Akathist ke svatému archandělu Rafaelovi

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Kondak 1

Tebe, archanděli Rafaeli, Bůh mezi nebeským vojskem vyvolil, abys sloužil lidskému rodu jako lékař rozličných neduhů a jeho horlivý přímluvce. Proto tě prosíme, abys vysvobodil ode všeho soužení, nouze a nemocí každého, kdo ti s vírou a láskou zazpívá: Raduj se, archanděli Boží Rafaeli, lékaři našich neduhů a horlivý náš přímluvce.

Ikos 1

Archandělé, andělé i všechny nebeské mocnosti, které stojí před trůnem Přesvaté Trojice, bez ustání oslavují Stvořitele nebe i země. Spolu s nimi i ty, slavný archanděli Rafaeli, písněmi chval opěvuješ Všemohoucího a přimlouváš se za nás, a proto voláme:

Raduj se, neboť před trůnem Přesvaté Trojice stojíš.

Raduj se, neboť se všemi mocnostmi nebeskými Bohu trojsvatou píseň zpíváš.

Raduj se, neboť bez ustání svými skutky vůli Boží naplňuješ.

Raduj se, neboť tebe Bůh ke službě lidem poslal.

Raduj se, archanděli Boží Rafaeli, lékaři našich neduhů a horlivý náš přímluvce.

Kondak 2

Očima víry jsme spatřili moc a velikost Boží, která se projevuje skrze tvou jasnou ikonu, archanděli Rafaeli. A ačkoliv jsme hříšní a nehodní tvorové, s láskou a vděčností se skláníme před naším Spasitelem a se všemi svatými anděly mu zpíváme: Aleluja.

Ikos 2

Rozum čistý a oproštěný od všech hříšných vášní nám vypros, archanděli Rafaeli, a nenechávej nás bez své ochrany v boji s pokušeními tohoto světa, abychom osvobozeni ze všeho soužení mohli s duchovní radostí volat:

Raduj se, netělesný vojíne krále nebeského.

Raduj se, lékaři nemocných a ochránce putujících.

Raduj se, Boží služebníku, jenž činíš vůli svého Pána.

Raduj se, neboť od Boha jsi přijal poslání i moc lidem pomáhat.

Raduj se, archanděli Boží Rafaeli, lékaři našich neduhů a horlivý náš přímluvce.

Kondak 3

Planeš nezdolnou horlivostí pro Pána, archanděli Rafaeli, a proto pomoz i nám, abychom překonali všechny nástrahy nepřítele, jež nás od Boha odvádí, a s láskou mu sloužili a se zbožností bez ustání zpívali: Aleluja.

Ikos 3

Nalezli jsme v tobě velikého pomocníka a silného protivníka nepřátelských mocností, a proto tě prosíme, archanděli Rafaeli, abys zůstal naším ochráncem na všech cestách našeho života, abychom s neutichajícími hlasy mohli bez ustání volat:

Raduj se, neboť v rychle plynoucím času našeho života nám se vším pomáháš.

Raduj se, neboť naše kroky na cestu spásy obracíš.

Raduj se, neboť zachovávat Boží přikázání nás učíš.

Raduj se, neboť před hříchem a zlem nás ochraňuješ.

Raduj se, archanděli Boží Rafaeli, lékaři našich neduhů a horlivý náš přímluvce.

Kondak 4

Z bouří soužení a pokušení nás zachraňuješ, náš Bohem darovaný průvodce, a neopouštíš nás ani ve chvílích zkoušek a nemocí, jež nás pro naše nepravosti sužují. Proto ti děkujeme za prokázaná dobrodiní a našemu Bohu, prameni všech milostí, zpíváme: Aleluja.

Ikos 4

Když jsme vyslechli zvěst o dobrodiních, která jsi lidskému rodu prokazoval, archanděli Rafaeli, prosíme tě, abys byl stálým pomocníkem na naší pozemské pouti a průvodcem do království nebeského, abychom ti mohli s písněmi chval volat:

Raduj se, náš ochránce a přímluvce.

Raduj se, náš milostivý zastánce.

Raduj se, náš rychlý pomocníku.

Raduj se, neboť spolu s archandělem Michaelem, Gabrielem, Urielem, Selafielem, Jehudielem, Barachielem a Jeremielem bez ustání Boží Trojici oslavuješ.

Raduj se, archanděli Boží Rafaeli, lékaři našich neduhů a horlivý náš přímluvce.

Kondak 5

Hvězdou, jež ukazuje správný směr, stal ses Tobiášovi, když jej otec poslal na dalekou cestu do svého rodiště. Tehdy jsi nebyl jen jeho věrným přítelem, ale i podivuhodným lékařem. Vždyť jsi mu přikázal, aby ulovil rybu, vyňal z ní srdce, játra i žluč, a aby to vložil na žhavý popel z kadidla. Tak jsi od mladé dívky odehnal démona zhoubce a jeho otce jsi uzdravil ze slepoty. Proto za tvé dobrodiní s vděčností Bohu zpíváme: Aleluja.

Ikos 5

Poznali jsme, s jakou starostlivostí jsi provázel Tobiáše, a proto tě prosíme, abys nám pomáhal v bouřích života a chránil nás před útoky nepřátel viditelných i neviditelných, abychom ve zdraví, pokoji a ctnosti prožili zbývající dny našeho života, oslavovali našeho nebeského Otce a k tobě, archanděli Rafaeli, volali:

Raduj se, věrný příteli a průvodce.

Raduj se, moudrý a dobrý rádce

Raduj se, neboť bezpečnou cestu jsi Tobiášovi nalezl.

Raduj se, neboť podle tvého slova se i rybí vnitřnosti staly lékem uzdravujícím.

Raduj se, archanděli Boží Rafaeli, lékaři našich neduhů a horlivý náš přímluvce.

Kondak 6

Celý křesťanský svět vyznává, že sloužíš lidskému rodu, archanděli Rafaeli, jako zvěstovatel Božího soudu a věrný přímluvce. Proto vzdáváme Bohu díky, že se ve svém milosrdenství rozhodl poslat nám na pomoc tak horlivého zastánce a zpíváme: Aleluja.

Ikos 6

Zvěstoval jsi Tóbitovi vůli Boží, když ses před ním zjevil jako mladík a nabídl ses mu za průvodce jeho syna na daleké pouti. A když jsi vykonal všechny Boží příkazy a doprovodil jsi chlapce ve zdraví a bez úhony domů, navrátil ses zpět do nebeských příbytků k tomu, který tě vyslal na zemi, a proto s láskou voláme:

Raduj se, neboť opuštěné a bezradné cestou života věrně provázíš.

Raduj se, neboť se u Boha za nemocné a trpící přimlouváš.

Raduj se, neboť před trůn Všemohoucího naše modlitby přinášíš.

Raduj se, neboť svými modlitbami od nás spravedlivý hněv Boží odvracíš.

Raduj se, archanděli Boží Rafaeli, lékaři našich neduhů a horlivý náš přímluvce.

Kondak 7

Bůh, který zná lidská srdce, zatoužil, aby každý člověk došel spásy a poznání pravdy, a tak poslal své anděly, aby lidem podle svého poslání sloužili. Tobě, archanděli Rafaeli, pak svěřil moc uzdravovat neduhy těla i duše a doprovázet putující. Proto za tvou pomoc s vděčností oslavujeme milosrdného Boha a slovy andělskými zpíváme: Aleluja.

Ikos 7

Podivuhodně nám Pán zjevuje, že lidský život není dílem náhody, ale že jej pevně drží ve své pravici. Nespočet milostí nám prokazuje i skrze tebe, archanděli Rafaeli, a proto mu vzdáváme díky a k tobě voláme:

Raduj se, nepřemožitelný ochránce křesťanů.

Raduj se, nezdolný vítězi nad nepřáteli Božími.

Raduj se, neboť věřícím radost od trůnu Božího přinášíš.

Raduj se, neboť nevěřící na stezku spravedlnosti a pravdy přivádíš.

Raduj se, archanděli Boží Rafaeli, lékaři našich neduhů a horlivý náš přímluvce.

Kondak 8

Svědkem veliké Boží moci se stal Tobijáš, když podle tvého slova, archanděli Rafaeli, vyhnal vůní kadidla ze Sáry zlého ducha. Proto se s údivem, bázní a vděčností skláníme před Bohem naším Spasitelem a s důvěrou voláme: Aleluja.

Ikos 8

Jako neochvějný průvodce jsi již mnohé přivedl na cestu spásy, archanděli Rafaeli, pomoz i nám a chraň před nástrahami odvěkého nepřítele i před pokušením hříchu ty, kteří k tobě volají:

Raduj se, neboť tichou radost do srdce vkládáš.

Raduj se, neboť lítostí naše duše naplňuješ.

Raduj se, náš věrný průvodce.

Raduj se, náš rychlý pomocníku.

Raduj se, archanděli Boží Rafaeli, lékaři našich neduhů a horlivý náš přímluvce.

Kondak 9

Vděčností se naplnila ústa všech pozemšťanů, jimž jsi, archanděli Rafaeli, rychle na pomoc přispěchal. Vždyť poznali, že jako horlivý přímluvce za nás před trůnem Přesvaté Trojice bez ustání zpíváš: Aleluja.

Ikos 9

Ani učení řečníci nemohou vystihnout tvou slávu na nebesích, archanděli Rafaeli, když s plamennými zástupy nebeských mocností stojíš před strašným trůnem Krále králů a Vládce vládců a jménem svých ctitelů vzýváš jeho laskavost a milosrdenství. Proto se alespoň s bázní, pokorou a vděčností osmělujeme volat:

Raduj se, věrný služebníku Boží, jenž lidem vůli Boží zvěstuješ.

Raduj se, andělský vojevůdce, jenž i pokolení lidské k Bohu přivádíš.

Raduj se, neboť lidský rozum svými radami osvěcuješ.

Raduj se, neboť své ctitele z léček a soužení vysvobozuješ.

Raduj se, archanděli Boží Rafaeli, lékaři našich neduhů a horlivý náš přímluvce.

Kondak 10

Všem, kdo touží po spáse, stal ses mocným pomocníkem, archanděli Rafaeli, a proto nás ochraňuj před smrtelnými hříchy, které nás zbavují Boží milosti, abychom vysvobozeni z nepřátelských tenat mohli s čistým srdcem našemu Bohu zazpívat: Aleluja.

Ikos 10

Nezdolnou pevnost a bezpečnou hradbu nalezl v tobě každý, kdo hledal tvou pomoc, archanděli Rafaeli, a proto nás shromáždi pod ochrannou svých křídel a střez nás před útoky nepřátel viditelných i neviditelných, abychom mohli na všech místech našeho života s vděčností volat:

Raduj se, neboť naše modlitby před Bohem přednášíš.

Raduj se, neboť naše neduhy tělesné i duševní léčíš.

Raduj se, neboť s velikou Boží mocí útoky našich nepřátel odrážíš.

Raduj se, neboť ze všech nástrah ďábelských nás zachraňuješ.

Raduj se, archanděli Boží Rafaeli, lékaři našich neduhů a horlivý náš přímluvce.

Kondak 11

Spolu s nebeskými zástupy bez ustání Přesvaté Trojici zpíváš: „Svatý, svatý, svatý Pán Bůh zástupů. Plna jsou nebesa i země tvé slávy.“ Pomoz i nám na zemi, abychom s čistým srdcem Trojjedinému Bohu zpívali: Aleluja.

Ikos 11

Spočinuli jsme spánkem hříchu a nyní se chvějeme strachem, abychom s rozžatými lampami stihli přivítat nebeského Ženicha, až naposled přijde na tento svět. Proto nám pomoz, archanděli Rafaeli, aby nás znovu nezlákal sen hříchu a my mohli jako účastníci svatební hostiny bez zahanbení volat:

Raduj se, neboť slabé mocí Boží milosti posiluješ.

Raduj se, neboť zoufající světlem naděje občerstvuješ.

Raduj se, neboť trpící a bezradné svou útěchou potěšuješ.

Raduj se, neboť pochybující v jistotě víry povzbuzuješ.

Raduj se, archanděli Boží Rafaeli, lékaři našich neduhů a horlivý náš přímluvce.

Kondak 12

Od Boha jsi obdržel moc léčit rozličné lidské neduhy a rány, archanděli Rafaeli, proto i nás vysvoboď ze všech našich nemocí, abychom mohli spolu s tebou Bohu s jásotem zpívat: Aleluja.

Ikos 12

Opěvujeme tvé zázračné skutky a děkujeme ti za tvou ochranu i přímluvu. A jako při nás stojíš při našem pozemském putování, neopouštěj nás ani před strašným soudem Kristovým, abychom bez úhony dosáhli nebeského království, kde bychom mohli volat:

Raduj se, neboť svou vřelou přímluvou nám křesťanské zesnutí vyprošuješ.

Raduj se, neboť v hodinu smrti naší nás před démony ochraňuješ.

Raduj se, neboť se nás před strašným soudem Kristovým zastáváš.

Raduj se, neboť veškerou naši naději k Trojjedinému Bohu upínáš.

Raduj se, archanděli Boží Rafaeli, lékaři našich neduhů a horlivý náš přímluvce.

Kondak 13

Přeslavný archanděli Rafaeli, přinášíme ti píseň díkůvzdání za tvé podivuhodné skutky, jimiž sloužíš lidskému rodu, a prosíme tě: shromáždi nás pod svými netělesnými křídly a přimlouvej se za nás u Krista našeho Boha, aby nám daroval pokojnou a křesťanskou smrt, zachránil nás z věčného utrpení a dovolil nám vstoupit do nebeského království, kde bychom spolu s tebou i se všemi svatými mohli našemu Spasiteli zpívat: Aleluja.

Modlitba

Svatý archanděli Rafaeli, tobě všemohoucí Bůh svěřil poslání provázet poutníky, přinášet uzdravení nemocným a osvobozovat posedlé. Proto se skláníme před jeho nekonečným milosrdenství a prosíme tě, abys podle jeho svaté vůle přivedl naše kroky na cestu spásy, vyprosil nemocným uzdravení duše i těla a chránil nás před nástrahami odvěkého nepřítele, abychom po tomto pozemském putování směli v nebeském království s vděčnou radostí oslavovat svaté, slavné, nejctihodnější a vznešené jméno, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Závěr

K: Nejvyšší moudrost.

L: Ctihodnější jsi nad cheruby a neporovnatelně slavnější nad serafy, bez porušení jsi porodila Boha Slovo: pravá Bohorodičko, velebíme tě.

L: Ve jménu Pánově požehnej, otče.

K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, s přispěním všech ctihodných nebeských beztělesných mocností, na přímluvu svatých ctihodných a veškeré slávy hodných apoštolů, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.

L: Amen.