Akathist archandělu Michaelovi a všem beztělesným mocnostem nebeským

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Kondak 1

Nepřemožitelnému archandělu Michaelovi a všem nebeským zástupům s bázní a pokorou přinášíme píseň chval a prosíme: Vy, kteří od stvoření světa sloužíte Boží Moudrosti a zjevujete její vůli, vyproste nám i její požehnání a milost, neboť voláme: Raduj se, archanděli Michaeli, spolu se všemi nebeskými zástupy.

Ikos 1

Anděli zastánce, svatý archanděli Michaeli, který trvale stojíš před slávou Božího trůnu, chraň nehodné služebníky Boha vševládného, kteří s bázní a chvěním vzývají tvou pomoc a volají:

Raduj se, Michaeli, slavný Pánův archanděli.

Raduj se, Michaeli, ozářený světlem Kristovým.

Raduj se, Michaeli, Boží vyslanče a vojíne.

Raduj se, Michaeli, vévodo nebeských legií.

Raduj se, Michaeli, plamenný ochránce.

Raduj se, Michaeli, zornice, jež svět ozařuje.

Raduj se, Michaeli, záhubo běsů démonských.

Raduj se, Michaeli, povznesení pozemských poklesků.

Raduj se, Michaeli, mocností nebeských veliteli.

Raduj se, Michaeli, lékaři lidských neduhů.

Raduj se, Michaeli, přejasný Světla služebníku.

Raduj se, Michaeli, nejvěrnější Slova pobočníku.

Raduj se, archanděli Michaeli, spolu se všemi nebeskými zástupy.

Kondak 2

Spatřil jsi bláhovou touhu Světlonoše, v níž se chtěl vyrovnat svému Tvůrci. Tehdy ses směle postavil proti jeho moci, archanděli Michaeli, a statečně zvolal: Aleluja.

Ikos 2

Odhal nám Božské tajemství, archanděli Michaeli, jak v pokušeních neklesnout a ve zkouškách vytrvat, neboť ti zpíváme:

Raduj se, Michaeli, služebníku Boha V Trojici.

Raduj se, Michaeli, vojevůdce Lásky nekonečné.

Raduj se, Michaeli, přemožiteli pýchy pekelné.

Raduj se, Michaeli, vítězi nad samochválou.

Raduj se, Michaeli, slávo Stvořitele milosrdného.

Raduj se, Michaeli, svědku nevýslovných tajemství.

Raduj se, Michaeli, hubiteli zlého nepřítele.

Raduj se, Michaeli, nepříteli padlých démonů.

Raduj se, Michaeli, perlo koruny Kristovy.

Raduj se, Michaeli, ozdobo nebeských zástupů.

Raduj se, Michaeli, pochodni světla Spasitelova.

Raduj se, Michaeli, trůne Ohně neuhasitelného.

Raduj se, archanděli Michaeli, spolu se všemi nebeskými zástupy.

Kondak 3

Ozbrojený mocí Nejvyššího obrátil jsi, archanděli Michaeli, své pluky proti odvěkému nepříteli, který ve svém nerozumu odmítl zpívat: Aleluja.

Ikos 3

Nezměrná Láska tě vybavila mocí nepřemožitelnou, a proto jsi zvolal: „Kdo je jako Bůh?” Tehdy se celé stvoření zachvělo a zazpívalo:

Raduj se, Michaeli, vítězi nad démony.

Raduj se, Michaeli, nepřemožitelné kopí Nejvyššího.

Raduj se, Michaeli, lží a klamů odhalení.

Raduj se, Michaeli, štíte proti střelám ďábelským.

Raduj se, Michaeli, zastánce před útoky běsnících nepřátel.

Raduj se, Michaeli, milosti Pánova.

Raduj se, Michaeli, osvícení duší věřících.

Raduj se, Michaeli, záchránce z protivenství.

Raduj se, Michaeli, jiskro Lásky nehasnoucí.

Raduj se, Michaeli, slávo Lásky nejmocnější.

Raduj se, Michaeli, dare Lásky nejštědřejší.

Raduj se, archanděli Michaeli, spolu se všemi nebeskými zástupy.

Kondak 4

Zkrušeni bouří vášní bezmocně vedeme boj s neviditelnými nepřáteli, a proto nám pospěšte na pomoc, nebeské mocnosti, abychom ve zkouškách obstáli a s čistým srdcem zazpívali: Aleluja.

Ikos 4

Toužíme naslouchat a porozumět pravdám Božím, a proto se s prosbami obracíme na vás, naši zastánci a ochránci, proste laskavého Boha, aby seslal svou moudrost těm, kteří volají:

Radujte se, mocnosti nebeské, nejvyšší zástupci stvoření.

Radujte se, mocnosti nebeské, pěvci Boží velebnosti.

Radujte se, mocnosti nebeské, ochránci lidského pokolení.

Radujte se, mocnosti nebeské, průvodci do vlasti nebeské.

Radujte se, mocnosti nebeské, andělé a archandělé Pánovi.

Radujte se, mocnosti nebeské, trůny, panstva a knížectví.

Radujte se, mocnosti nebeské, cherubíni a serafíni.

Radujte se, mocnosti nebeské, mocnosti a síly.

Radujte se, mocnosti nebeské, ctihodní služebníci Nejsvětější Trojice.

Radujte se, mocnosti nebeské, vychovatelé duší kajících.

Radujte se, mocnosti nebeské, nevýslovným světlem naplnění.

Radujte se, mocnosti nebeské, přímluvci putujícího lidu Božího.

Raduj se, archanděli Michaeli, spolu se všemi nebeskými zástupy.

Kondak 5

Prorok Daniel, naplněný mocí Ducha Božího, spatřil tebe, archanděli Michaeli, jako opatrovníka a ochránce vyvoleného lidu, a proto se s vděčností sklonil před Pánem a zvolal: Aleluja.

Ikos 5

Nalezli jsme v tobě podivuhodného zastánce, archanděli Michaeli, neboť na obranu Božího lidu spěcháš do boje proti nepřátelům viditelným i neviditelným, abys zachránil z nebezpečí ty, kteří s vírou zpívají:

Raduj se, Michaeli, přeslavný nebeský rytíři.

Raduj se, Michaeli, dárce čisté radosti.

Raduj se, Michaeli, zastánce pravé víry.

Raduj se, Michaeli, koruno věčného vítězství.

Raduj se, Michaeli, meči Boží spravedlnosti.

Raduj se, Michaeli, pokladnice Boží moudrosti.

Raduj se, Michaeli, hubiteli hříchu smrtelného.

Raduj se, Michaeli, pohano všech našich nepřátel.

Raduj se, Michaeli, slávo církve vítězné.

Raduj se, Michaeli, zástavo lidu Božího.

Raduj se, Michaeli, ochránce naší země.

Raduj se, Michaeli, obránce našeho lidu.

Raduj se, archanděli Michaeli, spolu se všemi nebeskými zástupy.

Kondak 6

Utíkáme se pod ochranu tvých křídel, archanděli Michaeli, neboť z pout neviditelného nepřítele vysvobozuješ služebníky Boží Trojice, kteří úpěnlivě volají: Aleluja.

Ikos 6

Ozářeni světlem Kristova vzkříšení, přijali jsme podobu andělů, a proto se spolu s mocnostmi nebeskými osmělujeme opěvovat knížete nebes a voláme:

Raduj se, Michaeli, veliteli nebeských zástupů.

Raduj se, Michaeli, chválo archandělů.

Raduj se, Michaeli, odlesku slávy trojsvaté.

Raduj se, Michaeli, přímluvce za duše trpící.

Raduj se, Michaeli, neboť stojíš před trůnem Nejvyššího.

Raduj se, Michaeli, neboť opěvuješ Všemohoucího.

Raduj se, Michaeli, neboť chválíš Trojjediného.

Raduj se, Michaeli, neboť záříš světlem Slunce věčného.

Raduj se, Michaeli, učiteli pravé zbožnosti.

Raduj se, Michaeli, lékaři našich neduhů.

Raduj se, Michaeli, a sejmi z nás břemeno vášní.

Raduj se, Michaeli, a přijmi nás mezi vojska Kristova.

Raduj se, archanděli Michaeli, spolu se všemi nebeskými zástupy.

Kondak 7

Stvořitel i Vládce celého světa zjevil svou moc skrze tvé slavné činy, archanděli Michaeli, když jsi mocnosti temnoty přemohl a ze sítí odvěkého nepřítele vysvobodil ty, kteří s nadějí zpívají: Aleluja.

Ikos 7

V tobě, archanděli Michaeli, zjevil Stvořitel a Pán záři své lásky, neboť jejím paprskem rozptyluješ temnotu zla a v jejím světle pomáháš lidem odhalovat léčky ďábelské, a proto s vděčností voláme:

Raduj se, Michaeli, služebníku nejvyšší Moudrosti.

Raduj se, Michaeli, světlem božské Lásky ozbrojený.

Raduj se, Michaeli, svatostí nepřemožitelnou opásaný.

Raduj se, Michaeli, štítem spravedlnosti ochráněný.

Raduj se, Michaeli, neboť draka běsnícího jsi přemohl.

Raduj se, Michaeli, neboť do prachu klatého hada jsi ponížil.

Raduj se, Michaeli, neboť lstivou lež jsi odhalil.

Raduj se, Michaeli, neboť dávného lháře jsi usvědčil.

Raduj se, Michaeli, neboť temnotu hříchu jsi rozptýlil.

Raduj se, Michaeli, neboť v souženích se nás zastáváš.

Raduj se, Michaeli, neboť u Boha nejvyššího se za nás přimlouváš.

Raduj se, Michaeli, neboť odpuštění hříchů nám vyprošuješ.

Raduj se, archanděli Michaeli, spolu se všemi nebeskými zástupy.

Kondak 8

U bran jerišských spatřil Jozue podivuhodný tvůj obraz, archanděli Michaeli, když jsi mu vyšel vstříc s taseným mečem a zvěstoval vítězství lidu Božího. Tehdy padl na kolena, oslavoval Boha a zazpíval: Aleluja.

Ikos 8

Jako jsi kdysi stál v bitvách proti krutému nepříteli po boku Izraele, archanděli Michaeli, tak nyní stojíš při lidu církve Kristovy v boji proti neviditelnému nepříteli, a proto s vděčností zpíváme:

Raduj se, Michaeli, Boží archanděli.

Raduj se, Michaeli, udatný vévodo.

Raduj se, Michaeli, záštito církve Kristovy.

Raduj se, Michaeli, zastánce lidu Božího.

Raduj se, Michaeli, ochránce v pokušeních.

Raduj se, Michaeli, útočiště při útocích démonů.

Raduj se, Michaeli, vyslyšení našich modliteb.

Raduj se, Michaeli, vytrvalý přímluvce.

Raduj se, Michaeli, přemožiteli odvěkého nepřítele.

Raduj se, Michaeli, vítězi v boji duchovním.

Raduj se, Michaeli, průvodce k branám Spasitelovým.

Raduj se, Michaeli, obhájce duší kajících.

Raduj se, archanděli Michaeli, spolu se všemi nebeskými zástupy.

Kondak 9

Nespočetné zástupy andělských mocností v čele se svým knížetem Michaelem, od počátku věků vzýváte Boha v Trojici a voláte: „Svatý, svatý, svatý, Pán zástupů“. I my se připojujeme k vaší vítězné písni a s radostí zpíváme: Aleluja.

Ikos 9

Ani učení řečníci nemohou vystihnout velikost Božího milosrdenství, skrze něž se dostalo mocných andělských zastánců těm, kteří s bázní volají:

Raduj se, Michaeli, laskavý náš zastánce.

Raduj se, Gabrieli, Boží hrdino.

Raduj se, Rafaeli, lékaři těla i duše.

Radujte se, archandělé, září Nejsvětější Trojice osvícení.

Radujte se, zvěstovatelé Boží prozřetelnosti.

Radujte se, věrní služebníci nejvyšší Moudrosti.

Radujte se, rybáři hříšníků.

Radujte se, pastýři bloudících.

Radujte se, ochránci křesťanů.

Radujte se, rádci zoufalých a hledajících.

Radujte se, prostředníci našich modliteb.

Radujte se, pomocníci Spasitelovi.

Raduj se, archanděli Michaeli, spolu se všemi nebeskými zástupy.

Kondak 10

Milostivý Bůh zatoužil spasit svět, a proto dovolil člověku, aby se opět narodil z vody a Ducha. A aby jej uchránil dalších hříchů a nebezpečí, daroval mu anděla ochránce, který nás učí zpívat: Aleluja.

Ikos 10

Anděli, náš ochránce a naše záštito, stojíš před trůnem Všemohoucího, neustále hledíš na jeho tvář a přimlouváš se za nás, abychom nezahynuli pro množství svých hříchů. A proto prosíme: neopouštěj ty, kteří s vírou zpívají:

Raduj se, anděli ochránce, náš nebeský zastánce.

Raduj se, anděli ochránce, naše posilo v nouzi a utrpení.

Raduj se, anděli ochránce, jež stojíš po naší pravici.

Raduj se, anděli ochránce, obránce před útoky zla.

Raduj se, anděli ochránce, lehkokřídlý vojíne.

Raduj se, anděli ochránce, skálo v bouřích života.

Raduj se, anděli ochránce, bratře v našem soužení.

Raduj se, anděli ochránce, přímluvce u soudu posledního.

Raduj se, anděli ochránce, útočiště ve zkouškách a pokušení.

Raduj se, anděli ochránce, obrácení padlých hříšníků.

Raduj se, anděli ochránce, neochvějný a věrný příteli.

Raduj se, anděli ochránce, průvodce do života věčného.

Raduj se, archanděli Michaeli, spolu se všemi nebeskými zástupy.

Kondak 11

Ani nejkrásnější písně nevystihnou hloubku všech tajemství, jaká vám, nebeské mocnosti, zjevil Všemohoucí Bůh. Proto nás naučte vzdávat díky Trojsvatému, abychom spolu s vámi mohli důstojně a bez strachu z odsouzení zazpívat: Aleluja.

Ikos 11

Jako plamenné pochodně ozařují nás dobrá poselství, jaké zvěstujete světu, nebeští služebníci Kristovy. Vždyť nám přinášíte evangelium víry, naděje a lásky, a proto s vděčností zpíváme:

Radujte se, Boží poslové.

Radujte se, zvěstovatelé Lásky předvěčné.

Radujte se, neboť slávu svého Stvořitele opěvujete.

Radujte se, neboť lidem na zemi pokoj zvěstujete.

Radujte se, neboť radost nebeskou na zem přinášíte.

Radujte se, neboť jste ohlásili smrti přemožení.

Radujte se, neboť jste oznámili, že bylo tělo oslaveno.

Radujte se, neboť s vámi přijde Soudce světa v den poslední.

Radujte se, neboť naše modlitby na svých křídlech k Bohu nesete.

Radujte se, neboť duše spravedlivých do Otcova domu provázíte.

Radujte se, neboť za hříšníky se směle přimlouváte.

Radujte se, neboť nástrahy odvěkého nepřítele přemáháte.

Raduj se, archanděli Michaeli, spolu se všemi nebeskými zástupy.

Kondak 12

Obdařený láskou Boží Trojice, archanděli Michaeli, vyprošuješ spásu těm, kteří uctívají mocnosti nebeské a svému Spasiteli zpívají: Aleluja.

Ikos 12

Ústy pomíjejícími opěvujeme tvou moc, archanděli Michaeli, a s nadějí prosíme: Nezapomínej na nás, hříšné, ve svých modlitbách, uchraň nás od veškerého nebezpečí a strastí a doveď nás do království nepomíjejícího, neboť voláme:

Raduj se, Michaeli, slavný vévodo Krista Pána.

Raduj se, Michaeli, přední služebníku Slova Nejvyššího.

Raduj se, Michaeli, posle Nejsvětější Trojice.

Raduj se, Michaeli, světlem Božím ozářený.

Raduj se, Michaeli, štíte církve Kristovy.

Raduj se, Michaeli, ochránce lidu Božího.

Raduj se, Michaeli, hradbo věčného Jeruzaléma.

Raduj se, Michaeli, strážce Božího království.

Raduj se, Michaeli, kníže vojska nebeského.

Raduj se, Michaeli, přemožiteli vojska Satanova.

Raduj se, Michaeli, pokořiteli bezcitného nepřítele.

Raduj se, Michaeli, vítězný prapore Boží spravedlnosti.

Raduj se, archanděli Michaeli, spolu se všemi nebeskými zástupy.

Kondak 13

Přeslavný archanděli Michaeli, vévodo vojska nebeského, přijmi tuto píseň chval a přenes ji na oltář Boha Trojjediného, abychom s tvou pomocí odhalili marnost tohoto světa, přemohli jeho mnohá pokušení a soužení a celým srdcem přilnuli k našemu Spasiteli, jemuž spolu s tebou zpíváme: Aleluja.

Modlitba

Svatý archanděli Michaeli a všechny beztělesné mocnosti nebeské, sloužíte jedinému Bohu v Trojici a jeho svaté vůli, která touží spasit celý svět. Byli jste svědky pádu Adamova, ale i zaslíbení Božského Vykupitele. Vaším prostřednictvím Bůh zadržel ruku Abrahámovu, aby z jeho rodu mohl vzejít vyvolený lid Boží. Tento lid jste chránili a skrze vaši službu mu sděloval Bůh napomenutí zákona. A když Nebeský Otec seslal svého Jednorozeného Syna, opěvovali jste jeho tajemné vtělení, provázeli jeho kroky a pomáhali ohlašovat evangelium jeho vzkříšení. A až přijde ve slávě soudit živé i mrtvé, budete sloužit jeho spravedlnosti a lásce.

A proto prosíme, pomozte nám, abychom tento den i celý náš život prožili dokonale, svatě, pokojně a bez pokušení zlých myšlenek a útoků ďábelských.

Ochraňujte naše kroky, aby vždy kráčely po stezkách Božího zákona a v bezpečí a bez úhony došly do vytčených cílů časných a až skončí naše pozemské putování směly vstoupit i do království věčnosti.
Žehnejte naše dobré úmysly a provázejte svou přímluvou všechny naše činy, abychom je konali v souladu s Boží vůli a ve prospěch našich bližních.

Chraňte naši zemi a naše město od nepřízně počasí, přírodních pohrom, smrtelné nákazy, vpádu nepřítele a uchovejte náš lid v bázni Boží, svornosti a jednotě víry.
Kéž nás na vaši přímluvu vždycky chrání a zachrání nepřemožitelná a spasitelná moc Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Závěr

K: Nejvyšší moudrost.
L: Ctihodnější jsi nad cheruby a neporovnatelně slavnější nad serafy, bez porušení jsi porodila Boha Slovo: pravá Bohorodičko, velebíme tě.
L: Ve jménu Pánově požehnej, otče.

K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, s přispěním všech ctihodných nebeských beztělesných mocností, na přímluvu svatých ctihodných a veškeré slávy hodných apoštolů, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.