Akathist k slavným a chvályhodným nejvyšším apoštolům Petrovi a Pavlovi

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Kondak 1

Vyvolení zvěstovatelé Beránka Neposkvrněného, pro nás probodeného, Krista našeho Boha, přeslavní apoštolové Petře a Pavle, svým svědectvím jste končiny země osvítili a hojně je proudy milosti napojili, shlédněte proto laskavě nyní i na ty, kdo s horlivostí uctívají vaši památku, a vyproste nám Ducha moudrosti, aby naše srdce ve víře upevnil, neboť vám bez ustání s vděčností zpíváme a s pokorou voláme: Radujte se, svatí nejvyšší apoštolové Petře a Pavle.

Ikos 1

Připodobnili jste se andělům, jež radostnou zvěst ohlašují, neboť vás, blažení apoštolové Petře a Pavle, samotný původce naší spásy povolal, abyste celou zemi prošli, a židům i pohanům Krista Ukřižovaného, Boží moc a Boží moudrost, zvěstovali. Proto i my, světlem vašeho učení osvíceni, srdcem i ústy voláme:

Radujte se, neboť jako hvězdy přejasné jste na východě zazářili a cestu ke Kristu ukázali.

Radujte se, neboť jako sloupy jste církev Kristovu podpírali.

Radujte se, neboť moc hříchy svazovat i rozvazovat jste od Krista přijali.

Radujte se, neboť ve svých svatých listech jste nás k víře v Boha povzbuzovali.

Radujte se, neboť svým životem jste hříšníkům příklad pokání dali.

Radujte se, neboť výšiny lásky pravé jste nám slovem i skutkem ukázali.

Radujte se, svatí nejvyšší apoštolové Petře a Pavle.

Kondak 2

Když Pán spatřil jak ty, apoštole Petře, spolu se svým bratrem Ondřejem do moře galilejského sítě vrháte, pravil vám: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“ Tehdy jste ihned nechali sítě a následovali jste jej. Proto tě, ozdobo církve všeobecné, prosíme, abys i nám svou přímluvou pomohl zachovávat přikázání Boží a vyhýbat se hříchu, abychom ve špatnosti jednali jako nemluvňata a v dobrém byli jako lidé zralí, a tak Bohu zpívali: Aleluja.

Ikos 2

Moudrost Boží osvítila tebe, svatý Pavle, vyvolená nádobo Boží, když ses v horlivosti vůči zvyklostem předků vydal do Damašku pronásledovat církev Kristovu. Tehdy tě obklopilo nevýslovné světlo slávy Pánovy a z nebes k tobě hlas promluvil: „Šavle, Šavle, proč mě pronásleduješ?“ A přestože byl tvůj zrak tělesný zatemněný, očima duchovníma jsi spatřil moc a slávu Krista ukřižovaného, která ozařuje temnotu a láskou církev buduje. Proto ses v poslušnosti upokořil a s duchem kajícím jsi pravil: „Pane, co mám udělat?“ Potom jsi z rukou Pánových přijal břímě služby apoštolské a z rukou blaženého Annaniáše křest z vody a Ducha Svatého, a tak ses podivuhodně stal vyvoleným svědkem našeho Spasitele, jenž i nás osvítil, a proto voláme:

Raduj se, pochodni církve, neboť světlem Kristovým jsi pohanům na cestu zazářil.

Raduj se, neboť znamení Boží moci jsi ve svém životě zjevil, a tak jsi ústa nepokorných na věky uzavřel.

Raduj se, nádobo vyvolená, neboť nejmenším z apoštolů a prvním mezi hříšníky ses pokorně nazval.

Raduj se, neboť jako cherubín neviditelný byl jsi až do třetího nebe vírou a láskou uchvácen.

Raduj se, neboť jako serafín plamenný byl jsi bezustání horlivostí pro Boha stravován.

Radujte se, Pavle a Petře, polnice evangelia halasné, neboť jste základy světa starého jako hradby jerišské zbourali.

Radujte se, svatí nejvyšší apoštolové Petře a Pavle.

Kondak 3

Moc Nejvyššího, jež se ve slabosti projevuje, vylila na tebe, drahokame víry Pavle, milost za milostí, neboť jsi podle pravdy vyznal: „Vše mohu v Ježíši, jenž mi sílu dává.“ I tvé kázání evangelia v pravdě záleželo v projevování Ducha a moci, neboť jsi činil veliké a nevýslovné, slavné a skvělé skutky, takže ti, co Boha nepoznali, naučili se poznání Božímu, srdce zatvrzelá se olejem milosrdenství obměkčovala a všechny ovce ztracené navrátili se do ohrady jediného Pastýře, jemuž jedněmi ústy svorně zpíváme: Aleluja.

Ikos 3

Protože jsi, Petře, planul k Pánu vroucí láskou, kráčel jsi po hladině rozbouřených vod jako po pevnině. A když tě strach a pochybnost opanovaly, takže jsi počal tonout, neutopil ses, neboť své ruce i oči jsi k Spasiteli pozvedl a z hlubin svého srdce jsi zvolal: „Pane, zachraň mě.“ A v tu chvíli jsi od Krista, našeho Spasitele, dostal ruku pomocnou. Proto my, kteří se v tomto pozemském údolí léček zla děsíme a ve vlnách vášní toneme, hledíme na tvé stopy, jež nás v dobrém do pokojného přístaviště vedou, a s vděčností voláme:

Raduj se, kameni víry drahocenný, neboť Kámen víry tě vyvolil a upevnil.

Raduj se, chráme Ducha Svatého, neboť sám Duch Boží tě hojností darů obdařil.

Raduj se, rybáři nejprostší, neboť nikdo z lidí se nemůže protivit moudrosti, jíž tě Pán obdařil.

Raduj se, svědku Boží velikosti, neboť Pán tě nad krále a slavné hrdiny země na věky vyvýšil.

Raduj se, svitku duchovní, do něhož Pán slovo Boží ohnivým písmem vepsal.

Raduj se, neboť spolu s apoštolem Pavlem jsi světlem stejně ctihodným a nezacházejícím zazářil.

Radujte se, svatí nejvyšší apoštolové Petře a Pavle.

Kondak 4

Bouři nelítostných pokušení rozpoutal hubitel lidského pokolení, jenž od věků toužil církev Boží zničit a učedníky Spasitelovi jako pšenici protříbit. Ale Pán za tebe, Petře, prosil, aby tvoje víra nezanikla, a proto jsi Spasitelem osvícený a v bezmoci posílený čelisti nepřítele rozdrtil, obrátil ses, ve víře své bratry utvrzoval a Bohu jsi zpíval: Aleluja.

Ikos 4

Nevěřící se vírou osvítili a věřící se zaradovali, když se doslechli, jak tě Bůh podivuhodně vyvolil, Pavle nejmoudřejší, abys jméno Pána našeho Ježíše všem pohanům, vladařům i synům Izraele zvěstoval, a tak tě spatřili jako světlo, jež slovem i životem, v lásce, duchu a čistotě k jejich záchraně zazářilo. Proto i my, když jsme přijali přikázání společně se radovat, hlasem radostí naplněným voláme:

Raduj se, věrný Kristův služebníku, neboť všechnu slávu světa jsi za prach a smetí považoval a všem ses pro Krista a jeho evangelium podrobil.

Raduj se, dobrý Kristův vojíne, neboť ses ve zbroj Boží oblékl, abys všechny pohany k poslušnosti vůči Bohu přivedl.

Raduj se, oběti líbezná, neboť spolu s Kristem byl jsi ukřižován a pro Krista umřít byl jsi vždy připraven.

Raduj se, rozsévači slzami bohatý, vězni i vyznavači přeslavný, neboť rány Kristovy jsi na svém těle s radostí nesl.

Raduj se, chválo a slávo církve všeobecné, neboť ses podívanou světu stal, když jsi hlad, žízeň, nahotu, bytí a pronásledování pro Krista v hojnosti snášel.

Radujte se, Pavle a Petře, ozdoby apoštolů, zvěstovatelé pokoje a sloupy církve.

Radujte se, svatí nejvyšší apoštolové Petře a Pavle.

Kondak 5

Zjevil ses, Pavle, jako hvězda vůlí Boží vedená, když se tvá přejasná pouť v Damašku započala a až do Říma pokračovala. A jako kdysi hvězda naučila mudrce klanět se Slunci spravedlnosti, tak jsi i ty, Boží moudrostí naplněný apoštole, ukázal stezku ke Kristu všem, kdo chtějí spásy dosáhnout. Vždyť jsi bez bázně každého vyzýval: „Následujte mě, jako já Krista následuji,“ a jen jemu jsi nás jedněmi ústy naučil zpívat: Aleluja.

Ikos 5

Když jsi, Petře, na hoře Tábor spatřil Otcova Jednorozeného, světlem jako šatem oděného, jenž se pro nás toužil obléct do roucha posměchu, a když jsi předem uzřel nevýslovnou slávu těch, kteří byli vykoupeni krví Krista, neposkvrněného Beránka, pravil jsi: „Pane, je dobře, že jsme tady.“ Proto i my, nehodní, ač jsme urozenosti vzdálení a čistoty přejasné zbaveni, jsme tvým andělským hlasem povolaní pro nepomíjející, čisté a nevadnoucí dědictví v nebesích uchované, a jako účastníci slávy, která se má zjevit, k tobě voláme:

Raduj se, blahoslavený, neboť blaženým tě věčná Pravda nazvala.

Raduj se, perlo ctihodná, kterou Pán u jezera nalezl a světlem své tváře ozářil.

Raduj se, neboť sám Spasitel rodu lidského tě ke zvěstování evangelia vyslal.

Raduj se, rybáři lidí, neboť duše milostí z temnoty k podivuhodnému světlu Krista Boha vedeš.

Raduj se, prameni životodárný, který z pramene života věčného vyvěráš a z darů Ducha Svatého žíznící napájíš.

Radujte se, Petře a Pavle, neboť jako serafíni šesterokřídlí se před trůnem Krále slávy vznášíte a do světla tajemství Božích hledíte.

Radujte se, svatí nejvyšší apoštolové Petře a Pavle.

Kondak 6

Kazatelem neutichajícím ses i po své smrti stal, Bohonosný Petře, neboť nám z nebes duchovních jako hrom tajemný křesťanské učení rozličně připomínáš. A protože víme o tvé lásce nehasnoucí i o modlitbě, kterou za nás bez ustání před trůnem Božím přinášíš, z hloubi našeho srdce rozechvělého zpíváme: Aleluja.

Ikos 6

Zazářil jsi, přeslavný Pavle, znameními a zázraky, když v tobě Duch Svatý započal službu apoštola pohanů. Vždyť na Kypru jsi zrak kouzelníka Elymase temnotou oslepil a místrodržitele Sergia jsi světlem pravdy osvítil. Učiň proto hodnými i nás, kteří jsme toto světlo přijali, abychom mohli oslavovat tvé podivuhodné skutky písněmi a hymny a takto volali:

Raduj se, světlo srdcí tichých a rozumných, neboť je jako matka svými listy Bohem vnuknutými zahříváš a sytíš.

Raduj se, žezlo pokání, neboť nádoby nepravd a lží ničíš a srdce nestálá v nezdolný kámen víry přetváříš.

Raduj se, neboť evangelium Kristovo jsi v sobě vtělil, a tak jsi byl nad věci viditelné povznesen a oslaven.

Radujte se, ústa medem oplývající, neboť jste velikou radost apoštolům i věřícím zvěstovali, a tak skrze vás Pán brány spásy pohanům otevřel.

Raduj se, nový Eliáši, který jsi pro Boha horlil, neboť jsi na cizích základech nestavěl a s horlivostí jsi všemi krajinami země procházel.

Radujte se, Pavle a Petře, neboť jste si celý svět mezi sebou rozdělili, aby jeden z vás byl apoštolem národů a druhý mezi lidem vyvoleným Krista zvěstoval.

Radujte se, svatí nejvyšší apoštolové Petře a Pavle.

Kondak 7

Zatoužil jsi pravdu utvrdit a pokoj v církvi upevnit, a proto jsi, Pavle, obránce spravedlnosti, přišel do města svatého, v němž jsi ve sboru svatých apoštolů a věřících spolu s Petrem a Barnabášem dosvědčil, že Duch Svatý vane, kam chce, a svou milost daruje stejně židům i řekům z pohanství obráceným, neboť všichni spásy docházejí z víry a nikoliv skrze mrtvé skutky zákona. A když všichni věřící přijali svobodu i pokoj a poutem lásky se spojili, s vděčností Bohu zazpívali: Aleluja.

Ikos 7

Pán tě, apoštole Petře, vyvolil jako nového archanděla a zvěstovatele tajemství od věků skrytého, když se zeptal svých učedníků: „A za koho mě pokládáte vy?“ Tehdy tě Otec nebeský osvítil, abys nepochybný základ naší víry objasnil, a tak jsi Spasiteli odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého!“ Proto tě i my opěvujeme, že jsi naději naší spásy vyznal, a voláme:

Raduj se, nový Sinaji, neboť desku spásy jsi lidem jasně ukázal a svobodu v Kristu zvěstoval.

Raduj se, kameni víry, na němž nebeský stavitel církev Kristovu nepřemožitelně zbudoval.

Raduj se, dveřníku brány nebeské, neboť klíče království nebeského tobě prvnímu Pán daroval.

Raduj se, soudce spravedlivý, jenž spolu s apoštoly budeš dvanáct kmenů Izraele soudit.

Raduj se, neboť tvé oči na vtěleného Krista Spasitele hleděli a tvé uši naslouchali tomu, co i proroci vroucně toužili slyšet.

Radujte se, Petře a Pavle, neboť podle evangelia jste žili a podle evangelia i žeň započnete.

Radujte se, svatí nejvyšší apoštolové Petře a Pavle.

Kondak 8

Podivuhodným a nepochopitelným zázrakem ses stal, Petře, těm, kteří světsky smýšlejí, neboť tebe Pán vyvolil jako neučeného a prostého, abys zahanbil moudré, přemohl mocné a všechny, kdo v temnotách přebývají, ke světlu pravdy přivedl. A tak až do dnešních dní jako sloup ohnivý zemi osvěcuješ a jistou cestu do vlasti nebeské ukazuješ, a proto nad bohatstvím tvé milosti žasneme a Bohu zpíváme: Aleluja.

Ikos 8

Pro všechny stal ses vším, Pavle, abys všechny láskou obejmul, slovem spásy vzdálené i blízké oslovil a vírou vše přemohl. Za to tě ve Filipech, kde jsi evangelium zvěstoval, pruty nelítostně zbičovali a do nejhlubší kobky v okovech uvrhli. Ty ses však spolu se Silasem modlil a chvalozpěvy Bohu zpíval, a proto Bůh svým služebníkům zemětřesení seslal veliké tak, že se zachvěly základy žaláře a jeho dveře se otevřely. A když jsme spatřili, jak jsi temnotu vězení světlem Božího poznání ozářil a vězňům svobodu v Kristu přinesl, takto k tobě voláme:

Raduj se, vězni pro Krista, neboť jsi žalář v chrám přeměnil a svými pouty démonské řetězy zpřetrhal.

Raduj se, silný, neboť slabosti slabých jsi snášel a zalíbení jsi ne v sobě, ale v bližních získal.

Raduj se, podivuhodný, neboť okovy a soužením ses chlubil a s radujícími ses radoval a s plačícími jsi plakal.

Raduj se, neboť hříchu jsi zemřel, ale v Bohu žiješ navěky, vždyť pro tebe je život Kristus a smrt je ti ziskem.

Raduj se, ikono práce neúnavné, neboť jsi nedbal na to, co minulo, ale za vítěznou odměnou nebeskou jsi běžel.

Radujte se, Pavle a Petře, neboť svým mučednictvím jste Pánu až do krajnosti smrti sloužili, a tak jste skrze smrt své dílo jako věncem ozdobili.

Radujte se, svatí nejvyšší apoštolové Petře a Pavle.

Kondak 9

Abys všechny ke Kristus přivedl, promluvil jsi, Pavle, v Athénách k těm, kteří sami sebe za moudré pokládali, a zvěstovals jim Nejvyšší moudrost z nebes sestupující, aby nehleděli jen na věci stvořené, ale nalezli Boha, jehož dosud neznali, neboť v něm žijeme, hýbáme se a jsme. A protože jsme od něho i my přijali milost nevýslovnou, abychom porozuměli pravé moudrosti a celým srdcem poznali laskavost Pánovu, s vírou tvrdou – jako by se prstem Tomášovým Boha dotkla – zpíváme: Aleluja.

Ikos 9

Výřečnost jazyka lidského utichla, když Pán zástupů nohy svým služebníkům umýval a zástěrou je utíral. Tebe však, Petře, strach přemohl, a tak jsi namítl: „Nohy mi nikdy umývat nebudeš!“ Ale nakonec jsi z poslušnosti uposlechl, neboť jsi uslyšel slovo, jenž Pán předpověděl: „Jestliže tě neumyji, nebudeš mít se mnou podíl.“ Proto jsi tehdy z celého srdce pravil: „Pane, umyj mi nejen nohy, ale i ruce a hlavu!“ A když jsme poznali, že ses skrze toto pokušení jako zlato v ohni očistil, a spatřili jsme, jak jsi skrze pokoru k poslušnosti vystoupil, před tajemstvím Boží prozřetelnosti se skláníme a se srdcem pokorným voláme:

Raduj se, Petře, neboť orlím zrakem hledíš na Krista Boha – Slunce Spravedlnosti, jenž nohy Jidášovi umyl a polibkem licoměrným byl zrazen.

Raduj se, neboť na věky ses Kristu zaslíbil, neboť Beránka neposkvrněného jsi jako beránek následoval a své povolání jsi věrně zachoval.

Raduj se, uhlíku neuhasitelný, neboť na oltáři nebeském jsi plamenem lásky Boží bez ustání uchvácený.

Raduj se, pochodni planoucí, neboť pokolení za pokolením světlem spravedlnosti osvěcuješ.

Raduj se, úrodná ratolesti Kristovy vinice, neboť jsi k potěše světa z mnohých strastí vyrostl.

Radujte se, Petře a Pavle, neboť v sobě pravý obraz Krista Boha nesete.

Radujte se, svatí nejvyšší apoštolové Petře a Pavle.

Kondak 10

Zjevil jsi na sobě, Petře, neproniknutelnou hlubinu Kristovy spásy a nesmírnou moc pokání, když jsi podle proroctví Pána zapřel a řekl jsi: „Neznám toho člověka.“ Tehdy ses na dvoře veleknězově zaklínal a zapřísahal, ale potom sis vzpomněl na slova Ježíšova, vyšel jsi odtud ven a hořce ses rozplakal. Proto s dojetím hledíme na přejasný obraz tvé zkroušenosti, který jsme dostali, abychom poučili a obměkčili svá srdce zatvrzelá, a Pánu, jenž tě takto oslavil, zpíváme: Aleluja.

Ikos 10

Hradbou i zbraní nepřemožitelnou ses stal, Pavle, proti těm, kteří svou říši tmy v tomto světě mají, neboť jsi jejich království v Korintě, Efezu a na jiných místech světa přemohl, temnoty mnohobožství rozehnal a poznání pravdy upevnil. Tak ses ve velikých souženích, v nesnázích, v úzkostech, v ranách, v žalářích, v nepokojích, v námahách, ve bděních a v postech prokázal jako pravý služebník Boží, takže ani svým rozumem nedokážeme obsáhnout velikost tvé laskavosti ani každodenních skutků zkropených tolikerými slzami. A proto, když hledíme na moře tvé lásky, osmělujeme se prosit: Slyš hlas nás, ubohých, kteří svými hříšnými ústy voláme:

Raduj se, nepřemožitelný zvěstovateli evangelia, neboť hříchu jsi zemřel, když jsi v sobě starého člověka přemohl a s Kristem jsi ukřižován byl.

Raduj se, plodný učiteli a dravých vlků přemožiteli, neboť příkladem věřícím v bdělosti a učení ses slovem i skutkem stal.

Raduj se, neboť ses všeho zřekl, abys tím více získal, a tak jsi všechny obohatil.

Raduj se, plamenný horliteli pro křesťany, neboť jsi je s Kristem jako čistou pannu zasnoubil.

Raduj se, neboť ve svém nitru jsi pro své děti v porodních bolestech sténal, když jsi spolu s nimi přijetí za syny Boží očekával.

Radujte se, Pavle a Petře, neboť jste se v jednom Duchu sjednotili a na jednom místě jste svou věrnost Kristu vlastní krví dokázali.

Radujte se, svatí nejvyšší apoštolové Petře a Pavle.

Kondak 11

Důstojné je opěvovat a oslavovat tvé okovy i tvé utrpení, Pavle mnoha mukami stižený, neboť nejen s velikou trpělivostí, ale i s nezměrnou radostí přijal jsi pouta, jež ti prorok Agabos předpověděl. Svou odvahu jsi potom i před církví Césarejskou dosvědčil, když jsi vyznal: „Pro jméno Ježíšovo jsem přece odhodlán se dát nejen svázat.“ A proto Pánu, jenž je podivudhoný ve svých svatých, zpíváme: Aleluja.

Ikos 11

Zazářilo ti světlo radosti nevýslovné a jas božské lásky, Petře, když se Pán po svém vzkříšení před všemi apoštoly zjevil tobě prvnímu, zármutkem zkroušenému. A když tě, Pán života, podruhé navštívil, třikrát se tě otázal: „Šimone, synu Janův, miluješ mě?“ Tys však planul ohněm božské lásky, a tak jsi s vroucností odpověděl: „Pane, ty víš, že tě miluji.“ Proto i my, duchem chudí, připomínáme si hojné potoky tvých slzí a tvé lásky, pro něž ti Pán tvé apoštolské poslání navrátil, a s vděčností voláme:

Raduj se, učiteli pokání, neboť jsi slzami pokání výšin pokory dosáhl a od Vzkříšeného jsi radost nevýslovnou na věky přijal.

Raduj se, hlubino moudrosti, výšino pokory a plameni lásky, neboť příkladem života ses všem věřícím stal.

Raduj se, příteli Pána Ježíše, neboť jsi břímě evangelia horlivě nesl, když jsi nad dědictvím Božím panovat nechtěl, ale všechny jsi poslušnosti vůči představeným učil.

Raduj se, Kristův apoštole, neboť prozíravost hadů a bezelstnost holubic sis osvojil, a tak jsi při své smrti na kříži až do krajnosti poslušnost projevil.

Raduj se, věrný Pánův služebníku, neboť jsi svěřený talent rozhojnil, a tak jsi do radosti svého Pána vstoupil.

Radujte se, Petře a Pavle, neboť jste láskou ve svých srdcích celý svět objali, a tak jste všechny končiny země osvítili.

Radujte se, svatí nejvyšší apoštolové Petře a Pavle.

Kondak 12

Milost Ducha Utěšitele, jež se na hlavy věřících v podobě jazyků ohnivých vylila, rozlévala se i z tvých úst, Petře, skrze slova plamenná, abys s velikou mocí zvěstoval Krista ukřižovaného nejen ztraceným ovcím domu Izraelova, ale i neplodné církvi pohanů, aby i ona zplodila květ čistoty a pokání. Vypros proto i nám, blažený apoštole, milost, skrze niž v tobě Pán činí veliká a podivuhodná znamení, když tvou rukou mrtvé křísí a tvou smrtí na kříži naši zmírající lásku rozehřívá, abychom mu bez ustání mohli zpívat: Aleluja.

Ikos 12

Opěvujeme tvou přesvětlou památku, Pavle, a důstojně oslavujeme nevýslovné tvé boje, bolesti a námahy, které jsi snášel za nocí bezesných, o hladu a žízni, v postech a chatrném oblečení. Vždyť kdo sečte rány, strasti a muka tvá, jež jsi podstupoval ve městech, v neobydlených krajích, na moři, v nebezpečích od lupičů, od pohanů a v nebezpečích mezi bratry falešnými? Kdo by se ti vyrovnat mohl? Vždyť jsi námahu podstupoval více nežli jiní apoštolové. A proto tě prosíme: neopouštěj nás, hříšníky, kteří se k tobě v modlitbě utíkají, ale jako jsi všem byl vším, tak i nyní naslouchej tomu, co ti neutichajícím hlasem přinášíme:

Raduj se, vězni pro Krista, neboť jsi nespoutanost Slova Božího ukázal, když jsi jazykem i perem v okovech tvrdě pracoval, a tak jsi i z temnice světlo šířil.

Raduj se, neproniknutelná hlubino lásky, neboť pro své bratry jsi po odloučenosti od Krista toužil.

Raduj se, bojovníku podivuhodný, neboť dobrý boj jsi bojoval, svůj běh završil a církev svou krví ozdobil.

Raduj se, neboť moře zázraků rozléváš, neboť dotykem tvých šatů se neduhy uzdravují a démoni odhánějí.

Raduj se, Boží lásky nerozlučný účastníku, neboť toliko k věcem nebeským ses upínal, a proto ses od těla osvobodil a jen po Kristu jsi toužil.

Radujte se, Pavle a Petře, rozsévači víry křesťanské, neboť vodami zbožnosti věřící napájíte a do věčného přístavu je uvádíte.

Radujte se, svatí nejvyšší apoštolové Petře a Pavle.

Kondak 13

Veškeré chvály hodní apoštolové Petře a Pavle, shlédněte na tužby našich srdcí a přimlouvejte se za nás, neboť před Bohem mnoho zmůže modlitba spravedlivého. Pomozte nám, abychom pamatovali na naše nebeské povolání a křesťanské završení života našeho, nasyťte nás pravdou evangelia a připoutejte nás k lásce Kristově, abychom odložili vášně a nízké touhy, a tak směli vstoupit v radost Pána našeho, jemuž bychom spolu s anděly a zástupy všech svatých zpívali: Aleluja.

Modlitba

Svatí, slavní a chvályhodní apoštolové Petře a Pavle, stali jste se pevnými a neoblomnými sloupy svaté církve Kristovy. Svými slovy jste šířili jeho spasitelné učení mezi pohanskými národy a svou mučednickou smrtí jste svědectví světu vydali. Vaše slova nás volají k pokání a vaše svědectví nás utvrzuje ve věrnosti pravé víře. Proto se dnes skláníme před vaší slavnou památkou a voláme: svatým Božím církvím vyprošujte jednotu a svornost. Našim pastýřům vyprošujte dobrá a moudrá rozhodnutí. Našim vladařům a všem, kdo nás chrání, vyprošujte spravedlivá a neochvějná srdce. Nám všem společně pak vyprošujte neoblomnou víru a vytrvalost v dobrém.

Svatí, slavní a chvályhodní apoštolové Petře a Pavle, od Krista jste obdrželi moc nad zlými duchy a nad chorobami duše i těla. Proto vás prosíme: chraňte nás před úklady našich nepřátel a osvoboďte nás z neduhů duše i těla. Vyproste nám odpuštění všech našich hříchů a uproste našeho Pána Ježíše Krista, aby po tomto našem putování spasil naše duše.

Neboť on je dobrý Bůh, který miluje lidi, a my mu vzdáváme chválu spolu s jeho Otcem, jenž nemá počátku, a jeho přesvatým, dobrým a životodárným Duchem, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Závěr

K: Nejvyšší moudrost.
L: Ctihodnější jsi nad cheruby a neporovnatelně slavnější nad serafy, bez porušení jsi porodila Boha Slovo: pravá Bohorodičko, velebíme tě.
L: Ve jménu Pánově požehnej, otče.

K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, svatých ctihodných a veškeré chvály hodných apoštolů Petra a Pavla, jejichž památku si připomínáme, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.