Akathist k Duchu Svatému

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Kondak 1

S bázní a chvěním přinášíme tuto píseň chvály Tobě, vládce veškerenstva a všemohoucí dárce života. A prosíme tebe, který znáš i naše skryté úmysly, neodvracej od nás svou tvář a nevydávej nepřátelům ty, kteří tě vzývají: Králi nebeský, přijď a přebývej v nás!

Ikos 1

Skrze tebe byl dán život všemu stvoření a vše, co jsi učinil je dobré a v tobě nachází svůj účel. Ty jsi vše stvořil v lásce a všemu daroval řád. Proto svět stále velebí tvé jméno a zpívá:

Králi nebeský, neutichající lásko předvěčná.

Králi nebeský, svět jsi z lásky vytvořil.

Králi nebeský, pro lásku jsi vše učinil.

Králi nebeský, v lásce jsi nás sjednotil.

Králi nebeský, stvořiteli všemohoucí.

Králi nebeský, Bože všudypřítomný.

Králi nebeský, tajemství nepochopitelné.

Králi nebeský, moudrosti předvěčná.

Králi nebeský, milostmi jsi nás obdaroval.

Králi nebeský, řád světa jsi ustanovil.

Králi nebeský, zákony přírody jsi upevnil.

Králi nebeský, svým sestoupením jsi svět obnovil.

Králi nebeský, přijď a přebývej v nás!

Kondak 2

Všemohoucí Bože, když jsi tvořil člověka, učinil jsi jej podle svého svatého a podivuhodného obrazu. Dal jsi mu duši rozumnou, svobodnou a nesmrtelnou a daroval jsi mu schopnost zpívat: Aleluja.

Ikos 2

Když naši prarodiče spatřili tvé stvoření, Pane, a porozuměli tvé slávě a moci, sklonili před tebou své šíje a takto ti zazpívali:

Králi nebeský, svět jsi podivuhodně vytvořil.

Králi nebeský, vše jsi moudře učinil.

Králi nebeský, oslavuje tě celé stvoření.

Králi nebeský, písní tě vše velebí.

Králi nebeský, v tobě se stromy zelenají.

Králi nebeský, v tobě rozličné byliny rozkvétají.

Králi nebeský, k tobě se line zpěv ptáků nebeských.

Králi nebeský, v tobě se každý tvor raduje.

Králi nebeský, skrze tebe poznáváme daleké kraje vesmíru.

Králi nebeský, s tebou je nám dobře a mile.

Králi nebeský, pro tebe žít toužíme.

Králi nebeský, s tebou chceme zůstat na věky.

Králi nebeský, přijď a přebývej v nás!

Kondak 3

Satan, rozpálený zlobou a závistí, pokoušel Adama i Evu. Tehdy porušili jediné tvé přikázání a ztratili schopnost zpívat: Aleluja.

Ikos 3

Když jsi své nepokorné a neposlušné služebníky spravedlivě káral, zjevil jsi jim, Pane, svou nezměrnou milost a zaslíbil Božského Spasitele. Skláníme se nyní před tvým nekonečným milosrdenstvím a písněmi tě oslavujeme:

Králi nebeský, Bože milosrdenství.

Králi nebeský, lásko neproniknutelná.

Králi nebeský, nadějí jsi své služebníky naplnil.

Králi nebeský, radostí jsi své služebníky potěšil.

Králi nebeský, Mesiáše jsi nám zaslíbil.

Králi nebeský, Spasitele jsi nám tajemně vyjevil.

Králi nebeský, padlého Adama jsi obnovil.

Králi nebeský, novou Evu jsi nám představil.

Králi nebeský, v tobě se do ráje vrátíme.

Králi nebeský, v tobě do království vstoupíme.

Králi nebeský, skrze tebe se nám synovství navrátí.

Králi nebeský, skrze tebe bude hřích očištěn.

Králi nebeský, přijď a přebývej v nás!

Kondak 4

Aby se počal naplňovat spasitelný tvůj záměr, povolal jsi Abraháma a učinil z něj otce vyvoleného národa. On od tebe přijal dar víry a s vděčností zvolal: Aleluja.

Ikos 4

Jak podivuhodná a nepochopitelná jsou tvá díla, Pane. Nezměrné jsou tvé dary, které jsi pro naši spásu daroval lidskému pokolení. Nepřestáváme se podivovat nad tvou moudrostí a s pokornou bázní voláme:

Králi nebeský, víro Abrahámova.

Králi nebeský, pokoro Izákova.

Králi nebeský, požehnání Izraelovo.

Králi nebeský, milosrdenství Josefovo.

Králi nebeský, naděje Mojžíšova.

Králi nebeský, modlitbo Árónova.

Králi nebeský, sílo Samsonova.

Králi nebeský, zbožnosti Davidova.

Králi nebeský, moudrosti Šalamounova.

Králi nebeský, pláči Jeremiášův.

Králi nebeský, spravedlnosti Tóbitova.

Králi nebeský, odvaho Danielova.

Králi nebeský, přijď a přebývej v nás!

Kondak 5

Nebeský vládce, zjevil ses Mojžíšovi v podobě keře nespalitelného, abys vyvedl vyvolený národ z otroctví egyptského pohanství. Uvolni i nás ze Satanových pout hříchu, abychom ve svobodě dětí Božích mohli věčně zpívat: Aleluja.

Ikos 5

Sloupem ohnivým ozářil jsi temnotu noci, abys bezpečně převedl vyvolený národ do země zaslíbené. Veď bezpečnými stezkami do království Božího i nás, kteří s vírou zpíváme:

Králi nebeský, plameni neuhasitelný.

Králi nebeský, světlo v temnotách zářící.

Králi nebeský, žáre lásky ohnivé.

Králi nebeský, zažehni v nás plamen lásky své.

Králi nebeský, sjednocuj, co je rozdělené.

Králi nebeský, smiř, co je znesvářené.

Králi nebeský, pomoz nám svou láskou zaplanout.

Králi nebeský, pomoz nám v pravé víře zasvitnout.

Králi nebeský, obměkči naše srdce kamenná.

Králi nebeský, uzdrav naše údy churavé.

Králi nebeský, obnov naše těla nemocná.

Králi nebeský, uveď nás do slávy rajské zahrady.

Králi nebeský, přijď a přebývej v nás!

Kondak 6

V bezmezné své milosti jsi obnovoval zaslíbení Spasitele, a tak jsi promlouval ústy proroků, aby zpívali: Aleluja.

Ikos 6

Nejvyšší moudrosti, po dlouhé věky jsi připravoval lid na příchod Mesiáše. Když nyní nasloucháme slovům posvátných knih s úžasem zpíváme:

Králi nebeský, ústy proroků jsi promlouval.

Králi nebeský, příchod Mesiáše jsi ohlásil.

Králi nebeský, příchod Krista Ježíše jsi osvětlil.

Králi nebeský, poznání pravd Kristových jsi nám vyjevil.

Králi nebeský, jeho příchod jsi v žalmech Davidových vyzpíval.

Králi nebeský, ústy Izaiášovými jsi Emanuela zaslíbil.

Králi nebeský, slovy Jeremiášovými jsi milost předpověděl.

Králi nebeský, skrze Ezechiela jsi jediného pastýře zvěstoval.

Králi nebeský, skrze Micheáše jsi město Betlém oslavil.

Králi nebeský, jazykem Malachiášovým jsi přečistou oběť ukázal.

Králi nebeský, znamením Jonášovým jsi dni strastí prorokoval.

Králi nebeský, svůj příchod jsi skrze proroka Joela přislíbil.

Králi nebeský, přijď a přebývej v nás!

Kondak 7

Povolal jsi neposkvrněnou Pannu, aby se stala Matkou Boží. Ona v tvé síle vyslovila spasitelný souhlas a ve své duši zazpívala: Aleluja.

Ikos 7

Když andělské zástupy spatřily božské vtělení, s bázní a chvěním sklonily své hlavy před tvou moudrostí. I my se připojujeme k nebeským mocnostem, abychom oslavili svaté tajemství a s vděčností voláme:

Králi nebeský, Bože všemohoucí.

Králi nebeský, rozličné protiklady jsi sjednotil.

Králi nebeský, panenské lůno jsi plodnou nivou učinil.

Králi nebeský, jitřenku spásy jsi rozsvítil.

Králi nebeský, přečisté tělo vzešlo z tvého početí.

Králi nebeský, zázrak Božího vtělení oslavuje celé stvoření.

Králi nebeský, země se s nebesy raduje.

Králi nebeský, nebesa jsi doširoka otevřel.

Králi nebeský, radost převelikou jsi nám z nebe seslal.

Králi nebeský, radostnou zvěst jsi nám odhalil.

Králi nebeský, lidské pokolení jsi milostí pokropil.

Králi nebeský, láskou jsi odvěkou nenávist překonal.

Králi nebeský, přijď a přebývej v nás!

Kondak 8

Spasitel světa si bezmezně zamiloval své stvoření, a protože znal naše nemoci, daroval nám svatá tajemství, abychom Ducha Božího přijímali a bez ustání zpívali: Aleluja.

Ikos 8

Nezměrné milosrdenství jsi nám, Spasiteli, prokázal, když jsi nám ve svatých tajemstvích daroval život věčný. Břímě hříchu jsi z nás tak sňal a my ti ve svobodě Božích dětí můžeme s radostí zpívat:

Králi nebeský, svatá tajemství jsi naplnil.

Králi nebeský, milost jsi v nás rozhojnil.

Králi nebeský, dávná prokletí jsi z našich beder sňal.

Králi nebeský, v Krista jsi nás oblékl.

Králi nebeský, duši jsi pečetí věčnosti označil.

Králi nebeský, okovy hříchu jsi rozlomil.

Králi nebeský, lidské tělo jsi svým chrámem učinil.

Králi nebeský, božským světlem jsi duši naplnil.

Králi nebeský, oděvem nevinnosti jsi ji přioděl.

Králi nebeský, kněžím jsi své dary věnoval.

Králi nebeský, přirozenost Boží a lidskou jsi sjednotil.

Králi nebeský, království nebeské jsi otevřel.

Králi nebeský, přijď a přebývej v nás!

Kondak 9

Nekonečná řeko božství, jež vytéká z Otce i Syna, ve své bezmezné dobrotě rozléváš své dary na ty, kteří s jásotem zpívají: Aleluja.

Ikos 9

V pravdě jsou tvé dary královské, nejsvětější Duchu Pravdy. A my, kteří je bez zásluh přijímáme, s pokorou voláme:

Králi nebeský, dárce božské moudrosti.

Králi nebeský, úhelný kameni všeho stvoření.

Králi nebeský, rozvaho dokonalá.

Králi nebeský, sílo nepřemožitelná.

Králi nebeský, obdaroval jsi celé stvoření.

Králi nebeský, spasitelným poznáním jsi nás osvítil.

Králi nebeský, k hluboké zbožnosti jsi nás podnítil.

Králi nebeský, bázni Boží jsi nás naučil.

Králi nebeský, ustavičná modlitbo.

Králi nebeský, věrných dokonalá útěcho.

Králi nebeský, prameni všech milostí.

Králi nebeský, pokladnice svatosti.

Králi nebeský, přijď a přebývej v nás!

Kondak 10

Jak sladké jsou plody tvé předvěčné lásky, Duchu všemohoucí. Proto tě i my, nemocní hříchem, vzýváme: daruj nám své milosti, Pane, abychom bez odsouzení mohli zpívat: Aleluja.

Ikos 10

Bez tvé pomoci, Božský Duchu, nejsme nic, neboť bez tebe ztrácíme i svou lidskou podobu. Jen v tobě se můžeme stát obrazem Božím, a proto přijď a přebývej v nás, abychom mohli zpívat:

Králi nebeský, voláš v nás „Abba Otče!“

Králi nebeský, štěstí lásky duchovní.

Králi nebeský, hojnosti nebeských radostí.

Králi nebeský, pravý pokoji lidských duší.

Králi nebeský, Pane milosrdenství.

Králi nebeský, vládce důvěry a trpělivosti.

Králi nebeský, chválo laskavosti.

Králi nebeský, moudrá zdrženlivosti.

Králi nebeský, duchovní smysly jsi očistil.

Králi nebeský, všechna tajemství jsi nám odhalil.

Králi nebeský, přezázračné divy jsi učinil.

Králi nebeský, jako Duch Pravdy ses nám zjevil.

Králi nebeský, přijď a přebývej v nás!

Kondak 11

Když jsi, králi nebeský, sestoupil v podobě ohnivých plamenů na apoštoly, naplnil jsi je svou mocí. Mnohými jazyky počali bez bázně zvěstovat evangelium a svorně zpívali: Aleluja.

Ikos 11

Nové stvoření ukázal světu Stvořitel, když z Ducha Božího počal svatou církev. V jejích branách nás shromáždil ze všech národů, abychom jedněmi ústy oslavovali Otce skrze Syna a volali:

Králi nebeský, koruno spásy lidského pokolení.

Králi nebeský, pečeti díla Syna Božího.

Králi nebeský, počátku církve Kristovy.

Králi nebeský, poklade její zbožnosti.

Králi nebeský, pokrme těla Kristova.

Králi nebeský, oporo víry putujícího lidu Božího.

Králi nebeský, posilo naděje církve pronásledované.

Králi nebeský, radosti církve vítězné.

Králi nebeský, skrze církev milost ohlašuješ.

Králi nebeský, skrze církev celé stvoření posvěcuješ.

Králi nebeský, nevěstu beránkovu jsi ozdobil.

Králi nebeský, nový Jeruzalém jsi postavil.

Králi nebeský, přijď a přebývej v nás!

Kondak 12

Ubohou a omezenou lidskou řečí není možné vypovědět tajemství tvé slávy, Pane. Avšak jen s tvou pomocí můžeme oslavovat dílo tvých rukou a zpívat: Aleluja.

Ikos 12

Podivuhodný jsi ve svém díle, králi nebeský, neboť i kdybychom ti přinesli tolik písní jako je zrnek písku, nikdy se nevyrovnají tvé velebnosti. Vždyť každá myšlenka a každý skutek lásky přichází shora od Otce skrze Syna. Proto prosíme, přijmi tvoje z tvého, které k tobě voláme:

Králi nebeský, veliký Bože náš.

Králi nebeský, spolu s Otcem i Synem vládneš světu.

Králi nebeský, spolu s Otcem i Synem se ti klaníme.

Králi nebeský, spolu s Otcem i Synem tě uctíváme.

Králi nebeský, prameni všech milostí.

Králi nebeský, Pane a dárce života.

Králi nebeský, ohni neuhasitelný.

Králi nebeský, světlo přezázračné.

Králi nebeský, vírou živíš rod lidský.

Králi nebeský, naději rozséváš po širém světě.

Králi nebeský, plody lásky rozdílíš.

Králi nebeský, s pokorou tě vzýváme.

Králi nebeský, přijď a přebývej v nás!

Kondak 13

Králi nebeský, který vše naplňuješ svou silou, s laskavostí shlédni na své služebníky. Přijmi nyní naše modlitby a vylij své milosti na ty, kteří úpěnlivě zpívají: Aleluja.

Modlitba

Všemohoucí Pane, neodvracej od nás svou tvář, ale přijmi tento skromný dar od svých pokorných služebníků. Pomoz nám poznávat tvou vůli a vždy kráčet po stezkách tvých svatých přikázání. Učiň nás plodnými ratolestmi svého vinohradu, abychom přinášeli hojné plody pokání, bez ustání děkovali za spasitelné dary tvé milosti a opěvovali a oslavovali tvé veliké jméno Otce, i Syna, i Svatého Ducha nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Závěr

K: Nejvyšší moudrost.
L: Ctihodnější jsi nad cheruby a neporovnatelně slavnější nad serafy, bez porušení jsi porodila Boha Slovo: pravá Bohorodičko, velebíme tě.
L: Ve jménu Pánově požehnej, otče.

K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, silou ctihodného a životodárného kříže, na přímluvu svatých ctihodných a veškeré slávy hodných apoštolů, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.