Akathist k našemu svatému otci Mikuláši Myrskému, divotvůrci

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Kondak 1

Tobě, biskupe Mikuláši, vyvolený divotvůrce a podivuhodný služebníku Boží, přinášíme píseň chvály, neboť do celého světa rozléváš drahocenný olej milostí a nevyčerpatelné moře zázraků. Přistup nyní bez bázně k našemu Pánu a svými přímluvami nás uchraň veškerých starostí, abychom ti mohli zpívat: Raduj se, svatý Mikuláši, podivuhodný divotvůrce.

Ikos 1

Když Stvořitel světa spatřil krásu duchovního ovoce tvé duše a odhalil ve tvé přirozenosti podobu anděla, naučil nás všechny zpívat:

Raduj se, v lůně mateřském očištěný.

Raduj se, až do konce Bohu zasvěcený.

Raduj se, neboť svým narozením jsi rodiče potěšil.

Raduj se, neboť od dětství jsi moc Boží projevil.

Raduj se, zahrado země zaslíbené.

Raduj se, květe Boží starostlivosti.

Raduj se, úrodná ratolesti vinohradu Pánova.

Raduj se, podivuhodný strome Božího království.

Raduj se, lilie rajské zahrady.

Raduj se, oleji vůně Kristovy.

Raduj se, neboť slzy pláče utěšuješ.

Raduj se, neboť radost srdci navracíš.

Raduj se, svatý Mikuláši, podivuhodný divotvůrce.

Kondak 2

Olej tvého milosrdenství osvěcuje naše duše i těla, Boží moudrostí naplněný Mikuláši. Proto tě nazýváme pramenem životodárného oleje, neboť světu vyprošuješ déšť zázraků Boží lásky. Skrze toto svaté pomazání občerstvuješ věřící, aby nepřestávali Bohu zpívat: Aleluja.

Ikos 2

Přijal jsi nepochopitelné tajemství Svaté Trojice, a proto ses se svatými otci v Nikai stal obráncem pravé víry. Vyznal jsi rovnost Syna s Otcem, neboť spolu s Otcem nemá počátku a spolu s ním vládne na věky. Tak jsi odsoudil nerozumného Aria a nás naučil zpívat:

Raduj se, mocný sloupe zbožnosti.

Raduj se, nezdolné útočiště věřících.

Raduj se, posilo pravé víry.

Raduj se, chválo Přesvaté Trojice.

Raduj se, obhájce svatého učení.

Raduj se, odpůrce bláhových omylů.

Raduj se, okraso svatých otců.

Raduj se, slávo moudrých učitelů.

Raduj se, kazateli slov ohnivých.

Raduj se, věrný pastýři stádce Kristova.

Raduj se, oporo víry křesťanské.

Raduj se, hubiteli rozkolné nauky.

Raduj se, svatý Mikuláši, podivuhodný divotvůrce.

Kondak 3

Mocí z výsosti osušil jsi slzy těžce zkoušeného lidu, bohonosný otče Mikuláši, neboť jsi sytil hladové, zachraňoval tonoucí, léčil nemocné a pomáhal těm, kteří s vděčností zpívají Bohu: Aleluja.

Ikos 3

Vpravdě by měla zaznít píseň díků na nebesích, otče Mikuláši, neboť na zemi není nikdo, kdo by byl hoden oslavovat velikost tvé svatosti. A přeci přemoženi tvou láskou zpíváme:

Raduj se, obraze věrných ovcí i pastýřů.

Raduj se, nápravo lidských obyčejů.

Raduj se, pokladnice slavných ctností.

Raduj se, komnato přečisté svatyně.

Raduj se, líbezná pochodni záře Kristovy.

Raduj se, zlatavé světlo neposkvrněného plamene.

Raduj se, příteli andělů.

Raduj se, učiteli pokolení lidského.

Raduj se, pravidlo víry Bohu milé.

Raduj se, ikono blaženosti duchovní.

Raduj se, potěcho strastí tělesných.

Raduj se, posilo duchovních radostí.

Raduj se, svatý Mikuláši, podivuhodný divotvůrce.

Kondak 4

Bouře rozpaků zachvátila mou mysl, neboť není schopna vhodnými slovy důstojně oslavit tvé zázraky, blažený Mikuláši. Vždyť nikdo z lidí nemůže vylíčit tvé podivuhodné skutky, i kdyby hovořil mnoha jazyky. Proto vzdáváme díky Bohu, který se v tobě podivuhodně proslavil, a osmělujeme se zpívat: Aleluja.

Ikos 4

Všechny končiny země slyšely zvěst o slávě tvých podivuhodných skutků, Boží moudrostí nadaný Mikuláši, které jsi konal, když jsi jako na lehkých křídlech větru spěchal vysvobodit zkroušené bídou a zachránil všechny, kteří ti zpívají:

Raduj se, potěcho plačících.

Raduj se, prostředníku mnohých milostí.

Raduj se, zachránce z léček neslýchaných.

Raduj se, prostředníku nadějí vytoužených.

Raduj se, utěšiteli strádajících.

Raduj se, soudce zlovolných.

Raduj se, moře zázraků Bohem vylité.

Raduj se, kniho Kristova zákona Bohem napsaná.

Raduj se, povzbuzení padlých hříšníků.

Raduj se, oporo pevně odhodlaných.

Raduj se, neboť před tebou se lež odhaluje.

Raduj se, neboť v tobě se každá pravda potvrzuje.

Raduj se, svatý Mikuláši, podivuhodný divotvůrce.

Kondak 5

Jako hvězda, jež ukazuje směr, zjevil ses poutníkům plujícím na moři, kterým hrozila smrt utonutím, kdybys nepřispěchal na pomoc, svatý divotvůrce Mikuláši. Tehdy jsi zabránil běsnění démonů a odehnal je. Věřící jsi pak povzbudil, aby vzdávali Bohu díky za záchranu, jakou jim skrze tebe seslal, a naučil je zpívat: Aleluja.

Ikos 5

Tři panenské sestry rozhodly se prodat své panenství, aby z nezměrné chudoby vykoupily svou rodinu. Tehdy poznaly tvé veliké milosrdenství, blažený Mikuláši, neboť jsi jejich otci pod rouškou noci tajně u okna ponechal tři měšce zlatem naplněné. Tak jsi od hříchu uchránil otce i jeho dcery, a proto ze všech koutů země slyšíš zpívat:

Raduj se, pokladnice nezměrného milosrdenství.

Raduj se, schráno Boží prozřetelnosti.

Raduj se, útočiště potřebných.

Raduj se, chlebe lačnících.

Raduj se, štědrosti z nebes Bohem seslaná.

Raduj se, brzká záchrano ubohých.

Raduj se, laskavá starostlivosti o potřebné.

Raduj se, naděje plačících.

Raduj se, tří panen přečistý zachránce.

Raduj se, ochránce čistoty.

Raduj se, naděje zoufalých.

Raduj se, radosti celého světa.

Raduj se, svatý Mikuláši, podivuhodný divotvůrce.

Kondak 6

Celý svět tě oslavuje, blažený Mikuláši, jako osvědčeného ochránce v nesnázích, neboť jsi mnohokrát prokázal svou pomoc poutníkům jdoucím na cestách nebo plavícím se po moři. Tak jsi pomáhal mírnit nouzi a chránil před neštěstím ty, kteří Bohu zpívají: Aleluja.

Ikos 6

Zazářil jsi světlem života, neboť jsi od smrti vysvobodil tři nespravedlivě odsouzené vojáky, když vzývali tvou pomoc, dobrý pastýři Mikuláši. Tehdy ses ve snu zjevil jejich vladaři a pod hrozbami jsi mu přikázal, aby je bezpečně propustil. Proto tě spolu s nimi chválíme a voláme:

Raduj se, neboť pomáháš všem, kdo k tobě úpěnlivě volají.

Raduj se, neboť z nespravedlivých trestů zachraňuješ.

Raduj se, neboť před žárlivými pomluvami ochraňuješ.

Raduj se, neboť záměry zlovolníků kazíš.

Raduj se, neboť lži jako pavučinu trháš.

Raduj se, neboť pravdu nade vše ceníš.

Raduj se, neboť nevinné z pout osvobozuješ.

Raduj se, neboť mrtvým život navracíš.

Raduj se, neboť pravdu hlasitě oznamuješ.

Raduj se, neboť pusté lži potíráš.

Raduj se, neboť jsi odsouzené od meče uchránil.

Raduj se, neboť jsi je světlem života potěšil.

Raduj se, svatý Mikuláši, podivuhodný divotvůrce.

Kondak 7

Zjevil ses jako vonné myro, biskupe Mikuláši, když jsi zatoužil rozehnat zápach herezí. Vždyť jako pastýř lidu Myrského naplňoval jsi celý svět požehnaným olejem svatého učení. Proto prosíme, abys i od nás odehnal zápach hanebných hříchů, abychom mohli Bohu příjemně zpívat: Aleluja.

Ikos 7

Uctíváme tě, svatý otče Mikuláši, jako nového Noema, kormidelníka archy spasitelné, neboť svým učením tišíš bouře všelijaké krutosti a božský pokoj přinášíš těm, kteří ti takto zpívají:

Raduj se, pokojný přístave těch, kteří se v bouři zmítají.

Raduj se, jistý ochránce těch, kteří v hlubinách tonou.

Raduj se, dobrý kormidelníku těch, kteří plují na vodách.

Raduj se, divotvůrce, který tišíš sílu vln rozbouřených.

Raduj se, průvodce těch, kdož jsou větrem bezmocně unášeni.

Raduj se, vlahé útočiště těch, kteří jsou chladu a zimě vystaveni.

Raduj se, světlo zářící těm, kteří ve tmách zabloudili.

Raduj se, světlo, které celou zemi osvítilo.

Raduj se, zachránce těch, kteří do propasti hříchu padli.

Raduj se, vévodo, který jsi Satana do propasti uvrhl.

Raduj se, prostředníku těch, kteří se smělostí mohou vzývat Boží milosrdenství.

Raduj se, prosebníku těch, kteří nalezli ochranu před potopou hněvu Božího.

Raduj se, svatý Mikuláši, podivuhodný divotvůrce.

Kondak 8

Těm, kteří se utíkají do tvého svatého chrámu, biskupe Mikuláši, zjevuje se podivuhodná pomoc. Vždyť i kdyby v něm byla třeba jen malá modlitba pronesena, dosáhla by uzdravení i velkých nemocí. Proto jsi po Bohu jediný, do koho vkládáme svou naději a s vírou voláme: Aleluja.   

Ikos 8

Skutečně jsi pravým pomocníkem všech, bohonosný Mikuláši, a proto se kolem tebe shromažďují všichni, kteří se k tobě uchylují jako ke svému zachránci, průvodci a lékaři, aby ti s vděčností zazpívali:

Raduj se, prameni našeho uzdravení.

Raduj se, oporo ve zkouškách přetěžkých.

Raduj se, jitřenko, jež září ve tmách zbloudilým.

Raduj se, duchovní roso vyprahlých.

Raduj se, neboť se potřebných ujímáš.

Raduj se, neboť prosícím dostatek připravuješ.

Raduj se, neboť naše přání vyslyšíš.

Raduj se, neboť starcům sílu navracíš.

Raduj se, neboť zbloudilým cestu práva ukazuješ.

Raduj se, neboť jako věrný správce Boží tajemství dobře spravuješ.

Raduj se, neboť tvá pomoc žárlivost umenšuje.

Raduj se, neboť tvá pomoc život ctností rozhojňuje.

Raduj se, svatý Mikuláši, podivuhodný divotvůrce.

Kondak 9

Veliký náš zastánce Mikuláši, všechny naše neduhy uzdrav požehanými svými léky, jež potěšují duši a obveselují srdce těm, kteří se k tobě utíkají s prosbou o pomoc a zpívají Bohu: Aleluja.

Ikos 9

Viděli jsme, jak jsi zahanbil bezbožné a zavřel ústa licoměrníkům, Boží moudrostí obdařený Mikuláši. Vždyť jsi přemohl Aria, který rozdělil božství Syna, i Sabelia, který smísil osoby Boží Trojice. Nás pak jsi ve víře pravé upevnil, a proto tě uctíváme a voláme:

Raduj se, štíte, jenž chráníš pravou víru.

Raduj se, meči, jenž tupíš výmysly bezbožnosti.

Raduj se, učiteli božské nauky.

Raduj se, ničiteli rouhavých výroků.

Raduj se, žebři Bohem postavený, aby do nebes pozvedal.

Raduj se, úkryte Bohem připravený, aby mnohé ochraňoval.

Raduj se, neboť moudré jsi svými slovy poučil.

Raduj se, neboť liknavé jsi napravil příkladem svých ctností.

Raduj se, neuhasínající záře Božích přikázání.

Raduj se, světlý paprsku Kristova evangelia.

Raduj se, neboť svým učením potíráš slova herezí.

Raduj se, neboť nás činíš hodné slávy nebeské.

Raduj se, svatý Mikuláši, podivuhodný divotvůrce.

Kondak 10

Toužil jsi spasit svou duši, otče Mikuláši, a proto jsi své tělo pokořil pod vládu duchovní. Tehdy jsi mlčením vedl boj s hříšnými myšlenkami, aby se mysl i skutky tělesné pozvedaly toliko k Bohu. Tak ses stal smělým společníkem Božím a druhem jeho andělů, s nimiž stále zpíváš: Aleluja.

Ikos 10

Blažený Mikuláši, stal ses ochrannou hradbou těm, kdo oslavují tvé přeslavné zázraky, a kdo se utíkají pod tvou ochranu. Proto i nás, chudé v ctnostech, zachraň od nástrah, neduhů i rozličných utrpení, abychom ti mohli s láskou zpívat:

Raduj se, neboť nás od věčné bídy zachraňuješ.

Raduj se, neboť nám bohatství nepomíjející daruješ.

Raduj se, neboť po pravdě lačnící sytíš.

Raduj se, neboť po životě prahnoucí občerstvuješ.

Raduj se, neboť před běsněním válečným ochraňuješ.

Raduj se, neboť spoutané a zajaté zachraňuješ.

Raduj se, neboť se chudých slavně zastáváš.

Raduj se, neboť z rozličných nástrah vyváznout pomáháš.

Raduj se, neboť mnohé od smrti zachraňuješ.

Raduj se, neboť všelijaké pohromy umenšuješ.

Raduj se, neboť trest kruté smrti z mnohých hříšníků snímáš.

Raduj se, neboť k pokání hříšníky přivádíš.

Raduj se, svatý Mikuláši, podivuhodný divotvůrce.

Kondak 11

Každou myšlenkou, slovem i skutkem oslavoval jsi Přesvatou Trojici nad jiné líbezněji, blažený Mikuláši. Tak jsi svým životem jasně dosvědčil pravdu slavné nauky Boží a v naději a lásce nás naučil jedinému Bohu v Trojici zpívat: Aleluja.

Ikos 11

Ukázal ses světu, Bohem oslavený otče Mikuláši, jako paprsek jasně zářící, jenž nehasne, ale svítí těm, kteří ve tmě přebývají. Vždyť s ohnivými Serafíny rozmlouváš o nestvořeném světle Přesvaté Trojice a věrné duše osvěcuješ, aby zpívali:

Raduj se, osvícený světlem Přesvaté Trojice.

Raduj se, jitřenko slunce nezacházejícího.

Raduj se, svíce božským ohněm zapálená.

Raduj se, neboť jsi uhasil plameny ďábelských pokušení.

Raduj se, zářivý hlasateli víry pravověrné.

Raduj se, rozsévači jasného světla evangelia.

Raduj se, blesku, jenž hereze spaluje.

Raduj se, hrome, jenž pokušitele zastrašuje.

Raduj se, učiteli pravého poznání.

Raduj se, svědku tajemné moudrosti.

Raduj se, neboť jsi nás odnaučil klanět se stvoření.

Raduj se, neboť jsi nás naučil uctívat Stvořitele v Trojici.

Raduj se, svatý Mikuláši, podivuhodný divotvůrce.

Kondak 12

Poznali jsme, že tě Bůh obdařil svou milostí, ctihodný otče Mikuláši, a proto podle prastarého obyčeje oslavujeme tvou památku, a pod tvou podivuhodnou ochranu se celou duší uchylujeme. Nejsme však schopni vylíčit všechny tvé nesčetné skutky, kterých je jako písku mořského a jako hvězd na nebesích, a tak s vděčným údivem za tolikerá dobrodiní zpíváme Bohu. Aleluja.

Ikos 12

Opěvujeme tvé podivuhodné skutky, otče Mikuláši, a velebíme tě, neboť se v tobě tajemně oslavil Bůh chválený ve Svaté Trojici.  Avšak i kdybychom ti přinesli ještě více chvalozpěvů a písní, podivuhodný divotvůrce, neodplatili bychom ti dostatečně za množství zázraků, jež jsi nám daroval. Nad nimi se nepřestáváme podivovat a voláme:

Raduj se, věrný služebníku krále králů a pána pánů.

Raduj se, příteli nebeských mocností.

Raduj se, oporo věrných panovníků.

Raduj se, slávo lidu křesťanského.

Raduj se, jmenovče slavného vítězství.

Raduj se, korunovaný věncem slávy.

Raduj se, ikono svatých ctností.

Raduj se, nadějné útočiště všech, kdož se k tobě utíkají.

Raduj se, po Bohu a Bohorodičce naše veliká naděje.

Raduj se, uzdravení našeho těla a spáso naší duše.

Raduj se, osvoboditeli od muk smrtelných.

Raduj se, průvodce do života věčného.

Raduj se, svatý Mikuláši, podivuhodný divotvůrce.

Kondak 13

Přesvatý otče Mikuláši, podivuhodná útěcho všech zkroušených, přijmi od nás tuto píseň chvály a jako náš přímluvce upros Pána, aby nás zachránil od věčného utrpení a dovolil nám spolu s tebou na věky oslavovat jeho svaté jméno a zpívat: Aleluja.

Modlitba

Ctihodný náš otče Mikuláši, pastýři a učiteli všech, kteří se s vírou utíkají pod tvou ochranu a vlahou přímluvu a oslavují tě, pospěš a ochraň Kristovo stádce před vlky, kteří na ně dotírají. Naši zemi i všechny krajiny světa ochraňuj svými svatými přímluvami před zemětřesením, povodněmi, vpádem nepřátel a každého člověka vystříhej svárů, hladu, ohně, meče a náhlé smrti.

Jako ses slitoval nad třemi muži uvrženými do vězení a zachránil je před hněvem královým a trestem hrdelním, tak se smiluj i nad námi, kteří myšlením, slovy i skutky přebýváme v temnotách mnohých hříchů. Uchraň nás hněvu Božího a věčného zatracení.

Kéž nám na tvou přímluvu milostivý Kristus Bůh daruje, abychom bez hříchu a pokojně prožili poslední dni našeho života, a neodsoudí nás spolu s těmi, kteří stojí po jeho levici. Ale ať nás uzná za hodné stát po pravici spolu se všemi svatými, kde budeme na věky oslavovat jeho převzácné a nejvznešenější jméno, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Závěr

K: Nejvyšší moudrost.

L: Ctihodnější jsi nad cheruby a neporovnatelně slavnější nad serafy, bez porušení jsi porodila Boha Slovo: pravá Bohorodičko, velebíme tě.

K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, svatého otce našeho Mikuláše, arcibiskupa myrského, divotvůrce, jehož památku si připomínáme, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.

L: Amen.