Akathist ke svatým mučednicím Věře, Naděždě, Libuši a matce jejich Sofii

Obvyklý začátek

K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.

L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.

Pane, očisti nás od našich hříchů.

Vládce, odpusť nám naše nepravosti.

Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.

L: Amen.

Kondak 1

Vyvoleným služebnicím Božím Věře, Naděždě, Libuši a jejich moudré matce Sofii s rozechvěním přinášíme píseň chval. A vy, jež se před Kristem naším Bohem se smělostí za nás přimlouváte, proste jej za vysvobození ode všeho zármutku, hněvu, nebezpečí a nouze, abychom k vám mohli s vděčností volat: Radujte se, Věro, Naděždo a Libuše spolu se svou moudrou matkou Sofií.

Ikos 1

Andělé se na nebesích zaradovali, když spatřili, že jste své blažené životy zasvětily čtení Písma svatého, odříkání, postu, modlitbě a péči o potřebné, jak vás to vaše matka naučila, abyste se staly obrazem tří božských ctností, jejichž jmény vás sama nazvala. I my se podivujeme její moudrosti, skláníme se před vaší zdrženlivostí a s úctou voláme:

Radujte se, tři rajské ratolesti v zlovolném Římě vyrostlé.

Radujte se, jednomyslné sestry třemi ctnostmi nazvané.

Radujte se, do pravé víry křesťanské moudře uvedené.

Radujte se, až do krajnosti své moudré matce poslušné.

Radujte se, ctnostnými skutky ozdobené.

Radujte se, v roucho neporušenosti oděné.

Radujte se, dědictvím království nebeského odměněné.

Radujte se, nadějí v pozemských strastech posílené.

Radujte se, božskou láskou do blaženosti života věčného provázené.

Radujte se, milostí Ducha Svatého osvícené.

Radujte se, dcery skrze moudrost Boží vychované.

Radujte se, v ctnostech víry, naděje a lásky upevněné.

Radujte se, Věro, Naděždo a Libuše spolu se svou moudrou matkou Sofií.

Kondak 2

Když moudrá Sofie spatřila služebníky, kteří ji k císaři Hadriánovi předvolali, a poznala příčinu svého zatčení, sklonila se se svými dcerami k modlitbě a Boha o pomoc vzývala. Potom je vzala za ruce a podobny věnci spletenému společně vyšly, aby Kristu Bohu zazpívaly: Aleluja.

Ikos 2

Odvahou nezdolnou jste se vyzbrojily, slavné Boží světice, neboť před císaře Hadriána jste předstoupily s tvářemi jasnými, zrakem veselým a srdcem statečným. A když onen vladař uzřel vaše čestné a nebojácné tváře a poznal moudrost Sofiinu, odložil svůj soud a na tři dny vás poslal k jakési ženě zámožné. Tehdy vás vaše moudrá matka dnem i nocí božskými slovy povzbuzovala, a proto vás velebíme a voláme:

Radujte se, neporušené ovečky Kristovy, neboť do věnce svatosti jste své ctnosti vetkaly.

Radujte se, ctihodné sestry, neboť víru nezdolnou, naději neutuchající a lásku nelicoměrnou jste světu zjevily.

Radujte se, neboť pro nejkrásnějšího ze synů lidských jste své krásy a mladosti nelitovaly.

Radujte se, neboť na cestu mučednictví jste se bez meškání vydaly.

Radujte se, neboť skrze svá muka pro Krista obětovaná jste svou víru vyznávaly.

Radujte se, neboť ve víře jste se vzájemně povzbuzovaly.

Radujte se, neboť svou naději jste do Krista bez váhání vložily.

Radujte se, neboť nadějí neoslabenou jste se společně posilovaly.

Radujte se, neboť svým utrpením jste účinnou lásku ke Kristu prokázaly.

Radujte se, neboť ohněm lásky jste se potěšovaly.

Radujte se, neboť slávou, bohatstvím a radostmi světskými jste ve své moudrosti pohrdly.

Radujte se, neboť vytrvat ve věrnosti Kristu až k prolití krve jste se od své moudré matky naučily.

Radujte se, Věro, Naděždo a Libuše spolu se svou moudrou matkou Sofií.

Kondak 3

Božskou mocí byly jste osvíceny, mučednice Kristovy, abyste v hodinu své strastiplné smrti skutkem zjevily ctnosti svých jmen, a proto jste Bohu s pokorou zazpívaly: Aleluja.

Ikos 3

Svaté mučednice, objevily jste v sobě sloup víry, křídla naděje a oheň lásky, a tak jste s potěšením slovům své matky naslouchaly, vzájemně jste se v utrpení povzbuzovaly a s radostí jste pro Krista vstříc vytouženému mučednictví vykročily. Proto se klaníme jedinému Bohu v Trojici, oslavujeme vaši památku a voláme:

Radujte se, neboť pro život věčný jste se nad ztrátou života časného nermoutily.

Radujte se, neboť pro slávu Kristovu jste své tělo na muka vydaly.

Radujte se, neboť v drahocenných nádobách jste víru, naději a lásku Kristu darem přinesly.

Radujte se, neboť celým srdcem jste po království nebeském toužily.

Radujte se, neboť naše duše svou vírou osvěcujete.

Radujte se, neboť nás do pokojného přístavu provázíte.

Radujte se, neboť naše srdce sladkostí naděje občerstvujete.

Radujte se, neboť z hlubin beznaděje nás zachraňujete.

Radujte se, neboť naše strasti a muka na radost přeměňujete.

Radujte se, neboť naše srdce kamenná obměkčujete.

Radujte se, neboť zatemněné oči našich duší ozařujete.

Radujte se, neboť svou moudrostí nás na stezku spravedlnosti navracíte.

Radujte se, Věro, Naděždo a Libuše spolu se svou moudrou matkou Sofií.

Kondak 4

Svatá Věro, udeřila na tebe bouře krutosti nelítostného mučitele, ale tebe nezvyklala. Vždyť nikdo nemůže zničit víru tvrdší nad diamant, a tak jsi všechny věřící poučila, jak mají Bohu zpívat: Aleluja.

Ikos 4

Zaradovala ses, moudrá matko Sofie, když jsi slyšela své dcery, jak před císařem bez bázně Krista vyznávají. Vždyť jen po tom toužily, aby pro něj směly snášet muka a bolesti. Tehdy jsi Boha prosila, aby je v nadcházejícím soužení posiloval, a proto chválíme tvou odevzdanost a k první tvé dceři voláme:

Raduj se, Věro, neboť nelítostná muka jsi pro Ježíše přijala.

Raduj se, neboť jako plody čistoty jsi své odřezané prsy Pánu v oběť přinesla.

Raduj se, neboť tvé rány mléko místo krve vydaly.

Raduj se, neboť na rozpálené lůžko železné tvé tělo položili.

Raduj se, neboť v rozpáleném kotli jsi úhony nedošla.

Raduj se, neboť svou ctihodnou hlavu jsi za Krista Boha před mečem sklonila.

Raduj se, neboť svou krví ses jako pláštěm nachovým zahalila, a tak jsi před svého nesmrtelného ženicha předstoupila.

Raduj se, neboť až do konce jsi vytrvala, a tak jsi milovaného Pána a Spasitele spatřila.

Raduj se, neboť naše strasti svou nebeskou přímluvou oslazuješ.

Raduj se, neboť žár bolestí našich nemocí ochlazuješ.

Raduj se, neboť v čase soužení nás znamením víry označuješ.

Raduj se, neboť před útokem odvěkého nepřítele nás štítem víry ochraňuješ.

Radujte se, Věro, Naděždo a Libuše spolu se svou moudrou matkou Sofií.

Kondak 5

Jako Bohem vyvolené služebnice jste se Spasiteli připodobnily, neboť jste si celým srdcem Boha zamilovaly, a proto jste se pro něj bez meškání na smrt vydaly, abyste se na věky směly sytit pohledem na jeho božskou tvář a s vděčností mu zpívaly: Aleluja.

Ikos 5

Když soucitné sestry spatřily radost, s jakou svatá Věra pro Krista muka snášela, samy zatoužily svá těla za Pána obětovat. Tehdy císař počal zkoušet svatou Naděždu, ale když poznal, že je jedné mysli se svou sestrou a že neúspěšná je jeho snaha, vydal ji na mučení. Proto Naděždu za takové smýšlení jako svatou uctíváme, oslavujeme a voláme:

Raduj se, Naděždo, neboť ani přes muka nelítostná jsi naději v Pána neztratila.

Raduj se, neboť své strasti jsi v tichosti a bez naříkání snášela.

Raduj se, neboť rozdírání hřeby železnými jsi statečně vytrpěla.

Raduj se, neboť v rozpálené peci nespálená jsi chválu Bohu vzdávala.

Raduj se, neboť smrt mečem jsi pro Krista radostně přijala.

Raduj se, neboť podivuhodná vůně z tvých ran vzešla.

Raduj se, neboť malomyslnost a zbabělost jsi ze své duše odehnala.

Raduj se, neboť neochvějnou důvěru v Pána jsi zachovala.

Raduj se, neboť i nám nezdolnou vytrvalost vyprošuješ.

Raduj se, neboť i nás ke chvále Boží povzbuzuješ.

Raduj se, neboť plamenem naděje nás v utrpení osvěcuješ.

Raduj se, neboť jako jitřenka nám, pozemským utrpením stiženým, věčný pokoj odhaluješ.

Radujte se, Věro, Naděždo a Libuše spolu se svou moudrou matkou Sofií.

Kondak 6

Sestry moudrostí Boží obdařené, připodobnily jste se apoštolům a hlasatelům evangelia Kristova, neboť svými ctnostmi jste celému světu zvěstovaly víru, naději a lásku k Pánu, jemuž jste s věrností zazpívaly: Aleluja.

Ikos 6

Jako slunce jsi zazářila, svatá Libuše, neboť kdo by mohl trpět za svého milovaného Pána, než láska sama. Vždyť je psáno: „Silná jako smrt je láska, jíž veliké vody neuhasí a řeky nezaplaví.“ Proto se modlíme, svatá Libuše, která hoříš serafínským plamenem lásky, aby Pán na tvou přímluvu obnovil naše srdce zatvrzelá a zažehl v našem srdci světlo své lásky, abychom tě s láskou vůči Bohu a svým bližním jako naši ochránkyni oslavovali a volali:

Raduj se, Libuše, neboť tvou lásku ke Kristu by ani všechny vody světa neuhasily.

Raduj se, neboť všemi lichotkami a dary císařovými jsi pohrdla.

Raduj se, neboť tvou lásku ani proudy utrpení neodnesly.

Raduj se, neboť pro Krista tě v kole lámali, holemi byli, do kostí vrtali a v peci pálili.

Raduj se, neboť jsi nám ukázala, že všechny strasti je možné skrze lásku radostně překonávat.

Raduj se, neboť jsi nám odhalila, že skrze lásku můžeme života věčného dosáhnout.

Raduj se, neboť žádné utrpení nemohlo tvou lásku od lásky Kristovy odloučit.

Raduj se, neboť svým životem jsi nám dokázala, že láska je projevem nesmrtelnosti.

Raduj se, neboť v mukách tě Bůh svou silou povzbuzoval.

Raduj se, neboť spolu s apoštolem jsi vyznala, že ani meč tě od lásky Boží oddělit nemůže.

Raduj se, neboť pro lásku ke Kristu jsi mečem sťata byla.

Raduj se, neboť svou krví pro Krista prolitou jsi v našich chladných srdcích lásku probudila.

Radujte se, Věro, Naděždo a Libuše spolu se svou moudrou matkou Sofií.

Kondak 7

Když svaté panny své smrti vyšly vstříc, zatoužily se co nejdříve s tělem rozloučit, aby se s Kristem brzy sjednotily. Tehdy také svorně objaly a políbily svou matku Sofii, a tak nás poučily o lásce vzájemné, abychom Bohu společně zazpívali: Aleluja.

Ikos 7

Nový div ukázal nám Pán, když svou pomoc seslal pannám, jež pro jeho jméno mnohá utrpení snášely, neboť povzbuzeny vírou, nadějí a láskou své dílo pozemské statečně završily. A protože jste až do konce v jednomyslnosti vytrvaly, vyprošujte i nám srdce nerozdělené, neboť voláme:

Radujte se, neboť jedinou cestou utrpení jste k branám nebeským kráčely.

Radujte se, neboť společně jste do paláce krále nebeského vstoupily.

Radujte se, neboť vaše rány jako hvězdy nebeské skrze Krista zazářily.

Radujte se, neboť svou odvahou jste svět pohanský zahanbily.

Radujte se, neboť Pán vaši krásu mukami poskvrněnou nebeskou krásou ozdobil.

Radujte se, neboť korunou vítězství vás před celým světem oslavil.

Radujte se, neboť světlem spravedlnosti vás jako tři hvězdy osvítil.

Radujte se, neboť vaši věrnost láskou nepomíjející odměnil.

Radujte se, neboť oblaka našich strastí rozháníte.

Radujte se, neboť stižené duševním a tělesným utrpením posilujete.

Radujte se, neboť k našim srdcím svou láskou pronikáte.

Radujte se, neboť v nouzi a soužení nás potěšujete.

Radujte se, Věro, Naděždo a Libuše spolu se svou moudrou matkou Sofií.

Kondak 8

Podivuhodná a nepochopitelná je odvaha, s jakou svatá Sofie hleděla na nelítostná a strašná muka svých dětí, neboť slzy svého zármutku překonávala, aby s vírou nezdolnou Bohu radostně zpívala: Aleluja.

Ikos 8

Svatá Sofie s nadějí v nebeskou odměnu své dcery moudrými slovy na muka připravovala, ač pro lidskou svou přirozenost se její srdce úzkostí svíralo. A přeci s láskou Boží bolest mateřskou přemohla, neboť svým dcerám milovaným nad život pozemský více život věčný vyprošovala. A proto opěvujeme moudrost její lásky mateřské a voláme:

Raduj se, Sofie, neboť spolu se svými dcerami jsi svaté jméno Páně vyznala.

Raduj se, neboť skrze utrpení svých dětí jsi i ty korunu mučednictví získala.

Raduj se, neboť spolu se svými dcerami jsi účast na mučednické slávě Kristově přijala.

Raduj se, neboť se slzami radosti jsi ctihodná těla svých dcer pochovala.

Raduj se, neboť po třech dnech u hrobu svých dětí jsi spánkem smrti v Kristu spočinula.

Raduj se, neboť svým srdcem jsi pro Krista utrpení snášela.

Raduj se, neboť ve svých dcerách jsi víru, naději a lásku darem Bohu v Trojici přinesla.

Raduj se, neboť skrze své dcery jsi spásu nalezla.

Raduj se, neboť jako podivuhodná matka ses o věčnou památku svých dcer zasloužila.

Raduj se, neboť za své dcery jsi Boha úpěnlivě prosila.

Raduj se, neboť i za nás se u životodárné Trojice bezustání přimlouváš.

Raduj se, neboť i nás moudře povzbuzuješ, abychom se ctností víry, naděje a lásky přidrželi.

Radujte se, Věro, Naděždo a Libuše spolu se svou moudrou matkou Sofií.

Kondak 9

Všechny zástupy andělské se podivovaly nad vaším utrpením, svaté mučednice Kristovy, z vašeho příchodu se radovaly, vaše duše do nebes provázely a s vděčným jásotem Kristu Bohu zpívaly: Aleluja.

Ikos 9

Ani učení řečníci nemohou dostatečně oslavit všechna vaše soužení, ale před nezměrnou odvahou vaší mladosti s úctou utichají. My však Boha za vaši podivuhodnou smrt s vděčností opěvujeme a voláme:

Radujte se, Věro, Naděždo a Libuše, neboť svou smrtí jste Boha oslavily.

Radujte se, neboť štítem víry, přilbou naděje a mečem lásky jste se vyzbrojily.

Radujte se, neboť pohledem na jasnou tvář Boží jste se občerstvily.

Radujte se, neboť vždy a ve všem jste toliko o větší slávu Boží usilovaly.

Radujte se, neboť nás vedete, abychom si pro dobro své duše Boha celým svým srdcem zamilovaly.

Radujte se, neboť nás povzbuzujete, abychom své děti moudře vychovávali.

Radujte se, neboť se vroucně přimlouváte za každého, kdo se k vám s vírou, nadějí a láskou utíká.

Radujte se, neboť nás moudře učíte, že krása tohoto světa se jako dým rozplývá.

Radujte se, neboť jako tři potůčky jste do jediné studnice života věčného přitekly.

Radujte se, neboť jako tři vonné květy jste na jediné ratolesti vyrostly.

Radujte se, neboť jako tři zrcadla jste bezmeznou krásu Boží v sobě zobrazily.

Radujte se, neboť jako sad olivový jste hojnou úrodu Božích darů přinesly.

Radujte se, Věro, Naděždo a Libuše spolu se svou moudrou matkou Sofií.

Kondak 10

Zatoužily jste po spáse svých duší, svaté mučednice, a proto jste pro lásku ke Kristu opovrhly sliby císařovými i bohatstvím tohoto světa pomíjivého. Za to jste s radostí mučednickou smrt přijaly a Bohu oddaně zazpívaly: Aleluja.

Ikos 10

Svaté mučednice, staly jste se nezdolnou hradbou víry, naděje a lásky každému, kdo se k vám s vroucí modlitbou utíká a v nouzi a soužení s úpěnlivostí volá:

Radujte se, neboť svou láskou rány hříchu uzdravujete.

Radujte se, neboť v temnotě našeho soužení nás světlem naděje osvěcujete.

Radujte se, neboť vprostřed našich strastí a pokušení nám pokoj vyprošujete.

Radujte se, neboť nuzných a strádajících se mocně zastáváte.

Radujte se, neboť před našimi zraky znamení spásy pozvedáte.

Radujte se, neboť svými modlitbami naše neduhy uzdravujete.

Radujte se, neboť kotvu záchrany nám podáváte.

Radujte se, neboť pochybnosti z našich srdcí odháníte.

Radujte se, neboť před nebezpečím náhlé smrti nás chráníte.

Radujte se, neboť naše slábnoucí síly pozvedáte.

Radujte se, neboť se za nás u Boha vroucně přimlouváte.

Radujte se, neboť cestou dobra a spravedlnosti nás moudře provázíte.

Radujte se, Věro, Naděždo a Libuše spolu se svou moudrou matkou Sofií.

Kondak 11

Tato píseň nedostačuje, abychom důstojně oslavili vaše ctnosti a skutky, svaté mučednice, a přece ke chvále Boží své hlasy pozvedáme a za vše, co nám Pán skrze své svaté zjevuje, s vděčností zpíváme: Aleluja.

Ikos 11

Staly jste se lampami, jež světlem nebeským před tváří Boží planou. A proto vás prosíme, abyste osvítily naše srdce strastmi zatemnělá, neboť s nadějí voláme:

Radujte se, neboť šat svých duší jste krví mučednickou ozdobily.

Radujte se, neboť od marností tohoto světa jste se odvrátily.

Radujte se, neboť oběť chvály jste Bohu přinesly.

Radujte se, neboť za svou věrnost jste od Krista účast na věčném životě přijaly.

Radujte se, neboť důvěru v milosrdenství Boží v nás utvrzujete.

Radujte se, neboť hříšníky učením víry osvěcujete.

Radujte se, neboť ve strastech nám útěchu a záštitu nabízíte.

Radujte se, neboť ukončení našich soužení slavně zvěstujete.

Radujte se, neboť laskavost a dobrotivost našim srdcím vyprošujete.

Radujte se, neboť jako tajemné hvězdy nás k nebesům povznášíte.

Radujte se, neboť moudrostí Kristova evangelia nás provázíte.

Radujte se, neboť své ctitele moudrosti Boží vyučujete.

Radujte se, Věro, Naděždo a Libuše spolu se svou moudrou matkou Sofií.

Kondak 12

Jako vás, svaté mučednice, obdaroval Bůh svou milostí, tak proste, aby se smiloval i nad svými nehodnými služebníky, kteří s vírou, nadějí a láskou jedinému Pánu a Spasiteli s pokorou zpívají: Aleluja.

Ikos 12

Svaté mučednice Věro, Naděždo, Libuše a moudrá matko jejich Sofie, opěvujeme vaše veliké skutky proniknuté vírou, nadějí i láskou a uctíváme vaše nezměrná muka, chválíme vaše podivuhodné utrpení a velebíme vaši smrt, skrze níž jste radostně vstoupily do nebeského království a voláme:

Radujte se, neboť jako tři blýskavice svými ctnostmi západ i východ ozařujete.

Radujte se, neboť jako tři fialky víry, naděje a lásky naše duše životodárným pokrmem sytíte.

Radujte se, tři přejasné cesty, které nás k trůnu slávy Páně přivádíte.

Radujte se, tři potůčky, jež žízeň duší trpících tišíte.

Radujte se, tři pramínky z pokoje, radosti a laskavosti do věnce církve vetkané.

Radujte se, tři jasné paprsky Božího poznání.

Radujte se, tři průvodkyně zástupu svatých dětí.

Radujte se, tři květy nad sníh bělejší.

Radujte se, naše laskavé a moudré učitelky.

Radujte se, pomocnice strádajících.

Radujte se, těšitelky srdcí zoufajících.

Radujte se, moudré zřítelnice věčnosti.

Radujte se, Věro, Naděždo a Libuše spolu se svou moudrou matkou Sofií.

Kondak 13

Svaté a chvályhodné mučednice Věro, Naděždo, Libuše a moudrá jejich matko Sofie, přijměte náš prostý chvalozpěv a proste našeho nesmrtelného Pána Ježíše Krista, aby nás vysvobodil ode všeho zármutku, hněvu, nebezpečí a nouze a na konci našeho pozemského putování nás uznal za hodné předstoupit před tvář Otce nebeského, jemuž bychom spolu s vámi po všechny věky s radostí zpívali: Aleluja.

Modlitba

Svaté a veškeré chvály hodné mučednice Věro, Naděždo, Libuše a moudrá Sofie, matko dcer statečných, k vám se nyní utíkáme s modlitbou úpěnlivou, neboť kdo jiný by se nás mohl před Bohem zastat, než přímluvkyně, které sami na sobě zrcadlily božské ctnosti víry, naděje a lásky. Proste proto Pána, aby nás v našem zármutku a soužení zahalil svou nevýslovnou milostí a chránil nás jako laskavý Bůh, který si člověka zamiloval. A když nyní hledíte na jeho slávu, jež se slunci nezacházejícímu podobá, připojte se i vy k našim modlitbám, aby nám Kristus náš Pán odpustil všechna naše provinění a pro své milosrdenství se nad námi smiloval, neboť mu vzdáváme chválu spolu s jeho Otcem, jenž nemá počátku a jeho přesvatým, dobrým životodárným Duchem, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Závěr

K: Nejvyšší moudrost.

L: Ctihodnější jsi nad cheruby a neporovnatelně slavnější nad serafy, bez porušení jsi porodila Boha slovo: pravá Bohorodičko, velebíme tě.

L: Ve jménu Pánově požehnej, otče.

K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, svaté Věry, Naděždy, Libuše a moudré matky jejich Sofie, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.

L: Amen.