Akathist k našim svatým apoštolům rovným otcům Cyrilu a Metoději, učitelům Slovanů

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Kondak 1

Boží moudrostí naplnění Cyrile a Metoději, Pán Ježíš, Vládce nebeských mocností, vás vyvolil za apoštoly slovanských národů, a proto vás jako naše ochránce písněmi oslavujeme. A protože směle stojíte před Pánem, svými přímluvami nás vysvoboďte ze všech soužení, neboť voláme: Radujte se, Cyrile a Metoději, apoštolové slovanských národů a Boží moudrostí naplnění učitelé.

Ikos 1

Tvůrce andělů a Pán nebeských mocností ustanovil vás za učitele slovanských národů a svou milostí vás provázel po všechny dni vašeho života. S její pomocí jste ve městech i na pustinách slovy i skutky ohlašovali slávu Boží, a proto vás opěvujeme a jako výhonek národů, jež jste osvítili vírou Kristovou zpíváme:

Radujte se, zvěstovatelé evangelijní radosti.

Radujte se, nositelé divotvorné milosti.

Radujte se, neboť jste pro jméno Páně přijali mnohá soužení.

Radujte se, neboť jste odvrhli světská pokušení.

Radujte se, neboť od dětství jste Bohem požehnaní.

Radujte se, neboť věncem vyznavačů jste byli ozdobeni.

Radujte se, neboť jste nehledali slávu lidskou, ale v pustině jste slávu Boží nalezli.

Radujte se, neboť jste vůli Boží mocným tohoto světa s odvahou hlásali.

Radujte se, neboť jste byli do jasného ráje Pánem veškerenstva přijati.

Radujte se, naši horlivý přímluvci.

Radujte se, neboť svými přímluvami naši víru upevňujete.

Radujte se, neboť s vaší pomocí nad bludy vítězíme.

Radujte se, Cyrile a Metoději, apoštolové slovanských národů a Boží moudrostí naplnění učitelé.

Kondak 2

Svatý Cyril ještě jako dítě vyprávěl svým rodičům, že v nočním vidění spatřil, jak si za sestru vyvolil pannu Sofii. Oni pochopili toto vidění jako vůli Boží, podle níž se má jejich syn stát služebníkem Nejvyšší Moudrosti, a proto dbali na jeho vzdělání a výchovu. A když shledali, jak dobře v moudrosti prospívá, zazpívali Bohu: Aleluja.

Ikos 2

Při zkoumání poznání nepřístupného a bytí všeho jsoucna převýšil Cyril moudrostí své vrstevníky. Tak se ještě jako mladík proslavil, a proto byl uveden do královského paláce coby chvályhodný vzor mladého syna císařova. Nezatoužil však po bohatství a slávě pozemské, ale hledal to, co je pro spásu potřebné. Uchýlil se tedy do pouště, aby postem a modlitbou  své vášně ovládl. Díky tomu i Metoděj, jenž byl již vojevůdcem, odešel na horu olympskou, aby Pánu sloužil jako mnich. Podle jejich příkladu se i my naučme pohrdat pokušeními tohoto světa, abychom se více líbili Kristu Bohu, a takto jeho spravedlivé opěvujme:

Radujte se, neboť jste se oklamat slávou lidskou nedali.

Radujte se, neboť život v samotě pustiny jste si oblíbili.

Radujte se, neboť vás Pán ve snech a viděních osvěcoval.

Radujte se, neboť i moudrostí lidskou vám k spáse napomáhal.

Radujte se, neboť Slovo Boží a spisy svatých otců jste si nad filosofii zamilovali.

Radujte se, neboť jste zákonu Božímu toliko nenaslouchali, ale také jej skutky naplňovali.

Radujte se, neboť ďábelské nástrahy, jež poustevníky sužují, jste přemáhali.

Radujte se, neboť vám byla dána moc nad pokušeními a vášněmi.

Radujte se, neboť pro svou námahu jste věnec života získali.

Radujte se, neboť i nyní jste pomocníky asketů a postníků zůstali.

Radujte se, blažení zastánci hříšníků.

Radujte se, ochránci našich duší před léčkami démonů.

Radujte se, Cyrile a Metoději, apoštolové slovanských národů a Boží moudrostí naplnění učitelé.

Kondak 3

Síla císařových proseb přinutila svatého Cyrila opustit samotu pouště kvůli pastýřské službě v Konstantinopoli, kde slávu Boží učením i skutky zvěstoval a blud ikonoborectví přemáhal. Proto i nás, svatý otče, upevni v pravé víře, a naše krajany, kteří se od ní odchýlili k jediné víře navrať, aby všichni Slované za své věrozvěsty jedinými ústy ke Kristu Bohu s vděčností zpívali: Aleluja.

Ikos 3

Vyzbrojený silou moudrosti, svatý Cyrile, kráčel jsi s mnichem Jiřím k Agarským, abys s nimi o věcech víry rozmlouval. Duchovně osvícený učením svatého Řehoře Bohoslova ukázal jsi v mnohých podobenstvích moudrost tajemství Přesvaté Trojice. Mocí svých slov jsi přemohl bezbožné a za to proti tobě vzplála závist, jež tě skrze jedovaté bylinky hodlala usmrtit. Tys však neutrpěl žádnou újmu, ale ve zdraví ses navrátil k svatému Metodějovi do kláštera, abys znovu přijal úděl mnišský. Tak samota pouště opět zazářila světlem vašich skutků, a proto prosíme, abyste svými přímluvami osvítili i nás, kteří s láskou zpíváme:

Radujte se, libozvučné cimbály slávy Boží.

Radujte se, nezdolné sloupy církve Kristovy.

Radujte se, neboť skrze podobenství jste tajemství Boží Trojice zvěstovali.

Radujte se, neboť vtělení Boha Slova jste před Saracény neochvějně vyznali.

Radujte se, učitelé Řeků, Židů i lidu pohanského.

Radujte se, zvěstovatelé božství trojjediného.

Radujte se, neboť skrze vás byla lest ikonoborectví přemožena.

Radujte se, neboť díky vám zvadl květ bezbožnosti agarské.

Radujte se, učitelé těch, jež pravdu Kristovu nepoznali.

Radujte se, vůdcové těch, jež v pokušení pochybností zbloudili.

Radujte se, zastánci těch, jež Boha rozhněvali.

Radujte se, ochránci těch, jež si Boha zamilovali.

Radujte se, Cyrile a Metoději, apoštolové slovanských národů a Boží moudrostí naplnění učitelé.

Kondak 4

Svými přímluvami, ctihodní otcové, zažeňte bouři soužení a nebezpečí, jež doléhají na slovanské národy. Vždyť vám Pán svěřil úděl mnohých služeb, když vás povolal do sboru apoštolů, do shromáždění spravedlivých, mezi učitele ctností a k zástupu vyznavačů, aby k vám všichni Slované s nadějí volali: Aleluja.

Ikos 4

Když se chazarský král doslechl, že se v krajině helénské vyznává víra křesťanská, vyžádal pro sebe a svůj lid u byzantského císaře učitele pravověrné. Sám císař pak uprosil Cyrila a Metoděje, aby opustili samotu pouště a vydali se napříč mořem euxinským. Tak svatí bratři obrátili srdce chazarských a křest spasitelný jim odevzdali. Spolu s nimi i my oslavme apoštolům rovné bratry a takto jim zazpívejme:

Radujte se, neboť jste mezi pohany bez bázně se zvěstí evangelia sestoupili.

Radujte se, neboť jste svým slavným putováním moře ozářili.

Radujte se, neboť neporušené ostatky svatého apoštola Klimenta jste nalezli.

Radujte se, neboť s jeho pomocí jste bezbožnost chazarskou přemohli.

Radujte se, neboť světlo Kristovo jste v jižních krajinách zažehli.

Radujte se, neboť sláva vaší spravedlnosti se do všech končin země rozšířila.

Radujte se, zastánci církve Kristovy.

Radujte se, mocní ochránci před bludy a rozkoly.

Radujte se, neboť pro jméno Kristovo jste od Agarských a Židů ponížení přijali.

Radujte se, neboť skrze ostatky mučedníka jste požehnání získali.

Radujte se, neboť dobrým příkladem svého života jste nás uctívat Boží služebníky naučili.

Radujte se, neboť i vás pravověrní křesťané jako služebníky Boží uctívají.

Radujte se, Cyrile a Metoději, apoštolové slovanských národů a Boží moudrostí naplnění učitelé.

Kondak 5

Neporušené tělo svatého Klimenta zjevilo se vám jako hvězda Bohem vedená, když jste se plavili na vlnách moře euxinského, na jehož dně se po sedm set let tajemně ukrývalo. Vám je však zjevil Pán a mocný divotvůrce jako odměnu za dílo apoštolské a strasti vyznavačské. Vy jste poznali jeho znamení a s radostí zazpívali: Aleluja.

Ikos 5

Když svatí bratři spatřili, že slovanský lid vyznává pravou víru, ale slovo Boží ve vlastním jazyku zapsané nemají, počali svaté Boží knihy do jazyka slovanského překládat, aby všechen lid mohl Pána rodným jazykem oslavovat. Proto i my děkujeme Pánu za naše apoštoly a zpíváme:

Radujte se, neboť světlo Kristovo jste i cizím národům přinesli.

Radujte se, neboť jste Slovany jako své krajany osvítili.

Radujte se, neboť pokoj Kristův jste do všech krajin přinesli.

Radujte se, neboť celý svět jste svým učením posvětili.

Radujte se, dělníci vinice Kristovy.

Radujte se, dobří pastýři stádce Pánova.

Radujte se, věrní vykladači slova Božího.

Radujte se, naši drazí a laskaví učitelé.

Radujte se, neboť i nyní prosby nás hříšníků přijímáte.

Radujte se, neboť i nyní útěchu trpícím přinášíte.

Radujte se, neboť pronásledované ochraňujete.

Radujte se, neboť s Duchem svatým přebýváte.

Radujte se, Cyrile a Metoději, apoštolové slovanských národů a Boží moudrostí naplnění učitelé.

Kondak 6

Svatí bratři, jako bohonosní kazatelé vydali jste se do krajin slovanských, abyste nově pokřtěný lid osvítili Kristovým učením. Když vás spatřili jako světlé anděly nesoucí radostnou zvěst spásy a jako dobré pastýře připravené za své stádce život položit, zazpívali Bohu, který své svaté oslavuje: Aleluja.

Ikos 6

Když na Velké Moravě světlo pravé víry zazářilo, vyžádala si slovanská knížata od byzantského císaře učitele, již by jejich lid utvrzovali. Svatý Cyril a Metoděj vyslyšeli jejich prosby a do krajin slovanských se vydali, aby jejich jazykem evangelium království Božího ohlašovali. Tehdy slovanské národy zajásali a odevšad ke svatým bratřím přicházeli, zákonu Božímu se učili, Pána oslavovali a své učitele chválili. Spolu s nimi i my zpíváme svatému Cyrilu a Metodějovi a voláme:

Radujte se, apoštolové naši Boha ohlašující.

Radujte se, učitelé naši milostiví.

Radujte se, vyznavači naši odvážní.

Radujte se, poustevníci naši ctihodní.

Radujte se, přímluvci naši horliví.

Radujte se, divotvůrci naši zářiví.

Radujte se, neboť oslavovat Boha všemi jazyky jste nás učili.

Radujte se, neboť trojjazyčný blud jste zahanbili.

Radujte se, neboť Slovany jste v době soužení těšili.

Radujte se, neboť v nebezpečí jste je povzbuzovali.

Radujte se, neboť kající modlitby Vládci veškerenstva za nás přinášíte.

Radujte se, neboť za nás bezustání u Boha prosíte.

Radujte se, Cyrile a Metoději, apoštolové slovanských národů a Boží moudrostí naplnění učitelé.

Kondak 7

Latinští kněží v touze vyhnat vás ze slovanských krajin vás před římským biskupem pomluvili. Když však spatřil, že s ostatky svatého Klimenta přicházíte a shledal vaši pravověrnost i dobrý život, chamtivé pomlouvače zahanbil, vás jménem Kristovým požehnal a Bohu zazpíval: Aleluja.

Ikos 7

Svatí bratři se jako podivuhodní apoštolové projevili, když pokoje ve svém díle nenacházeli. Vždyť svatý Cyril, vyčerpaný mnohými strastmi, krátce po příchodu do Říma onemocněl a svůj život završil. Svatý Metoděj, povzbuzený horlivostí svého bratra a poctěný velekněžskou milostí od papeže Hadriána, se potom vstříc novému dílu na Moravu a do Panonie navrátil, kde ještě větší strasti podstoupil. Proto oslavujeme svaté bratry a zpíváme:

Radujte se, dobří služebníci Kristovy.

Radujte se, neboť až do smrti jste věrni jeho pravdě zůstali.

Radujte se, neboť více Pánu než člověku jste se zalíbili.

Radujte se, neboť pro jeho jméno jste urážky snášeli.

Radujte se, neboť po celý život jste na nivě Pánově pracovali.

Radujte se, neboť ani po smrti jste své milované stádce neopustili.

Radujte se, neboť světlem světa a solí země jste se stali.

Radujte se, neboť slovanské národy jste jako lampy v temnotách osvěcovali.

Radujte se, neboť jste podobní městu na návrší, jež se před věrnými ani nevěrnými neskrývá.

Radujte se, neboť přikázání Pánova jste zachovávali a jiné v jejich následování upevňovali.

Radujte se, neboť za to jste byli velkými v království Božím nazváni.

Radujte se, neboť za to jste byli na zemi v církvi Pánově oslaveni.

Radujte se, Cyrile a Metoději, apoštolové slovanských národů a Boží moudrostí naplnění učitelé.

Kondak 8

Podivuhodnou se smrt svatého Cyrila zdála, neboť neuvažoval o životě časném, ale prosil za církev křtem nově založenou, aby ji upevnil v pravé víře a hradbou své moci ji uchránil před trojjazyčným bludem i dalšími pokušeními a strastmi. Tehdy svatého Metoděje povzbuzoval a pravil: ‚Hle, bratře, byli jsme zápřahem, který jedinou brázdu tahal, ale já na poli padám, ty však, i když velmi miluješ svatou horu, nepřestávej kvůli ní ve výuce slovanských národů.‘ Když tedy nyní obdivujeme horlivost svatých bratrů, zazpívejme Bohu: Aleluja.

Ikos 8

Svatý Metoděj duší i tělem následoval odkaz svého bratra, a proto se nezalekl hrozeb knížecích, ani pomluv kněží latinských, ani vězení. Vše snášel jako věrný vojín Kristův a nepřestával pečovat o národ slovanský a osvěcovat své stádce, dokud ve stáří nezemřel a nepřipojil se k svatému Cyrilovi do blaženého příbytku rajského. Proto s vroucností svatým bratřím zazpívejme:

Radujte se, věncem utrpení na zemi ozdobení.

Radujte se, světlem věčným na nebesích ozáření.

Radujte se, bojovníci chudí duchem, neboť vaše je království nebeské.

Radujte se, vy, kteří jste mnohé slzy prolili, neboť budete potěšeni.

Radujte se, tiší, neboť od Krista jste slovanské krajiny v dědictví získali.

Radujte se, vy, kteří jste lačnili a žíznili po spravedlnosti, neboť v nebeských příbytcích budete nasyceni.

Radujte se, milosrdní, neboť nejen pro sebe, ale i pro mnohé milosrdenství vyprošujete.

Radujte se, čistí srdcem, neboť dnes na Boha tváří v tvář patříte.

Radujte se, tvůrci pokoje, neboť budete syny Božími nazváni.

Radujte se, pronásledovaní pro spravedlnost, neboť vaše je nebeské království.

Radujte se, neboť nenávist a pronásledování pro Krista jste od lidí přijali.

Radujte se, neboť hojnou odměnu v nebi jste získali.

Radujte se, Cyrile a Metoději, apoštolové slovanských národů a Boží moudrostí naplnění učitelé.

Kondak 9

Účinně jste přemáhali všechna neštěstí, která stíhala slovanské krajiny, a proto prosíme, ctihodní otcové, neopouštějte ani nás ubohé hříšníky, ale všechny Slovany upevňujte v pravé víře, aby všichni jedněmi ústy a jediným srdcem zpívali Bohu, který vás oslavil: Aleluja.

Ikos 9

Jako němé ryby hledíme na vás v úžasu, ctihodní otcové, neboť nedokážeme pochopit, jak jste v duchu na poušti přebývali, a přeci mnohé podivuhodné skutky mezi lidmi vykonali. Proto se radujeme, že jsme získali takové učitele a přímluvce, oslavujeme vás a zpíváme:

Radujte se, vyznavači pravé víry.

Radujte se, dědicové Božího království.

Radujte se, neboť jste blud ikonoborectví odhalili.

Radujte se, neboť jste Židy zahanbili.

Radujte se, neboť jste blud trojjazyčný přemohli.

Radujte se, neboť jste Slovanům dveře nebeského království otevřeli.

Radujte se, vojíni Kristovi, které Pán ještě na zemi slávou ověnčil.

Radujte se, neboť i v slávě jste si ducha pokory zachovali.

Radujte se, neboť jako Izajášovi a Jeremiášovi se vám krajané zlem za dobro odměnili.

Radujte se, neboť jako Daniel a Ester jste se za svůj lid přimlouvali.

Radujte se, neboť se všemi svatými jste světlem nehasnoucím ozářeni.

Radujte se, neboť za hříšné se u Pána přimlouváte se všemi Božími vyvolenými.

Radujte se, Cyrile a Metoději, apoštolové slovanských národů a Boží moudrostí naplnění učitelé.

Kondak 10

Svatý Metoděj toužil nové stádce Kristovo uchránit před vlky duchovními, a proto na lůžku smrtelném povzbuzoval své učedníky, aby se víry pravé drželi, úkladů nepřátel se nebáli, ale i v souženích a pokušeních vždy Bohu děkovali a zpívali: Aleluja.

Ikos 10

Boží moudrostí naplnění Cyrile a Metoději, stali jste se hradbou všem, kteří se pro pravou víru namáhají, a záštitou všem, kteří se k vám s nadějí utíkají. Vždyť Tvůrce nebe i země vás na zemi za rybáře lidí vyvolil a na nebesích vás ke sboru apoštolů připojil. Proto vyproste i nám dar jeho milosti, když zpíváme:

Radujte se, neboť ctnostmi jako rouchem kmentovým jste se oblékli.

Radujte se, neboť svou moudrostí jste se Šalamounovi vyrovnali.

Radujte se, neboť postem i modlitbou jste se Antonínovi a Pachomiovi připodobnili.

Radujte se, neboť jako Bazil Veliký a Jan Zlatoústý jste byli mocí slova obdařeni.

Radujte se, neboť laskavostí jste Josefa napodobovali.

Radujte se, neboť trpělivostí jste Joba následovali.

Radujte se, neboť dobrotou jste se králi a proroku Davidovi vyrovnali.

Radujte se, neboť horlivostí víry jste Eliáše zobrazili.

Radujte se, neboť jako Pavel a Jan Bohoslov jste si Krista zamilovali.

Radujte se, neboť jako Daniel a tři mládenci jste Boha oslavili.

Radujte se, neboť s anděly a svatými u Boha přebýváte.

Radujte se, neboť i my hříšní s vírou vaše jména vzýváme.

Radujte se, Cyrile a Metoději, apoštolové slovanských národů a Boží moudrostí naplnění učitelé.

Kondak 11

Píseň vděčnosti přinášíme Pánu, který nám hříšným daroval takové ochránce, a s vroucností prosíme: svatí učitelé, nehněvejte se na nás pro naši lenost a neopouštějte nás pro naše nepravosti, ale u Pána vyproste hojné milosrdenství všem, kteří zpívají: Aleluja.

Ikos 11

Když, věřící, oslavujeme světlonosné apoštoly slovanské, odložme všechny rozbroje, sváry a především rozdělení ve víře, a zachovejme jednotu ducha ve svazku víry a takto našim učitelům zazpívejme:

Radujte se, zvučné polnice evangelia.

Radujte se, strunné nástroje spasitelného kázání.

Radujte se, mocní ochránci spravedlnosti.

Radujte se, nezdolní odpůrci nepravostí.

Radujte se, těšitelé zarmoucených.

Radujte se, neboť na vás odevšad utrpení doléhalo.

Radujte se, neboť od lidí jste časnou odměnu nežádali.

Radujte se, neboť za nevděčný lid jste se u Boha přimlouvali.

Radujte se, neboť andělé spolu se svatými se z vašeho díla radovali.

Radujte se, neboť spolu s nimi jste v příbytcích nebeských neutuchající radost nalezli.

Radujte se, hvězdy zářící světlem pravdy.

Radujte se, neboť světlem svých dobrých skutků jste ozářeni.

Radujte se, Cyrile a Metoději, apoštolové slovanských národů a Boží moudrostí naplnění učitelé.

Kondak 12

Až do konce svého pozemského života jste, ctihodní bratři, po celém světě pokoj šířili, a proto i nám vyproste milost jednoty a pokoje, abychom se osvobodili ze všech rozkolů a pokušení a jako bratři zpívali Pánu a jedinému Tvůrci pokoje, který si vás zamiloval: Aleluja.

Ikos 12

Když opěvujeme vaše podivuhodné dílo na zemi a rozjímáme o vaší slávě na nebesích, s pokorou vás prosíme, svatí učitelé, abyste darovali pravověrným křesťanům moc shůry proti nepřátelům viditelným i neviditelným a všechny slovanské národy k jediné víře přivedli, aby vám všichni společně zazpívali:

Radujte se, mocné hradby víry pravé.

Radujte se, jasné odhalení věroučných omylů.

Radujte se, neboť jste zachovali víru svatých otců.

Radujte se, neboť služby Boží v jazyce lidu jste slavit učili.

Radujte se, neboť spravedlivé jste v ctnostech rozvíjeli.

Radujte se, neboť hříšníky jste k pokání obraceli.

Radujte se, neboť i nás jste do shromáždění církve přivedli.

Radujte se, neboť skrze vás k nám slovo Boží v rodném jazyce zaznělo.

Radujte se, neboť svými modlitbami nás jako štítem chráníte.

Radujte se, neboť na vaši přímluvu jsme za hodné života věčného uznáni.

Radujte se, pastýři a otcové, kteří všechny Slovany v bratrství spojili.

Radujte se, neboť díky vám se tělesní bratři v bratrství Kristově sjednotili.

Radujte se, Cyrile a Metoději, apoštolové slovanských národů a Boží moudrostí naplnění učitelé.

Kondak 13

Svatí apoštolům rovní Cyrile a Metoději, podivuhodní učitelé slovanských národů, přijměte naši modlitbu a všechny slovanské národy vysvoboďte z hrozících nebezpečí. Svou přímluvou je zachovejte v pokoji a jednotě a do nebeského království přiveďte všechny, kteří za vás s pokorou k Bohu zpívají: Aleluja.

Modlitba

Přeslavní učitelé a osvětitelé slovanských národů, svatí apoštolům rovní Cyrile a Metoději, vy jste nás osvítili světlem křesťanských nauk a naučili nás životu podle víry v Krista. Nyní se k vám jako děti ke svým otcům utíkáme v zkroušenosti našich srdcí a voláme: Přistupte směle před našeho Pána a horlivě jej proste, aby obrátil naši mysl i vůli a přivedl nás na cestu spásy. Aby upokojil spory a rozbroje, které vznikají mezi bratry slovanských národů. Aby obnovil jednotu a svornost všech, kteří vyznávají Krista jako svého Pána a Spasitele.
Vyprošujte nám horlivost pravé víry, abychom jejím zápalem přitahovali ke světlu ty, kteří si doposud oblíbili více temnotu. Pomáhejte nám zachovat věrnost tradicím našich otců a přikázáním Božím, abychom se stali pravými svědky radostného života v Bohu.  Naučte nás přemáhat zlo láskou, abychom byli účinnými nástroji pokoje a smíření.
Kéž pod vaší ochranou rosteme v bohumilém životě na zemi, abychom byli uznáni za hodné rajského života v Božím království, kde budeme spolu s vámi oslavovat Boha na věky věků. Amen.

Závěr
K: Nejvyšší moudrost.
L: Ctihodnější jsi nad cheruby a neporovnatelně slavnější nad serafy, bez porušení jsi porodila Boha Slovo: pravá Bohorodičko, velebíme tě.
L: Ve jménu Pánově požehnej, otče.

K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, ctihodných a bohonosných našich otců, apoštolům rovných Cyrila a Metoděje, učitelů Slovanů, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.