Akathist ke svatému apoštolovi a evangelistovi Lukášovi

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Kondak 1

Z moudrého Božího úradku byl jsi, blažený Lukáši, vyvolen, abys celému světu zvěstoval světlo Kristova evangelia. A protože s velikou smělostí stojíš před tváří Pánovou, o jehož pozemském životě i učení jsi psal, vypros nám, nehodným a slabým, odpuštění hříchů a posiluj v nás naději nebeského království, abychom ti mohli s radostí zazpívat: Raduj se, svatý Lukáši, Kristův evangelisto a apoštole.

Ikos 1

Lidskému rodu, jenž tonul v hříchu, poslal nejmilostivější Bůh svého Syna, aby jej svým životem, smrtí a vzkříšením vyvedl z temnoty a přivedl ke svatosti. Skrze tvé evangelium, svatý Lukáši, potom vykreslil tajemství nebe i země, aby všichni lidé mohli v jeho světle až do konce věků kráčet stezkou k této svatosti a s vděčností volali:

Raduj se, neboť Duch Svatý tě vedl, abys tajemství Boží poznal.

Raduj se, neboť Duch Svatý tě osvítil, abys jeho evangelium sepsal.

Raduj se, neboť radostnou zvěst jsi celému světu zvěstoval.

Raduj se, neboť jedním ze čtyř evangelistů ses stal. 

Raduj se, neboť pro vznešeného Teofila i pro nás všechny jsi perlu vzácného evangelia našel.

Raduj se, neboť Duch Boží i skrze tebe pramen čtyř evangelií světu otevřel.

Raduj se, neboť do sítí svého evangelia jsi mnohé duše ulovil.

Raduj se, neboť jako hvězda jsi ve svatyni nebeské zazářil.

Raduj se, neboť tebe Bůh vyvolil, abys tajemství spásy odhalil.

Raduj se, neboť Krista, jenž přišel spasit hříšníky, jsi představil.

Raduj se, neboť novou smlouvu jsi lidu Božímu objasnil.

Raduj se, neboť svými slovy jsi svět osvítil.

Raduj se, svatý Lukáši, Kristův evangelisto a apoštole.

Kondak 2

Ve své mladosti ses oddal světské učenosti, moudrý Lukáši, a takto vyučen, přišel jsi z Antiochie do Jeruzaléma, když Pán Ježíš Kristus rozséval své božské slovo. Tehdy jsi ve svém srdci přijal dobré símě, naplnil se nebeskou radostí a bohočlověku Kristu jsi mocně zazpíval: Aleluja.

Ikos 2

Zrno božské lásky, jež v tobě vzešlo, vydalo stonásobnou úrodu, neboť jsi naslouchal Kristovu učení a pozorně hleděl na jeho zázraky, a tak ses naplnil božskou moudrostí a poznáním, které ti řecké ani egyptské školy nabídnout nemohly. Proto Pán vyvolil tebe i dalších sedmdesát apoštolů a poslal vás, abyste lidskému rodu ohlásili radostnou zvěst. I my se skrze tvé svaté evangelium až do dnešních dní napájíme z pramenů nejvyšší moudrosti, a proto tě opěvujeme a voláme:

Raduj se, Pánův zvěstovateli.

Raduj se, víry Kristovy staviteli.

Raduj se, důmyslný lovče lidských duší.

Raduj se, rozsévači dobrého semene, jež stonásobnou úrodu přináší.

Raduj se, neboť Kristova milost tvé srdce pronikla.

Raduj se, neboť božská moudrost tvou světskou učenost posvětila.

Raduj se, neboť rodokmen Kristův jsi až k Adamovi sestavil.

Raduj se, neboť jako první jsi ikonu Boží rodičky vytvořil.

Raduj se, svědku, jehož pohanský svět očekával.

Raduj se, neboť jsi vše opustil a Krista následoval.

Raduj se, neboť jsi Ježíše jako Syna Božího i Syna člověka zvěstoval.

Raduj se, neboť za pravdu Kristovu jsi neúnavně bojoval.

Raduj se, svatý Lukáši, Kristův evangelisto a apoštole.

Kondak 3

Opásaný silou a mocí od Boha, kráčel jsi, svatý Lukáši, spolu s dalšími apoštoly před Pánem, abys mu připravoval cestu a zvěstoval lidem, že na svět přišel od věků zaslíbený Mesiáš, aby mu jako Bohu od nynějška až na věky zpívali: Aleluja.

Ikos 3

V posledních dnech pozemského života Pána Ježíše Krista, když nespravedlivý soudce odsoudil soudce spravedlivého a nechal jej přibít na kříž, přebýval jsi, svatý Lukáši, v Jeruzalémě, a se slzami jsi hleděl na to, jak nevinná krev tvého mistra stéká na hříšnou zem. I my spolu s tebou pláčeme a se zármutkem v modlitbě voláme:

Raduj se, věrný služebníku Krista krále světa.

Raduj se, plodná ratolesti Pánova vinohradu.

Raduj se, studnice, z níž se vodou života napájíme.

Raduj se, horlivý zvěstovateli slávy Boží.

Raduj se, neboť utrpení Krista Spasitele jsi popsal.

Raduj se, neboť s radostí a bez bázně jsi lidem slovo Boží ohlašoval.

Raduj se, neboť jako nebeský paprsek jsi v temnotách tohoto světa zazářil.

Raduj se, neboť obřízku srdce jsi přijal dřív, než jsi po obřízce tělesné zatoužil.

Raduj se, neboť proti satanovi, jenž do Jidáše vstoupil, jsi nás vyzbrojil.

Raduj se, neboť skrze služebníka, jehož Petr zranil a Kristus uzdravil, jsi nás o milosrdenství poučil.

Raduj se, neboť tváří v tvář jsi Boha skrze Krista spatřil.

Raduj se, neboť i nyní na Pána v království nebeském hledíš.

Raduj se, svatý Lukáši, Kristův evangelisto a apoštole.

Kondak 4

Tvůj smutek se v radost proměnil, zatímco radost Božích nepřátel se v zármutek změnila. Vždyť bezmocnou se stala smrt před pramenem života a ani kámen náhrobní nedokázal zadržet kámen nárožní. Tak tvůj Pán vstal z mrtvých a světu daroval život věčný. Proto ses spolu se svými bratry zaradoval a Bohu zazpíval: Aleluja.

Ikos 4

Když ses v neděli vzkříšení ubíral spolu s Kleofášem do Emauz, zjevil se Pán a připojil se k vám. Tehdy vám srdce zahořelo a duše se chvěla, neboť vám počal vykládat, co se na něj ve všech částech Písma vztahuje. Vy jste však Pána poznali, až když u stolu rozlomil chléb a požehnal jej. Tehdy se vám otevřely oči a vy jste pochopili, že to byl vzkříšený Pán. I naše duše se zachvěly, když jsme vyslechli příběh z tvého evangelia, a proto s radostí oslavujeme tvou památku a voláme:

Raduj se, neboť vzkříšeného Krista jsi na cestě do Emauz spatřil.

Raduj se, neboť svými slovy tvé srdce zapálil.

Raduj se, neboť ti otevřel mysl, abys Písmu porozuměl.

Raduj se, neboť tě od nevědomosti k Boží moudrosti přivedl.

Raduj se, neboť ti svýma rukama chléb rozlomil a k jídlu předložil.

Raduj se, neboť rozmluvu s Kristem na cestě do Emauz i jeho zjevení učedníkům jsi zachoval.

Raduj se, neboť ses napil z kalichu moudrosti, abys mnohé poznáním Krista občerstvoval.

Raduj se, neboť evangelium vzkříšeného Krista jsi všem zvěstoval.

Raduj se, neboť bránu spásy jsi nám otevřel.

Raduj se, neboť průvodkyni k životu jsi nám na ikoně zachoval.

Raduj se, neboť věřit v Nejsvětější Trojici jsi nás naučil.

Raduj se, neboť jako paprsek Slunce moudrosti jsi nás osvítil.

Raduj se, svatý Lukáši, Kristův evangelisto a apoštole.

Kondak 5

Když náš Pán a Spasitel podle svého zaslíbení seslal na apoštoly Ducha Svatého, aby z nich učinil věrné svědky křesťanské víry, přebýval jsi s ostatními učedníky v Jeruzalémě i ty, svatý Lukáši. Tehdy jsi pravdivě svědčil o Kristu jako Bohočlověku, a proto jsi mu zazpíval: Aleluja.

Ikos 5

Odebral ses do své domoviny v Antiochii, neboť se zde usadilo veliké množství křesťanů. Cestou jsi pak ohlašoval evangelium spásy v Sebastě, kde spočívaly ostatky svatého Jana Předchůdce. Jakmile ses o tom dozvěděl, zatoužil jsi je sebou odnést. Avšak sebastští křesťané se nechtěli vzdát tohoto posvátného pokladu, a tak ti předali jen Janovu pravici, pod níž sám Pán při křtu sklonil svou božskou hlavu. Proto se podivujeme nad tvou láskou k ostatkům svatých, s níž jsi s radostí přijal nabízený dar, a voláme:

Raduj se, svědku seslání Ducha Svatého.

Raduj se, horlivý přímluvce mnohých lidí.

Raduj se, neboť pověření Předchůdcovo jsi převzal.

Raduj se, neboť obyčej zbožného užívání věcí posvěcených jsi započal.

Raduj se, neboť příběh o vzniku církve jsi pro nás sepsal.

Raduj se, neboť jako nebeská rosa jsi svět svými slovy zavlažoval.

Raduj se, neboť Zachea očištěného od lásky k majetku jsi světu ukázal.

Raduj se, neboť Pána jsi až na kraj země zvěstoval.

Raduj se, neboť nový zákon jsi skrze Ducha Svatého do svého srdce vepsal.

Raduj se, neboť světlem Ducha Svatého jsi své srdce očišťoval.

Raduj se, neboť skrze Ducha Svatého jsi do poznání věčných tajemství pronikal.

Raduj se, neboť skrze Ducha Svatého jsi světu božskou pravdu ohlašoval.

Raduj se, svatý Lukáši, Kristův evangelisto a apoštole.

Kondak 6

S pravicí Janovou jako drahocenným pokladem navrátil ses, svatý Lukáši, do své domoviny. Tehdy se převelice zaradovali antiochijští křesťané, neboť jsi jim vyprávěl o spasitelné nauce Syna Božího i o jeho zázračných činech, jejichž přímým svědkem ses stal. A když vyslechli tvá moudrá slova, s radostí Bohu zazpívali: Aleluja.

Ikos 6

V Antiochii jsi přebýval až do dne, kdy tě apoštol Pavel povolal, aby ses stal jeho společníkem a spolupracovníkem na díle Božím. Proto ses s ním vypravil do helénské krajiny, kde tě svatý Pavel zanechal v makedonském městě zvaném Filipy, abys posiloval a upevňoval místní církev. A tak ses zde usadil, kázal a šířil křesťanské učení, a proto s údivem nad tvou horlivostí voláme:

Raduj se, neboť apoštolu Pavlovi jsi neúnavně pomáhal.

Raduj se, neboť Pán tě spolu s Pavlem za učitele pohanů vyvolil.

Raduj se, neboť svým evangeliem nás před věčnou smrtí ochraňuješ.

Raduj se, neboť zkroušené potěšuješ.

Raduj se, lékaři, jenž uzdravení mocí nebeského lékaře rozdáváš.

Raduj se, neboť před Bohem se za nás přimlouváš.

Raduj se, neboť zoufalství z našich srdcí odháníš.

Raduj se, neboť mnohé ke světlu života věčného přivádíš.

Raduj se, neboť svědomitost dobrých správců jsi pochválil.

Raduj se, neboť Marii, Janu, Zuzanu a další ženy jsi za jejich štědrost oslavil.

Raduj se, neboť Josefa Arimatejského jsi zvelebil.

Raduj se, neboť jejich příkladem jsi svět osvítil.

Raduj se, svatý Lukáši, Kristův evangelisto a apoštole.

Kondak 7

Když svatý Pavel při závěru své třetí apoštolské cesty ještě jednou navštívil Filipi, poslal tě, svatý Lukáši, do Korintu, abys přijal almužnu pro chudé křesťany z Judska. Od této chvíle jsi zůstal po boku velikého apoštola, s nímž jsi všemohoucímu Bohu zpíval: Aleluja.

Ikos 7

Navštívili jste všechny církve v Asii a Judsku, až jste došli do města zvaného Césarea. Zde však židé zatoužili usmrtit svatého Pavla, jehož římští vojáci drželi v okovech, ale on se odvolal před soud samotného císaře v Římě. I na této cestě jsi, svatý Lukáši, při něm pevně stál, a tak jsi s ním podstoupil mnohá soužení na moři i na zemi, a proto oslavujeme tvou věrnost a voláme:

Raduj se, Pavlův spolupracovníku ve službě Boží.

Raduj se, neboť pro Pavla v okovech spoutaného tě Kolosané přijali.

Raduj se, neboť Pavlova kázání jsi zapisoval.

Raduj se, neboť nevýslovná tajemství jsi odhaloval.

Raduj se, neboť Krista jsi slovem mluveným i psaným ohlašoval.

Raduj se, neboť solí Božího poznání jsi země pohanské ochucoval.

Raduj se, neboť evangeliem Kristovým nás občerstvuješ.

Raduj se, neboť z posedlosti démonské nás osvobozuješ.

Raduj se, lékaři milovaný.

Raduj se, posilo všech nemocných.

Raduj se, šípe křesťanské zbožnosti.

Raduj se, polnice Boží milosti.

Raduj se, svatý Lukáši, Kristův evangelisto a apoštole.

Kondak 8

Když jsi, svatý Lukáši, přišel do Říma, spolu s apoštoly Pavlem, Markem, Aristarchem a dalšími jsi zvěstoval Krista nejprve židům. Oni však pro vzájemné neshody vašim slovům neuvěřili, a proto jste se obrátili na ty, kteří sice jediného Boha neznali, ale osvíceni Duchem Svatým s ochotou naslouchali slovům spásy, a s radostí vtělenému Kristu Bohu zazpívali: Aleluja.

Ikos 8

Když ses, svatý Lukáši, v Římě usadil, završil jsi to, k čemu tě Bůh od věků vyvolil a napsal jsi svaté evangelium, v němž jsi přiblížil život a dílo Pána Ježíše Krista, neboť jsi sám viděl jeho skutky a mnohé vzpomínky jsi přijal od dalších očitých svědků. Vždyť i apoštol Pavel ti v duchu svaté poslušnosti pomáhal a tvé svaté evangelium schválil. V Římě jsi pak naslouchal také jeho slovům, a tak jsi mohl zapsat i skutky apoštolů. A protože nevíme, jak bychom tvé dílo ještě více oslavili, alespoň s pokorou voláme:

Raduj se, neboť Duch Svatý tvůj rozum osvítil.

Raduj se, neboť od Pána ses všemu věrně naučil.

Raduj se, neboť vínem Boží moudrosti jsi naše srdce potěšil.

Raduj se, neboť základy křesťanského učení jsi položil.

Raduj se, neboť od apoštola Pavla jsi mnohá naučení Kristova vyslechl a zapsal.

Raduj se, neboť s apoštolem národů jsi neúnavně spolupracoval.

Raduj se, neboť tvá radostná zvěst po celém světě zazněla.

Raduj se, neboť celá země slova Kristova vyslechla.

Raduj se, neboť pokání spravedlivého lotra jsi přiblížil. 

Raduj se, neboť nad pýchu farizeů jsi pokoru celníkovu vyvýšil.

Raduj se, neboť vděčnost samařanů jsi ocenil.

Raduj se, neboť lásku mezi Kristovými učedníky jsi oslavil.

Raduj se, svatý Lukáši, Kristův evangelisto a apoštole.

Kondak 9

Když byl apoštol Pavel po dvou letech věznění propuštěn, rozhodl se navštívit církve, které jako první založil, a tys jej, svatý Lukáši, na jeho cestě provázel jako jeho věrný spolupracovník. Avšak zanedlouho počal císař Nero tvrdě pronásledovat křesťany, a proto jste se navrátili, abyste povzbuzovali pronásledovanou církev, která v okovech a krvi Bohu zpívala: Aleluja.

Ikos 9

Když pošetilí bezbožníci znovu apoštola Pavla uvěznili a spoutali jej v okovech, bez ustání jsi s ním přebýval ve vězení, svatý Lukáši, a neopustil jsi jej, ani když tvůj učitel vydal Pánu svou duši jako mučedník, ale v zármutku jsi při něm vytrval. I my se připojujeme k tvé bolesti a voláme: 

Raduj se, neboť ani ve vězení jsi apoštola Pavla neopustil. 

Raduj se, neboť jeho mučednickou smrt jsi spatřil.

Raduj se, neboť z Troady až k rajským branám jsi jej doprovodil.

Raduj se, neboť moudrostí jeho slov ses poučil.

Raduj se, neboť o skutcích apoštolů jsi nám vyprávěl.

Raduj se, neboť temnotu bezbožnosti jsi plamenem víry rozháněl.

Raduj se, neboť paprskem svého poznání jsi věřící osvítil.

Raduj se, neboť nad léčkami démonů jsi se zbožností zvítězil.

Raduj se, neboť Pán skrze tebe množství zázraků učinil.

Raduj se, neboť jako pokladnici tě nebeskými dary naplnil.

Raduj se, neboť věřící o tvé evangelium svou zbožnost opírají.

Raduj se, neboť tvé svaté jméno všechny národy vzývají.

Raduj se, svatý Lukáši, Kristův evangelisto a apoštole.

Kondak 10

Po mučednické smrti apoštola Pavla ses vydal, svatý Lukáši, po krajích Itálie, Dalmácie, Galie, Makedonie a Achaie, abys zvěstoval Krista, rozháněl mlhu pohanství a všechny národy učil, aby živému a pravému Bohu zpívali: Aleluja.

Ikos 10

Ve své horlivosti ses vydal do Egypta, abys i zde zvěstoval radostnou zvěst spásy Pána Ježíše Krista, ale odměnou ti byla jen četná muka a utrpení. Potom ses vrátil do krajiny helénské, kde jsi církev napravoval, vkládáním rukou jsi ustanovoval kněze a diakony a léčil neduhy těla i duše, a proto k tobě s radostnou vděčností voláme:

Raduj se, neboť církev Kristovu jsi napomínal.

Raduj se, neboť bezbožnost jsi odhaloval.

Raduj se, neboť přeslavné zázraky Boží jsi zvěstoval.

Raduj se, neboť hojnou odměnu jsi za své evangelium v království Božím přijal.

Raduj se, jitřenko dne nového.

Raduj se, strome ovoce dobrého.

Raduj se, náš moudrý průvodce.

Raduj se, prameni živé vody.

Raduj se, neboť nový zákon Boží jsi zapsal.

Raduj se, neboť jsi nás k účasti na novém díle lásky pozval.

Raduj se, neboť svým kazáním jsi jako slunce zazářil.

Raduj se, neboť svými ikonami jsi chrámy křesťanské ozdobil.

Raduj se, svatý Lukáši, Kristův evangelisto a apoštole.

Kondak 11

Když jsi dosáhl věku osmdesáti čtyř let, chopili se tě zlí modloslužebníci, pro jméno Ježíšovo tě zbili a nakonec tě nedaleko Théb pověsili na olivovém stromě, kde pohřbili i tvé svaté ostatky. Tvou svatou duši však převzali andělé a přenesli ji před tvář Pánovu, jemuž jsi celým svým životem sloužil, a nyní mu i po smrti zpíváš: Aleluja.

Ikos 11

Skrze tvé svaté a zázračné ostatky se uzdravilo mnoho lidí a zvláště těch, kteří trpěli neduhy očí. Když se o tom doslechl císař Konstantin, nechal je slavně přenést do Konstantinopole. Tehdy jeden z císařových eunuchů, jenž byl stižen vážnou nemocí, přikázal svým služebníkům, aby jej na nosítkách přinesli ke schráně s tvými ostatky. Potom se jí s pevnou vírou dotkl a v tu chvíli se uzdravil, takže s velikou radostí mohl povstat z lůžka. Schrána pak byla vložena pod oltář, v němž spočívaly i ostatky svatých apoštolů Ondřeje a Timoteje, a proto s radostí voláme:

Raduj se, neboť skrze utrpení jsi víru v Krista osvědčil.

Raduj se, neboť svůj život jsi v utrpení dobře završil.

Raduj se, lékaři, neboť skrze Krista ses z pomíjivosti zcela vyléčil.

Raduj se, neboť i na tvé mučednické krvi Pán svou církev postavil.

Raduj se, neboť sám sebe jsi v oběť za evangelium přinesl.

Raduj se, neboť posměch jsi pro Krista trpělivě snášel.

Raduj se, neboť žádná muka tvou víru neoslabila.

Raduj se, neboť tebe církev putující i vítězná oslavila.

Raduj se, neboť věrnost Kristu jsi jako dobrý učedník zachoval.

Raduj se, neboť jako prst Ducha Svatého jsi do nebes ukázal.

Raduj se, neboť korunu mučednickou jsi přijal.

Raduj se, neboť spolu se svatými ses v nebeském království zaradoval.

Raduj se, svatý Lukáši, Kristův evangelisto a apoštole.

Kondak 12

Spolu s evangeliem napsaným na listech pergamenu zanechal jsi nám, svatý Lukáši, i evangelium vepsané do ikon, neboť ses rozhodl namalovat křesťanům tři ikony tváře Matky Boží, která pravila: „Kéž milost má i toho, jenž se ze mě narodil, bude spočívat na těchto ikonách.“ A protože jsme byli uznáni za hodné hledět na krásu Panny a jejího Syna, s radostí nejvýše moudrému Pánu zpíváme: Aleluja.

Ikos 12

Na dřevěné desce ikon jsi, svatý Lukáši, zobrazil také svaté apoštoly Petra a Pavla, a tak jsi položil počátek podivuhodnému a bohulibému obyčeji psaní svatých ikon, které ke slávě Boží a ke cti přesvaté Bohorodičky a všech svatých až do nynějších dní zdobí chrámy Boží a na cestu spásy zvou každého, kdo je uctívají. Proto tě za tento dar opěvujeme a s vděčností voláme:

Raduj se, neboť evangelijní tajemství jsi zvěstoval.

Raduj se, neboť jsi potěšil všechny, kteří Spasitele očekávali.

Raduj se, neboť jsi s Matkou Boží přebýval.

Raduj se, neboť o jejím Synu jsi s ní rozmlouval.

Raduj se, neboť Matka Boží tvé svaté dílo požehnala.

Raduj se, neboť ti vyprávěla o tajemstvích, které v srdci uchovávala. 

Raduj se, neboť ve tvém evangeliu jsme velebení Matky Boží nalezli.

Raduj se, neboť díky tvému evangeliu jsme ji andělskými slovy pozdravili.

Raduj se, neboť jsi Matku Boží na ikoně zobrazil.

Raduj se, neboť jsi její tvář zvěčnil.

Raduj se, neboť jsi nám tím nevýslovnou radost učinil.

Raduj se, neboť jsi pro nás její ochranu vyprosil.

Raduj se, svatý Lukáši, Kristův evangelisto a apoštole.

Kondak 13

Svatý evangelisto a apoštole Lukáši, přijmi tuto naši skromnou píseň jako modlitbu a vypros nám u Boha a našeho Pána Ježíše Krista, jemuž jsi neúnavně sloužil a od něhož jsi přijal nezměrnou milost, aby nám odpustil všechny naše hříchy, daroval nám pokojné a bezbolestné ukončení našeho života a pomohl nám bez úhony přejít do světa duchovního, ve kterém jej všichni svatí nebeskými písněmi opěvují a zpívají: Aleluja.

Modlitba

Svatý Boží služebníku, apoštole Lukáši, dobrý boj jsi na zemi bojoval, a tak jsi získal věnec spravedlnosti, který Pán připravil těm, kdo ho milují. Proto se skláníme před tvou svatou ikonou, radujeme se z tvé slavné mučednické smrti, oslavujeme tvou svatou památku a prosíme tě: když nyní stojíš před trůnem Božím, vyslyš naši modlitbu a přenes ji před tvář našeho nejmilostivějšího Boha, aby nám odpustil všechna naše provinění a pomohl nám překonat všechna ďábelská pokušení, aby nás zachránil ode všeho soužení a uzdravil nás ze všech našich neduhů, abychom zbývající dny našeho života prožili zbožně a spravedlivě a na tvou přímluvu byli uznáni za hodné vstoupit do království věčné radosti, kde bychom spolu s tebou a se všemi svatými směli oslavovat převzácné a nejvznešenější jméno, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Závěr
K: Nejvyšší moudrost.
L: Ctihodnější jsi nad cheruby a neporovnatelně slavnější nad serafy, bez porušení jsi porodila Boha slovo: pravá Bohorodičko, velebíme tě.
L: Ve jménu Pánově požehnej, otče.

K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, na přímluvu svatého apoštola a evangelisty Lukáše, jehož památku si dnes připomínáme, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.