Akathist k svatému a slavnému prorokovi Eliášovi

Obvyklý začátek

K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.

L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.

Pane, očisti nás od našich hříchů.

Vládce, odpusť nám naše nepravosti.

Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.

L: Amen.

Kondak 1

Písně chval ti přinášíme, proroku Boží Eliáši, neboť tebe Bůh vyvolil, abys syny Izraele odvrátil od klamů Baalových a stal se neúprosným soudcem králů, jež se všem zákonům protivili. Vždyť jsi svatostí života i mnohými zázraky zazářil plamenem horlivosti pro Boha Všemohoucího, s tělem byl jsi uchvácen do nebes a přijít máš před druhým příchodem Kristovým. A protože s velikou smělostí předstupuješ před Pána, vysvoboď svou přímluvou ze všech soužení ty, kteří se zbožností zpívají: Raduj se, Eliáši, veliký proroku a slavný předchůdce druhého Kristova příchodu.

Ikos 1

Horlivostí pro Boha a čistotou svého života stal ses, proroku Eliáši, andělem v těle lidském, neboť když jsi byl ještě nemluvnětem, spatřil tvůj otec Sobah jasné anděli, kterak s tebou rozmlouvají, ohněm tě zavinují a plameny tě sytí, aby předem zjevili planoucí tvou horlivost, moc tvých slov a život podobný světlu nehasnoucímu, a proto s údivem voláme:

Raduj se, neboť od věčnosti tě Bůh za služebníka spásy synů Izraelových vyvolil.

Raduj se, neboť již v lůně mateřském Tě jako zvěstovatele Boží pravdy a zbožnosti předem připravil.

Raduj se, neboť přeslavným viděním jsi svého otce udivil.

Raduj se, neboť nevinnost čistoty a tichosti sis od mládí vyvolil.

Raduj se, neboť marnivou krásu tohoto světa sis zprotivil a svou duši jsi toliko Bohu zasvětil.

Raduj se, neboť již v dětství jsi světlo Boží moudrosti přijal a učením zbožnosti ses napojil.

Raduj se, Eliáši, veliký proroku a slavný předchůdce druhého Kristova příchodu.

Kondak 2

Spatřil jsi bezbožnost a zvrácenost v Izraeli, přeslavný proroku Eliáši, a proto se tvůj duch mocně rozlítil a tys horlivostí pro Boha zaplanul. Vždyť synové Izraele před ohavnými modlami své šíje sklonili, a tak odpadli od pravého Boha, jemuž nebeské zástupy s bázní zpívají: Aleluja.

Ikos 2

Achab, nehodný král izraelský, zlou vůlí svůj rozum oslepil, a tak opustil pravého Boha Vševládce, sklonil se před ohavnou modlou Baalovou a bezbožnost modloslužby ve svém království rozšířil. Ty však, proroku Eliáši, naplněný velikou horlivostí pro Boha, směle jsi krále odsoudil a zvěstoval mu, že v jeho království po tři roky a šest měsíců nebude rosa ani déšť a veliký hlad na celou zemi dolehne. Proto žasneme nad tvou horlivostí pro Boha, nad tvou nezdolnou odvahou se podivujeme a s láskou voláme:

Raduj se, nebojácný zvěstovateli pravdy a mocný učiteli zbožnosti.

Raduj se, horlivý soudce bezbožnosti.

Raduj se, neboť svým slovem jsi nebe uzavřel a úrodnou zemi jsi neplodnou učinil.

Raduj se, neboť za bezbožnost svého lidu jsi tříletý hlad u Boha vyprosil.

Raduj se, neboť trest pro nekající se hříšníky jsi u dlouhotrpělivého Boha vyžádal.

Raduj se, neboť Pán Všemohoucí tebe k Achabovi povolal, jako kdysi Mojžíše k faraonovi poslal.

Raduj se, Eliáši, veliký proroku a slavný předchůdce druhého Kristova příchodu.

Kondak 3

Mocí tvé modlitby, podivuhodný proroku Eliáši, se vpravdě na tři roky a šest měsíců nebe uzavřelo a nevydalo deště ani rosy, takže se veliký hlad po celé zemi rozmohl, aby se bezbožný lid žárem sucha zkroušený a bolestí hladu zmučený v pokání k Bohu navrátil a s lítostí počal Pánu zpívat: Aleluja.

Ikos 3

S velikou dobrotivostí na tebe, proroku Eliáši, Bůh pohlížel, a proto tě oddělil od bezbožných synů Izraele, abys pro jejich hřích nemusel snášet hlad a žízeň. Tehdy ti přikázal, aby ses uchýlil při březích potoka Kerítu, kde tě havrani chlebem a masem sytili, a proto s písněmi chval voláme:

Raduj se, neboť skrze půst a bdění jsi všechna pozemská pokušení přemáhal.

Raduj se, neboť modlitbou a rozjímáním jsi mysl svou k nebesům pozdvihoval.

Raduj se, neboť syny Izraele bezbožností a nevěrou zaslepené jsi na cestu pravdy obracel.

Raduj se, potěcho patriarchů a ozdobo proroků.

Raduj se, slávo mnichů a chválo poustevníků.

Raduj se, učiteli biskupů a posilo mučedníků.

Raduj se, Eliáši, veliký proroku a slavný předchůdce druhého Kristova příchodu.

Kondak 4

Přihnala se bouře veliká, jež hory tříští, když se k tobě, proroku Eliáši, na Chorébu Bůh ubíral. Po bouři nastalo zemětřesení, ale Bůh v tom zemětřesení nebyl. A po zemětřesení se objevil oheň, ale Bůh ani v tom ohni nebyl. Ale po ohni zazněl hlas jemný a tichý, v němž se ti Bůh zjevil. Jakmile jsi jej uslyšel, zahalil sis tvář pláštěm a s bázní i radostí jsi zazpíval: Aleluja.

Ikos 4

Když nehodný král Achab vyslechl tvůj příkaz, aby na hoře Karmelské shromáždil celé pokolení Izraelovo a přivedl i kněze Baalovi, všechny obeslal a sám se k nim připojil. Tehdy jsi, horliteli pro slávu Boží, zatoužil zahanbit ohavné modly a oslavit pravého Boha, a proto jsi rozkázal, aby byly připraveny dvě oběti, ale oheň aby založen nebyl. Potom jsi pravil: „Bůh, který odpoví ohněm, ten je Bůh.“ Jakmile to lidé uslyšeli, odpověděli: „Správná je řeč Eliášova. Ať se tak stane.“ A proto tě oslavujeme a voláme:

Raduj se, veliký vyslanče Krále nebeského a zvěstovateli svatých jeho přikázání.

Raduj se, drahokame v souženích nezdolný a sloupe zbožnosti neotřesitelný.

Raduj se, mocný zastánce pravdy a pevný protivníku Božích nepřátel.

Raduj se, pleniteli bezbožnosti a rozsévači zbožnosti.

Raduj se, plamenný horliteli pro slávu Boží.

Raduj se, neboť v posledních dnech budeš ohlašovat pravého Boha a odhalovat Antikrista.

Raduj se, Eliáši, veliký proroku a slavný předchůdce druhého Kristova příchodu.

Kondak 5

Tebe, hvězdu Bohem vedenou, zatoužila uhasit proradná královna Jezábel, neboť se na tebe plna hněvu rozlítila, že jsi zahubil její nehodné proroky, a proto ti o život usilovala. Vždyť své srdce zatvrdila, a tak ani neuvěřila tvým zázrakům, proroku Eliáši, ani nepřijala poznání pravého Boha, aby mu zazpívala: Aleluja.

Ikos 5

Spatřil všechen lid Izraele, jak po tvé modlitbě, chvályhodný proroku Eliáši, oheň od Boha z nebes sestoupil a tvou oběť, i dříví, i kameny, i prsť i vodu pozřel. Na to všichni padli tváří k zemi a volali: „Jen Hospodin je Bůh! Jen Hospodin je Bůh!“ Tehdy Izraelité uvěřili v Boha, zatímco proroci Baalovi byli pobiti. Proto opěvujeme Boha Všemohoucího, který činí skutky podivuhodné, a k tobě voláme:

Raduj se, neboť velikou odvahu jsi před Vládcem celého světa osvědčil.

Raduj se, neboť znameními a zázraky jsi pravdu Boží upevnil.

Raduj se, neboť klam démonský jsi zahanbil a pravdu víry oslavil.

Raduj se, neboť nevěřící jsi pravým poznáním Božím osvítil.

Raduj se, neboť skrze trojí vylití vody jsi tajemství Přesvaté Trojice zjevil.

Raduj se, neboť celá příroda se ti podřídila a oheň i voda tobě sloužili.

Raduj se, Eliáši, veliký proroku a slavný předchůdce druhého Kristova příchodu.

Kondak 6

Zvěstovatelem pravého poznání Božího a pravé zbožnosti ses stal nejen v Izraeli, ale i v krajích pohanských, neboť tebe, proroku Eliáši, poslal Pán do Sarepty Sidonské k chudé vdově, aby ses u ní nasytil, ačkoliv jsi spíše ty sám její hlad utišil. A protože jsi byl obdařen nesmírnou divotvornou milostí, rozmnožil jsi v jejím domě mouku a olej, aby neubývaly až do dne, kdy hlad pominul, a vzkřísil jsi jejího zesnulého syna, když jsi na něj třikrát dechl, a proto jsi divotvornému Bohu zazpíval: Aleluja.

Ikos 6

Zazářil jsi, proroku Eliáši, velikou horlivostí pro Boha Všemohoucího, neboť synové Izraele opustili jeho smlouvu, jeho oltáře pobořili a jeho proroky mečem pobili. Tehdy ti Pán ke tvé útěše sdělil, že se od něho neodvrátil celý Izrael, ale že zachoval sedm tisíc skrytých služebníků, jejichž kolena se před Baalem nikdy nesklonila. Proto si připomínáme tvou horlivost pro Boha a se zbožností voláme:

Raduj se, věrný služebníku a blízký Pánův příteli.

Raduj se, obraze a chválo zbožných pastýřů.

Raduj se, neboť těm, kteří v temnotě přebývají, světlo přinášíš.

Raduj se, neboť obránce pravdy v jejich boji a strastech odvahou posiluješ.

Raduj se, neboť planoucí láskou serafínů jsi k Bohu zahořel.

Raduj se, neboť Pán tvé prosby ve všem vyslyšel.

Raduj se, Eliáši, veliký proroku a slavný předchůdce druhého Kristova příchodu.

Kondak 7

Bůh, který člověka miluje, zatoužil zjevit své milosrdenství vůči kajícím se hříšníkům, a proto, když se předpovězené období hladu skončilo, na tvou přímluvu, proroku Eliáši, a pro slova tvých úst seslal na vyprahlou zemi vydatný a mírný déšť. Tehdy se synové Izraele zaradovali a se srdcem pokorným vděčně Bohu zazpívali: Aleluja.

Ikos 7

Nehodný král Achab se pro svou proradnost dopustil nového bezpráví, když rozkázal usmrtit Nábota, aby mohl uchvátit jeho vinici. A proto, abys odsoudil nespravedlivého krále, předpověděl jsi mu, proroku Eliáši, že tam, kde byl zabit Nábot, tam budou psi olizovat i jeho krev, a že i jeho manželku Jezábel psi sežerou a celý jeho dům bude vyhlazen. A protože víme, že se toto proroctví naplnilo, s bázní voláme:

Raduj se, neboť krutým pachatelům křivd a srdcím nelítostným ses hrozným postrachem stal.

Raduj se, neboť věci příští jsi nahlížel a vzdálené prorokoval.

Raduj se, neboť opuštěné a těžce zkoušené mocně ochraňuješ.

Raduj se, neboť ty, kdož nesvětí svátky církev pravověrné, směle káráš.

Raduj se, neboť rouhače proti jménu Božímu slavně přemáháš.

Raduj se, neboť zločince slovem hromu podobným odsuzuješ.

Raduj se, Eliáši, veliký proroku a slavný předchůdce druhého Kristova příchodu.

Kondak 8

Podivuhodný a nadpřirozený úkaz odhalil před tebou Pán, proroku Eliáši, když přikázal hladovým a nelítostným havranům, aby tě opatřovali potravou při březích potoka Kerítu, kde jsi bez ustání v modlitbě a rozjímání spočíval a Bohu zpíval: Aleluja.

Ikos 8

Abys ukázal krásu pokory, proroku Boží Eliáši, seslal jsi oheň na dva velitele, kteří s padesáti vojáky před tebe pyšně předstoupili, aby tě přivedli k nehodnému králi Achazjášovi. Avšak s laskavostí jsi přijal Obadjáše, který obstarával pokrm učedníkům proroků, neboť se před tebou pokorně sklonil. A proto ti přinášíme písně chval a voláme:

Raduj se, neboť pyšné káráš a zahanbuješ a pokorné chráníš a provázíš.

Raduj se, neboť soudce úplatné trestáš a soudcům spravedlivým pomáháš.

Raduj se, neboť vojsko pravověrné v boji posiluješ a vojsko odpadlíků přemáháš.

Raduj se, neboť moudrostí ses jako zbrojí odíval a spravedlností ses jako štítem bránil.

Raduj se, neboť horlivost jsi jako meč tasil a postem ses jako perutěmi okřídlil.

Raduj se, neboť vírou ses jako přilbicí spásy chránil a láskou ses jako čelenkou zářivou korunoval.

Raduj se, Eliáši, veliký proroku a slavný předchůdce druhého Kristova příchodu.

Kondak 9

Každý tvor lidský se velmi podivuje, jak jsi, divotvorný proroku Eliáši, kráčel čtyřicet dní bez pokrmu či nápoje na horu Choréb, kde jsi směl ve slavném vidění a laskavém rozhovoru Bohu Všemohoucímu zazpívat: Aleluja.

Ikos 9

Učení kazatelé nemohou pochopit ani objasnit, jak jsi, věhlasný proroku Eliáši, podle těla syn lidský a nám ve všem podobný, mohl být vzat i s tělem do nebes na ohnivém voze taženém koňmi ohnivými. My však oslavujeme Pána, který tebe oslavil a s údivem nad tvým nanebevzetím zbožně voláme:

Raduj se, neboť podivuhodným odříkáním jsi v sobě člověka starého umrtvil.

Raduj se, neboť plamenem horlivosti jsi v sobě vášně tělesné strávil.

Raduj se, neboť svým nanebevzetím jsi rod lidský potěšil a víru v život věčný potvrdil.

Raduj se, neboť pro čest a slávu, kterou ti Bůh daroval, tě vyvolený lid nad dávné proroky vyvýšil.

Raduj se, neboť s jásotem tě mocnosti andělské v nebeských příbytcích přivítaly.

Raduj se, neboť celý svět tvé jméno uctívá a tvou horlivost pro Boha oslavuje.

Raduj se, Eliáši, veliký proroku a slavný předchůdce druhého Kristova příchodu.

Kondak 10

Milostivý Bůh zatoužil zachránit lid Izraele od klamů Baalových, a proto vyvolil tebe, veliký proroku Eliáši, za nástroj své vůle a oděl tě svou božskou mocí, abys přesvědčoval nevěřící, napravoval hříšníky, osvěcoval pomýlené a všechny učil zpívat Bohu: Aleluja.

Ikos 10

Hradbou a štítem buď nám, svatý proroku Eliáši, a velikou svou přímluvou utiš spravedlivý hněv Boží, který doléhá na nás, jeho hříšné a nedůstojné služebníky, v podobě sucha a hladu, bouří a nemocí, abychom mohli s vděčností volat:

Raduj se, neboť pro tvou modlitbu se nebe zavírá a otevírá a plodnost či neplodnost se od Boha na zemi snáší.

Raduj se, neboť pro tvou přímluvu Bůh mírný déšť a životodárnou rosu na byliny země sesílá.

Raduj se, neboť běsnící vlny mořské a strašné bouře tišíš a hromy spolu s blesky podle vůle Boží ovládáš.

Raduj se, neboť ničivé vichry a smrtonosnou nákazu si podmaňuješ.

Raduj se, neboť sirotky a vdovy sytíš a lidi štědré ochraňuješ.

Raduj se, neboť bezbožné rouhače a odpůrce pravé víry přemáháš a duchy zla od služebníků Božích odháníš.

Raduj se, Eliáši, veliký proroku a slavný předchůdce druhého Kristova příchodu.

Kondak 11

Přijmi od nás tuto prostou píseň, proroku Boží Eliáši, jako jsi přijal i prosbu Elíšovu, aby na něj přešel dvojnásobný díl tvého ducha. Vždyť, když jsi vystupoval do nebes, upustil jsi svůj plášť, který Elíša přijal, a jako předtím ty, i on rozdělil vody jordánské a stal se tak dědicem Boží milosti, která v tobě působila. Proto i nás přikryj svým pláštěm a chraň nás před každým neštěstím a zlem, abychom mohli s vděčností Bohu zpívat: Aleluja.

Ikos 11

Jasnou lampou lidu Izraelskému ses stal, chvályhodný proroku Eliáši, neboť jsi zářil andělským životem, moudrostí, nesmírnou horlivostí pro Boha a přeslavnými zázraky, a tak jsi přinášel světlo pravého poznání Božího a rozháněl temná oblaka modloslužby. Proto ti přinášíme písně chval a voláme:

Raduj se, jasná hvězdo, která svým světlem celý svět ozařuješ.

Raduj se, zářivá svíce, která bez ustání ve tmách bloudící osvěcuješ.

Raduj se, duchem moudrosti a poznání osvícený a duchem rady a síly naplněný.

Raduj se, duchem zbožnosti nasycený a duchem bázně Boží napojený.

Raduj se, vznešenými ctnostmi a přeslavnými zázraky ozdobený.

Raduj se, neboť na zemi jsi soud Boží vykonal a proroky a krále pomazal.

Raduj se, Eliáši, veliký proroku a slavný předchůdce druhého Kristova příchodu.

Kondak 12

Bůh tě obdařil nesmírnou milostí, chvályhodný proroku Eliáši, neboť ve svém pozemském životě jsi prorokoval a veliké zázraky činil, s tělem byl jsi do nebe vzat a potom ses podivuhodně zjevil na hoře Tábor Pánu, s nímž jsi tehdy rozmlouval. Ale ani dnes nepřestáváš konat mocné činy a vyprošuješ milost a uzdravení těm, kteří s vroucností uctívají tvou památku a Bohu věrně zpívají: Aleluja.

Ikos12

Opěvujeme plamennou tvou horlivost pro Boha, i život andělský, i veliké a přeslavné tvé zázraky, i nesmírnou laskavost, již ti Pán projevil, věhlasný proroku Eliáši. Nedokážeme však důstojně vystihnout tvou velikost ani slávu, a proto alespoň pokorně voláme:

Raduj se, schráno slávy Boží a ctihodný chráme Přesvaté Trojice.

Raduj se, nehasnoucí lampo Božích církví a vonný kvítku ráje Božího.

Raduj se, průvodce zbožných poustevníků a posilo čistých panen.

Raduj se, neboť hříšníky k pokání vedeš a lidu křesťanskému život věčný vyprošuješ.

Raduj se, neboť ze záře nevýslovné slávy Boží se těšíš a bez ustání Boha oslavuješ.

Raduj se, neboť na konci věků budeš činit velká znamení a zázraky, abys lid v pravé víře utvrdil a antikrista odhalil.

Raduj se, Eliáši, veliký proroku a slavný předchůdce druhého Kristova příchodu.

Kondak 13

Podivuhodný a přeslavný proroku Boží Eliáši, veliký horliteli pro Boha, který déšť i sucho, plodnost i neplodnost na zemi od Boha sesíláš. Slyš naši prostou modlitbu, kterou ti se zbožností přinášíme, a svou vřelou přímluvou nás zachraň od sucha, hladu i smrtelných nákaz a vypros nám příznivé počasí, hojnost plodů země a ducha pravé víry a zbožnosti, abychom uchráněni věčných muk, byli uznáni za hodné rajské blaženosti a mohli Bohu s vděčností zpívat: Aleluja.

Modlitba

Chvályhodný a podivuhodný proroku Boží Eliáši, tys na zemi zazářil životem andělským, plamennou horlivostí pro Pána Boha Všemohoucího a přeslavnými znameními a zázraky. Z nesmírné laskavosti Boží byl jsi pak na ohnivém voze spolu s tělem vzat do nebe a rozmlouval jsi se Spasitelem světa, který se na hoře Tábor proměnil. Nyní v rajských příbytcích bez ustání přebýváš a předstupuješ před trůn Krále nebeského, a proto slyš nás, své hříšné a nedůstojné ctitele, kteří stojíme před tvým svatým obrazem a vroucně tě jako našeho přímluvce vzýváme: Vypros našim vladařům vytrvalost v dobrém a požehnání pro každý jejich bohabojný záměr, aby všechny jejich činy přispívaly k upevnění míru a spravedlnosti v naší zemi. Všem, kteří nás chrání, vypros nezdolnou odvahu v boji s našimi nepřáteli. Našim pastýřům vypros horlivost pro Boha a pro spásu svěřeného stádce, ducha moudrosti, rady a pravé víry a odvahu ve zkouškách a pokušeních. Našim soudcům vypros ducha neúplatnosti, nestrannosti a spravedlnosti a ochotu naslouchat bezmocným a ukřivděným. Našim městům a obcím vypros ochranu před suchem a hladem, před strašnými bouřemi a zemětřeseními, před smrtonosnými nákazami a chorobami a před vpádem nepřátel a sváry bratrovražednými. Nám všem pak vypros, aby nám laskavý Bůh daroval ducha kajícnosti a zkroušenosti a všemohoucí svou milostí nám pomohl opustit cestu bezbožnosti a dosáhnout pokroku ve víře a zbožném životě, abychom mohli své dni na tomto světě prožít v pokoji a kajícnosti a na konci našeho života byli uznáni za hodné účastníky věčných dober v království Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista, kterému náleží všechna sláva, čest a klanění spolu s jeho Otcem, jenž nemá počátku, i jeho přesvatým, dobrým a životodárným Duchem, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Závěr
K: Nejvyšší moudrost.
L: Ctihodnější jsi nad cheruby a neporovnatelně slavnější nad serafy, bez porušení jsi porodila Boha slovo: pravá Bohorodičko, velebíme tě.
L: Ve jménu Pánově požehnej, otče.

K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, svatého a slavného proroka Eliáše, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.