Akathist ke cti ikony Matky Boží zvané „Uzdravení nemocných”

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Kondak 1

Nad všechna pokolení vyvolená, Přesvatá Panno a Matko Boží, zjevila ses nemocnému klerikovi, abys vyléčila jeho neduhy. Tak jsi projevila svou nepřemožitelnou moc, a proto ti přinášíme tuto píseň chval a prosíme: vysvoboď i nás ze všech neduhů a strastí, když voláme: Raduj se, Maria, milosti plná, Uzdravení nemocných.

Ikos 1

Archanděl Gabriel zvěstoval Přesvaté Panně Marii narození Syna Božího, když pravil: „Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami.” I my, nehodní hříšníci, následujeme Archandělův hlas a osmělujeme se s vírou a láskou zazpívat:

Raduj se, Maria, od počátku věků k naší spáse vyvolená.

Raduj se, Maria, proroky nesčetněkrát světu ohlášená.

Raduj se, Maria, neboť jsi Syna z Ducha svatého počala.

Raduj se, Maria, neboť i po porodu sis panenství zachovala.

Raduj se, Maria, neboť plenami jsi zahalila toho, který se světlem odívá.

Raduj se, Maria, neboť mlékem jsi sytila toho, který světu svou milost rozdává.

Raduj se, Maria, neboť jsi chránila toho, který vše živé ochraňuje.

Raduj se, Maria, neboť na svých rukách jsi nosila toho, který celý svět pozvedá.

Raduj se, Maria, neboť jsi vychovávala toho, který přikázání zákona Božího stanovil.

Raduj se, Maria, neboť jsi obětovala toho, který celý svět vykoupil.

Raduj se, Maria, neboť nad celé stvoření tě milost tvého Syna vyvýšila.

Raduj se, Maria, nad mocnosti nebeské tě milost Pánova oslavila.

Raduj se, Maria, milosti plná, Uzdravení nemocných.

Kondak 2

Shlédla jsi, Přesvatá Vládkyně, na utrpení a bolesti klerika Vincenta, který každého dne před tvým svatým obrazem skláněl svá kolena a s vroucností ti přinášel andělské pozdravení. Tehdy jsi přijala jeho modlitbu jako líbeznou oběť a podivuhodně jej pozvedla z lůžka bolesti. Proto i my skláníme své šíje před tvým milostným obrazem, Matko Boží, vzpomínáme na tvé podivuhodné zjevení, obracíme se ke tvému Božskému Synovi a voláme: Aleluja.

Ikos 2

Když mnich Vincent spatřil své zázračné uzdravení, povstal ze svého prostého lůžka, vstoupil do chrámu a vděčnými písněmi oslavil tebe, Uzdravení nemocných. I my se připojujeme k jeho vděčnému zpěvu, Matko Boží, a voláme:

Raduj se, Maria, jež od brány smrti nevyléčitelně nemocné navracíš.

Raduj se, Maria, jež s hlubokou soustrastí na zástup trpících pohlížíš.

Raduj se, Maria, jež zázračně rozličné neduhy uzdravuješ.

Raduj se, Maria, jež nebeskou radostí naše srdce v dobách bolesti potěšuješ.

Raduj se, Maria, jež nás k lásce vůči Bohu a našim bližním vedeš.

Raduj se, Maria, jež naše duše před pokušením tohoto světa ochraňuješ.

Raduj se, Maria, jež modlitbám strádajících nasloucháš.

Raduj se, Maria, jež hojnost milostí na své ctitele vyléváš.

Raduj se, Maria, jež vše potřebné těm, kteří v tebe doufají, daruješ.

Raduj se, Maria, jež slzy lítosti duším kajícím vyprošuješ.

Raduj se, Maria, jež v hodině smrti ty, kteří tě velebí, neopouštíš.

Raduj se, Maria, jež své věrné k srdci Kristovu přitahuješ.

Raduj se, Maria, milosti plná, Uzdravení nemocných.

Kondak 3

Skrze moc, kterou ti svěřil Pán, Královno a Vládkyně naše, stala se tvá svatá ikona pramenem milostí, jenž rozlévá uzdravení všem nemocným, kteří se k ní s nezdolnou vírou utíkají a vroucně Bohu zpívají: Aleluja.

Ikos 3

Matko Boží, nevýslovnou láskou sis zamilovala křesťanský lid a s něžnou péčí navštěvuješ každého, kdo tě prosí o pomoc a záštitu. Proto vzýváme tvou vroucí přímluvu a voláme:

Raduj se, Maria, těšitelko plačících.

Raduj se, Maria, naděje zoufajících.

Raduj se, Maria, lékařko ran bolestných.

Raduj se, Maria, pomocnice těžce pracujících.

Raduj se, Maria, útočiště opuštěných.

Raduj se, Maria, nasycení lačnících.

Raduj se, Maria, zastánkyně pronásledovaných.

Raduj se, Maria, ochránkyně putujících.

Raduj se, Maria, odpůrkyně křivd vylhaných.

Raduj se, Maria, průvodkyně věřících.

Raduj se, Maria, nalezení zbloudilých.

Raduj se, Maria, prostřednice hříšníků.

Raduj se, Maria, milosti plná, Uzdravení nemocných.

Kondak 4

Chraň nás v bouřích ďábelských pokušení, Nejmilostivější Vládkyně, a pomoz nám až do konce našeho života zachovat pravou víru církve Kristovy neporušenou, abychom mohli bez odsouzení zpívat Bohu: Aleluja.

Ikos 4

Poznali jsme smělost, s jakou předstupuješ před svého Syna, Laskavá Vládkyně, když mu za svůj lid každého dne přinášíš modlitby, a s důvěrou prosíme: zastaň se nás, svých nehodných služebníků, a pros našeho Všemohoucího Stvořitele, aby nezahubil hříšníka spolu s jeho hříchy, ale odpustil mnohá provinění těm, kteří s hlouby své duše zpívají:

Raduj se, Maria, neboť svět ze strastí zachraňuješ.

Raduj se, Maria, neboť se u svého Syna za nás přimlouváš.

Raduj se, Maria, neboť moc ohnivých plamenů rosou svých modliteb tišíš.

Raduj se, Maria, neboť údery blesku a hromů od našich hlav odvracíš.

Raduj se, Maria, neboť hříšníků se před Bohem zastáváš.

Raduj se, Maria, neboť v nástrahách a pokušeních na pomoc přispěcháš.

Raduj se, Maria, neboť moudrost tohoto světa zahanbuješ.

Raduj se, Maria, neboť zbloudilým cestu ukazuješ.

Raduj se, Maria, neboť svůj lid k postu a modlitbě přivádíš.

Raduj se, Maria, neboť marnostmi světa nás pohrdat učíš.

Raduj se, Maria, neboť k pokladům nebeským naše duše i srdce pozvedáš.

Raduj se, Maria, neboť z pokladů Boží lásky nám milosti rozdáváš.

Raduj se, Maria, milosti plná, Uzdravení nemocných.

Kondak 5

Nebeské světlo ozářilo dům nemocného klerika, když jsi sestoupila, Blažená Vládkyně, abys mu zdraví darovala. I my prosíme, Matko Boží, osvěť naše duše obtížené temnotou mnohých hříchů a uzdrav neduhy našeho těla i duše, abychom mohli Bohu s jásotem zazpívat: Aleluja.

Ikos 5

Zástupy nebeských mocností spolu se všemi svatými nevýslovnými písněmi opěvují tebe, Matko Boží, neboť s obdivem hledí na tebe, jak se před ohnivým trůnem Nejsvětější Trojice přimlouváš za putující lid Boží. I my, nehodní hříšníci, klaníme se tvé dobrotivosti a osmělujeme se zazpívat:

Raduj se, Maria, neboť mateřskou láskou celý svět objímáš.

Raduj se, Maria, neboť všech věrných věřících se zastáváš.

Raduj se, Maria, neboť útoky pokušitelů přemáháš.

Raduj se, Maria, neboť nás před střelami jejich zloby ukrýváš.

Raduj se, Maria, neboť nás pod ochranu svého pláště přijímáš.

Raduj se, Maria, neboť semena ctností do našich srdcí zaséváš.

Raduj se, Maria, neboť do nebeského Jeruzaléma své věrné provázíš.

Raduj se, Maria, neboť nástrahy herezí a modloslužby od nás odvracíš.

Raduj se, Maria, neboť vše potřebné nám ke spáse vyprošuješ.

Raduj se, Maria, neboť slzy plačících brzy osušuješ.

Raduj se, Maria, neboť opuštěné svou milostí navštěvuješ.

Raduj se, Maria, neboť za duše kající se vroucně přimlouváš.

Raduj se, Maria, milosti plná, Uzdravení nemocných.

Kondak 6

Svatá církev Kristova ohlašuje světu bezpočet tvých zázraků a množství nesmírných milostí, Dobrotivá Vládkyně, neboť města i obce ochraňuješ, stavení a domy svých služebníků střežíš, ukřivděných se zastáváš a vše ke spáse potřebné sesíláš těm, kteří tobě i tvému Synovi zpívají: Aleluja.

Ikos 6

Jasně září tvá milostná ikona nazvaná Uzdravení nemocných, jež od tvých služebníků odhání temnotu soužení a rozlévá neutuchající proudy uzdravení. Proto se skláníme před slávou tvé štědrosti a s vděčným pohnutím voláme:

Raduj se, Maria, neboť nevyléčitelným chorobám rychlé uzdravení sesíláš.

Raduj se, Maria, neboť z rozličných strastí zachraňuješ.

Raduj se, Maria, neboť soužení hříchu odrážíš.

Raduj se, Maria, neboť odpuštění mnohých provinění vyprošuješ.

Raduj se, Maria, neboť věřící v pravé víře posiluješ.

Raduj se, Maria, neboť v srdce bohabojná útěchu rozléváš.

Raduj se, Maria, neboť nadějí ve věčná dobra duše potěšuješ.

Raduj se, Maria, neboť dobrému dílu k úspěchu pomáháš.

Raduj se, Maria, neboť před viditelnými i neviditelnými nepřáteli nás ochraňuješ.

Raduj se, Maria, neboť svou milostí padlé pozvedáš.

Raduj se, Maria, neboť bázeň Boží do našich srdcí zaséváš.

Raduj se, Maria, neboť za naše dobré úmysly se úpěnlivě přimlouváš.

Raduj se, Maria, milosti plná, Uzdravení nemocných.

Kondak 7

Zatoužila jsi zjevit své nevýslovné milosrdenství, Laskavá Vládkyně, a proto jsi nám darovala svou milostnou ikonu nazvanou Uzdravení nemocných, aby každý, kdo se k ní s modlitbou uchýlí, nalezl uzdravení svých neduhů a utišení všech bolestí. Proto se skláníme před tvým milosrdenstvím a s vděčností zpíváme: Aleluja.

Ikos 7

Podivuhodná a přeslavná jsou tvá díla, neposkvrněná Vládkyně, neboť všem lidem bez rozdílu, kteří se utíkají pod ochranu tvého milostného obrazu, rozdílíš ve své neskonalé lásce mnohá dobra a milosti. Proto ani my neskrýváme tvé skutky, ale vděčně oslavujeme tvé milosti a voláme:

Raduj se, Maria, hluchých uslyšení.

Raduj se, Maria, slepých prohlédnutí.

Raduj se, Maria, němých promluvení.

Raduj se, Maria, chromých napřímení.

Raduj se, Maria, nečistých očištění.

Raduj se, Maria, slabých posílení.

Raduj se, Maria, posedlých osvobození.

Raduj se, Maria, uvězněných propuštění.

Raduj se, Maria, věřících posílení.

Raduj se, Maria, trpících potěšení.

Raduj se, Maria, hříšníků obrácení.

Raduj se, Maria, svatých oslavení.

Raduj se, Maria, milosti plná, Uzdravení nemocných.

Kondak 8

Jako poutníci světem soužení a strastí hledáme cestu do nebeské vlasti a tebe, Panenská Vládkyně, vroucně prosíme: veď nás stezkami spasitelných přikázání Krista svého Syna, abychom vyvázli ze sítí odvěkého nepřítele, a mohli bez škody Bohu, Králi veškerenstva, s vděčností zazpívat: Aleluja.

Ikos 8

Spolu se zástupy nemocných s úctou hledíme na tvůj milostný obraz, Neposkvrněná Vládkyně, neboť přináší útěchu našim očím. Proto velebíme tvou dobrotivost a s písněmi díkůvzdání voláme:

Raduj se, Maria, naše radosti.

Raduj se, Maria, nevýslovná dobrotivosti.

Raduj se, Maria, nezměrná laskavosti.

Raduj se, Maria, nevyčerpatelný prameni štědrosti.

Raduj se, Maria, hlubino smíření.

Raduj se, Maria, vonná snítko čistoty a panenství.

Raduj se, Maria, odměno všech ctností.

Raduj se, Maria, odhalení všech neřestí.

Raduj se, Maria, pečeti víry křesťanské.

Raduj se, Maria, okraso mocností nebeských.

Raduj se, Maria, slávo spravedlivých.

Raduj se, Maria, koruno všech svatých.

Raduj se, Maria, milosti plná, Uzdravení nemocných.

Kondak 9

Všechnu svou naději vkládáme v tebe, Matko Boží, a v souženích i nemocech se s vírou utíkáme k tvému svatému obrazu, neboť očekáváme dar brzkého uzdravení. Proto shlédni na své pokorné služebníky, Přesvatá Vládkyně, a pospěš nám darovat vše, co je potřebné k životu budoucího věku, abychom mohli opěvovat tvou dobrotivost a svému Stvořiteli s jásotem na věky zpívali: Aleluja.

Ikos 9

Ani učení řečníci nemohou důstojně oslavit tebe, Přečistou Pannu, ctihodnější nad cheruby a slavnější nad serafy, která bez mužského přispění porodila Spasitele našich duší. Jen láska k tobě přemáhá neschopnost tvých služebníků, otevírá nám ústa a s pokorou z našich srdcí volá:

Raduj se, Maria, počátku Kristových zázraků.

Raduj se, Maria, naplnění odvěkých proroctví.

Raduj se, Maria, nad anděly čistější.

Raduj se, Maria, nad slunce jasnější.

Raduj se, Maria, neboť panenství i mateřství jsi v jedno podivuhodně spojila.

Raduj se, Maria, neboť neposkvrněnou Pannou jsi i po porodu zůstala.

Raduj se, Maria, Matko Syna Božího i Boha Nejvyššího.

Raduj se, Maria, otevřená bráno království Božího.

Raduj se, Maria, pokojný přístave v bouřích smrtelných.

Raduj se, Maria, Bohem darovaná potěcho trpících.

Raduj se, Maria, záře podivuhodných znamení.

Raduj se, Maria, našich dobrých úmyslů naplnění.

Raduj se, Maria, milosti plná, Uzdravení nemocných.

Kondak 10

Pán, který nás miluje, zatoužil spasit lidské pokolení od hříchu a věčných muk, a proto daroval tebe, svou Matku, jako pomocnici, ochránkyni a záštitu svému lidu. Jeho nesmírné milosrdenství proto oslavujeme a celým srdcem i ústy zpíváme: Aleluja.

Ikos 10

Zjevila ses jako nepřemožitelná hradba a mocný štít všem, kteří se s modlitbou utíkají k tobě, Vládkyně nebes. Proto i nás, nehodné své služebníky, chraň před vážnými chorobami a dalšími útoky neviditelného nepřítele, když s chvěním voláme:

Raduj se, Maria, chválo lidu křesťanského.

Raduj se, Maria, ochránkyně lidu putujícího.

Raduj se, Maria, podivuhodné naše uzdravení.

Raduj se, Maria, jediné naše útočiště.

Raduj se, Maria, učitelko dětí nevinných.

Raduj se, Maria, vychovatelko dospívajících.

Raduj se, Maria, průvodkyně mužů a žen v manželství spojených.

Raduj se, Maria, oporo starců ctihodných.

Raduj se, Maria, zastánkyně kněží Kristových.

Raduj se, Maria, zaslíbení panen zasvěcených.

Raduj se, Maria, záštito zbožných věřících.

Raduj se, Maria, Matko učedníků Kristových.

Raduj se, Maria, milosti plná, Uzdravení nemocných.

Kondak 11

Přijmi naše vroucí písně a chvalozpěvy, které přinášíme před tvým milostným obrazem, Panenská Vládkyně, a spolu s našimi modlitbami je přenes na nebeský oltář jediného Boha v Trojici, jemuž zpíváme: Aleluja.

Ikos 11

Tvůj milostný obraz, Matko Boží, paprsky jasného světla ozařuje cestu spásy těm, kteří bloudí v temnotách hříchů, a proto ti vzdáváme díky a voláme:

Raduj se, Maria, neboť v záři své ikony od nás zlé mocnosti odháníš.

Raduj se, Maria, neboť v záři své ikony naše bolesti a neduhy vyléčíš.

Raduj se, Maria, neboť v záři své ikony nás na stezku spravedlnosti přivádíš.

Raduj se, Maria, neboť v záři své ikony bouře našeho života pokáním utišíš.

Raduj se, Maria, neboť v záři své ikony nás ctnostem svatým vyučuješ.

Raduj se, Maria, neboť v záři své ikony neřesti nás hříšníků napravuješ.

Raduj se, Maria, neboť v záři své ikony naše hlavy před Bohem skláníš.

Raduj se, Maria, neboť v záři své ikony světlem Kristova evangelia temnotu rozháníš.

Raduj se, Maria, neboť v záři své ikony našim úpěnlivým prosbám nasloucháš.

Raduj se, Maria, neboť v záři své ikony svým služebníkům ze strastí pomáháš.

Raduj se, Maria, neboť v záři své ikony smutek nehodných našich myšlenek rozptyluješ.

Raduj se, Maria, neboť v záři své ikony nám duchovní dary své milosti štědře rozděluješ.

Raduj se, Maria, milosti plná, Uzdravení nemocných.

Kondak 12

Ani svou milostí ani štědrostí, Milosrdná Vládkyně, neopouštíš žádného z pravověrných křesťanů, neboť trpícím daruješ záchranu, ukřivděným záštitu, nemocným uzdravení a všem potřebným vyslyšení modliteb. Proto s vděčností oslavujeme tvou laskavost a voláme: Aleluja.

Ikos 12

Svým nehodným služebníkům, Panenská Vládkyně, prokázala jsi nezměrné milosrdenství, a proto skláníme před tvým obrazem svá kolena a voláme: vypros nám, aby ukončení našeho života bylo křesťanské, bez bolesti a zahanbení, a aby pod tvou ochranou obstáli na posledním soudu Kristově ti, kteří zpívají:

Raduj se, Maria, neboť svou přímluvou ze zoufalství pozvedáš.

Raduj se, Maria, neboť svou přímluvou pouta hříchu rozvazuješ.

Raduj se, Maria, neboť svou přímluvou spravedlivý hněv Boží odvracíš.

Raduj se, Maria, neboť svou přímluvou náš pozemský život provázíš.

Raduj se, Maria, neboť svou přímluvou nás z nebezpečí zachraňuješ.

Raduj se, Maria, neboť svou přímluvou nás v hodině smrti potěšuješ.

Raduj se, Maria, neboť svou přímluvou nás na křídla Božího uzdravení pokládáš.

Raduj se, Maria, neboť svou přímluvou nám brány věčnosti otevíráš.

Raduj se, Maria, neboť svou přímluvou nám věčnou blaženost vyprošuješ.

Raduj se, Maria, neboť svou přímluvou nepřátele církve zahanbuješ.

Raduj se, Maria, neboť svou přímluvou nás v čase zkoušek ochraňuješ.

Raduj se, Maria, neboť svou přímluvou naše dobré skutky posvěcuješ.

Raduj se, Maria, milosti plná, Uzdravení nemocných.

Kondak 13

Chvályhodná Vládkyně, přijmi milostivě naši skromnou modlitbu a vysvoboď nás ze sítí odvěkého nepřítele, uzdrav nás z neduhů těla i duše, uchraň nás od náhlé smrti a otevři nám brány nebeského království, abychom mohli spolu s tebou a všemi svatými na věky opěvovat spasitelnou dobrotivost tvého Syna a s vděčností zpívat: Aleluja.

Modlitba

Matko Boží, naše Přesvatá Vládkyně, Královno nebeských mocností a Koruno všech svatých, své hlavy a šíje skláníme před tebou, která na tomto milostném obrazu přinášíš vytoužené uzdravení nemocnému klerikovi Vincentovi, a pokorně tě vzýváme jako mocnou zastánkyni a ochránkyni lidského pokolení: jako jsi kdysi přispěchala na pomoc svému služebníkovi, tak i nyní uzdrav naše duše i těla, která se souží ranami hříchu a převelice trpí mnohými bolestmi. Vysvoboď nás ode všeho zármutku, nebezpečí, hněvu, nouze a věčného utrpení. Uchraň naši víru před zhoubnými omyly a pochybnostmi a před smrtelnými léčkami neviditelných nepřátel. Vypros nám, aby ukončení našeho života bylo křesťanské, bez bolesti a zahanbení. Kéž na tvou přímluvu obstojíme při posledním soudu Kristově jako ti, kteří stojí po jeho pravici, a uslyšíme jeho blažený hlas: „Pojďte, požehnání mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa.“  Amen.

Závěr
K: Nejvyšší moudrost.
L: Ctihodnější jsi nad cheruby a neporovnatelně slavnější nad serafy, bez porušení jsi porodila Boha slovo: pravá Bohorodičko, velebíme tě.
L: Ve jménu Pánově požehnej, otče.

K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, který pro naši spásu uzdravuje neduhy našeho těla a duše, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.