svatý můj ochránce, abys mě chránil na všech mých cestách, abych si nohu o kámen pokušení neporanil, dokud mě bezpečně nepřivedeš před Krista Boha, jemuž bych spolu se všemi zástupy nebeskými zazpíval: Aleluja.

Ikos 12

Opěvuji tvé podivuhodné milosrdenství a dobrotivost, netělesný služebníku Boží, neboť nehledíš na ohavnost mých mnohých hříchů, ale bez ustání se za mě nehodného přimlouváš před trůnem Boha v Trojici jediného, aby mě neuvrhl do věčné propasti pekelné, ale dovolil mi vstoupit do království nebeského. Proto přijmi tuto píseň, již ti z pokladnice své duše přináším, když volám:

Raduj se, neboť vzpomínkou na nadcházející soud Boží mě od hříchů odrazuješ.

Raduj se, neboť mou duši jako snoubenku na setkání se svým Ženichem připravuješ.

Raduj se, neboť důstojného účastníka svatební hostiny Kristovy ze mě učinit toužíš. 

Raduj se, neboť plamen lampy mé duše před jeho příchodem střežíš.

Raduj se, neboť oděv hříchu ze mě ustavičně svlékáš.

Raduj se, neboť šatem neposkvrněné čistoty mé odíváš.

Raduj se, neboť se staráš, aby mě Pán při svém soudu po pravici postavil.

Raduj se, neboť se za mě přimlouváš, aby mě k zástupu svých vyvolených připojil.

Raduj se, neboť o přímluvu i zástupy nebeské prosíš, aby mě Bůh s nimi ve svém království sjednotil.

Raduj se, laskavý a radostný můj strážce.

Raduj se, věrný prostředníku a horlivý můj přímluvce.

Raduj se, po Kristu Bohu a jeho Matce má pevná naděje.

Raduj se, anděli Páně, můj nebeský ochránce.

Kondak 13

Anděli Boží, přeslavné mé duchovní světlo, přijmi tuto úpěnlivou píseň díkůvzdání a až mě Bůh povolá před svůj soud, prokaž mě hříšnému své milosrdenství a stůj při mně, abych směl bez odsouzení stanout v rajských příbytcích, kde bych spolu s tebou na věky věků předvěčnému Králi slávy zpíval: Aleluja.

Modlitba

Svatý anděli, můj laskavý ochránce, se srdcem zkroušenými a duší sklíčenou se k tobě v modlitbě utíkám, neboť celým srdcem poznávám a ústy vyznávám, že nemám jiného přítele, průvodce, ochránce a zastánce jako jsi ty, svatý anděli, jenž stojíš před trůnem Pánovým a přimlouváš se za mě, nedůstojného a neužitečného služebníka, který zhřešil více nežli jiní. Proto tě pokorně prosím: nakloň svůj sluch vůči svému nedokonalému služebníkovi a nevzpomínej na hříchy, jimiž jsem se provinil proti našemu Pánu a Stvořiteli. Prokaž mi své milosrdenství a neopouštěj mě, ale probuď mě z hříšného spánku a svými přímluvami mi pomoz, abych zbytek svého života prožil bezúhonně, přinášel plody pokání, a tak byl pod tvou ochranou uznán za hodného vstoupit do bran království nebeského, kde bych spolu s tebou a všemi spravedlivými oslavoval svaté, slavné, nejctihodnější a vznešené jméno, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Závěr

K: Nejvyšší moudrost.
L: Ctihodnější jsi nad cheruby a neporovnatelně slavnější nad serafy, bez porušení jsi porodila Boha Slovo: pravá Bohorodičko, velebíme tě.
L: Ve jménu Pánově požehnej, otče.

K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, s přispěním všech ctihodných nebeských beztělesných mocností, na přímluvu svatých ctihodných a veškeré slávy hodných apoštolů, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.