Akathist ke všem svatým

Akathist vzdává Bohu díky za život všech známých i neznámých svatých služebníků a služebnic Božích, kteří od počátku věků žili z Božího milosrdenství na tomto světě.

Obvyklý začátek

Je-li přítomen kněz:

K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.

L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

Není-li přítomen kněz:

Pro modlitby našich svatých otců, Pane Ježíši Kriste, Bože náš, smiluj se nad námi. Amen.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.

Pane, očisti nás od našich hříchů.

Vládce, odpusť nám naše nepravosti.

Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.

L: Amen.

Kondak 1

Píseň chvály přinášíme vyvoleným Božím ctitelům, všem svatým, kteří od věků osvěcovali celý svět a na nebesích přijali věnec slávy. A vy, kteří s odvahou přistupujete před Pána slávy, vysvoboďte nás od veškerého nebezpečí, abychom vám mohli s vděčností zazpívat: Radujte se, všichni svatí, vřelí přímluvci u Boha, našeho Pána.

Ikos 1

Andělské zástupy zmenšené pádem pyšných andělů se doplňují vámi, svatí a světice Boží, a proto se v den vaší památky zalévá země světlem radosti, které všechna lidská pokolení svolává k jásotu. I my se vám chceme připodobňovat, a tak s radostí voláme:

Radujte se, všichni svatí, od věků Bohem předzvědění a pro slávu nebeskou vyvolení.

Radujte se, neboť ze všech pokolení byli jste povoláni ke službě Boží.

Radujte se, neboť svými skutky jste obhájili zbožnost pravé víry.

Radujte se, neboť obrazem svých dobrých skutků jste nám ukázali cestu do nebes.

Radujte se, neboť jste kráčeli po stezkách Božího zákona. 

Radujte se, neboť ve shodě s jeho zákonem jste láskou naplnili svůj život.

Radujte se, neboť z jeho milosti jste zazářili mnohými ctnostmi.

Radujte se, neboť jako věrní dělníci vinice Pánovy jste obdrželi odměnu prvních.

Radujte se, neboť za pozemské strasti jste získali radost nebeského království.

Radujte se, neboť jste byli uznáni za hodné spatřit nevýslovnou slávu Boží.

Radujte se, neboť spolu s netělesnými mocnostmi bez ustání oslavujte Přesvatou Trojici.

Radujte se, neboť bez přestání se přimlouváte za své ctitele.

Radujte se, všichni svatí, vřelí přímluvci u Boha, našeho Pána.

Kondak 2

Tobě, Kriste náš Bože, vzdává pravověrná církev píseň chvály za to, že jsi ji jako věncem rajských květů ozdobil nespočetným zástupem svých svatých předchůdců, praotců a patriarchů. Jejich světlou památku dnes oslavujeme a s vděčností ti zpíváme: Aleluja.

Ikos 2

Svými přímluvami, svatí praotcové Kristovi, očistěte světlo našeho rozumu, abychom svá srdce i myšlenky povznesli nad strasti pozemského putování a celým svým životem toužili po zaslíbení rajských radostí, abychom k vám mohli s pevnou nadějí volat:

Radujte se, praotcové a patriarchové, neboť z vašeho rodu vzešel Kristus, Syn Boží.

Radujte se, neboť požehnáním Božím rozšířil se váš rod jako hvězd na nebesích.

Radujte se, neboť oblaka modloslužby jste prozářili vírou v pravého Boha.

Radujte se, neboť s nezdolnou nadějí jste očekávali naplnění spasitelného zaslíbení.

Radujte se, neboť váš rod zažehl světlo Boží rodičky.

Radujte se, neboť skrze ni se narodil přemožitel smrti i podsvětí.

Radujte se, neboť z víry v přicházejícího Krista jste obdrželi spásu.

Radujte se, neboť skrze něho bylo vaše dávné prokletí sejmuto.

Radujte se, neboť v podsvětí jste očekávali Kristův příchod.

Radujte se, neboť vás vysvobodil z muk podsvětí.

Radujte se, neboť vás uvedl do věčné slávy.

Radujte se, neboť vás v nebesích sjednotil se zástupy andělů.

Radujte se, všichni svatí, vřelí přímluvci u Boha, našeho Pána.

Kondak 3

Všichni svatí proroci Boží, moc Nejvyššího vás ozářila, a tak jste směle povstali do duchovního boje proti vládě zloby. Svou pokorou jste přemohli léčky pokušitele a všechna svá díla jste v dobrém završili. Proto dnes spolu s vámi oslavujeme Boží lásku k člověku a voláme: Aleluja.

Ikos 3

Svatí proroci, již slavně přebýváte v domě nebeského Otce, necháváte se osvěcovat věčnou září jeho svaté tváře a se všemi svatými se sytíte nevýslovnou blažeností, přimlouvejte se za nás, neboť i my toužíme stát se účastníky nebeské hostiny, a proto voláme:

Radujte se, Pánovi proroci, kteří jste byli od mateřského lůna vyvoleni ke službě Bohu.

Radujte se, neboť jste byli posvěceni milostí Svatého Ducha.

Radujte se, neboť jste byli posláni k rozptýleným synům Izraele.

Radujte se, neboť s vírou jste se odevzdali do Boží vůle.

Radujte se, hvězdy, jež jste zvěstovaly příchod pravého Slunce.

Radujte se, neboť jste ohlásili Kristovo panenské narození.

Radujte se, neboť jste směle odhalovali přestupky nehodných králů.

Radujte se, neboť jste ostřím slova Božího vymýtili každou nepravost.

Radujte se, neboť i v nejmenším jste naplnili jeho vůli.

Radujte se, neboť bez bázně jste promlouvali před vladaři země.

Radujte se, neboť jste pro Pána podstoupili množství strastí.

Radujte se, neboť jste se oblékli slávou Boží.

Radujte se, všichni svatí, vřelí přímluvci u Boha, našeho Pána.

Kondak 4

Svatí apoštolové Krista Ježíše, šťastně jste vyvázli z bouře pozemského putování, a proto vás Pán upokojil na místě kvetoucím, u potoků nevýslovné radosti, kde nezachází světlo slávy Boží, ani šťastný zpěv ani hlasy jásající. Zde se všemi andělskými zástupy opěvujete lásku Svaté Trojice a blaženě voláte: Aleluja.

Ikos 4

Oči neviděli, uši neslyšeli a na lidskou mysl nepřišlo, jakou radostí se v Bohu veselíte, svatí učedníci Kristovi. Vždyť vás Pán usadil na dvanáct stolců svého nebeského trůnu, a tak odměnil vaši lopotu pro spásu světa. Spolu s vámi se i my chceme radovat z jeho milostí, a proto voláme:

Radujte se, svatí apoštolové, s Předchůdcem Pánovým nejbližší přátelé Kristovi.

Radujte se, neboť s Boží rodičkou jste jako první předstoupili před trůn Boží.

Radujte se, neboť jste světu zvěstovali tajemství spásy.

Radujte se, neboť jste světlem Kristovým ozářili pozemskou temnotu.

Radujte se, neboť sémě evangelia jste zasadili do srdce lidského.

Radujte se, neboť jste shromáždili hojnou úrodu Božího vinohradu.

Radujte se, neboť jste se stali sloupem a oporou pravdy.

Radujte se, neboť svým učením jste utišili bouři omylů víry.

Radujte se, neboť jste nám objasnili Kristovo učení.

Radujte se, neboť církev Kristovu ochraňujete od omylů a rozkolů.

Radujte se, neboť svým slovem a životem ozařujete pravou cestu.

Radujte se, neboť se svými duchovními dětmi přebýváte ve světle věčného života.

Radujte se, všichni svatí, vřelí přímluvci u Boha, našeho Pána.

Kondak 5

Svatí mučedníci vydali svými slovy, skutky a nakonec i krví svědectví tobě, Kriste náš Pane, a tak zazářili jako hvězdy pravé víry, aby nás na moři světských strastí bezpečně doprovodili do přístavu tvé spásy. My se nyní skláníme před příkladem jejich vytrvalosti a s vděčností zpíváme: Aleluja.

Ikos 5

Svatí mučedníci, poznali jste, že se svět pyšní vládou marnosti, a proto jste přilnuli k Pánu věčné slávy a svými strastmi jste oslavili jeho učení. Bůh přijal vaši oběť, ujal se pře svých služebníků a pomíjivé proměnil v nepomíjející. Proto vás prosíme, abyste svými mocnými přímluvami pamatovali na církev pronásledovanou, a voláme:

Radujte se, svatí mučedníci, neboť se vaše krev stala pečetí svaté víry.

Radujte se, neboť jste se nebáli těch, kteří zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou.

Radujte se, neboť jste oddaně snášeli strašlivá muka.

Radujte se, neboť jste se stali obrazem utrpení Kristova.

Radujte se, neboť jste přemohli krutost mučitelů.

Radujte se, neboť skrze oheň a vodu jste získali věčný pokoj.

Radujte se, neboť svou krví jste statečně vyznali víru Kristovu.

Radujte se, neboť svým utrpením jste překonali nástrahy satanovy.

Radujte se, neboť jste mužně bojovali za čest Kristova stádce.

Radujte se, neboť jste od Boha přijali nevadnoucí věnec slávy.

Radujte se, neboť jste obdrželi milost Božího království.

Radujte se, neboť jste Pána oslavili mnohými zázraky.

Radujte se, všichni svatí, vřelí přímluvci u Boha, našeho Pána.

Kondak 6

Všechna pokolení křesťanského lidu zvěstují vaši slávu, svatí Boží poustevníci, neboť jste se ukázali jako rajská zahrada vprostřed Kristovy církve. Vždyť jste přebývali toliko s Kristem, a od něho jste přijímali plody duchovní potravy jako ze stromu věčného života. Tak jste se v tichosti a odloučenosti zapálili láskou Svatého Ducha, abyste prací a modlitbou oslavovali Pána a bez ustání mu zpívali: Aleluja.

Ikos 6

Pravá víra i ctnosti ctihodných služebníků Božích ozařují pustinu světa jako paprsky slunce, abychom nezbloudili ve tmách hříchu a zhoubných pověrách, a proto s pokorou voláme:

Radujte se, ctihodní Boží služebníci, neboť pro lásku k Bohu jste opustili světské marnosti.

Radujte se, neboť dnem i nocí jste putovali světem.

Radujte se, neboť v horách a jeskyních jste nalezli útočiště.

Radujte se, neboť postem jste léčili neduhy hříchu.

Radujte se, neboť pro království Boží jste snášeli chlad noci i horko dne.

Radujte se, neboť v tichosti svého srdce jste rozmlouvali s Bohem.

Radujte se, neboť Božímu Beránkovi jste se připodobnili cudností a čistotou.

Radujte se, neboť pokoj Kristův jste přinesli světu.

Radujte se, neboť v bratrském společenství jste žili jako andělé.

Radujte se, neboť svým žákům jste rozdávali moudrost Boží.

Radujte se, neboť rozmanitými ctnostmi jste ozdobili svůj život.

Radujte se, neboť do království pokoje jste směli vstoupit.

Radujte se, všichni svatí, vřelí přímluvci u Boha, našeho Pána.

Kondak 7

Milostivý Pán zatoužil odkrýt světu smysl víry, jenž byl od věků vložen do jeho zjevení. Proto učitelům své svaté církve, kteří mu s čistým srdcem na zemi sloužili, dovolil, aby uzřeli jeho slávu skrze dílo stvoření. I nás volá, abychom následovali jejich příklad a mohli jsme spolu s nimi zpívat: Aleluja.

Ikos 7

Naši svatí učitelé, pro Kristova zaslíbení jste zemřeli světu, ale z jeho milosti přebýváte ve věčném životě na výsostech. A přeci zůstáváte ve spojení s církví putující, neboť za ni k Bohu voláte mnohými a nevýslovnými přímluvami. Tak svými vřelými modlitbami pomáháte překonávat strasti pozemské modloslužby, a proto voláme:

Radujte se, učitelé svatých Božích tajemství, neboť svým rozumem jste poznali pravého Boha.

Radujte se, neboť jste zachovali neporušenou víru v Boží Trojici.

Radujte se, neboť jste Krista vyznali jako Boha a člověka.

Radujte se, neboť jste pevně uvěřili v jeho spasitelné utrpení.

Radujte se, neboť jako hvězdy jste nás osvítili světlem pravé víry.

Radujte se, neboť z milosti Boží jste povstali jako fénix.

Radujte se, neboť jste na zemi ještě žili tělem, ale duší jste již přebývali na nebesích.

Radujte se, neboť skrze časnou smrt jste získali věčný život.

Radujte se, neboť jste kráčeli úzkou stezkou evangelia.

Radujte se, neboť těsnou branou jste vstoupili do Božího království.

Radujte se, účastníci věčných radostí.

Radujte se, přímluvci naší spásy.

Radujte se, všichni svatí, vřelí přímluvci u Boha, našeho Pána.

Kondak 8

Svýma duchovníma očima s vírou hledíme na nebeskou krajinu, kde všichni svatí odpočívají po strastiplných dnech pozemského života. A ačkoliv pro tíži těla a množství hříchů nemůžeme vystihnout blaženost Božího království, s nadějí na věčná dobra voláme k Bohu, který je podivuhodný ve svých svatých, a zpíváme: Aleluja.

Ikos 8

Pane a vládce celého světa, před tvou tvář předstupuje množství svatých služebníků, kteří od tebe darem přijímají jméno tvé blažené slávy. My jsme však jen prach, jenž k životu povstává z tvých rukou, a nedokážeme připomenout všechny tvé služebníky. Proto vzýváme alespoň jména nejjasnějších hvězd tvé svatosti a s pokorou voláme:  

Radujte se, Adame a Evo, prarodiče lidského rodu.

Radujte se, Ábeli a Šéte, neboť jako první jste si zamilovali spravedlnost.

Radujte se, Noe a Abraháme, neboť jste se stali počátkem nového pokolení.

Radujte se, Mojžíši a Árone, neboť jste pro svůj lid přijali zákon Boží.

Radujte se, Davide a Danieli, neboť jste uzřeli tajemství vševládného Boha.

Radujte se, Henochu a Eliáši, neboť vaše těla neokusila smrt.

Radujte se, Jáchyme a Anno, neboť z vašeho lůna povstala neposkvrněná Panna Maria.

Radujte se, Petře, Pavle, Jakube a Jane, nejmilejší Kristovi apoštolové.

Radujte se, Mikuláši, Bazile, Řehoři a Atanáši, nezdolné hradby svaté víry.

Radujte se, Antoníne, Pachomije, Eutimije, Hilárione a Sávo, velicí učitelé svatosti.

Radujte se, Jiří, Demétrije, Eustrátie a Pantalejmone, slavní mučedníci Kristovi.

Radujte se, Barboro, Ireno, Paraskevo a Kateřino, neboť svou krví jste oslavily křesťanskou víru.

Radujte se, všichni svatí, vřelí přímluvci u Boha, našeho Pána.

Kondak 9

Pane, všichni tví svatí služebníci se připodobňují andělským mocnostem, bezustání oslavují tvé přesvaté jméno a volají: Svatý, svatý, svatý, Pán, Bůh zástupů. Spolu s nimi chceme i my, tví hříšní a nedokonalí sluhové, nečistými ústy zpívat: Aleluja.

Ikos 9

Učení řečníci nemohou vysvětlit, jak ti, kteří povstali z hříchu lidského pokolení, nyní stojí nepřemoženi utrpením a ve svatosti Božích dětí přemáhají nepřátele těla i duše. My však chválíme Pána, který posiluje duše svých služebníků, opěvujeme činy jeho svatých služebníků a voláme:

Radujte se, všichni svatí a světice Boží, kteří jste si celou duší zamilovali Pána.

Radujte se, neboť pro lásku k němu jste nešetřili svůj život.

Radujte se, neboť jste přemohli svět i jeho temného uchvatitele.

Radujte se, neboť jste sítě dávného hada přetrhali jako pavučinu.

Radujte se, neboť jste se uchýlili pod mocnou Boží rukou.

Radujte se, neboť svou vůli jste sklonili před vůlí nebeského Otce.

Radujte se, neboť duší i tělem jste oslavili svého Pána.

Radujte se, neboť jste ho velebili v každém svém díle.

Radujte se, neboť svýma rukama jste vykonali dobré dílo.

Radujte se, neboť své nohy jste přivedli na stezku práva.

Radujte se, neboť svá srdce jste otevřeli Boží milosti.

Radujte se, neboť své myšlenky jste obrátili k věcem věčnosti.

Radujte se, všichni svatí, vřelí přímluvci u Boha, našeho Pána.

Kondak 10

Kráčeli jste stezkou spásy, svatí a světice Boží, a pravou naukou jste sytili svá srdce. Ukázali jste se jako plodné stromy zasazené u pramenů vod, neboť jste Bohu přinesli hojné plody svých ctností. Nyní se v rajské zahradě Božího království sytíte nevýslovnou blažeností, a proto vás prosíme, abyste na nás pamatovali ve svých přímluvách, a k Bohu voláme: Aleluja.

Ikos 10

Stali jste se pevnou hradbou proti nepřátelům duše i těla, neboť svými přímluvami zadržujete šípy pokušení odvěkého ničitele. Za to vás celý křesťanský lid oslavuje a volá:

Radujte se, ozdoby křesťanského lidu.

Radujte se, útěšní pomocníci v pozemských strastech.

Radujte se, mocní přímluvci v boji s nepřítelem.

Radujte se, neboť svými přímluvami zadržujete meč Božího hněvu.

Radujte se, neboť svým příkladem jste nás naučili přemáhat pokušení.

Radujte se, neboť z pokání hříšníků se vaše duše radují.

Radujte se, neboť svým životem jste posvěcovali zemi.

Radujte se, neboť svými ctnostmi jste léčili nákazu hříchu.

Radujte se, neboť jste zesnuli v naději na život věčný.

Radujte se, neboť jste spočinuli v  Abrahámově lůně.

Radujte se, neboť vaše zástupy se rozmnožují novými světci.

Radujte se, neboť vámi se doplňují místa padlých andělů.

Radujte se, všichni svatí, vřelí přímluvci u Boha, našeho Pána.

Kondak 11

Naše písně, byť by jich byl bezpočet, nemohou dostatečně oslavit vaše hojné ctnosti, svatí služebníci Boží. Vhodnější by bylo setrvat v pokoře tichého klanění, ale abychom nepropadli lenosti mysli a nevděku za obdržené milosti, chválíme Boha v Trojici, který vás oslavil, a s vděčností voláme: Aleluja.

Ikos 11

Stali jste se plameny večerního světla, které na věky hoří u trůnu Nejsvětější Trojice, neboť spolu s andělskými mocnostmi osvěcujete stezku spásy putující církve Kristovy. Na tuto cestu navracíte naše kroky, a proto voláme:

Radujte se, plameny duchovního ohně.

Radujte se, obyvatelé Otcova domu.

Radujte se, ratolesti Pánova vinohradu.

Radujte se, vonné květy rajské zahrady.

Radujte se, vody duchovního občerstvení.

Radujte se, kapky milostiplného deště, jež tiší horkost pokušení.

Radujte se, mocní ochránci, již větrem svých přímluv odháníte mnohá nebezpečí.

Radujte se, sladkozpěvní slavíci, jež zvěstujete svítání Božího dne.

Radujte se, svaté hory, jež nás pozvedáte k Božím výsostem.

Radujte se, paprsky věčného Slunce, neboť do našich srdcí rozléváte světlo.

Radujte se, dobří lodivodé, jež nás zachraňujete z potopy hříchu.

Radujte se, věrní průvodci, jež nám ukazujete cestu spásy.

Radujte se, všichni svatí, vřelí přímluvci u Boha, našeho Pána.

Kondak 12

Nikdo z pozemských obyvatel nemůže vystihnout všechny milosti, které jste od Boha obdrželi za své ctnosti, svatí služebníci Boží. A jako nelze moře po kapkách přelít, tak ani není možné sečíst všechna dobrodiní vašich přímluv. Proto s radostí oslavujeme váš svátek a k dárci všech milostí voláme: Aleluja.

Ikos 12

Opěvujeme tě, Pane Bož vševládný, a velebíme tvé přesvaté jméno, neboť jsi nám od počátku světa zjevil množství svých svatých služebníků, kteří ti věrně a bezvýhradně sloužili. Vždyť z tvé milosti je smíme žádat o pomoc, ochranu a přímluvu, a proto voláme:

Radujte se, svatí Boží služebníci spolu s Přesvatou Bohorodičkou Marií.

Radujte se, andělské mocnosti, ochránci svěřeného lidu.

Radujte se, svatí králové a kněží, již jste očekávali příchod Božího království.

Radujte se, poctiví správcové křesťanských obcí, neboť jste směli vstoupit do věčného Jeruzaléma.

Radujte se, spravedliví soudcové země, neboť jste obdrželi milost od nebeského soudce.

Radujte se, dobří pastýři Božího lidu, neboť jste získali odměnu od Pána.

Radujte se, trpěliví oráči zemských polností, neboť jste s čistým srdcem sloužili Bohu.

Radujte se, pokorní sluhové Božího lidu, neboť jste od Boha dosáhli věčné slávy.

Radujte se, blázni pro Krista, neboť jste trpělivě snášeli posměch.

Radujte se, nezištní lékaři duše i těla, neboť jste zdarma přijali věčnou odměnu.

Radujte se, muži a ženy zbožného života, neboť jste zesnuli v náručí Boží.

Radujte se, všichni svatí a světice Boží, neboť jste se stali účastníky věčné slávy.

Radujte se, všichni svatí, vřelí přímluvci u Boha, našeho Pána.

Kondak 13

Blažení služebníci, všichni svatí a světice Boží, kteří jste v dědictví získali věčná dobrodiní, přijměte tento chvalozpěv a svými přímluvami nám vyproste odpuštění hříchů a osvobození od věčných muk, abychom s vámi v nebeské vlasti mohli Bohu na věky zpívat: Aleluja.

Modlitba

Svatí služebníci a služebnice Boží, kteří stojíte před trůnem Přesvaté Trojice a sytíte se nevýslovnými milostmi její svaté blaženosti, shlédněte na nás, své menší bratry a setry, kteří vám v tento den přinášejí chvalozpěv díků, vzývají vaši ochranu a prosí dobrotivého Boha o odpuštění hříchů a mnohé milosti potřebné ke spáse. Víme, že dobrotivý Bůh, který si zamiloval člověka, naslouchá Vašim modlitbám, a proto s pokorou voláme: proste jej za nás, aby nám daroval ducha vytrvalosti, abychom mohli věrně kráčet ve vašich stopách, a tak mohli projít pozemským životem ve víře, zbožnosti a pokání a dosáhli rajské blaženosti v nádvořích království Otce i Syna i Svatého Ducha, jemuž jedinému přísluší všeliká sláva, čest a klanění, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Závěr

Je-li přítomen kněz:

K: Nejvyšší moudrost.

L: Ctihodnější jsi nad cheruby a neporovnatelně slavnější nad serafy, bez porušení jsi porodila Boha Slovo: pravá Bohorodičko, velebíme tě.

K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, silou ctihodného a oživujícího kříže, na přímluvu svatých ctihodných a veškeré chvály hodných apoštolů, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.

L: Amen.

Není-li přítomen kněz:

Ctihodnější jsi nad cheruby a neporovnatelně slavnější nad serafy, bez porušení jsi porodila Boha Slovo: pravá Bohorodičko, velebíme tě.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

Pro modlitby našich svatých otců, Pane Ježíši Kriste, Bože náš, smiluj se nad námi. Amen.