Akathist k svatému velkomučedníkovi Jiřímu, divotvůrci

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Kondak 1

Tobě, nepřemožitelný a vítězný vévodo Jiří, přinášíme píseň chvály jako našemu zastánci a rychlému pomocníkovi. A protože, svatý velkomučedníku Jiří, směle stojíš před Pánem, pospěš nám na pomoc svou přímluvou a zachraň nás od veškerých strastí, neboť k tobě voláme: Raduj se, svatý Jiří, velkomučedníku a divotvůrce.

Ikos 1

Stvořitel andělů a všeho tvorstva Původce zjevil tě své církvi jako ochránce víry a nepřemožitelného mučedníka. Proto tě, svatý Jiří, za skutky tvého utrpení oslavujeme a voláme:

Raduj se, neboť až do krajnosti sis Syna Božího zamiloval.

Raduj se, neboť pro jeho jméno jsi s láskou svou duši odevzdal.

Raduj se, vyznavači Bohem vyvolený.

Raduj se, hrdino milostí Boží oslavený.

Raduj se, příteli andělů.

Raduj se, následovníku proroků.

Raduj se, svatý Jiří, velkomučedníku a divotvůrce.

Kondak 2

Spatřil jsi proradné modloslužebníky, kterak křesťany pronásledují, a přeci ses nezalekl jejich nástrah a mučení, ale jako věrný vojín Kristův jsi rozdal svůj majetek chudým a dobrovolně jsi předstoupil před radu pohanskou, abys Kristu, svému Pánu a Bohu zazpíval: Aleluja.

Ikos 2

Poznal jsi jediného Boha, jehož ve třech osobách uctíváme, a slovy rozumnými jsi jej vyznal před shromážděním modloslužebníků, a tak jsi zahanbil i krále pohanského, že se pošetile sklání před věcmi stvořenými. Proto oslavujeme tvou nedostižnou moudrost, svatý Jiří, a z hloubi srdce voláme:

Raduj se, zvěstovateli jediného a pravého Boha.

Raduj se, věrný obhájce přesvaté Trojice.

Raduj se, neboť nevěřícím jsi veliké tajemství víry ukázal.

Raduj se, neboť oblak modloslužby jsi rozehnal.

Raduj se, řečníku Bohem provázený.

Raduj se, učiteli moudrostí Boží naplněný.

Raduj se, svatý Jiří, velkomučedníku a divotvůrce.

Kondak 3

Moc Boží, jež osvěcuje každého člověka, a která na tento svět přišla, navštívila i tebe, když jsi snášel utrpení věznice, pokorný velkomučedníku Jiří. Proto jsi život pozemský jako smetí odvrhl a pevně se přichýlil toliko ke Kristu. Tak jsi v jeho jménu dobrý boj završil, a proto nyní smíš spolu s anděly na věky Bohu zpívat: Aleluja.

Ikos 3

Tvůj rozum i srdce Duch Svatý osvítil, a tak jsi mohl za jméno Boží se smělostí k boji povstat. A protože jsi s pevností ve víře až k prolití krve vytrval, odhalil jsi bláhovou pýchu bezbožného shromáždění, a proto voláme:

Raduj se, štíte na obranu zbožnosti pozdvižený.

Raduj se, meči proti modlářství tasený.

Raduj se, sloupe víry pravé.

Raduj se, hradbo církve Kristovy.

Raduj se, ozdobo věřících.

Raduj se, postrachu bezbožných.

Raduj se, svatý Jiří, velkomučedníku a divotvůrce.

Kondak 4

Nerozumný mučitel, který po tvé smrti dychtil, svatý velkomučedníku Jiří, zatoužil i po tvé krvi jako pes vyhladovělý, a proto přikázal, aby tvé tělo na kolo připoutali a na hrozná muka vydali. Tys však svou mysl v Pánu upevnil a s nadějí Bohu zazpíval: Aleluja.

Ikos 4

Když Dioklecián a kněží pohanští od tebe slyšeli slova moudrosti, zahořeli proti tobě hněvem, zvláště proto, že jsi pravil: „Nelítostný králi, marně mě mučíš. Vždyť pro mě život je Kristus a smrt je mi ziskem.“ Proto tě vzýváme, statečný velkomučedníku, a voláme:

Raduj se, neboť za odvážné vyznání víry jsi v kole krev svoji prolil.

Raduj se, neboť svou krví jsi vítězství víry zvelebil.

Raduj se, v horlivosti apoštolům rovný.

Raduj se, dobrovolným utrpením Kristu podobný.

Raduj se, obhájce víry nezdolný.

Raduj se, mučedníku nad diamant pevnější.

Raduj se, svatý Jiří, velkomučedníku a divotvůrce.

Kondak 5

Hvězdě Bohem seslané ses připodobnil, svatý velkomučedníku Jiří, neboť anděl tě před zraky všech zázračně uzdravil a z kola osvobodil, a tak jsi pohany osvítil vírou v Trojici jednopodstatnou, aby jí spolu s tebou zazpívali: Aleluja.

Ikos 5

Spatřili lidé moc Božích zázraků, jež na tobě byly jasně patrné, s pokorou od tebe přijali učení Kristovo a s údivem počali volat: „Vpravdě veliký je Bůh křesťanů!“ Proto oslavujeme tvou památku, chvályhodný velkomučedníku Jiří, a voláme: 

Raduj se, neboť svým jasným slovem jsi temnotu nevíry rozptýlil.

Raduj se, neboť svým mučednickým vyznáním jsi nevěřící v Kristu osvítil.

Raduj se, neboť legii vojáků pozemských jsi k zástupům nebeským připojil.

Raduj se, neboť jako vojín Kristův ses s vojsky nebeskými spřátelil.

Raduj se, slávo statečných křesťanských hrdinů.

Raduj se, okraso přejasného shromáždění mučedníků.

Raduj se, svatý Jiří, velkomučedníku a divotvůrce.

Kondak 6

Jako zvěstovatel pravdy připodobnil ses apoštolům Duchem Svatým naplněným, neboť jako oni chlubil ses i ty křížem Kristovým, kterým byl pro tebe svět ukřižován a ty světu. Vždyť jako Jonáš byl uvězněn v břiše velryby, tak i tebe tví nepřátelé uvrhli do pece vápna nehašeného, a tak jsi svým životem oslavil Boha, jenž je podivuhodný ve svých svatých, a proto jsi mu v peci jako v chrámu slávy zazpíval: Aleluja.

Ikos 6

Ježíš, který po třech dnech zazářil v hrobě světlem svého vzkříšení, všemohoucí přemožitel pekla i smrti, zachránil i tebe z nebezpečí porušitelnosti, velkomučedníku Jiří. A když tě tví mučitelé po třech dnech nalezli v peci vápna nehašeného a spatřili, že žiješ, pozvedli své ruce k Bohu a s bázní jej písněmi velebili. My se však radujeme a s vítěznou písní k tobě voláme:

Raduj se, neboť skrze pohanu pece vápna nehašeného jsi pýchu ďáblovu překonal.

Raduj se, neboť podivuhodným Božím zásahem jsi zvěrstva svých mučitelů přemohl.

Raduj se, neboť ač nevinný jsi za své viníky Boha o odpuštění prosil.

Raduj se, neboť za jejich obrácení ses k Bohu po vzoru Pavlově modlil.

Raduj se, muži přání duchovních.

Raduj se, schráno darů nepřeberných.

Raduj se, svatý Jiří, velkomučedníku a divotvůrce.

Kondak 7

Proradný tvůj mučitel zatoužil lapit tvé srdce do sítí modloslužby, a tak tě zkoušel oklamat kouzly mágů pohanských. Ty jsi však, Bohem vyvolený mučedníku Jiří, spolu s králem Davidem pravil: „U Boha je má spása i sláva,“ a proto jsi jen jemu zazpíval: Aleluja.

Ikos 7

Novou proradnost ukázal služebník satanův Dioklecián, když ve své pošetilé horlivosti vůči kultu modloslužebnému nařídil, aby tě, svatý velkomučedníku Jiří, jedem napojili. Tys však svou víru i naději vložil do Boha, a tak, i když jsi smrtonosný nápoj vypil, nic zlého se ti nepřihodilo, a proto s údivem nad tvou svatostí voláme:

Raduj se, neboť v důvěře vůči Bohu živému ses nezklamal.

Raduj se, neboť nástrahy svých mučitelů jsi v marnost obracel.

Raduj se, vymítači démonů.

Raduj se, ničiteli nástrah pohanských čarodějů.

Raduj se, neboť skrze tebe se Bůh podivuhodný ve svých svatých zjevuje.

Raduj se, neboť skrze tebe se jméno Kristovo zbožně oslavuje.

Raduj se, svatý Jiří, velkomučedníku a divotvůrce.

Kondak 8

Podivnou a strašnou radu dostal proradný král Dioklecián od jakéhosi mága, aby ti, svatý velkomučedníku Jiří, na důkaz pravosti víry Kristovy nařídil mrtvého vzkřísit. Tys však ani na chvíli nezapochyboval, ale tomu, který je Bohem živých a ne mrtvých, jsi zazpíval: Aleluja.

Ikos 8

Nejlaskavější Ježíš, jehož sis celou svou duší i srdcem zamiloval, blažený velkomučedníku Jiří, vyslyšel horoucí modlitbu tvé víry, a mrtvého na tvé slovo vzkřísil. Tak bylo oslaveno svaté jméno Boží a potvrzena víra spasitelná, aby i nevěřící a zaslepení užasli a jediného Boha poznali, a proto voláme: 

Raduj se, neboť Pán zástupů se skrze tebe podivuhodně projevil.

Raduj se, neboť skrze tebe mrtvého z hrobu vzkřísil.

Raduj se, neboť skrze tebe zaslepený mág ve víře prozřel.

Raduj se, neboť mnoha trpícím křesťanů jsi cestu do svatyně svatých ukázal.

Raduj se, podivení lidu římského.

Raduj se, povznesení rodu křesťanského.

Raduj se, svatý Jiří, velkomučedníku a divotvůrce.

Kondak 9

Všichni andělé oslavovali Boha, který tě, svatý velkomučedníku Jiří, obdaroval takovou odvahou, že jsi ani ve vězení v modlitbě neustával. Za to jsi směl jako veliký účastník Boží milosti spatřit ve vidění Pána, jenž tvou hlavu věncem nepomíjejícím ozdobil, a proto spolu s tebou zpíváme: Aleluja.

Ikos 9

Výřeční učenci nemohou svými jazyky dostatečně vystihnout tvou chválu, svatý velkomučedníku Jiří, za tvé skutky i za utrpení, jež jsi dobrovolně pro Krista a jeho církev snášel. Ani my nevíme, jak bychom náležitě oslavili tvou památku, a proto alespoň voláme:

Raduj se, neboť svým dobrovolným utrpením jsi v sobě starého Adama ukřižoval.

Raduj se, neboť z rukou Pánových jsi za svou odvahu věnec spravedlnosti přijal.

Raduj se, vzore zbožné horlivosti.

Raduj se, obraze duchovní obětavosti.

Raduj se, neboť Krista, a ne sebe, jsi chtěl dokonale potěšit.

Raduj se, neboť jakoukoliv smrt za Krista jsi byl ochoten podstoupit.

Raduj se, svatý Jiří, velkomučedníku a divotvůrce.

Kondak 10

Jako Eliáš jsi pro Boha horlil, svatý velkomučedníku Jiří, a proto jsi zatoužil zachránit duše, jež ve stínu modloslužby hynuly. Proto jsi vstoupil do chrámu pohanského, démony mocí Boží rozehnal, modly skácel, jejich kněze pokořil a jako vítěz jsi ne s lidmi, ale s anděly Bohu zazpíval: Aleluja.

Ikos 10

Bezcitný a zatvrzelý tvůj mučitel nepoznal Boha, který se skrze tebe, svatý velkomučedníku Jiří, zázračně projevoval, ale podoben hadu své uši před tvými slovy uzavřel, a proto rozkázal, aby ti hlavu jako hanebnému zloději setli. Tehdy jsi sice se zármutkem zaplakal nad ztrátou jeho duše, ale s radostí jsi přijal svou smrt, pro niž tě opěvujeme a s láskou voláme:

Raduj se, neboť jsi víru, naději a lásku až do konce zachoval.

Raduj se, neboť jsi při svém zesnutí mnohé zázraky vykonal.

Raduj se, neboť korunu své milosti na tebe Bůh již na zemi vložil.

Raduj se, neboť slávou a velebností tě Pán na nebi odměnil.

Raduj se, spravedlivý muži Boží.

Raduj se, dobrý vojíne Kristův.

Raduj se, svatý Jiří, velkomučedníku a divotvůrce.

Kondak 11

Písní Přesvaté Trojici jsi přinesl více nežli ostatní, svatý velkomučedníku Jiří, neboť jsi je nezpíval toliko slovy, ale celým svým životem, jež jsi v oběť Bohu odevzdal. Vždyť ses připodobnil neposkvrněnému Božímu Beránkovi, jenž byl pro nás ukřižován, když jsi svou duši za své bližní dobrovolně vydal. Proto nemůžeme dostatečně oslavit tvou odvahu, neboť větší lásku nikdo nemá, a tak alespoň s vroucí vděčností Bohu podivuhodnému ve svých svatých zpíváme: Aleluja.

Ikos 11

Bohem vyvolený mučedníku Jiří, ukázal ses na zemi jako svícen, jenž pravým světlem Kristovým zazářil, neboť osvěcuješ srdce věřících a k poznání Božímu je vedeš, a tak nás učíš, abychom s radostí volali:

Raduj se, neboť ve světlých příbytcích andělských se veselíš.

Raduj se, neboť tváří v tvář na nevyčerpatelné světlo Přesvaté Trojice hledíš.

Raduj se, pomocníku chudých a zastánce ukřivděných.

Raduj se, oporo vladařů a lékaři nemocných.

Raduj se, ochránce pravověrných vojáků v poli bitevním.

Raduj se, přímluvce za spásu hříšníků.

Raduj se, svatý Jiří, velkomučedníku a divotvůrce.

Kondak 12

Poznali jsme milost, kterou jsi od Boha získal, svatý velkomučedníku Jiří, a tak oslavujeme tvou památku, k tvé ikoně se utíkáme a polibkem ji uctíváme, abychom si vyprosili tvou ochranu, jež je z moci Pánovy jako hradba nezdolná. Proto tě chválíme a z hloubi srdce Bohu zpíváme: Aleluja.

Ikos 12

Opěvujeme tvou slavnou smrt, skrze níž ses proslavil jako dobrý vojín Kristův, a prosíme tě, velkomučedníku Jiří, pospěš nám na pomoc v každé naší nouzi a slyš náš hlas, neboť k tobě s úpěnlivostí voláme:

Raduj se, neboť tvá památka církev věřících ozařuje.

Raduj se, neboť tvé jméno se mezi nevěřícími oslavuje.

Raduj se, podivuhodná slávo vyznavačů.

Raduj se, nesmírná chválo mučedníků.

Raduj se, ochránce svých ctitelů.

Raduj se, průvodce Kristových služebníků.

Raduj se, svatý Jiří, velkomučedníku a divotvůrce.

Kondak 13

Blažený a svatý velkomučedníku Jiří, přijmi náš chvalozpěv a svou mocnou přímluvou nás vysvoboď ode všeho zlého, abychom spolu s tebou směli Bohu s vděčností zpívat: Aleluja.

Modlitba

Svatý velkomučedníku Kristův Jiří, skláníme se před tvou divotvornou ikonou, abychom oslavili tvou slavnou památku, a tebe, našeho mocného přímluvce, vzýváme: Pros spolu s námi i za nás jediného Boha v Trojici, aby svému lidu daroval milost i sílu, jimiž i tebe obdařil, abychom dokázali přemáhat všechny nepřátelské mocnosti, které se proti nám pyšně vzpírají. Kéž všechny naše protivníky na tvou přímluvu zahanbí a jejich pýchu svrhne, aby poznali, že s námi je Bůh, který nám svou záštitu nikdy neodepře. Kéž svou pomocí a ochranou provází také všechny, kteří s trpělivostí snáší rozličná soužení, odpustí nám naše mnohá provinění a vysvobodí nás z hrozících muk, abychom na věky směli oslavovat bezmezné milosrdenství Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Závěr

K: Nejvyšší moudrost.

L: Ctihodnější jsi nad cheruby a neporovnatelně slavnější nad serafy, bez porušení jsi porodila Boha Slovo: pravá Bohorodičko, velebíme tě.

K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, svatého velkomučedníka Jiřího, divotvůrce, jehož památku si připomínáme, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.

L: Amen.