Akathist ke všem svatým

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Kondak 1

Píseň chvály přinášíme vyvoleným ctitelům Božím, všem svatým, kteří od věků celý svět osvěcovali a na nebesích věnec slávy přijali. A vy, kteří s odvahou přistupujete před Pána slávy, vysvoboďte nás od veškerého nebezpečí, abychom vám mohli s vděčností zazpívat: Radujte se, všichni svatí, vřelí přímluvci u Boha, našeho Pána.

Ikos 1

Andělské zástupy zmenšené pádem pyšných andělů se doplňují vámi, svatí a světice Boží, a proto se v den vaší památky země zalévá světlem radosti, které všechna lidská pokolení svolává k jásotu. I my se vám chceme připodobňovat, a tak s radostí voláme:

Radujte se, všichni svatí, od věků Bohem předzvědění a pro slávu nebeskou vyvolení.

Radujte se, neboť ze všech pokolení byli jste povoláni ke službě Boží.

Radujte se, neboť svými skutky jste zbožnost pravé víry obhájili.

Radujte se, neboť obrazem svých dobrých skutků jste nám cestu do nebes ukázali.

Radujte se, neboť po stezkách zákona Božího jste kráčeli.

Radujte se, neboť ve shodě s jeho zákonem jste svůj život naplnili.

Radujte se, neboť z jeho milosti jste mnohými ctnostmi zazářili.

Radujte se, neboť jako věrní dělníci vinice Pánovy jste odměnu prvních obdrželi.

Radujte se, neboť za pozemské strasti jste radost království nebeského získali.

Radujte se, neboť jste byli uznáni za hodné spatřit nevýslovnou slávu Boží.

Radujte se, neboť spolu s netělesnými mocnostmi bez ustání Přesvatou Trojici oslavujte.

Radujte se, neboť bez přestání se přimlouváte za své ctitele.

Radujte se, všichni svatí, vřelí přímluvci u Boha, našeho Pána.

Kondak 2

Tobě, Kriste náš Bože, vzdává pravověrná církev píseň chvály za to, žes ji jako věncem rajských květů ozdobil bezpočetným zástupem svých svatých předchůdců, praotců a patriarchů. Jejich světlou památku dnes oslavujeme a s vděčností voláme: Aleluja.

Ikos 2

Svými přímluvami, svatí praotcové Kristovi, očistěte světlo našeho rozumu, abychom svá srdce i myšlenky povznesli nad strasti pozemského putování a celým svým životem toužili po zaslíbení rajských radostí a s pevnou nadějí volali:

Radujte se, praotcové a patriarchové, neboť z vašeho rodu vzešel Kristus, Syn Boží.

Radujte se, neboť požehnáním Božím rozšířil se váš rod jako hvězd na nebesích.

Radujte se, neboť oblaka modloslužby jste vírou v pravého Boha prozářili.

Radujte se, neboť s nezdolnou nadějí jste naplnění spasitelného zaslíbení očekávali.

Radujte se, neboť váš rod zažehl světlo Boží rodičky.

Radujte se, neboť skrze ni se narodil přemožitel smrti i podsvětí.

Radujte se, neboť z víry v přicházejícího Krista jste spásu obdrželi.

Radujte se, neboť skrze něho bylo vaše dávné prokletí sejmuto.

Radujte se, neboť v podsvětí jste příchod Kristův očekávali.

Radujte se, neboť on vás z muk podsvětí vysvobodil.

Radujte se, neboť do věčné slávy vás uvedl.

Radujte se, neboť se zástupy andělů vás v nebesích sjednotil.

Radujte se, všichni svatí, vřelí přímluvci u Boha, našeho Pána.

Kondak 3

Všichni svatí proroci Boží, moc Nejvyššího vás ozářila, a tak jste směle povstali do duchovního boje proti vládě zloby. Svou pokorou jste přemohli léčky pokušitele a všechna svá díla v dobrém završili. Proto dnes spolu s vámi oslavujeme Boží lásku k člověku a voláme: Aleluja.

Ikos 3

Svatí proroci, jež slavně přebýváte v domě Otce nebeského, necháváte se osvěcovat věčnou září jeho svaté tváře a se všemi svatými se sytíte nevýslovnou blažeností, přimlouvejte se za nás, neboť i my toužíme stát se účastníky nebeské hostiny, a proto voláme:

Radujte se, proroci Pánovi, kteří jste byli od lůna mateřského k službě vyvoleni.

Radujte se, neboť milostí Svatého Ducha jste byli posvěceni.

Radujte se, neboť k rozptýleným synům Izraele byli jste posláni.

Radujte se, neboť s vírou jste se do jeho vůle odevzdali.

Radujte se, hvězdy, jež jste příchod pravého Slunce zvěstovali.

Radujte se, neboť jste Kristovo panenské narození ohlásili.

Radujte se, neboť směle jste přestupky nehodných králů odkrývali.

Radujte se, neboť ostřím slova Božího jste každou nepravost vymýtili.

Radujte se, neboť jeho vůli jste i v nejmenším naplnili.

Radujte se, neboť před vladaři země jste bez bázně promlouvali.

Radujte se, neboť množství strastí jste pro Pána podstoupili.

Radujte se, neboť slávou Boží jste se oblékli.

Radujte se, všichni svatí, vřelí přímluvci u Boha, našeho Pána.

Kondak 4

Svatí apoštolové Krista Ježíše, z bouře pozemského putování jste šťastně vyvázli, a proto vás Pán upokojil na místě kvetoucím, u potoků nevýslovné radosti, kde nezachází světlo slávy Boží, ani zpěv ani hlasy jásající. Zde se všemi andělskými zástupy opěvujete lásku Svaté Trojice a blaženě voláte: Aleluja.

Ikos 4

Oči neviděli, uši neslyšeli a na lidskou mysl nepřišlo jakou radostí se v Bohu veselíte, svatí učedníci Kristovi. Vždyť vás Pán usadil na dvanáct stolců svého nebeského trůnu, a tak odměnil vaši lopotu pro spásu světa. Spolu s vámi se chceme radovat z jeho milostí, a proto voláme:

Radujte se, svatí apoštolové, s Předchůdcem Pánovým nejbližší přátelé Kristovi.

Radujte se, neboť s Boží rodičkou jste jako první před trůn Boží předstoupili.

Radujte se, neboť tajemství spásy jste světu zvěstovali.

Radujte se, neboť pozemskou temnotu jste světlem Kristovým ozářili.

Radujte se, neboť sémě evangelia jste do srdce lidského zasadili.

Radujte se, neboť hojnou úrodu Božího vinohradu jste shromáždili.

Radujte se, neboť sloupem a oporou pravdy jste se stali.

Radujte se, neboť svým učením jste bouři omylů víry utišili.

Radujte se, neboť učení Kristovo jste nám objasnili.

Radujte se, neboť církev Kristovu od omylů a rozkolů ochraňujete.

Radujte se, neboť svým slovem a životem pravou cestu ozařujete.

Radujte se, neboť se svými duchovními dětmi ve světle věčného života přebýváte.

Radujte se, všichni svatí, vřelí přímluvci u Boha, našeho Pána.

Kondak 5

Svatí mučedníci vydali svými slovy, skutky a nakonec i krví svědectví tobě, Kriste náš Pane, a tak zazářili jako hvězdy pravé víry, aby nás na moři světských strastí bezpečně doprovodili do přístavu tvé spásy. My se nyní skláníme před příkladem jejich vytrvalosti a s vděčností zpíváme: Aleluja.

Ikos 5

Svatí mučedníci poznali jste, že se svět pyšní vládou marnosti, a proto jste přilnuli k Pánu věčné slávy a svými strastmi oslavili jeho učení. Bůh přijal vaši oběť, ujal se pře svých služebníků a smrtelné proměnil v nesmrtelné. Proto vás prosíme, abyste svými mocnými přímluvami pamatovali na církev pronásledovanou, a voláme:

Radujte se, svatí mučedníci, neboť vaše krev se stala pečetí svaté víry.

Radujte se, neboť jste se nebáli těch, kteří zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou.

Radujte se, neboť strašlivá muka jste oddaně snášeli.

Radujte se, neboť obrazem utrpení Kristova jste se stali.

Radujte se, neboť krutost mučitelů jste přemohli.

Radujte se, neboť skrze oheň a vodu jste věčný pokoj získali.

Radujte se, neboť svou krví jste víru Kristovu statečně vyznali.

Radujte se, neboť svým utrpením jste nástrahy Satanovy překonali.

Radujte se, neboť za čest stádce Kristova jste mužně bojovali.

Radujte se, neboť nevadnoucí věnec slávy jste od Boha přijali.

Radujte se, neboť milost království Božího jste obdrželi.

Radujte se, neboť mnohými zázraky jste Pána oslavili.

Radujte se, všichni svatí, vřelí přímluvci u Boha, našeho Pána.

Kondak 6

Všechna pokolení lidu křesťanského zvěstují vaši slávu, svatí poustevníci Boží, neboť jste se ukázali jako rajská zahrada vprostřed církve Kristovy. Vždyť jste přebývali toliko s Kristem a od něho přijímali plody duchovní potravy jako ze stromu života. V tichosti a odloučenosti jste se zapálili láskou Svatého Ducha, abyste prací a modlitbou oslavovali Pána a bez ustání zpívali: Aleluja.

Ikos 6

Pravá víra i ctnosti ctihodných služebníků Božích ozařují pustinu světa jako paprsky slunce, abychom nezbloudili v tmách hříchu a zhoubných pověrách, a proto s pokorou voláme:

Radujte se, ctihodní služebníci Boží, neboť pro lásku k Bohu jste světské marnosti opustili.

Radujte se, neboť dnem i nocí jste světem putovali.

Radujte se, neboť v horách a jeskyních jste útočiště nalezli.

Radujte se, neboť postem jste neduhy hříchu léčili.

Radujte se, neboť chlad noci i horko dne jste pro království Boží snášeli.

Radujte se, neboť v tichosti svého srdce jste s Bohem rozmlouvali.

Radujte se, neboť cudností a čistotou jste se Božímu Beránkovi připodobnili.

Radujte se, neboť pokoj Kristův jste světu přinesli.

Radujte se, neboť v bratrském společenství jste jako andělé žili.

Radujte se, neboť moudrost Boží jste svým žákům rozdávali.

Radujte se, neboť rozmanitými ctnostmi jste svůj život ozdobili.

Radujte se, neboť do království pokoje jste vejít směli.

Radujte se, všichni svatí, vřelí přímluvci u Boha, našeho Pána.

Kondak 7

Milostivý Pán zatoužil odkrýt světu smysl víry, jaký je vložen v jeho slovech od věků zjevených. Proto dovolil shromáždění svých svatých služebníků, kteří mu s čistým srdcem na zemi sloužili, aby uzřeli jeho slávu skrze svaté dílo stvoření. I nás volá, abychom následovali jejich příklad a mohli spolu s nimi zpívat: Aleluja.

Ikos 7

Pro zaslíbení Kristova jste světu zemřeli, ale z jeho milosti na výsostech přebýváte v životě věčném. A přeci zůstáváte ve spojení s církví putující, neboť za ni k Bohu voláte mnohými a nevýslovnými přímluvami. Tak svými vřelými modlitbami pomáháte překonávat strasti pozemské modloslužby, a proto voláme:

Radujte se, učitelé svatých Božích tajemství, neboť svým rozumem jste pravého Boha poznali.

Radujte se, neboť neporušenou jste víru v Boží Trojici zachovali.

Radujte se, neboť Krista jste jako Boha a člověka vyznali.

Radujte se, neboť v jeho spasitelné utrpení jste pevně uvěřili.

Radujte se, neboť světlem pravé víry jste nás jako hvězdy osvítili.

Radujte se, neboť z milosti Boží jste jako fénix povstali.

Radujte se, neboť na zemi ještě žili ještě tělem, ale duší již na nebesích přebývali.

Radujte se, neboť skrze časnou smrt jste život věčný získali.

Radujte se, neboť úzkou stezkou evangelia jste kráčeli.

Radujte se, neboť těsnou branou jste do království Božího vstoupili.

Radujte se, účastníci věčných radostí.

Radujte se, přímluvci naší spásy.

Radujte se, všichni svatí, vřelí přímluvci u Boha, našeho Pána.

Kondak 8

Svýma duchovníma očima hledíme s vírou v krajinu nebeskou, kde všichni svatí po strastech pozemského života odpočívají. I když pro tíži těla a množství hříchů nemůžeme vystihnout blaženost království Božího, s nadějí na věčná dobra voláme k Bohu podivuhodnému ve svých svatých a zpíváme: Aleluja.

Ikos 8

Pane a vládce celého světa, před tvou tvář předstupuje množství svatých služebníků, kteří od tebe darem přijímají jméno tvé blažené slávy. My jsme však jen prach povstávající k životu z tvých rukou, nedokážeme připomenout všechna jména tvých služebníků, a proto vzýváme alespoň jména nejjasnějších hvězd tvé svatosti a s pokorou voláme:  

Radujte se, Adame a Evo, prarodiče rodu lidského.

Radujte se, Ábeli a Šéte, neboť jako první jste si spravedlnost zamilovali.

Radujte se, Noe a Abraháme, neboť počátkem nového pokolení jste se stali.

Radujte se, Mojžíši a Árone, neboť zákon Boží jste pro svůj lid přijali.

Radujte se, Davide a Danieli, neboť tajemství Boha vševládného jste uzřeli.

Radujte se, Henochu a Eliáši, neboť vaše těla smrt neokusila.

Radujte se, Jáchyme a Anno, neboť z vašeho lůna neposkvrněná Panna povstala.

Radujte se, Petře, Pavle, Jakube a Jane, nejmilejší apoštolové Kristovi.

Radujte se, Mikuláši, Bazile, Řehoři a Atanáši, nezdolné hradby svaté víry.

Radujte se, Antoníne, Pachomije, Eutimije, Hilárione a Sávo, velicí učitelé svatosti.

Radujte se, Jiří, Demétrije, Eustrátie a Pantalejmone, slavní mučedníci Kristovi.

Radujte se, Barboro, Ireno, Paraskevo a Kateřino, neboť svou krví jste víru oslavily.

Radujte se, všichni svatí, vřelí přímluvci u Boha, našeho Pána.

Kondak 9

Pane, všichni tví svatí služebníci se připodobňují andělským mocnostem, bezustání oslavují tvé přesvaté jméno a volají: svatý, svatý, svatý. Spolu s nimi chceme i my, hříšní a nedokonalí sluhové, nečistými ústy zpívat: Aleluja.

Ikos 9

Učení řečníci nemohou vysvětlit, jak ti, kteří povstali z hříchu lidského pokolení, nyní stojí nepřemoženi utrpením a ve svatosti Božích dětí přemáhají nepřátele těla i duše. My však chválíme Pána, který posiluje duše svých služebníků, opěvujeme činy jeho svatých služebníků a voláme:

Radujte se, všichni svatí a světice Boží, kteří jste si celou duší Pána zamilovali.

Radujte se, neboť pro lásku k němu jste svůj život neušetřili.

Radujte se, neboť jste svět i jeho temného uchvatitele přemohli.

Radujte se, neboť sítě dávného hada jste jako pavučinu přetrhali.

Radujte se, neboť pod mocnou rukou Boží jste se uchýlili.

Radujte se, neboť svou vůli jste před vůlí nebeského Otce sklonili.

Radujte se, neboť duší i tělem jste svého Pána oslavili.

Radujte se, neboť v každém svém díle jste ho velebili.

Radujte se, neboť svýma rukama jste dobré dílo vykonali.

Radujte se, neboť své nohy jste na stezku práva přivedli.

Radujte se, neboť svá srdce jste milosti Boží otevřeli.

Radujte se, neboť své myšlenky jste k věcem věčnosti obrátili.

Radujte se, všichni svatí, vřelí přímluvci u Boha, našeho Pána.

Kondak 10

Stezkou spásy jste kráčeli, svatí a světice Boží, a pravou naukou sytili svá srdce. Ukázali jste se jako plodné stromy u pramenů vod, neboť jste Bohu přinesli hojné plody svých ctností. Nyní se v rajské zahradě Božího království sytíte nevýslovnou blažeností, a proto vás prosíme, abyste na nás pamatovali ve svých přímluvách, a voláme: Aleluja.

Ikos 10

Stali jste se pevnou hradbou proti nepřátelům duše i těla, neboť svými přímluvami zadržujete šípy pokušení odvěkého ničitele. Za to vás celý křesťanský lid oslavuje a volá:

Radujte se, ozdoby lidu křesťanského.

Radujte se, útěšní pomocníci ve strastech pozemských.

Radujte se, mocní přímluvci v boji s nepřítelem.

Radujte se, neboť svými přímluvami zadržujete hněv meče Božího.

Radujte se, neboť svým příkladem jste nás přemáhat pokušení naučili.

Radujte se, neboť z pokání hříšníků se vaše duše radují.

Radujte se, neboť svým životem jste zemi posvěcovali.

Radujte se, neboť svými ctnostmi jste nákazu hříchu léčili.

Radujte se, neboť v naději na život věčný jste zesnuli.

Radujte se, neboť v lůně Abrahámově jste spočinuli.

Radujte se, neboť vaše zástupy se novými světci rozmnožují.

Radujte se, neboť místa padlých andělů se vámi doplňují.

Radujte se, všichni svatí, vřelí přímluvci u Boha, našeho Pána.

Kondak 11

Naše písně, byť by jich byl bezpočet, nemohou dostatečně oslavit vaše hojné ctnosti, svatí služebníci Boží. Vhodnější by bylo setrvat v pokoře tichého klanění, ale abychom nepropadli lenosti mysli a nevděku za obdržené milosti, chválíme Boha v Trojici, který vás oslavil, a s vděčností voláme: Aleluja.

Ikos 11

Stali jste se plameny světla večerního na věky hořícími u oltáře Nejsvětější Trojice, neboť spolu s andělskými mocnostmi osvěcujete stezku spásy putující církve Kristovy. Na tuto cestu navracíte naše kroky, a proto voláme:

Radujte se, plameny ohně duchovního.

Radujte se, obyvatelé domu Otcovského.

Radujte se, ratolesti Pánova vinohradu.

Radujte se, vonné květy rajské zahrady.

Radujte se, vody duchovního občerstvení.

Radujte se, kapky milostiplného deště, jež tiší horkost pokušení.

Radujte se, mocní ochránci, jež větrem svých přímluv odháníte mnohá nebezpečí.

Radujte se, sladkozpěvní slavíci, jež svítání dne Božího zvěstujete.

Radujte se, svaté hory, jež nás k výsostem Božím pozvedáte.

Radujte se, paprsky věčného Slunce, neboť do našich srdcí světlo rozléváte.

Radujte se, dobří lodivodé, jež nás z potopy hříchu zachraňujete.

Radujte se, věrní průvodci, jež nám cestu spásy ukazujete.

Radujte se, všichni svatí, vřelí přímluvci u Boha, našeho Pána.

Kondak 12

Nikdo z pozemských obyvatel nemůže vystihnout všechny milosti, které jste od Boha obdrželi za své ctnosti, svatí služebníci Boží. Vždyť jako nelze moře po kapkách přelít, tak není možné sečíst všechna dobrodiní vašich přímluv. Proto s radostí oslavujeme váš svátek a k dárci všech milostí voláme: Aleluja.

Ikos 12

Opěvujeme tebe, Pane vševládný, a velebíme přesvaté tvé jméno, neboť jsi nám od počátku světa zjevil množství svých svatých služebníků, kteří Tobě jedinému věrně sloužili. Vždyť z tvé milosti je smíme žádat o pomoc, ochranu a přímluvu, a proto voláme:

Radujte se, svatí služebníci Boží spolu s Přesvatou Boží rodičkou.

Radujte se, andělské mocnosti, ochránci lidu svěřeného.

Radujte se, svatí králové a kněží, jež jste příchod království Božího očekávali.

Radujte se, poctiví správcové měst křesťanských, neboť do věčného Jeruzaléma jste vstoupit směli.

Radujte se, spravedliví soudcové země, neboť od nebeského soudce jste milost obdrželi.

Radujte se, dobří pastýři lidu Božího, neboť od Pána jste odměnu získali.

Radujte se, trpěliví oráči zemských polností, neboť jste s čistým srdcem Bohu sloužili.

Radujte se, pokorní sluhové lidu Božího, neboť jste věčné slávy od Boha dosáhli.

Radujte se, blázni pro Krista, neboť jste posměch trpělivě snášeli.

Radujte se, nezištní lékaři duše i těla, neboť jste věčnou odměnu zdarma přijali.

Radujte se, muži a ženy zbožného života, neboť v náručí Boží jste zesnuli.

Radujte se, všichni svatí a světice Boží, neboť jste se účastníky věčné slávy stali.

Radujte se, všichni svatí, vřelí přímluvci u Boha, našeho Pána.

Kondak 13

Blažení služebníci, všichni svatí a světice Boží, kteří jste v dědictví přijali věčná dobrodiní, přijměte tento chvalozpěv a svými přímluvami nám vyproste odpuštění hříchů a osvobození od věčných muk, abychom s vámi v nebeské vlasti mohli Bohu na věky zpívat: Aleluja.

Modlitba

Svatí služebníci a služebnice Boží, kteří stojíte před trůnem Přesvaté Trojice a sytíte se nevýslovnými milostmi jeho svaté blaženosti, shlédněte na nás, své menší bratry a setry, kteří vám v den sváteční přinášejí chvalozpěv díků, vzývají vaši ochranu a prosí dobrotivého Boha o odpuštění hříchů a mnohé milosti potřebné ke spáse.

Víme, že dostanete vše, oč Boha poprosíte, a proto s pokorou voláme: proste milostivého Boha, aby nám daroval ducha vytrvalosti, abychom věrně naplňovali přikázání jeho zákona. Abychom vždy kráčeli ve vašich stopách, a tak mohli projít pozemským životem ve zbožnosti a pokání a dosáhli rajské radosti v nádvořích království Otce i Syna i Svatého Ducha, jemuž jedinému přísluší všeliká sláva, čest a klanění, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.