Akathist k Duchu Svatému

Akathist opěvuje dílo Ducha Svatého v dějinách spásy. Vzdává mu díky za projevy jeho moci, za jeho vedení, pomoc, útěchu, dary a milosti.

Obvyklý začátek

Je-li přítomen kněz:

K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.

L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

Není-li přítomen kněz:

Pro modlitby našich svatých otců, Pane Ježíši Kriste, Bože náš, smiluj se nad námi. Amen.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.

Pane, očisti nás od našich hříchů.

Vládce, odpusť nám naše nepravosti.

Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.

L: Amen.

Kondak 1

S bázní a chvěním přinášíme tuto píseň chvály Tobě, vládce veškerenstva a všemohoucí Dárce života. A prosíme tebe, který znáš i naše skryté úmysly, abys od nás neodvracel svou tvář a nevydával nepřátelům ty, kteří tě vzývají: Králi nebeský, přijď a přebývej v nás!

Ikos 1

Skrze tebe byl dán život všemu stvoření a vše, co jsi učinil, je dobré a v tobě nachází svůj účel. Ty jsi vše stvořil v lásce a všemu daroval řád. Proto svět stále velebí tvé jméno a zpívá:

Králi nebeský, neutichající lásko předvěčná.

Králi nebeský, jenž jsi svět z lásky vytvořil.

Králi nebeský, jenž jsi pro lásku vše učinil.

Králi nebeský, jenž jsi nás v lásce sjednotil.

Králi nebeský, stvořiteli všemohoucí.

Králi nebeský, Bože všudypřítomný.

Králi nebeský, tajemství nepochopitelné.

Králi nebeský, moudrosti předvěčná.

Králi nebeský, jenž jsi nás milostmi obdaroval.

Králi nebeský, jenž jsi řád světa ustanovil.

Králi nebeský, jenž jsi zákony přírody upevnil.

Králi nebeský, jenž jsi svým sestoupením svět obnovil.

Králi nebeský, přijď a přebývej v nás!

Kondak 2

Všemohoucí Bože, když jsi tvořil člověka, učinil jsi jej podle svého svatého a podivuhodného obrazu. Vždyť jsi mu dal duši rozumnou, svobodnou a nesmrtelnou a daroval jsi mu schopnost zpívat: Aleluja.

Ikos 2

Když naši prarodiče spatřili tvé stvoření, Pane, a porozuměli tvé slávě a moci, sklonili před tebou své šíje a takto ti zazpívali:

Králi nebeský, jenž jsi svět podivuhodně vytvořil.

Králi nebeský, jenž jsi vše moudře učinil.

Králi nebeský, jehož oslavuje celé stvoření.

Králi nebeský, jehož písní vše velebí.

Králi nebeský, v němž se stromy zelenají.

Králi nebeský, v němž rozličné byliny rozkvétají.

Králi nebeský, k němuž se line zpěv ptáků nebeských.

Králi nebeský, v němž se každý tvor raduje.

Králi nebeský, skrze něhož poznáváme daleké kraje vesmíru.

Králi nebeský, s tebou je nám dobře a mile.

Králi nebeský, pro tebe toužíme žít.

Králi nebeský, s tebou chceme zůstat na věky.

Králi nebeský, přijď a přebývej v nás!

Kondak 3

Satan, rozpálený zlobou a závistí, pokoušel Adama i Evu. Tehdy porušili jediné tvé přikázání a ztratili schopnost zpívat: Aleluja.

Ikos 3

Když jsi své nepokorné a neposlušné služebníky spravedlivě káral, zjevil jsi jim, Pane, svou nezměrnou milost a zaslíbil Božského Spasitele. Skláníme se nyní před tvým nekonečným milosrdenstvím a písněmi tě oslavujeme:

Králi nebeský, Bože milosrdenství.

Králi nebeský, lásko neproniknutelná.

Králi nebeský, jenž jsi nadějí své služebníky naplnil.

Králi nebeský, jenž jsi radostí své služebníky potěšil.

Králi nebeský, jenž jsi nám Mesiáše zaslíbil.

Králi nebeský, jenž jsi nám tajemně Spasitele zjevil.

Králi nebeský, jenž jsi padlého Adama obnovil.

Králi nebeský, jenž jsi nám novou Evu představil.

Králi nebeský, v tobě se do ráje vrátíme.

Králi nebeský, v tobě do království Božího vstoupíme.

Králi nebeský, skrze tebe se z hříchu očistíme.

Králi nebeský, skrze tebe se nám synovství navrátí.

Králi nebeský, přijď a přebývej v nás!

Kondak 4

Aby se počal naplňovat tvůj spasitelný záměr, povolal jsi Abraháma a učinil z něj otce vyvoleného národa. On od tebe přijal dar víry a s vděčností zvolal: Aleluja.

Ikos 4

Jak podivuhodná a nepochopitelná jsou tvá díla, Duchu Svatý. Nezměrné jsou tvé dary, které jsi pro naši spásu daroval lidskému pokolení. Nepřestáváme se podivovat nad tvou moudrostí a s pokornou bázní voláme:

Králi nebeský, víro Abrahámova.

Králi nebeský, pokoro Izákova.

Králi nebeský, požehnání Izraelovo.

Králi nebeský, milosrdenství Josefovo.

Králi nebeský, naděje Mojžíšova.

Králi nebeský, modlitbo Árónova.

Králi nebeský, sílo Samsonova.

Králi nebeský, zbožnosti Davidova.

Králi nebeský, moudrosti Šalamounova.

Králi nebeský, pláči Jeremiášův.

Králi nebeský, spravedlnosti Tóbitova.

Králi nebeský, odvaho Danielova.

Králi nebeský, přijď a přebývej v nás!

Kondak 5

Nebeský vládce, zjevil ses Mojžíšovi v podobě nespalitelného keře, abys vyvedl vyvolený národ z otroctví egyptského pohanství. Uvolni i nás ze satanových pout hříchu, abychom ve svobodě dětí Božích mohli věčně zpívat: Aleluja.

Ikos 5

Sloupem ohnivým jsi ozářil temnotu noci, abys bezpečně převedl vyvolený národ do země zaslíbené. Veď bezpečnými stezkami do království Božího i nás, kteří s vírou zpíváme:

Králi nebeský, plameni neuhasitelný.

Králi nebeský, světlo v temnotách zářící.

Králi nebeský, žáre lásky ohnivé.

Králi nebeský, zažehni v nás plamen lásky své.

Králi nebeský, sjednocuj, co je rozdělené.

Králi nebeský, smiř, co je znesvářené.

Králi nebeský, pomoz nám svou láskou zaplanout.

Králi nebeský, pomoz nám v pravé víře zasvitnout.

Králi nebeský, obměkči naše srdce kamenná.

Králi nebeský, uzdrav naše údy churavé.

Králi nebeský, obnov naše těla nemocná.

Králi nebeský, uveď nás do slávy rajské zahrady.

Králi nebeský, přijď a přebývej v nás!

Kondak 6

Ve své bezmezné milosti jsi obnovoval zaslíbení Spasitele, a tak jsi promlouval ústy proroků, aby zpívali: Aleluja.

Ikos 6

Nejvyšší moudrosti, po dlouhé věky jsi připravoval lid na příchod Mesiáše. A když nyní nasloucháme slovům posvátných knih s úžasem zpíváme:

Králi nebeský, jenž jsi promlouval ústy proroků.

Králi nebeský, jenž jsi ohlásil příchod Mesiáše.

Králi nebeský, jenž jsi osvětlil vtělení Syna Božího.

Králi nebeský, jenž jsi nám vyjevil poznání pravd Kristových.

Králi nebeský, jenž jsi v žalmech Davidových vyzpíval jeho příchod.

Králi nebeský, jenž jsi ústy Izaiášovými zaslíbil Emanuela.

Králi nebeský, jenž jsi slovy Jeremiášovými předpověděl dar milosti.

Králi nebeský, jenž jsi skrze Ezechiela zvěstoval jediného pastýře.

Králi nebeský, jenž jsi skrze Micheáše oslavil město Betlém.

Králi nebeský, jenž jsi jazykem Malachiášovým ukázal přečistou oběť.

Králi nebeský, jenž jsi znamením Jonášovým prorokoval dni strastí.

Králi nebeský, jenž jsi skrze proroka Joela přislíbil své sestoupení.

Králi nebeský, přijď a přebývej v nás!

Kondak 7

Povolal jsi neposkvrněnou Pannu, aby se stala Matkou Boží. Ona v tvé síle vyslovila spasitelný souhlas a ve své duši zazpívala: Aleluja.

Ikos 7

Když andělské zástupy spatřily božské vtělení, s bázní a chvěním sklonily své hlavy před tvou moudrostí. I my se připojujeme k nebeským mocnostem, abychom oslavili svaté tajemství, a s vděčností voláme:

Králi nebeský, Bože všemohoucí.

Králi nebeský, jenž jsi rozličné protiklady sjednotil.

Králi nebeský, jenž jsi panenské lůno plodnou nivou učinil.

Králi nebeský, jenž jsi jitřenku spásy rozsvítil.

Králi nebeský, jenž jsi přečisté tělo v panenském lůně počal.

Králi nebeský, v němž zázrak Božího vtělení oslavuje celé stvoření.

Králi nebeský, v němž se země s nebesy raduje.

Králi nebeský, jenž jsi nebesa doširoka otevřel.

Králi nebeský, jenž jsi nám radost převelikou z nebe seslal.

Králi nebeský, jenž jsi nám radostnou zvěst odhalil.

Králi nebeský, jenž jsi lidské pokolení milostí pokropil.

Králi nebeský, jenž jsi láskou odvěkou nenávist překonal.

Králi nebeský, přijď a přebývej v nás!

Kondak 8

Spasitel světa si bezmezně zamiloval své stvoření, a protože znal naše nemoci, daroval nám svatá tajemství, abychom mohli přijímat Ducha Božího a bez ustání zpívali: Aleluja.

Ikos 8

Nezměrné milosrdenství jsi nám, Spasiteli, prokázal, když jsi nám ve svatých tajemstvích daroval život věčný. Tak jsi z nás sňal břímě hříchu a my ti ve svobodě Božích dětí můžeme s radostí zpívat:

Králi nebeský, jenž jsi svatá tajemství naplnil.

Králi nebeský, jenž jsi v nás milost rozhojnil.

Králi nebeský, jenž jsi dávná prokletí z našich beder sňal.

Králi nebeský, jenž jsi nás v Krista oblékl.

Králi nebeský, jenž jsi duši pečetí věčnosti označil.

Králi nebeský, jenž jsi okovy hříchu rozlomil.

Králi nebeský, jenž jsi lidské tělo svým chrámem učinil.

Králi nebeský, jenž jsi božským světlem duši naplnil.

Králi nebeský, jenž jsi ji oděvem nevinnosti přioděl.

Králi nebeský, jenž jsi kněžím své dary věnoval.

Králi nebeský, jenž jsi přirozenost Boží a lidskou sjednotil.

Králi nebeský, jenž jsi království nebeské otevřel.

Králi nebeský, přijď a přebývej v nás!

Kondak 9

Nekonečná řeko božství, jež vytéká z Otce i ze Syna, ve své bezmezné dobrotě rozléváš své dary na ty, kteří s jásotem zpívají: Aleluja.

Ikos 9

V pravdě jsou tvé dary královské, nejsvětější Duchu Pravdy. A my, kteří je bez zásluh přijímáme, s pokorou voláme:

Králi nebeský, dárce božské moudrosti.

Králi nebeský, úhelný kameni všeho stvoření.

Králi nebeský, rozvaho dokonalá.

Králi nebeský, sílo nepřemožitelná.

Králi nebeský, jenž jsi obdaroval celé stvoření.

Králi nebeský, jenž jsi nás spasitelným poznáním osvítil.

Králi nebeský, jenž jsi nás k hluboké zbožnosti podnítil.

Králi nebeský, jenž jsi nás bázni Boží naučil.

Králi nebeský, ustavičná modlitbo.

Králi nebeský, věrných dokonalá útěcho.

Králi nebeský, prameni všech milostí.

Králi nebeský, pokladnice svatosti.

Králi nebeský, přijď a přebývej v nás!

Kondak 10

Jak sladké jsou plody tvé předvěčné lásky, Duchu všemohoucí. Proto tě i my, nemocní hříchem, vzýváme: daruj nám své milosti, abychom bez odsouzení mohli zpívat: Aleluja.

Ikos 10

Bez tvé pomoci, Božský Duchu, nejsme nic, neboť bez tebe ztrácíme i svou lidskou podobu. Jen v tobě se můžeme stát obrazem Božím, a proto přijď a přebývej v nás, abychom mohli zpívat:

Králi nebeský, jenž v nás voláš „Abba Otče!“

Králi nebeský, štěstí lásky duchovní.

Králi nebeský, hojnosti nebeských radostí.

Králi nebeský, pravý pokoji lidských duší.

Králi nebeský, Pane milosrdenství.

Králi nebeský, vládce důvěry a trpělivosti.

Králi nebeský, chválo laskavosti.

Králi nebeský, moudrá zdrženlivosti.

Králi nebeský, jenž duchovní smysly očišťuješ.

Králi nebeský, jenž nám Boží tajemství odhaluješ.

Králi nebeský, jenž jsi přezázračné divy učinil.

Králi nebeský, jenž ses nám jako Duch Pravdy zjevil.

Králi nebeský, přijď a přebývej v nás!

Kondak 11

Když jsi, Králi nebeský, sestoupil v podobě ohnivých plamenů na apoštoly, naplnil jsi je svou mocí. Tehdy počali mnohými jazyky bez bázně zvěstovat evangelium a svorně zpívali: Aleluja.

Ikos 11

Nové stvoření ukázal světu Stvořitel, když z Ducha Božího počal svatou církev. V jejích branách nás shromáždil ze všech národů, abychom jedněmi ústy oslavovali Otce skrze Syna a volali:

Králi nebeský, koruno spásy lidského pokolení.

Králi nebeský, pečeti díla Syna Božího.

Králi nebeský, počátku církve Kristovy.

Králi nebeský, poklade její zbožnosti.

Králi nebeský, pokrme těla Kristova.

Králi nebeský, oporo víry putujícího lidu Božího.

Králi nebeský, posilo naděje církve pronásledované.

Králi nebeský, radosti církve vítězné.

Králi nebeský, jenž skrze církev milost ohlašuješ.

Králi nebeský, jenž skrze církev celé stvoření posvěcuješ.

Králi nebeský, jenž jsi nevěstu beránkovu ozdobil.

Králi nebeský, jenž jsi nový Jeruzalém postavil.

Králi nebeský, přijď a přebývej v nás!

Kondak 12

Ubohou a omezenou lidskou řečí není možné vypovědět tajemství tvé slávy, Králi nebeský. Avšak jen s tvou pomocí můžeme oslavovat dílo tvých rukou a zpívat: Aleluja.

Ikos 12

Podivuhodný jsi ve svém díle, Svatý Duchu, neboť i kdybychom ti přinesli tolik písní jako je zrnek písku, nikdy se nevyrovnají tvé velebnosti. Vždyť každá myšlenka a každý skutek lásky přichází shůry. Proto prosíme, přijmi tvoje z tvého, které k tobě voláme:

Králi nebeský, veliký Bože náš.

Králi nebeský, jenž spolu s Otcem i Synem vládneš světu.

Králi nebeský, jemuž se spolu s Otcem i Synem klaníme.

Králi nebeský, jehož spolu s Otcem i Synem uctíváme.

Králi nebeský, prameni všech milostí.

Králi nebeský, Pane a dárce života.

Králi nebeský, ohni neuhasitelný.

Králi nebeský, světlo přezázračné.

Králi nebeský, jenž vírou živíš rod lidský.

Králi nebeský, jenž naději rozséváš po širém světě.

Králi nebeský, jenž plody lásky rozdílíš.

Králi nebeský, jehož s pokorou vzýváme.

Králi nebeský, přijď a přebývej v nás!

Kondak 13

Králi nebeský, který vše naplňuješ svou silou, s laskavostí shlédni na své služebníky. Přijmi nyní naše modlitby a vylij své milosti na ty, kteří úpěnlivě zpívají: Aleluja.

Modlitba

Všemohoucí Pane, neodvracej od nás svou tvář, ale přijmi tento skromný dar od svých pokorných služebníků. Pomoz nám poznávat tvou vůli a vždy kráčet po stezkách tvých svatých přikázání. Učiň nás plodnými ratolestmi svého vinohradu, abychom přinášeli hojné plody pokání, bez ustání děkovali za spasitelné dary tvé milosti a opěvovali a oslavovali tvé veliké jméno Otce, i Syna, i Svatého Ducha nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Závěr

Je-li přítomen kněz:

K: Nejvyšší moudrost.

L: Ctihodnější jsi nad cheruby a neporovnatelně slavnější nad serafy, bez porušení jsi porodila Boha Slovo: pravá Bohorodičko, velebíme tě.

K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, který pro naši spásu seslal z nebe přesvatého Ducha v podobě ohnivých jazyků na své učedníky a apoštoly, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, silou ctihodného a oživujícího kříže, na přímluvu svatých ctihodných a veškeré chvály hodných apoštolů, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.

L: Amen.

Není-li přítomen kněz:

Ctihodnější jsi nad cheruby a neporovnatelně slavnější nad serafy, bez porušení jsi porodila Boha Slovo: pravá Bohorodičko, velebíme tě.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

Pro modlitby našich svatých otců, Pane Ježíši Kriste, Bože náš, smiluj se nad námi. Amen.