Akathist Kristovu vzkříšení

Paschální začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Tropár (hl. 6)
K: Kristus z mrtvých vstal, smrtí smrt překonal a těm, kdo jsou v hrobě, život daroval.
L: Kristus z mrtvých vstal, smrtí smrt překonal a těm, kdo jsou v hrobě, život daroval.
K: Kristus z mrtvých vstal, smrtí smrt překonal.
L: A těm, kdo jsou v hrobě, život daroval.

Verš: Ať povstane Bůh a rozptýlí se jeho nepřátelé, * ať před ním prchnou ti, kdo ho nenávidí.

Kristus z mrtvých vstal, smrtí smrt překonal a těm, kdo jsou v hrobě, život daroval.

Verš: Jako se rozplývá dým, ať se ztratí, * tak jako taje vosk před ohněm.

Kristus z mrtvých vstal, smrtí smrt překonal a těm, kdo jsou v hrobě, život daroval.

Verš: Tak ať zahynou hříšníci před Bohem, * ale spravedliví se radují.

Kristus z mrtvých vstal, smrtí smrt překonal a těm, kdo jsou v hrobě, život daroval.

Verš: Toto je den, který učinil Hospodin, * jásejme a radujme se z něho!

Kristus z mrtvých vstal, smrtí smrt překonal a těm, kdo jsou v hrobě, život daroval.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

K: Kristus z mrtvých vstal, smrtí smrt překonal.
L: A těm, kdo jsou v hrobě, život daroval.

Kondak 1

Tobě, nepřemožitelný vládce, Pane nebe i země, přinášíme píseň díků, neboť jsi sestoupil do podsvětí, abys ve svém vzkříšení přivedl k věčnému životu ty, kteří smrti propadli. A my, tví nedůstojní služebníci, oslavujeme své světlé vyvolení a voláme: Kristus z mrtvých vstal, smrtí smrt překonal a těm, kdo jsou v hrobě, život daroval.

Ikos 1

Anděl Páně sestoupil o sobotní noci z nebes a za velikého zemětřesení odvalil kámen od hrobu. S bázní a chvěním se nyní klaníme vzkříšenému živému Bohu a spolu s myronosičkami zvěstujeme světu tajemnou paschu a voláme:

Kristus vstal z mrtvých a padla vláda knížat pekelných.

Kristus vstal z mrtvých a strážci pekla se zděsili.

Kristus vstal z mrtvých a brány podsvětí rozlomil.

Kristus vstal z mrtvých a pevnost pekelných mocností rozvrátil.

Kristus vstal z mrtvých a smrt v nářek propukla.

Kristus vstal z mrtvých a celé podsvětí přinutil zazpívat:

Kristus z mrtvých vstal, smrtí smrt překonal a těm, kdo jsou v hrobě, život daroval.

Kondak 2

Marie Magdalena, Marie, matka Jákobova, a Salome u Ježíšova hrobu spatřily mladíka oděného bílým rouchem a zachvátil je strach. On jim však pravil: „Hledáte ukřižovaného Ježíše? Není tu, ale byl vzkříšen, jak předpověděl. Hle, místo kam Pána položili. Rychle vyjděte a ohlaste jeho učedníkům: Kristus z mrtvých vstal, smrtí smrt překonal a těm, kdo jsou v hrobě, život daroval.“

Ikos 2

Petr a jiný učedník zatoužili dosvědčit zvěst neslýchanou, a tak se vydali k Pánovu hrobu. Vešli do vnitř, spatřili plátna i šátek, kterým byla ovázána Ježíšova hlava, uvěřili a s radostí zazpívali:

Kristus vstal z mrtvých a země se zaradovala.

Kristus vstal z mrtvých a nebesa zaplesala.

Kristus vstal z mrtvých a andělé s lidmi oslavují.

Kristus vstal z mrtvých a světlem zazářili hlubiny podsvětí.

Kristus vstal z mrtvých, a proto zpívejte, duše spravedlivých, z podsvětí osvobozené.

Kristus vstal z mrtvých, a proto jásejte od smrti spasení.

Kristus z mrtvých vstal, smrtí smrt překonal a těm, kdo jsou v hrobě, život daroval.

Kondak 3

Po svém vzkříšení shromáždil Kristus své učedníky v Galileji a mocí z nebes je přioděl. Tehdy jim pravil: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Svatého Ducha a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal.“ Tu se učedníci poklonili vzkříšenému a takto mu zazpívali: Kristus z mrtvých vstal, smrtí smrt překonal a těm, kdo jsou v hrobě, život daroval.

Ikos 3

Marie Magdalena si celým srdcem zamilovala Božského Učitele, a proto v pláči stála při jeho prázdném hrobě. Když spatřila vzkříšeného Spasitele, myslela si, že je to zahradník a zeptala se ho: „Jestliže jsi odnesl Pánovo tělo, pověz mi, kde jsi je uložil?“ V tu chvíli poznala Pána a on jí pravil: „Marie, vystupuji k Otci svému i Otci vašemu a k Bohu svému a Bohu vašemu.“ Proto se vydala k učedníkům, aby jim radostně zvěstovala:

Kristus vstal z mrtvých a osten hříchu otupil.

Kristus vstal z mrtvých a svět od potupy hříchu očistil.

Kristus vstal z mrtvých a nás od zloby nepřítele uchránil.

Kristus vstal z mrtvých a lži ďábelské odhalil.

Kristus vstal z mrtvých a dlužní úpis hříchů zaplatil.

Kristus vstal z mrtvých a všechno obnovené stvoření jásá:

Kristus z mrtvých vstal, smrtí smrt překonal a těm, kdo jsou v hrobě, život daroval.

Kondak 4

Apoštol Tomáš se srdcem rozdělným bouří smutku ke svým bratřím promluvil: „Dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím.“  Když však spatřil vzkříšeného Pána, plný víry zazpíval: Kristus z mrtvých vstal, smrtí smrt překonal a těm, kdo jsou v hrobě, život daroval.

Ikos 4

Apoštol Tomáš toužil spatřit Pána, ale když zaslechl podivuhodnou zvěst, řekl: „Neuvěřím.“ Když nastal osmý den, vstoupil Ježíš zamčenými dveřmi, stanul uprostřed svých učedníků a pravil: „Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř!“ Tehdy Tomáš zazpíval:

Kristus vstal z mrtvých jako Pán můj.

Kristus vstal z mrtvých jako Bůh můj.

Kristus vstal z mrtvých a všechno časné věčnost získalo.

Kristus vstal z mrtvých a mrtví k životu povstali.

Kristus vstal z mrtvých a nás od strastí odsouzení uchránil.

Kristus vstal z mrtvých a život zazářil z hrobu světu, který volá:

Kristus z mrtvých vstal, smrtí smrt překonal a těm, kdo jsou v hrobě, život daroval.

Kondak 5

Oheň božství Tomáše nespálil, i když se osmělil dotknout boku Spasitelova. Osvítil však jeho rozum, aby poznal Božské vtělení, které bylo pro spásu lidského pokolení opravdu vzkříšeno. Svými pochybami tak víru církev upevňuje, abychom plni důvěry vyznávali: Kristus z mrtvých vstal, smrtí smrt překonal a těm, kdo jsou v hrobě, život daroval.

Ikos 5

Když apoštolové spatřili vzkříšeného Pána, ulekli se, neboť mysleli, že vidí ducha. Ježíš jim však ukázal své ruce, nohy a bok, aby upokojil jejich mysl. Také vzal pečenou rybu a trochu medu a pojedl před nimi. Tak s jeho pomocí překonali svůj strach a s radostí zazpívali:

Kristus vstal z mrtvých a bolest v radost proměnil.

Kristus vstal z mrtvých a podsvětí září svého božství vyprázdnil.

Kristus vstal z mrtvých a temnotu rozehnal.

Kristus vstal z mrtvých a marnosti propadlé lidství uzdravil.

Kristus vstal z mrtvých a poskvrnu naši zdarma očistil.

Kristus vstal z mrtvých a nás všechny do věčnosti oblékl, a proto bez ustání zpíváme:

Kristus z mrtvých vstal, smrtí smrt překonal a těm, kdo jsou v hrobě, život daroval.

Kondak 6

Po svém vzkříšení, Pane, vyslal jsi do světa bohonosné apoštoly jako hlasatele svého evangelia. Tehdy jsi na ně dechl a pravil: „Přijměte Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ Pro tato tvá slova nacházejí děti církve rozhřešení svých hříchů, bezustání oslavují tvé milosrdenství a s čistým srdcem zpívají: Kristus z mrtvých vstal, smrtí smrt překonal a těm, kdo jsou v hrobě, život daroval.

Ikos 6

Světlo tvého vzkříšení, Kriste, zazářilo v temnotách podsvětí a zvěstovalo duším od věků zesnulým odpuštění a svobodu. Zbaveni vlády hada a vraha lidského pokolení, ubírají se na místo světla, radují se a zpívají:

Kristus vstal z mrtvých a naše pouta roztrhal.

Kristus vstal z mrtvých a smrt na život věčný proměnil.

Kristus vstal z mrtvých a vládu smrti pokořil.

Kristus vstal z mrtvých a smělost mučitele zkrotil.

Kristus vstal z mrtvých a dveře ráje otevřel.

Kristus vstal z mrtvých a svět s radostí zvolal:

Kristus z mrtvých vstal, smrtí smrt překonal a těm, kdo jsou v hrobě, život daroval.

Kondak 7

Zatoužil jsi posloužit padlému Adamovi, a proto ses, Spasiteli, zjevil v podobě služebníka. Na zemi jsi jej však nenalezl, a tak jsi sestoupil do podsvětí, abys jej navštívil v jeho ponížení. Tehdy všichni od věků spravedliví zesnulí zajásali a zazpívali: Kristus z mrtvých vstal, smrtí smrt překonal a těm, kdo jsou v hrobě, život daroval.

Ikos 7

Počátek nového života jsi, Pane, otevřel svým slavným vzkříšením. Staré zcela pominulo a spolu s ním i podsvětí, smrt a moc Satanova. Stvoření, dříve uzavřené v temnotách, nyní získalo svobodu a synové Boží se radují a volají:

Kristus vstal z mrtvých a bezedné své milosrdenství vylil na rod Adamův.

Kristus vstal z mrtvých a nás do propasti uvězněné pozvedl.

Kristus vstal z mrtvých a horkost hříchu v radost rajského života proměnil.

Kristus vstal z mrtvých a ti, kteří okusili ovoce smrti, k životu povstali.

Kristus vstal z mrtvých a syny lidské syny Božími učinil.

Kristus vstal z mrtvých a nám daroval ztracenou důstojnost, abychom mohli volat:

Kristus z mrtvých vstal, smrtí smrt překonal a těm, kdo jsou v hrobě, život daroval.

Kondak 8

Přidal ses na cestě do Emauz k Lukášovi a Kleofášovi, ale jako nepoznaný učitel káral jsi je za malověrnost jejich srdce a pravil jsi: „Což neměl Mesiáš vše vytrpět a tak vejít do své slávy?“ Potom jsi začal vyprávět od Mojžíše a všech proroků a naučil jsi je zpívat: Kristus z mrtvých vstal, smrtí smrt překonal a těm, kdo jsou v hrobě, život daroval.

Ikos 8

Sám sebe jako pravého Boha a pravého člověka podal jsi, Spasiteli, svým učedníkům v Emauzích, když jsi vzal chléb, požehnal jej a lámal. V tu chvíli se jim otevřely oči a oni tě poznali a takto zazpívali:

Kristus vstal z mrtvých a život se ujal své vlády.

Kristus vstal z mrtvých a lži Satanovy byly odhaleny.

Kristus vstal z mrtvých a odmítl oběť modloslužby.

Kristus vstal z mrtvých a země přinesla oběť chvály.

Kristus vstal z mrtvých a podal nám plody života věčného.

Kristus vstal z mrtvých a učinil nás účastníky věčné radosti, abychom mohli zazpívat:

Kristus z mrtvých vstal, smrtí smrt překonal a těm, kdo jsou v hrobě, život daroval.

Kondak 9

Tvé vzkříšení, Spasiteli, opěvují andělé na nebesích. Učiň i nás na zemi hodnými s čistým srdcem s radostí zpívat: Kristus z mrtvých vstal, smrtí smrt překonal a těm, kdo jsou v hrobě, život daroval.

Ikos 9

Bohem naplněný apoštol Pavel, učitel národů, podoben polnici praví: „Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. A jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života.“ Proto jako svědek vzkříšeného Krista v radosti volá:

Kristus vstal z mrtvých a knížete temnoty přemohl.

Kristus vstal z mrtvých a hlubiny země se otřásly.

Kristus vstal z mrtvých a smrt smrtí překonal.

Kristus vstal z mrtvých a vlády nad nepřítelem se ujal.

Kristus vstal z mrtvých a okovy hříchu rozlomil.

Kristus vstal z mrtvých a z nás učinil syny vzkříšení, abychom mohli zazpívat:

Kristus z mrtvých vstal, smrtí smrt překonal a těm, kdo jsou v hrobě, život daroval.

Kondak 10

Zatoužil jsi, Pane, zbavit lidské pokolení otroctví Satanova, a tak jsi podstoupil smrt na kříži, své tělo jsi nechal uložit do hrobu a třetího dne jsi vstal z mrtvých. Právě toto tajemství zvěstoval anděl v zářivém oděvu u tvého hrobu ženám, když zazpíval: Kristus z mrtvých vstal, smrtí smrt překonal a těm, kdo jsou v hrobě, život daroval.

Ikos 10

Při třetím svém zjevení po svém vzkříšení, ukázal ses, Pane, u moře Tiberiadského. V tu noc Šimon Petr, Tomáš, Natanael, synové Zebedeovi a jiní dva učedníci marně lovili ryby. Tys jim však přikázal, aby své sítě vhodili na pravou stranu člunu. Hodili tedy síť do vody a nemohli ji ani vytáhnout, pro množství ryb. Plni údivu připluli k břehu a spatřili podivuhodnou hostinu, kterou jsi pro ně připravil. Nyní nasyť duchovním pokrmem radosti Božího království i ty, kteří s jásotem zpívají:

Kristus vstal z mrtvých a vlády na zemi i na nebi se ujal.

Kristus vstal z mrtvých a příchod Božího království přiblížil.

Kristus vstal z mrtvých a své tělo za pokrm věčného života daroval.

Kristus vstal z mrtvých a z pramenů nesmrtelnosti nás svou krví napojil.

Kristus vstal z mrtvých a Adamovi důvod k radosti zvěstoval.

Kristus vstal z mrtvých a Eva osvobozená ze všech prokletí zazpívala:

Kristus z mrtvých vstal, smrtí smrt překonal a těm, kdo jsou v hrobě, život daroval.

Kondak 11

Petr se tě, Pane, před tvou strašnou smrtí třikrát zřekl, ale po tvém vzkříšení ti přinesl píseň lásky. Třikrát z celého srdce vyznal: „Pane, ty víš všecko, ty víš také, že tě mám rád.“ Na to od Tebe, milosrdný Ježíši, slyšel třikrát pozvání k pastvě Božího stádce: „Buď pastýřem mých ovcí.“ Proto s vděčností zazpíval: Kristus z mrtvých vstal, smrtí smrt překonal a těm, kdo jsou v hrobě, život daroval.

Ikos 11

Dárce světla, jako slunce jsi třetího dne z hrobu zazářil a vše osvítil světlem pravého poznání. Proto i ti, kteří dlouho přebývali v temnotách pohanských pověr, uvěřili, že ty jsi Pán života a smrti, počali opěvovat tvé vzkříšení a volají:

Kristus vstal z mrtvých a všem zazářilo světlo jeho vzkříšení.

Kristus vstal z mrtvých a stíny smrti svým světlem rozptýlil.

Kristus vstal z mrtvých a svým věrným seslal světlo svého Ducha.

Kristus vstal z mrtvých a oči duchovní rázem prozřely.

Kristus vstal z mrtvých a i my Otce světla poznali.

Kristus vstal z mrtvých a Boží nepřátele přinutil zazpívat:

Kristus z mrtvých vstal, smrtí smrt překonal a těm, kdo jsou v hrobě, život daroval.

Kondak 12

Ze své milosti ukázal jsi lidem cestu života, Kriste, ale Petrovi jsi naznačil, jakou smrtí oslaví tvou památku. Tehdy jsi řekl: „Až zestárneš, vztáhneš ruce a jiný tě přepáše a povede, kam nechceš.“ Svému milovanému učedníkovi jsi však přikázal, aby přebýval ve světě, dokud nepřijdeš. Učedníci se pro tato tvá slova hněvali, ale láska Ducha Božího je přivedla k jednotě a oni zazpívali: Kristus z mrtvých vstal, smrtí smrt překonal a těm, kdo jsou v hrobě, život daroval.

Ikos 12

Opěvujeme tvé vzkříšení třetího dne, Kriste, a radujeme se z tvé nepomíjející oběti. Vždyť jsi nám přislíbil, že s námi budeš až do skonání věků, abys nás od veškerého zla ochraňoval a do života věčného provázel. Proto tě oslavujeme a voláme:

Kristus vstal z mrtvých a nás od utrpení podsvětí uchránil.

Kristus vstal z mrtvých a nás po pravici Otcově posadil.

Kristus vstal z mrtvých a nás účastníky své věčné slávy učinil.

Kristus vstal z mrtvých a nás do společenství andělů přivedl.

Kristus vstal z mrtvých a pokušitel dávného praotce své odsouzení vyslechl.

Kristus vstal z mrtvých a všechny zpívat naučil:

Kristus z mrtvých vstal, smrtí smrt překonal a těm, kdo jsou v hrobě, život daroval.

Kondak 13

Pascho veliká a svatá, Ježíši Kriste, Spasiteli náš, s vděčností opěvujeme spasitelnou milost, pro jakou se ti zalíbilo potěšit lidské pokolení radostí tvého světlého vzkříšení. Daruj nám spolu s touto šťastnou radostí také místo ve svém království, abychom s anděly a všemi svatými mohli na věky věků s jásotem zpívat: Kristus z mrtvých vstal, smrtí smrt překonal a těm, kdo jsou v hrobě, život daroval.

Závěr

K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Kristus z mrtvých vstal, smrtí smrt překonal a těm, kdo jsou v hrobě, život daroval. (3x) Požehnej.

K: Kristus, který vstal z mrtvých, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, silou ctihodného a životodárného kříže, na přímluvu svatých ctihodných a veškeré slávy hodných apoštolů, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.