Akathist k Panně Marii Lurdské

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Kondak 1

Tobě, Matko Boží, krásné paní z Lurd, přinášíme píseň chvály a díků, neboť pro své zjevení v lurdské jeskyni nepřestáváš na zemi sesílat proudy Božích milostí. Vždyť jako jsme se ve vodách křestního pramene zrodili skrze Krista k životu věčnému, tak nyní ve vodách lurdské jeskyně smíme obnovovat své síly pro cestu do Božího království, a proto s vděčností zpíváme: Raduj se, Maria bez poskvrny počatá, neboť naše duše občerstvuješ z životodárného pramene.

Ikos 1

V Lurdech ses, Přečistá Panno, připodobnila svatému Janu Křtiteli, neboť nás bez ustání vyzýváš, abychom připravili cestu Pánu, Tvému Synu, a na znamení pokání nás obmýváš ve vodách zázračného pramene, který jsi pro nás nechala vytrysknout. Tak jsi nás jeho vodami pomazala, občerstvila a obnovila, abychom se s pevnější vírou ještě více přichýlili k jedinému Bohu v Trojici, a proto s vděčností voláme:

Raduj se, neboť jako Noe nás provázíš vodami duchovní obnovy.

Raduj se, neboť jako Eliáš otevíráš oblaka a vodami spásy zaléváš vyprahlou zemi našich srdcí.

Raduj se, neboť jako Mojžíši necháváš tryskat vodu života z tvrdých skal.

Raduj se, neboť jako Jan Křtitel voláš při vodách nebeských lidstvo k pokání.

Raduj se, neboť nás zveš ke svému Synu, aby uhasil naši duchovní žízeň.

Raduj se, neboť jako naše milující Matka svou přímluvou smýváš špínu našich hříchů.

Raduj se, neboť nám vyprošuješ dary Ducha Svatého.

Raduj se, neboť pozvedáš naše zarmoucená srdce k radosti nebeské.

Raduj se, neboť jako v Káni Galilejské se i nyní za nás přimlouváš u svého Syna.

Raduj se, neboť nám připomínáš, že máme činit vše, co nám řekl.

Raduj se, neboť nás učíš, že se máme modlit za životodárný pramen Božích milostí.

Raduj se, neboť tvá láska se na nás z nebes rozlévá jako kapky vody, jež stékají z hor.

Raduj se, Maria bez poskvrny počatá, neboť naše duše občerstvuješ z životodárného pramene.

Kondak 2

Matko Boží, zjevila ses své služebnici Bernadetě v lurdské jeskyni a žádala jsi ji, aby se k tobě po nějaký čas pravidelně navracela. Tehdy jsi jen jí jediné dovolila, aby směla spatřit tvou zázračnou a oslnivým světlem naplněnou tvář, a proto s údivem zpívala chvály Otci, Synu, i Duchu Svatému. Avšak každý, kdo hleděl na tu dívku, jejíž tvář se pokaždé proměňovala nadpozemským pokojem, poznával, že svůj zrak upíná k tobě, Přečistá Panno, a tak mohl s vírou a bázní zazpívat: Aleluja.

Ikos 2

Stala ses horou neotřesitelnou, Panenská Matko, neboť jsi vydala úhelný kámen naší spásy. Připodobnila ses hoře témanské, o níž prorok Habakuk zvěstoval, že vydá Spasitele. Pros proto svého Syna, aby obměkčil naše zatvrzelá srdce, abychom mohli s pokorou volat:

Raduj se, naplnění odvěkých proroctví.

Raduj se, skálo neotřesitelná.

Raduj se, svatá horo, jež se nebes dotýkáš.

Raduj se, výšino, jež nás k Bohu pozvedáš.

Raduj se, pahorku, na němž Bůh s potěšením spočinul.

Raduj se, mramorový trůne, na němž Kristus tvůj Syn jako král usedl.

Raduj se, neboť jsi přišla, abys obměkčila naše srdce zatvrzelá.

Raduj se, neboť náš sluch otevíráš hlasu Božímu.

Raduj se, neboť Boží přikázání vepisuješ na kamenné desky našich srdcí.

Raduj se, neboť naše hříchy tříštíš o skálu pokání.

Raduj se, neboť svou vírou vrháš do moře hory naší malověrnosti.

Raduj se, neboť z výšin sestupuješ, abys rozdrtila modly našeho života.

Raduj se, Maria bez poskvrny počatá, neboť naše duše občerstvuješ z životodárného pramene.

Kondak 3

Matko Boží, zjevila ses své služebnici Bernadetě v bílém rouchu se závojem a přepásaná blankytným pásem. U tvých nohou se skvěly růže a ve své ruce jsi držela růženec, který jsi nám svěřila, abychom spolu s tebou rozjímali nad tajemstvím života, smrti a vzkříšení tvého Syna a mohli mu zazpívat: Aleluja.

Ikos 3

Kdysi tě navštívil archanděl Gabriel, aby ti zvěstoval, že se staneš matkou Spasitelovou. Nyní ses zjevila ty, Přečistá Panno, abys nám ukázala, že ses stala matkou tajemného těla Kristova, matkou církve, a nasytila nás mlékem jeho milostí. Proto oslavujeme bezmezné milosrdenství tvého Syna i tvou nezměrnou lásku a voláme:

Raduj se, neboť ses vydala do vůle Boží.

Raduj se, neboť tvá duše velebí Pána.

Raduj se, neboť jsi povila našeho Spasitele.

Raduj se, neboť tvé srdce pronikl meč zármutku.

Raduj se, neboť tvůj Syn v chrámě poučoval učitele zákona.

Raduj se, neboť tvůj Syn je Synem nebeského Otce, který v něm má zalíbení.

Raduj se, neboť tvůj Syn trpěl pro naši spásu.

Raduj se, neboť tvůj Syn přijal kalich utrpení.

Raduj se, neboť z rány tvého ukřižovaného Syna vyšla krev a voda.

Raduj se, neboť tvůj Syn vstal z mrtvých a usedl po pravici Otcově.

Raduj se, neboť tvůj Syn nám seslal Utěšitele, Ducha pokoje.

Raduj se, neboť tvůj Syn tě vzal na nebesa a korunoval tě jako naši svatou ochránkyni.

Raduj se, Maria bez poskvrny počatá, neboť naše duše občerstvuješ z životodárného pramene.

Kondak 4

Když se tě, Matko Boží, tvá služebnice Bernadeta opakovaně ptala na tvé jméno, odpověděla jsi jí: „Jsem Neposkvrněné Početí.“ Tvá služebnice nevěděla, co ta slova znamenají, ale s radostí je oznámila knězi, který nejprve odmítal uvěřit ve tvé zjevení. Avšak jakmile uslyšel jméno, jež mu dívka sdělila, s bázní a pokorou zazpíval: Aleluja.

Ikos 4

Přečistá Panno, tvé početí v lůně svaté Anny posvětil sám Duch Svatý, a tak ani stín nedokonalosti nepadl na tebe, která ses měla stát služebnicí vtělení našeho Pána, Boha a Spasitele Ježíše Krista. Proto oslavujeme Boží všemohoucnost i tvé svaté rodiče Jáchyma a Annu a voláme:

Raduj se, vždy neposkvrněná Panno Maria.

Raduj se, Přečistá Matko Boha Slova.

Raduj se, nejčistší schráno nebeské many.

Raduj se, veliké znamení, jež se z nebes zjevilo.

Raduj se, ženo sluncem oděná.

Raduj se, královno korunou hvězd ozdobená.

Raduj se, neboť smavý měsíc se sklonil k tvým nohám.

Raduj se, neboť svou nohou jsi rozdrtila hlavu dávného hada.

Raduj se, vítězný proutku kořene Jišajova.

Raduj se, chráme Ducha Svatého.

Raduj se, Bohem nad všechna pokolení vyvýšená.

Raduj se, neboť ve své náruči držíš toho, jenž celý svět podpírá.

Raduj se, Maria bez poskvrny počatá, neboť naše duše občerstvuješ z životodárného pramene.

Kondak 5

Matko Boží, přikázala jsi své služebnici Bernadetě, aby se napila a umyla v prameni, který vyvěrá z tvé jeskyně. A když se ptala, kde jej má nalézt, ukázala jsi jí místo ve skále, na němž potom začala hloubit malou jamku. Sama pak usilovně pracovala, i když se jí lidé vysmívali jako bláznu. Ukázala nám tak, že ten, kdo chce dosáhnout spásy, musí se stát bláznem pro Krista, aby osvobozen od všeho pozemského mohl s radostí zazpívat: Aleluja.

Ikos 5

I nás jsi pozvala, Matko Boží, abychom přišli, pili a umývali se v prameni tvé zázračné vody, skrze niž se uzdravují rozličné neduhy těla i duše. Schází nám však slova, jimiž bychom ti mohli dostatečně poděkovat za všechna dobrodiní, která nám, Přečistá Panno, u svého Syna vyprošuješ. Proto alespoň pokorně a s vděčností z hloubi našich srdcí voláme:

Raduj se, svatá lékařko, neboť naše rány obvazuješ.

Raduj se, neboť o nevidomé s láskou pečuješ.

Raduj se, neboť vážně nemocné uzdravuješ.

Raduj se, neboť poskvrnu hříchu očišťuješ.

Raduj se, neboť hříšníky ke Světlu přivádíš.

Raduj se, neboť zoufající v naději povzbuzuješ.

Raduj se, neboť zarmoucené potěšuješ.

Raduj se, neboť prázdnotu našich srdcí Boží milostí naplňuješ.

Raduj se, neboť nás ke svému Synu bez ustání voláš.

Raduj se, neboť odpuštění hříchů nám u něho vyprošuješ.

Raduj se, neboť démoni před tvou mocí utíkají.

Raduj se, neboť pro tebe není nic nemožné.

Raduj se, Maria bez poskvrny počatá, neboť naše duše občerstvuješ z životodárného pramene.

Kondak 6

Požádala jsi, Matko Boží, svou služebnici Bernadetu, aby na místě tvého zjevení zbudovala kapli. Ona tvou prosbu vyslechla s modlitbou na rtech a s planoucí svící na znamení své pevné důvěry ve tvou přímluvu. A protože si více toužila zasloužit odměnu od Boha nežli chválu od lidí, s odvahou přijala své nové poslání, a proto Bohu zazpívala: Aleluja.

Ikos 6

Tvá služebnice, Přečistá Panno, se vydala k lurdskému knězi a se slzami obav mu pravila: „Krásná paní z jeskyně mě požádala, abych vám vyřídila, že si přeje v Massabielle vystavět kapli.“ Neznala však tvé jméno, a tak je nemohla sdělit knězi, který se jí na ně s nedůvěrou tázal. Tehdy počala opěvovat tvou duchovní krásu, nad níž až do dnešních dnů žasnou všechna pokolení země, a proto se k ní připojujeme a voláme:

Raduj se, Matko našeho Pána Ježíše Krista.

Raduj se, Matko jeho svaté církve.

Raduj se, Matko Boha Slova.

Raduj se, Neposkvrněná Boží rodičko.

Raduj se, Panenská nevěsto.

Raduj se, Královno nebe i země.

Raduj se, nádobo nebeské many.

Raduj se, archo Nového zákona.

Raduj se, naše přesvatá ochránkyně.

Raduj se, naše mocná záštito.

Raduj se, přímluvkyně naší spásy.

Raduj se, příčino všech radostí.

Raduj se, Maria bez poskvrny počatá, neboť naše duše občerstvuješ z životodárného pramene.

Kondak 7

Tvá služebnice Bernadeta snášela mnohé posměšky a urážky od těch, kdo odmítli uvěřit ve tvé zjevení, Matko Boží. Ona se však radovala, neboť mohla snášet utrpení pro jméno Kristovo i jméno tvé. Pros i za nás, Přečistá Panno, abychom pro našeho Pána ochotně a trpělivě snášeli ústrky nevěřících a s radostí mu zpívali: Aleluja.

Ikos 7

Jako Kristus poslal své učedníky do světa, tak jsi, Matko Boží, poslala i ty svou služebnici Bernadetu, aby svědčila o moci pokání a modlitby všem, kdo ji budou chtít naslouchat. Vypros i nám, Přečistá Panno, milost, abychom sami na sobě mohli dosvědčovat sílu pokání a modlitby, aby lidé viděli naše dobré skutky, velebili našeho Otce v nebesích a volali:

Raduj se, neboť ses nezjevila lidem moudrým, ale maličkým.

Raduj se, neboť zveš děti, aby přišly k tvému Synu.

Raduj se, neboť takovým patří království nebeské.

Raduj se, neboť blahoslavení jsou, když o nich lidé smýšlejí zle.

Raduj se, neboť veliká je jejich odměna v nebesích.

Raduj se, neboť stejně pronásledovali i proroky a apoštoly.

Raduj se, neboť žádný učedník není nad svého mistra.

Raduj se, neboť ve světě je mnoho soužení.

Raduj se, neboť tvůj Syn přemohl svět.

Raduj se, neboť jsi zaslíbila, že nás učiníš šťastnými až na onom světě.

Raduj se, neboť běžíme k cíli za vítěznou nebeskou odměnou.

Raduj se, neboť kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy?

Raduj se, Maria bez poskvrny počatá, neboť naše duše občerstvuješ z životodárného pramene.

Kondak 8

Mnoho lidí přicházelo k lurdské jeskyni, aby viděli tvou služebnici Bernadetu. A ačkoliv tys, Matko Boží, byla neviditelná jejich očím, stačilo jim, že viděli tvé světlo, jež zářilo z její nevinné tváře plné nebeské radosti a štěstí. Pros i za nás, Přečistá Panno, abychom otisk tvého nebeského světla přinášeli každému člověku, a tak mohlo z každého koutu světa zaznívat Bohu zpěv: Aleluja.

Ikos 8

Vyprosila jsi, Přečistá Panno, své lurdské jeskyni ducha pokoje, a tak se k ní uchylují tisíce duší, aby zde nalezly svou spásu. Vždyť na každého, kdo se přijde napojit z lurdského pramene, vyliješ proud Boží milosti a utišíš také žízeň jeho duše, a proto voláme:

Raduj se, neboť jsi nás přivedla do Lurd jako k druhé hoře Tábor, abychom spatřili tvého proměněného Syna.

Raduj se, neboť je dobré být ve tvé jeskyni.

Raduj se, neboť díky tobě toužíme, aby se naše duše staly stanem, v němž bychom přebývali s Pánem.

Raduj se, neboť uprostřed bouří našeho života v nás obnovuješ Kristův pokoj.

Raduj se, neboť bouřím, jež nás sužují, přikazuješ, aby utichly.

Raduj se, neboť tebe prosíme o záchranu ze své malověrnosti.

Raduj se, neboť tvá záře zastiňuje slunce.

Raduj se, neboť tvůj jas vše očišťuje.

Raduj se, neboť temnotu našeho zármutku rozptyluješ paprsky Boží milosti.

Raduj se, neboť naše duše pozvedáš k výšinám nebeským.

Raduj se, neboť nás pomazáváš zázračnou vodou jako olejem radosti.

Raduj se, neboť ochlazuješ naše vášně a tišíš naši duchovní žízeň.

Raduj se, Maria bez poskvrny počatá, neboť naše duše občerstvuješ z životodárného pramene.

Kondak 9

Růžový keř vzešel v jeskyni tvého zjevení v Lurdech, Matko Boží, jako jasný důkaz přítomnosti růže šáronské. Jeho trny nám připomněly bolest a utrpení tvého života, zatímco vůně jeho květů naznačovala nebeskou radost, kterou obdrží jen ti, co ke chvále Boží zpívají: Aleluja.

Ikos 9

Zjevila ses nám, Matko Boží, jako nová hůl Áronova, jež vzešla z rukou Tvůrce života. Ukázala ses, Přečistá Panno, jako dcera královská, jež v plné kráse vstupuje do komnat svého Pána. Proto tě velebíme a voláme:

Raduj se, uzavřená zahrado mystické radosti.

Raduj se, kvítku šáronský, jenž voníš nebeskou myrhou.

Raduj se, lilie u vodního pramene, jež nás posvěcuješ vůní svatosti.

Raduj se, zázračná růže, skrze niž se Slovo stalo tělem.

Raduj se, měsíčku léčivý, jenž chudobu naplňuješ svatou ctností.

Raduj se, fialko skromnosti, jež dnem i nocí sloužíš Pánu.

Raduj se, sněženko svaté čistoty.

Raduj se, svatá levandule, jež vysušuješ plevel hříchu.

Raduj se, Božské bodláčí, jež nás sytíš mlékem Boží milosti.

Raduj se, posvátný hyacinte, jenž vplétáš do našich životů Boží přikázání.

Raduj se, něžná pampeliško, jež nás vedeš do země oplývající medem a mlékem.

Raduj se, jitřenko spásy a náš ochranný plášti.

Raduj se, Maria bez poskvrny počatá, neboť naše duše občerstvuješ z životodárného pramene.

Kondak 10

Naposledy ses, Matko Boží, zjevila své služebnici Bernadetě v den, kdy tě oslavujeme jako ochránkyni Karmelu. Tak jsi celému světu ukázala, že jsi stálým zdrojem ochrany každému, kdo se k tobě utíká. Proto tě prosíme, abys svým ochranným pláštěm navždy přikryla všechny, kteří Bohu s důvěrou zpívají: Aleluja.

Ikos 10

Předobrazem tvého ochranného pláště, Přečistá Panno, stal se plášť proroka Eliáše. Vždyť jako Eliáš zahalil svým pláštěm svého učedníka Elíšu, když byl v ohnivém voze vzat do nebe, tak nás i ty z nebes halíš ochranným pláštěm svých přímluv, a proto s vděčností voláme:

Raduj se, roucho spásy.

Raduj se, ochranný plášti.

Raduj se, šate spravedlnosti.

Raduj se, suknice beze švů.

Raduj se, neboť svou jeskyni jsi připodobnila hoře Karmelské.

Raduj se, neboť jsi nás položila na křídla Boží milosti.

Raduj se, neboť v tobě jsme nalezli duchovní meč a přilbu spásy.

Raduj se, neboť od nás odvracíš střely odvěkého nepřítele.

Raduj se, vinný kmeni, na němž uzrál tajemný plod spásy.

Raduj se, ušlechtilá olivo, jež jsi vydala olej věčné radosti.

Raduj se, pšeničný klásku, jenž jsi nám daroval chléb věčného života.

Raduj se, cypřiši zasazený v pustině, jenž jsi své ratolesti k nebi pozvedl.

Raduj se, Maria bez poskvrny počatá, neboť naše duše občerstvuješ z životodárného pramene.

Kondak 11

Tvá služebnice Bernadeta po celý život svědčila o tvém zjevení, Matko Boží. A ačkoliv po celou tu dobu snášela utrpení duše i těla, nepřestávala čerpat sílu skrze modlitbu růžence. Připomínala si tak tvé zaslíbení, že skutečnou radost nalezne až v životě budoucího věku. I my se připojujeme k této naději a s důvěrou Bohu zpíváme: Aleluja.

Ikos 11

Nedopustila jsi, Matko Boží, aby tvá svatá služebnice Bernadeta spatřila porušení, neboť její tělo nepodleho pomíjivosti, a tak se stalo tichým svědkem Božího milosrdenství, které naslouchá tvým přímluvám. I my s vděčností žasneme nad Boží láskou vůči člověku, a proto voláme:

Raduj se, neboť na tvou přímluvu získáváme dary Svatého Ducha.

Raduj se, neboť na tvou přímluvu na nás Utěšitel vylévá proud své Božské posily.

Raduj se, neboť na tvou přímluvu nás Bůh posvěcuje svou milostí.

Raduj se, neboť na tvou přímluvu nás Pán uzdravuje z našich nemocí.

Raduj se, neboť skrze tvou jeskyni zakoušíme proměňující moc Boží.

Raduj se, neboť skrze tvou jeskyni k nám Pán vyzařuje paprsky své lásky.

Raduj se, neboť skrze tvou jeskyni smíme zakoušet radost z jeho blízkosti.

Raduj se, neboť skrze tvou jeskyni docházíme u tvého Syna vyslyšení.

Raduj se, neboť tě Pán učinil duhou na znamení smíření.

Raduj se, neboť tě Pán učinil naší průvodkyní do nebe.

Raduj se, neboť tě Pán učinil nádobou, z níž smíme tišit naši duchovní žízeň.

Raduj se, neboť tě Pán učinil naší Matkou, u níž smíme hledat útočiště.

Raduj se, Maria bez poskvrny počatá, neboť naše duše občerstvuješ z životodárného pramene.

Kondak 12

Matko Boží a krásná paní z Lurdské jeskyně, ke tvé svatyni přicházejí poutníci ze všech koutů světa, aby se napili a omyli ve tvém zázračném prameni, který se nám z Boží milosti stal novým rybníkem Siloe. Pros proto za nás svého Syna, aby nás skrze vody lurdského pramene uzdravil ze všech našich neduhů, abychom mu mohli s vírou a vděčností zazpívat: Aleluja.

Ikos 12

Prosíme tě, Přečistá Panno, posilni nás skrze svůj zázračný pramen, ať neumdléváme ve snaze o zdokonalování křesťanského života, ale abychom jako moudré panny dokázali bez zahanbení bdít a bez ustání očekávali příchod našeho nebeského ženicha. Vždyť nás neustále tajemným způsobem vedeš na setkání s ním, a proto s nadějí voláme:

Raduj se, neboť jako duchovní žebřík nás vedeš do nebes.

Raduj se, neboť ses stala horou, po níž stoupáme k Bohu.

Raduj se, neboť střežíš cesty, jimiž na životní pouti procházíme.

Raduj se, neboť jako hvězdu mořskou tě smíme následovat do bezpečného přístavu.

Raduj se, neboť nás hájíš před strašným soudem Kristovým.

Raduj se, neboť nám vyprošuješ odpuštění všech našich provinění.

Raduj se, neboť svými přímluvami vysvobozuješ duše z očistce.

Raduj se, neboť nás spojuješ se svým Synem.

Raduj se, neboť ses stala Matkou všem křesťanům.

Raduj se, neboť nám vyprošuješ déšť Božích milostí.

Raduj se, neboť nás chráníš před nebezpečím a pokušením.

Raduj se, neboť nás nikdy neopouštíš.

Raduj se, Maria bez poskvrny počatá, neboť naše duše občerstvuješ z životodárného pramene.

Kondak 13

Přesvatá Matko Boží a krásná paní z lurdské jeskyně, přijmi od nás tuto píseň chvály a vděčnosti za mateřskou lásku a péči, kterou věnuješ nám, svým dětem. A jako jsi v Lurdech skrze svůj zázračný pramen přinesla velikou útěchu trpícím, tak pros i za nás, Přečistá Panno, aby nám tvůj Syn dovolil pít také z pramenů spásy, abychom mu mohli spolu s tebou na věky zpívat: Aleluja.

Modlitba

Přesvatá Matko Boží a krásná paní z lurdské jeskyně, utíkáme se k tobě, neboť s velikou láskou shlížíš na nemocné a trpící, kteří s nadějí přichází ke tvému zázračnému prameni. A protože jsi již mnoha svým služebníkům přispěchala na pomoc, osmělujeme se i my a prosíme tě, abys nám vyprosila u našeho Pána a Boha odpuštění našich mnohých provinění a uzdravení všech neduhů duše i těla, abychom mohli po zbytek života oslavovat jeho bezmezné milosrdenství Otce, i Syna, i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Závěr
K: Nejvyšší moudrost.
L: Ctihodnější jsi nad cheruby a neporovnatelně slavnější nad serafy, bez porušení jsi porodila Boha slovo: pravá Bohorodičko, velebíme tě.
L: Ve jménu Pánově požehnej, otče.

K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, který pro naši spásu uzdravuje neduhy našeho těla i duše, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, krásné paní z Lurd, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.