Akathist ctihodnému a životodárnému Kříži Kristovu

Akathist vzdává Bohu díky za Kristovu spasitelnou smrt na kříži, za ochranu získanou pod korouhví či ve znamení kříže a za slavné nalezení a povýšení pravého kříže v Jeruzalémě.

Obvyklý začátek

Je-li přítomen kněz:
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.
K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

Není-li přítomen kněz:
Pro modlitby našich svatých otců, Pane Ježíši Kriste, Bože náš, smiluj se nad námi. Amen.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.

Pane, očisti nás od našich hříchů.

Vládce, odpusť nám naše nepravosti.

Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.

L: Amen.

Kondak 1

Nepřemožitelný vládce, Kriste, dárce života a králi celého světa, jako mocnou zbraň proti odvěkému nepříteli jsi nám daroval svůj ctihodný Kříž. Skrze něj jsi nás osvobodil z otroctví zla, a proto jej s vděčností uctíváme, skláníme se před ním jako před podnoží tvých nohou a voláme: Pane, svým svatým Křížem, který od tebe obdržel svou moc, ochraňuj nás před všelijakými nesnázemi a strastmi, abychom mohli s radostí zpívat: Buď pozdraven, ctihodný Kříži, naše nepřemožitelná záštito.

Ikos1

Ze čtyř světových stran přistupují andělé spolu se zástupy spravedlivých a ve tvaru kříže se shromažďují před trůnem tvé slávy, Pane. Zjevují tak jeho nesmírnou moc, která ze všech končin země přitahuje věřící, aby opěvovali jeho podivuhodné zázraky a volali:

Buď pozdraven, Kříži, neboť jsi přijal smrt Dárce života.

Buď pozdraven, Kříži, neboť jsi hřebem objal svého Stvořitele.

Buď pozdraven, Kříži, znamení krále nebeského.

Buď pozdraven, Kříži, slávo trůnu královského.

Buď pozdraven, Kříži, žezlo Boha vševládného.

Buď pozdraven, Kříži, štíte vládce nepřemožitelného.

Buď pozdraven, Kříži, neboť tvým znamení je označena plamenná zbroj cherubínů.

Buď pozdraven, Kříži, neboť v tvém znamení je oslabena moc hadova jedu.

Buď pozdraven, Kříži, jásote andělů a příčino žalostného pláče démonů.

Buď pozdraven, Kříži, slávo všech pravověrných panovníků.

Buď pozdraven, Kříži, světlo apoštolského kázání.

Buď pozdraven, Kříži, okraso a záštito církve všeobecné.

Buď pozdraven, ctihodný Kříži, naše nepřemožitelná záštito.

Kondak 2

Když pohanské národy spatřily tvé bolestné ponížení, Kriste, s bázní a chvěním sklonily před tvým Křížem své hlavy. I my, kteří jsme se shromáždili, abychom spolu s celou církví oslavili jeho slavné pozdvižení, odkládáme všechny své světské starosti a se srdcem zkroušeným zpíváme: Aleluja.

Ikos 2

Slovo Boží, pomoz našemu rozumu, aby pochopil nezměrnou moc tvého Kříže. A protože jsme lid nečistých rtů, nauč nás důstojně oslavovat podivuhodná díla, jež jsi skrze něj učinil, abychom mohli přinést píseň hodnou modliteb a s pokorou zazpívali:

Buď pozdraven, Kříži, neboť jsi zobrazil lásku pro nás ukřižovanou.

Buď pozdraven, Kříži, neboť jsi ukázal lásku pro nás velmi trpělivou.

Buď pozdraven, Kříži, neboť jsi odhalil lásku pro nás hluboce pokořenou.

Buď pozdraven, Kříži, neboť jsi zjevil lásku pro nás nadmíru poslušnou.

Buď pozdraven, Kříži, neboť skrze tebe Pán všechny národy ke spáse povolal.

Buď pozdraven, Kříži, neboť na věky tě Bůh jako záštitu světa daroval.

Buď pozdraven, Kříži, neboť skrze tebe Bůh do pekel své nepřátele uvrhl.

Buď pozdraven, Kříži, neboť skrze tebe Bůh do nebe své služebníky přivedl.

Buď pozdraven, Kříži, neboť skrze tebe se lůno Abrahámovo otevřelo.

Buď pozdraven, Kříži, neboť skrze tebe se bohatství Boží moudrosti zjevilo.

Buď pozdraven, Kříži, neboť skrze tebe se voda života věčného rozlévá.

Buď pozdraven, Kříži, neboť skrze tebe se naděje království Božího rozdává.

Buď pozdraven, ctihodný Kříži, naše nepřemožitelná záštito.

Kondak 3

Seslal jsi nám z nebes, Kriste Bože, moc svého svatého Kříže, abychom se označovali jeho svatým znamením jako nepřemožitelným štítem proti našim nepřátelům. Proto opěvujeme tvé nezměrné milosrdenství a slavné činy, které jsi skrze něho učinil, a voláme: Aleluja.

Ikos 3

Všichni křesťané po celém světě nalezli v tvém životodárném Kříži, Kriste Bože, mocnou záštitu a rychlou pomoc. Proto jej uctíváme jako drahocenný poklad, přinášíme dar chvály a voláme:

Buď pozdraven, Kříži, čtyřboká okraso Krista Spasitele.

Buď pozdraven, Kříži, čtyřnásobná dobroto našeho Vykupitele.

Buď pozdraven, Kříži, neboť jsi ohlásil počátek dne spásy.

Buď pozdraven, Kříži, neboť jsi zazářil světlem Kristova východu.

Buď pozdraven, Kříži, neboť jsi zažehl nezacházející světlo spravedlnosti.

Buď pozdraven, Kříži, neboť jsi přemohl vládu pekelné temnoty.

Buď pozdraven, Kříži, neboť jsi nás vysvobodil ze lží hadových.

Buď pozdraven, Kříži, neboť jsi uhasil plameny hříšného pokušení.

Buď pozdraven, Kříži, neboť před nepřáteli ochraňuješ trůn slávy.

Buď pozdraven, Kříži, neboť nás varuješ před hrůzami posledního soudu.

Buď pozdraven, Kříži, neboť vlažnost kajícníků zahříváš k vroucí horlivosti.

Buď pozdraven, Kříži, neboť církvi otevíráš pohled na východ Slunce.

Buď pozdraven, ctihodný Kříži, naše nepřemožitelná záštito.

Kondak 4

Daroval jsi nám svůj ctihodný a životodárný Kříž, Kriste, jako věrného průvodce, jenž ke svatému pokoji přivádí tvé služebníky. Proto prosíme: utiš bouři rozličných strastí a posiluj nás jeho mocí, abychom mohli s vděčností uctívat jeho slavný obraz a s radostí volali: Aleluja.

Ikos 4

Všechny končiny země uzřely podivuhodné činy, které jsi, Kriste, vykonal skrze svůj svatý Kříž. A proto prosíme, chraň všechny, kteří se utíkají pod jeho mocnou ochranu a s nadějí volají:

Buď pozdraven, Kříži, podobný stromu, jenž Pán zasadil do středu zahrady církve.

Buď pozdraven, Kříži, podobný stromu, na němž se narodil plod věčného života.

Buď pozdraven, Kříži, podobný stromu, jenž nám vyjevil poznání dobrého a zlého.

Buď pozdraven, Kříži, podobný stromu, jehož plodem se lid nasytil k věčnému životu.

Buď pozdraven, Kříži, podobný stromu, jehož listím se před Bohem zahalil hříšný Adam.

Buď pozdraven, Kříži, podobný stromu, pod nímž se usadil Jonáš.

Buď pozdraven, Kříži, podobný dubu Mamreovu, pod nímž se zjevila Svatá Trojice.

Buď pozdraven, Kříži, podobný stromu, pod nímž se naplnila Izmaelova modlitba.

Buď pozdraven, Kříži, podobný dřevu, na kterém Izák přinesl oběť, jakou se vykoupil.

Buď pozdraven, Kříži, podobný holi Mojžíšově, na jejíž pozdvižení zastavil Bůh svůj hněv.

Buď pozdraven, Kříži, podobný stromu, pod kterým Jákob zakopal modly cizích bohů.

Buď pozdraven, Kříži, podobný stromu, pod nímž Pán započal dílo své spásy.

Buď pozdraven, ctihodný Kříži, naše nepřemožitelná záštito.

Kondak 5

Zanechal jsi, Pane, světu Kříž posvěcený svou božskou krví jako pramen mnoha podivuhodných zázraků, z něhož tryská neutuchající proud milostí všem, kteří prahnou po spáse a zpívají: Aleluja.

Ikos 5

Židovský národ, který žil ve stínu Mojžíšova zákona, s překvapením hleděl na mnohá znamení, jež byla předobrazem tvého životodárného Kříže, Pane. I my s blaženou jistotou patříme na pravé ctihodné dřevo tvého Kříže, s bázní se klaníme a s vírou zpíváme:

Buď pozdraven, Kříži, ikono dřeva, jímž Mojžíš osladil hořké vody.

Buď pozdraven, Kříži, neboť skrze tebe Pán v radost proměnil hořké strasti.

Buď pozdraven, Kříži, ikono dřeva, na které byl pověšen měděný had, aby uzdravoval hadí uštknutí.

Buď pozdraven, Kříži, neboť skrze tebe Pán oživil otroky smrti.

Buď pozdraven, Kříži, ikono dřeva, které Pán zasadil u tekoucí vody.

Buď pozdraven, Kříži, neboť skrze tebe Pán pramenem své životodárné krve zavlažil svět.

Buď pozdraven, Kříži, ikono dřeva, pod nímž anděl Páně Eliáše zachránil před smrtí.

Buď pozdraven, Kříži, neboť skrze tebe Pán osvobodil vězně smrti.

Buď pozdraven, Kříži, ikono dřeva, za které Elíša z vody vytáhl železnou sekeru.

Buď pozdraven, Kříži, neboť skrze tebe Pán vynesl lidstvo z hlubin pekelných.

Buď pozdraven, Kříži, ikono dřeva, na němž Haman místo Mordokaje nalezl smrt.

Buď pozdraven, Kříži, neboť jsi smrt místo Krista přivedl ke zmaru.

Buď pozdraven, ctihodný Kříži, naše nepřemožitelná záštito.

Kondak 6

Předpověděl jsi slávu svého Kříže, Pane, když jsi v Jeruzalémě ukázal jeho znamení. V ten den zazářil z vrcholku Golgoty jako slunce na nebesích a paprsky svého světla dosahoval až k Olivetské hoře, aby se při pohledu na něj mohl jeho všudypřítomnou mocí posílit každý, kdo zpívá: Aleluja.

Ikos 6

Pravé dřevo tvého životodárného Kříže, Pane, zazářilo zemi, když bylo po mnoha letech vyzdviženo z prachu země. Tehdy zázračně rozehnalo všechny nástrahy služebníků temnoty a světlem pravého poznání Božího osvítilo ty, kdo opěvují jeho slávu a volají:

Buď pozdraven, Kříži, dřevo, jež Pán vyvýšil nad všechny stromy.

Buď pozdraven, Kříži, dřevo, jež Pán postavil jako most do nebes.

Buď pozdraven, Kříži, podobný palmě, pod níž soudkyně Debora soudila Izrael.

Buď pozdraven, Kříži, neboť skrze tebe Soudce světa odsoudil knížete temnoty.

Buď pozdraven, Kříži, podobný stromu, z jehož pout Izrael vysvobodil Achiora.

Buď pozdraven, Kříži, neboť Bůh Otec vzkřísil Syna Božího, který byl na tobě ukřižován.

Buď pozdraven, Kříži, neboť jsi podoben stromu, jež vyrostl ze zrna hořčičného.

Buď pozdraven, Kříži, neboť tvá moc povstala ze zrna hořkého ponížení.

Buď pozdraven, Kříži, podobný stromu, pod nímž Pán spatřil Natanaela.

Buď pozdraven, Kříži, znamení, skrze něž nám Pán daroval spásu.

Buď pozdraven, Kříži, podoben stromu, na němž Zacheus vylezl, aby uviděl Pána.

Buď pozdraven, Kříži, neboť ten, kdo v tebe složí svou naději, uvidí Boha.

Buď pozdraven, ctihodný Kříži, naše nepřemožitelná záštito.

Kondak 7

Dobrovolně jsi přijal časnou smrt na Kříži, Pane, abys zachránil lidský rod z pout věčné smrti. Svůj svatý Kříž jsi pak zanechal světu jako znamení své bezmezné lásky všem, kdo s vděčností zpívají: Aleluja.

Ikos 7

Když jsi byl vyvýšen na kříži, Pane, zjevil jsi světu novou milost. Jako nesmrtelný vládce jsi zvolil smrt, abys smrtelným lidem daroval nesmrtelnost, a tak posilněni mocí tvého Kříže mohli s jásotem zazpívat:

Buď pozdraven, Kříži, podobný holi Jákobově, s jejíž pomocí překročil vody Jordánu.

Buď pozdraven, Kříži, neboť skrze tebe Pán utišil bouři smrti.

Buď pozdraven, Kříži, podobný holi Josefově, jaké se poklonili synové Jákobovi.

Buď pozdraven, Kříži, neboť skrze tebe se židé skonili před Spasitelovým jménem.

Buď pozdraven, Kříži, podobný holi Mojžíšově, pomocí níž lid vyvedl z Egyptského područí.

Buď pozdraven, Kříži, neboť skrze tebe Pán vysvobodil lid z věčného zajetí.

Buď pozdraven, Kříži, podobný holi Áronově, která rozkvetla pro slávu věčného kněžství.

Buď pozdraven, Kříži, neboť skrze tebe Pán ozdobil své služebníky květy nevadnoucího věnce vítězství.

Buď pozdraven, Kříži, podobný andělské holi, ze které vyšel oheň, aby pozřel oběť Gedeonovu.

Buď pozdraven, Kříži, neboť skrze tebe vyšel ze srdce Božího oheň, aby přijal oběť Pánovu.

Buď pozdraven, Kříži, podobný holi Davidově a pěti kamenům pozvednutým proti Goliášovi.

Buď pozdraven, Kříži, neboť skrze tebe přijal Pán pět ran v boji proti Satanovi.

Buď pozdraven, ctihodný Kříži, naše nepřemožitelná záštito.

Kondak 8

Podivuhodný obraz spatřil veliký císař Konstantin, když se zaskvěl na nebi kříž složený z hvězd a nad ním nápis: „V tomto znamení zvítězíš.“ Tehdy nechal ozdobit štíty svého vojska znamením kříže a v jeho moci skutečně přemohl své protivníky. Proto se jeho srdce naplnilo radostí a on s vděčností zazpíval: Aleluja.

Ikos 8

Pane, králi vševládný, skrze ctihodný Kříž chráníš svůj lid před nástrahami odvěkého nepřítele a léčíš nemoci duše i těla. On je mocí králů a slávou patriarchů, neboť v jeho síle mohou přemáhat všechny útoky nepřítele ti, kteří s vírou zpívají:

Buď pozdraven, Kříži, slavné žezlo nebeského vladaře.

Buď pozdraven, Kříži, železné žezlo, jež rozbíjí voje nepřátel jako hliněné nádoby.

Buď pozdraven, Kříži, zlaté žezlo, jež prokázalo Ester velké milosrdenství.

Buď pozdraven, Kříži, neboť skrze tebe Bůh přináší své ospravedlnění.

Buď pozdraven, Kříži, neboť jako hůl Jonatánova otevíráš medem oči věřících.

Buď pozdraven, Kříži, neboť krví Kristovou očišťuješ srdce Božího lidu.

Buď pozdraven, Kříži, podobný holi Jeremiášově, jenž bez ustání bdíš nad slovem Božím.

Buď pozdraven, Kříži, neboť bez ustání chráníš věřící jako jejich věrný strážce.

Buď pozdraven, Kříži, podobný holím Zachariášovým, v nichž se naplní Boží vlídnost.

Buď pozdraven, Kříži, podobný holi Krista Dobrého pastýře, s níž odhání vlky od svého stádce.

Buď pozdraven, Kříži, podobný třtině, jež změřila hradby nebeského Jeruzaléma.

Buď pozdraven, Kříži, neboť ses stal vahou, jež zvážila zásluhy nebešťanů.

Buď pozdraven, ctihodný Kříži, naše nepřemožitelná záštito.

Kondak 9

Mnoho sil i bohatství vynaložil požehnaný císař Konstantin, aby nalezl ctihodný a životodárný Kristův Kříž, jenž se mu zjevil na nebi. Do svatého města Jeruzaléma bez váhání poslal i svou matku Helenu, aby jej s naléhavostí hledala. Z jeho nalezení se pak zaradovali všichni věřící a s jásotem zazpívali: Aleluja.

Ikos 9

Když vojáci i všichni lidé země slyšeli radostná slova Bohem osvíceného císaře, poznali moc Kříže, jenž přemáhá nepřátele a ochraňuje ty, kteří s vírou zpívají:

Buď pozdraven, Kříži, neboť ses stal archou záchrany na rozbouřených vodách.

Buď pozdraven, Kříži, neboť neseš na sobě božskou krev prolitou z ran Kristových.

Buď pozdraven, Kříži, neboť ses stal olivovou ratolestí, jež ohlásila konec potopy.

Buď pozdraven, Kříži, neboť ses stal hrází, jež zadržela potopu hněvu Božího.

Buď pozdraven, Kříži, neboť ses stal duhou, jež se na oblacích zjevuje jako svědek pokoje.

Buď pozdraven, Kříži, neboť jsi rozpřáhl ruce Spasitelovy k pokojnému objetí.

Buď pozdraven, Kříži, neboť ses stal Jákobovým žebříkem, jenž spojuje zemi s nebesy.

Buď pozdraven, Kříži, neboť jsi v ukřižovaném Kristu vyvýšil naše duše do nebe.

Buď pozdraven, Kříži, neboť ses stal sloupem ohnivým, jež lid Boží přivedl do země zaslíbené.

Buď pozdraven, Kříži, neboť skrze Vykupitelovu krev a vodu jsi otevřel Boží království.

Buď pozdraven, Kříži, neboť ses stal schránou zákona, jež opatrovala dvě desky přikázání.

Buď pozdraven, Kříži, neboť neseš zákon, jenž napsala krev Bohočlověka.

Buď pozdraven, ctihodný Kříži, naše nepřemožitelná záštito.

Kondak 10

Mocí svého ctihodného a životodárného Kříže zachraň nás, Pane, ze všech strastí pozemského putování, neboť sis jej vyvolil ke spáse lidského pokolení. A my, kteří oslavujeme jeho slavný svátek, budeme jej po zbytek našeho života zbožně uctívat a zpívat: Aleluja.

Ikos 10

Tvůj nejsvětější Kříž, Pane, stal se nám v každé bitvě nepřemožitelnou hradbou a nezdolným sloupem, vždyť kdo se uchyluje pod jeho záštitu a žehná se jeho znamením, přemůže nespočetné síly démonů a voje neviditelných nepřátel, a proto s důvěrou zpíváme:

Buď pozdraven, Kříži, neboť tebe Jákob zobrazil, když vztáhl své ruce k požehnání.

Buď pozdraven, Kříži, neboť tebe Mojžíš zjevil, když pozvedl své ruce k vítězství.

Buď pozdraven, Kříži, neboť tebe ukázal Jozue, když vztyčil své kopí k boji.

Buď pozdraven, Kříži, neboť jako město Aj, se nyní peklo tvého znamení bojí.

Buď pozdraven, Kříži, neboť skrze tebe byla proklána Síserova hlava.

Buď pozdraven, Kříži, neboť skrze tebe byla zdolána moc filištínů.

Buď pozdraven, Kříži, neboť skrze tebe byl Leviathan lapen do sítí.

Buď pozdraven, Kříži, neboť skrze tebe byl Adam osvobozen z okovů.

Buď pozdraven, Kříži, neboť skrze tebe Bůh označuje věřící jako pečetí.

Buď pozdraven, Kříži, neboť označené tvým znamením Bůh zachraňuje od strastí.

Buď pozdraven, Kříži, neboť hříšníky tvé znamení ochraňuje před hlubinami pekelnými.

Buď pozdraven, Kříži, neboť Kristova církev oslavuje tvé znamení.

Buď pozdraven, ctihodný Kříži, naše nepřemožitelná záštito.

Kondak 11

Písněmi chvály oslavujeme tvůj Kříž, Pane, a ve zkroušenosti opěvujeme tvé bolestné ukřižování. Vždyť jsi nám daroval sám sebe, abys pláč na radost přeměnil, a tak jsi nás svými strastmi vysvobodil z našeho utrpení. A proto se nepřestáváme klanět tvému milosrdenství a s bázní zpíváme: Aleluja.

Ikos 11

Jako jasnou pochodeň vynesenou z podzemní skrýše jsme obdrželi tvůj Kříž, pane, neboť jeho slavným pozdvižením byly ozářeny temnoty smrtelnosti a my získali světlo věčného života, abychom ti směli zazpívat:

Buď pozdraven, Kříži, lampo, jíž Mojžíš zavěsil nad svatostánkem.

Buď pozdraven, Kříži, lampo rozsvícená září Kristova vzkříšení.

Buď pozdraven, Kříži, sýpko, jež shromažďuješ pšenici pro chléb života.

Buď pozdraven, Kříži, archo, jež ochraňuješ manu nebeskou.

Buď pozdraven, Kříži, plode vinohradu připravený k oběti.

Buď pozdraven, Kříži, kalichu spásy naplněný po okraj.

Buď pozdraven, Kříži, harfo Davidova, jež zaháníš démony.

Buď pozdraven, Kříži, meči, jež byl Goliášovi odejmutý.

Buď pozdraven, Kříži, oltáři, jenž David postavil v Izraeli.

Buď pozdraven, Kříži, sloupe, jenž je ozdobený vítěznými štíty.

Buď pozdraven, Kříži, lůžko Šalamounovo, jež je obklopené hrdiny Izraele.

Buď pozdraven, Kříži, lůžko, jež je vytvořené ze dřeva libanonského.

Buď pozdraven, ctihodný Kříži, naše nepřemožitelná záštito.

Kondak 12

Ve svém Kříži, na němž jsi rozepjal ruce, daroval jsi nám, Kriste Bože, nevýslovnou milost, neboť skrze něj jsi roztrhal dlužní úpis našich hříchů a ze synů temnoty jsi učinil děti světla. Proto s vděčností opěvujeme tvé veliké milosrdenství, které jsi nám přinesl, a se srdcem naplněným neutuchající radostí zpíváme: Aleluja.

Ikos 12

Oslavujeme přeslavnou moc tvého Kříže, Pane, a klaníme se místu, na němž stanuly tvé nohy, aby nás přivedly zpět na cestu spásy. Proto následujeme tvé přesvaté stopy, jež byly obmyty krví Kříže a zpíváme:

Buď pozdraven, Kříži, neboť na tobě Slovo Boží vyslovilo sedm slov.

Buď pozdraven, Kříži, neboť svými slovy odsoudilo sedm smrtelných hříchů.

Buď pozdraven, Kříži, neboť svou přímluvou za nepřátele přemohlo hřích hněvu.

Buď pozdraven, Kříži, neboť darem ráje otevřelo své milosrdenství.

Buď pozdraven, Kříži, neboť svěřením své přečisté Matky odmítlo hřích nečistoty.

Buď pozdraven, Kříži, neboť svou pokorou pokořilo hřích pýchy.

Buď pozdraven, Kříži, neboť svou žízní utišilo hřích nenasytnosti.

Buď pozdraven, Kříži, neboť svým dokonáním ochromilo hřích lenosti.

Buď pozdraven, Kříži, neboť za třicet stříbrných vykoupilo hřích závisti.

Buď pozdraven, Kříži, neboť skrze tebe nás přivedlo na cestu ctností.

Buď pozdraven, Kříži, neboť na tobě darovalo svého ducha Otci nebeskému.

Buď pozdraven, Kříži, neboť skrze tebe předalo naše duše svému Stvořiteli.

Buď pozdraven, ctihodný Kříži, naše nepřemožitelná záštito.

Kondak 13

Pane Ježíši Kriste, svou smrtí jsi nás vykoupil ze smrti a svůj ctihodný a životodárný Kříž jsi daroval jako znamení vítězství nad nepřáteli viditelnými i neviditelnými. Proto jsme se dnes shromáždili, abychom uctili slavné povýšení tvého svatého Kříže, jehož znamení se má znovu objevit v den tvého slavného příchodu. Klaníme se tvému utrpení, s úctou líbáme jeho svaté dřevo, které jsi posvětil svou božskou krví, a prosíme, vysvoboď z područí zla ty, kteří bez ustání zpívají: Aleluja.

Modlitba

Kriste Bože, podivuhodná a bezmezná hlubino milosrdenství, v hodinu své smrti jsi prosil za své nepřátele, kteří na Kříž přibili tvé přesvaté tělo, aby se nad nimi smiloval tvůj nebeský Otec, neboť nevěděli, co činí. Smiluj se, prosíme, i nad námi, svými nehodnými služebníky, když bezpočtem svých hříchů tebe, Spasitele světa, ve svém srdci znovu a znovu křižujeme, neboť ve svém nerozumu nedokážeme dohlédnout důsledky svých hříšných rozhodnutí.

Nepřístupné Světlo věčného života, tys v hodinu své smrti otevřel ráj kajícímu lotrovi, a proto prosíme, smiluj se i nad námi, svými nedůstojnými služebníky, rozpomeň se na nás ve svém království a otevři nám jeho svaté brány.

Stvořiteli světa a spasiteli lidského rodu, tys v hodinu své smrti odevzdal nebeskému Otci svého přesvatého ducha a třetího dne jsi vstal z mrtvých, a proto prosíme, smiluj se i nad námi, svými nevěrnými služebníky, pamatuj na nás až se přiblíží konec našeho pozemského putování a upokoj nás na místě svého pokoje, kde všichni svatí přebývají.

Všemohoucí vládce života a smrti, který sis člověka zamiloval, tys v hodinu své smrti dovolil, aby tvé přesvaté tělo sňali z Kříže a uložili do hrobu připraveném ve skále, a proto prosíme, smiluj se i nad námi, svými nestálými služebníky, sestup do temnoty našich hříšných srdcí a zažehni v nich světlo svého evangelia, abychom směli na věky patřit na tvou nepřístupnou slávu, ve které žiješ a kraluješ spolu s tvým Otcem, jenž nemá počátku a tvým přesvatým, dobrým životodárným Duchem, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Závěr
Je-li přítomen kněz:

K: Nejvyšší moudrost.

L: Ctihodnější jsi nad cheruby a neporovnatelně slavnější nad serafy, bez porušení jsi porodila Boha Slovo: pravá Bohorodičko, velebíme tě.

K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, silou ctihodného a životodárného kříže, na přímluvu svatých ctihodných a veškeré slávy hodných apoštolů, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.

L: Amen.

Není-li přítomen kněz:

Ctihodnější jsi nad cheruby a neporovnatelně slavnější nad serafy, bez porušení jsi porodila Boha Slovo: pravá Bohorodičko, velebíme tě.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

Pro modlitby našich svatých otců, Pane Ježíši Kriste, Bože náš, smiluj se nad námi. Amen.