Akathist k našemu Pánu Ježíši Kristu

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Kondak 1
Nepřemožitelný Vládce a Pane, který jsi zvítězil nad mocí podsvětí, přináším ti píseň chval jako tvé stvoření i služebník, jehož jsi zachránil z pout věčné smrti. A protože nevýslovné je tvé milosrdenství, vysvoboď mě i ze všech soužení, neboť volám: Ježíši, Synu Boží, smiluj se nade mnou.

Ikos 1

Stvořiteli andělů a Vládce nebeských mocností, otevři můj nechápavý rozum i mé rty, abych mohl přinést píseň chval tvému přesvatému jménu, vždyť tak jsi kdysi otevřel sluch i jazyk hluchoněmému, jenž promluvil a takto zazpíval:

Ježíši přezázračný, udivení andělů.

Ježíši všemohoucí, vysvobození prarodičů.

Ježíši přesladký, chválo patriarchů.

Ježíši přeslavný, posilo vladařů.

Ježíši milovaný, naplnění proroctví.

Ježíši podivuhodný, sílo mučedníků.

Ježíši tichý, útěcho mnichů.

Ježíši milostivý, potěšení kněží.

Ježíši milosrdný, vytrvalosti poustevníků.

Ježíši přesladký, radosti spravedlivých.

Ježíši přečistý, čistoto panen.

Ježíši předvěčný, spáso hříšníků.

Ježíši, Synu Boží, smiluj se nade mnou.

Kondak 2

Když jsi spatřil hořké slzy vdoviny, Pane, smiloval ses nad ní a vzkřísil jsi jejího syna, jehož se chystali pohřbít. A proto ty, který sis člověka zamiloval, shlédni i na mne a povolej k životu mou duši zemdlenou tolikerými hříchy smrtelnými, neboť zpívá: Aleluja.

Ikos 2

Filip zatoužil pochopit rozumem nepochopitelné tajemství a pravil: „Pane, ukaž nám Otce.” Tys však odpověděl: „Tak dlouho jsem s vámi a tys nepoznal, že já jsem v Otci a Otec je ve mně?” Proto, Nedostižný Pane, i já s bázní volám:

Ježíši, Bože předvěčný.

Ježíši, Králi všemohoucí.

Ježíši, Vládce trpělivý.

Ježíši, Spasiteli milostivý.

Ježíši, Ochránce laskavý.

Ježíši, očisti mé hříchy.

Ježíši, sejmi mé nepravosti.

Ježíši, odpusť mi má provinění.

Ježíši, má Naděje, neopouštěj mě.

Ježíši, má Pomoci, nezavrhuj mě.

Ježíši, můj Stvořiteli, nezapomeň na mě.

Ježíši, můj Pastýři, neztracuj mě.

Ježíši, Synu Boží, smiluj se nade mnou.

Kondak 3

Mocí z výsosti oděl jsi, Ježíši, apoštoly, kteří v Jeruzalémě přebývali. I mě, obnaženého od dobrých skutků, obleč dobrotivostí svého Svatého Ducha a učiň mě hodným s láskou zpívat: Aleluja.

Ikos 3

Ty jsi, Ježíši, pokladnicí milosrdenství, a proto jsi povolal celníky, hříšníky i nevěřící. I já se jim tolik podobám, a proto mě nepřehlížej, ale jako drahocenný olej přijmi tuto píseň:

Ježíši, Sílo nepřemožitelná.

Ježíši, Milosti bezmezná.

Ježíši, Kráso nejjasnější.

Ježíši, Lásko nevýslovná.

Ježíši, Synu Boha živého.

Ježíši, smiluj se nade mnou hříšným.

Ježíši, vyslyš mě v nepravostech počatého.

Ježíši, očisti mě v hříších narozeného.

Ježíši, pouč mě nehodného.

Ježíši, osviť mou temnotu.

Ježíši, očisti mou poskvrnu.

Ježíši, provázej mě zbloudilého.

Ježíši, Synu Boží, smiluj se nade mnou.

Kondak 4

Petr, zmítaný bouří hlubokých pochybností, počal se topit. Když však spatřil tebe, Ježíši, jak kráčíš po hladině mořské, poznal v tobě pravého Boha. Tehdy přijal tvou ruku pomocnou a zvolal: Aleluja.

Ikos 4

Doslechl se slepý, že ty, Pane, jdeš cestou okolo něho, vstal a prosil tě: „Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou.” Tys jej k sobě zavolal a otevřel mu oči. Prosvěť svou milostí také duchovní oči mého srdce, když volám:

Ježíši, Stvořiteli výsostí nebeských.

Ježíši, Vykupiteli hlubin pozemských.

Ježíši, Přemožiteli moci podsvětí.

Ježíši, Okraso celého stvoření.

Ježíši, Utěšiteli mé duše.

Ježíši, Světlo mého rozumu.

Ježíši, Radosti mého srdce.

Ježíši, Uzdravení mého těla.

Ježíši, Spasiteli můj, zachraň mě.

Ježíši, Světlo mé, osvěť mě.

Ježíši, ze všeho soužení vysvoboď mě.

Ježíši, spas mě nehodného.

Ježíši, Synu Boží, smiluj se nade mnou.

Kondak 5

Jako jsi nás svou božskou krví vykoupil z prokletí zákona, tak nás, Ježíši, vysvoboď ze sítí tělesných strastí, lží a vášní, do kterých nás lapil lstivý had, neboť zpíváme: Aleluja.

Ikos 5

Když děti Izraele spatřily v lidské přirozenosti toho, jenž svou rukou člověka stvořil, poznaly v něm Boha a pospíšily, aby mu se zelenými ratolestmi a s jásotem zazpívaly: Hosana. I my ti přinášíme tuto píseň a voláme:

Ježíši, Bože pravý.

Ježíši, Synu Davidův.

Ježíši, Králi přeslavný.

Ježíši, Beránku neposkvrněný.

Ježíši, Pastýři podivuhodný.

Ježíši, Ochránce v mém dětství.

Ježíši, Strážce v mé mladosti.

Ježíši, Chválo v mém stáří.

Ježíši, Naděje v mé smrti.

Ježíši, Živote po mé smrti.

Ježíši, Útěcho má v den tvého soudu.

Ježíši, Tužbo má, nezahanbuj mě.

Ježíši, Synu Boží, smiluj se nade mnou.

Kondak 6

Abys naplnil dávná proroctví a božská zaslíbení, Ježíši, zjevil ses na zemi. I když jsi neobsáhnutelný, s lidmi jsi přebýval, abys na sebe vzal všechny naše neduhy. A my, uzdraveni tvými ranami, naučili jsme se zpívat: Aleluja.

Ikos 6

Světlo tvé pravdy zazářilo světu a odhalilo lest ďáblovu, vždyť ani pohanské modly neobstály před tvou mocí, Spasiteli náš, a proto padly. Ale my, kteří jsme obdrželi tvou spásu, voláme:

Ježíši, Pravdo, jež lsti odhaluješ.

Ježíši, Světlo, jež všechna světla převyšuješ.

Ježíši, Králi, jenž veškerou moc přemáháš.

Ježíši, Bože, jenž v milosti přebýváš.

Ježíši, Chlebe života, nasyť mě lačného.

Ježíši, Prameni poznání, napoj mě žíznivého.

Ježíši, Roucho veselí, obleč mě pomíjivého.

Ježíši, Záštito radosti, ochraň mě nehodného.

Ježíši, Dárce prosících, daruj mi slzy pokání.

Ježíši, Průvodce zbloudilých, najdi moji duši.

Ježíši, jenž otevíráš klepajícím, otevři i mé srdce kající.

Ježíši, Vykupiteli hříšníků, očisti mé nepravosti.

Ježíši, Synu Boží, smiluj se nade mnou.

Kondak 7

Zatoužil jsi odhalit tajemství od věků skryté, a proto ses dal vést, Ježíši, jako ovce na porážku a jako beránek před střihači zůstal jsi němý. Ale jako Bůh jsi z mrtvých vstal, v slávě vstoupil na nebesa a vyvýšil i ty, kteří zpívají: Aleluja.

Ikos 7

Podivuhodné stvoření jsme spatřili, když se Stvořitel zjevil mezi námi. Vždyť bez mužského přispění se z Panny narodil. Z hrobu vstal, aniž pečeť rozlomil. A k apoštolům tělesně vstoupil, i když dveře byly zavřené. My nad tím žasneme a voláme:

Ježíši, Slovo nevýslovné.

Ježíši, Slovo nevýdané.

Ježíši, Moci nedostižná.

Ježíši, Moudrosti nezměrná.

Ježíši, Božství nepochopitelné.

Ježíši, Vládo nesmírná.

Ježíši, Království nepřemožitelné.

Ježíši, Vladařství nekonečné.

Ježíši, Sílo nejvyšší.

Ježíši, Moci věčná.

Ježíši, Stvořiteli můj, obdaruj mě.

Ježíši, Spasiteli můj, spas mě.

Ježíši, Synu Boží, smiluj se nade mnou.

Kondak 8

Když jsme spatřili Boha, jak se podivuhodně stal člověkem, odpoutejme se od pomíjivého světa a své myšlenky obraťme k výšinám, neboť on sestoupil na zem, aby do nebe pozvedl ty, kteří zpívají: Aleluja.

Ikos 8

Nesmírný Bůh byl celý na zemi, a přeci neopustil nebe, ale za nás dobrovolně trpěl, svou smrtí naši smrt přemohl a svým vzkříšením život daroval těm, kteří zpívají:

Ježíši, Potěcho srdce.

Ježíši, Posilo těla.

Ježíši, Světlo duše.

Ježíši, Prozíravosti rozumu.

Ježíši, Radosti svědomí.

Ježíši, Naděje nezdolná.

Ježíši, Moudrosti předvěčná.

Ježíši, Chválo nesmírná.

Ježíši, Slávo nejvyšší.

Ježíši, Touho má, nezavrhuj mě.

Ježíši, Pastýři můj, najdi mě zbloudilého.

Ježíši, Spasiteli můj, zachraň mě.

Ježíši, Synu Boží, smiluj se nade mnou.

Kondak 9

Všechny mocnosti andělské na nebesích bez ustání oslavují přesvaté tvé jméno, Ježíši, a „Svatý, Svatý, Svatý,” zpívají. I my, hříšníci, zde na zemi svými nečistými rty voláme: Aleluja.

Ikos 9

Učení řečníci před tebou, Ježíši, náš Spasiteli, utichají jako němé ryby, neboť nemohou objasnit, jak je možné, že ses bez změny svého božství stal pravým člověkem. Ale my, kteří tajemství obdivujeme, s vírou voláme:

Ježíši, Bože předvěčný.

Ježíši, Králi králů.

Ježíši, Vládce vladařů.

Ježíši, Soudce nad živými i mrtvými.

Ježíši, Naděje zoufajících.

Ježíši, Útěcho plačících.

Ježíši, Slávo ponížených.

Ježíši, neposuzuj mě podle mých skutků.

Ježíši, ve své milosti mě očisti.

Ježíši, ducha sklíčenosti ode mě odežeň.

Ježíši, osvěť myšlenky mého srdce.

Ježíši, dej, abych na smrt pamatoval.

Ježíši, Synu Boží, smiluj se nade mnou.

Kondak 10

Zatoužil jsi spasit svět, Východe východů, a proto jsi sestoupil na temný západ života našeho a ponížil ses k smrti. Tak jsi vyvýšil své jméno nad každé jméno a všechna kolena na nebi i na zemi se sklonila, aby ze všech koutů světa zaznělo: Aleluja.

Ikos 10

Králi předvěčný, Utěšiteli, pravý Kriste, očisti nás od každé poskvrny, jako jsi kdysi očistil deset malomocných, a uzdrav nás ze všech neduhů, jako jsi uzdravil ziskuchtivou duši celníka Zachea, neboť se srdcem pokorným voláme:

Ježíši, Poklade nepomíjející.

Ježíši, Bohatství nepřeberné.

Ježíši, Pokrme občerstvující.

Ježíši, Kalichu nevyčerpatelný.

Ježíši, Roucho chudobných.

Ježíši, Ochránce vdov.

Ježíši, Záštito sirotků.

Ježíši, Pomocníku pracujících.

Ježíši, Průvodce poutníků.

Ježíši, Lodivode mořeplavců.

Ježíši, Útočiště vprostřed bouří.

Ježíši, Bože, pozvedni mě z pádu.

Ježíši, Synu Boží, smiluj se nade mnou.

Kondak 11

Píseň vroucích modliteb přináším tobě, já nehodný, a jako Kananejka prosím: Ježíši, smiluj se nade mnou. Vždyť ne dcera, ale mé tělo se ve vášních zmítá a hněvem rozpaluje. Proto mě uzdrav, když volám: Aleluja.

Ikos 11

Jako jsi mocí hlasu své božské moudrosti osvítil Pavla, který zprvu pronásledoval tebe, Dárce světla ozařujícího ty, jež v temnotách nevědomosti přebývají, tak prosviť i zatemnělé oči mé duše, neboť volám: 

Ježíši, Králi můj vševládný.

Ježíši, Bože můj všemohoucí.

Ježíši, Pane můj nesmrtelný.

Ježíši, Stvořiteli můj přeslavný.

Ježíši, Učiteli můj laskavý.

Ježíši, Pastýři můj štědrý.

Ježíši, Vládce můj milostivý.

Ježíši, Spasiteli můj milosrdný.

Ježíši, osviť mé smysly vášněmi zatemněné.

Ježíši, uzdrav mé tělo hříchy zraněné.

Ježíši, očisti můj rozum od myšlenek marnivých.

Ježíši, zachraň mé srdce od tužeb nečistých.

Ježíši, Synu Boží, smiluj se nade mnou.

Kondak 12

Obdaruj mě svou milostí, Ježíši, který dluhy odpouštíš, a přijmi mé pokání, jako jsi přijal Petra, jenž tě zapřel. Přijmi také mou sklíčenost, jako jsi přijal Pavla, který tě pronásledoval, a vyslyš mě, když volám: Aleluja.

Ikos 12

Opěvujeme tvé vtělení, velebíme tě a spolu s Tomášem věříme, že jsi Pán a Bůh, který spolu s Otcem kraluje a přijde soudit živé i mrtvé. V ten den mi dovol stát po tvé pravici, neboť volám:  

Ježíši, Králi předvěčný, smiluj se nade mnou.

Ježíši, Květe vonný, naplň mě svou vůní.

Ježíši, Teploto blahá, zahřej mě.

Ježíši, Svatyně věčnosti, přikryj mě.

Ježíši, Roucho zářivé, oděj mě.

Ježíši, Perlo drahocenná, osvěť mě.

Ježíši, Drahokame překrásný, zaskvěj se ve mně.

Ježíši, Slunce pravdy, posviť mi.

Ježíši, Světlo přesvaté, prozař mě.

Ježíši, od nemoci těla i duše zachraň mě.

Ježíši, z rukou nepřátel vysvoboď mě.

Ježíši, od ohně neuhasitelného a jiných strastí věčných uchraň mě.

Ježíši, Synu Boží, smiluj se nade mnou.

Kondak 13

Ježíši laskavý a štědrý, přijmi nyní tuto skromnou modlitbu, jako jsi přijal dvě drobné mince vdoviny, a chraň své dědictví před nepřáteli viditelnými i neviditelnými, před vpádem cizozemců, před nemocemi a hladem, ze všeho soužení a smrtonosných ran a vysvoboď z nadcházejících muk všechny, kteří zpívají: Aleluja.

Modlitba

Tobě, Pane, pravému a laskavému Bohu, který nevzpomíná na naše mnohá provinění, vyznávám své hříchy, a jako nedůstojný služebník se skláním před tebou a volám: zhřešil jsem, Pane, zhřešil, a pro množství svých provinění nejsem hoden pohlédnout ani k výšinám nebeským. Ale prosím, jediný laskavý a milostivý Pane, daruj mi slzy lítosti, abych tě jimi směl uprosit a před koncem svého života očistil své viny. Neboť až se rozloučím se svým tělem, mám projít strašnou a hroznou roklí, v níž na mně bude číhat množství temných a nelidských démonů, a nebude nikdo, kdo by mi přispěchal na pomoc a zachránil mě.

Proto se utíkám k tvé dobrotivosti a prosím, nevydávej mě mým nepřátelům, Pane, aby se nemohli chlubit a říkat: byl jsi nám vydán, a proto jsi padl do našich rukou. Ne, Pane, nezapomeň na svou laskavost, neodplácej mi podle mých nepravostí a neodvracej ode mne svou tvář. Ale raději mě ty sám, Pane, ve své milosti potrestej, aby se nade mnou neradoval můj nepřítel. Uhas jeho zlé úmysly, znič jeho nástrahy a ukaž mi, laskavý Pane, stezku bezúhonnou. Vždyť i když jsem zhřešil, nepřicházím k jinému lékaři a nepozdvihuji své ruce k bohu cizímu. Neodvracej se tedy od mé modlitby, ale ve své dobrotě mě vyslyš a v bázni upevni mé srdce.

Dej, aby na mě spočinula tvá milost, Pane, a svým ohněm spal mé nečisté myšlenky. Neboť ty jsi, Pane, světlo silnější nad každé jiné světlo, radost větší nad všechny radosti světa, pokoj nad každý jiný pokoj, pravý život a spása na věky věků. Amen.

Závěr
K: Nejvyšší moudrost.
L: Ctihodnější jsi nad cheruby a neporovnatelně slavnější nad serafy, bez porušení jsi porodila Boha slovo: pravá Bohorodičko, velebíme tě.
L: Ve jménu Pánově požehnej, otče.

K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, silou ctihodného a oživujícího Kříže, na přímluvu svatých ctihodných a vešekré chvály hodných apoštolů, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.