Akathist ke svatému prvomučedníkovi a archidiakonovi Štěpánovi

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Kondak 1

Mezi mnoha učedníky našeho Pána a Spasitele byl jsi pro svou víru a moudrost vyvolen jako první diakon Kristův a vkládáním rukou apoštolských byl jsi pověřen ke službě vdovám a sirotkům. Věrně jsi plnil přikázání lásky mezi potřebnými a svou oddanost Kristu dosvědčil i smrtí mučednickou. A když nyní s odvahou stojíš před tváří Páně, pros jej, aby odvrátil smrtelné rány tělesných i duchovních soužení od těch, kteří ti s láskou zpívají: Raduj se, Kristův prvomučedníku a archidiakone Štěpáne.

Ikos 1

Tvá andělská čistota, serafínská láska a nezdolná víra ve všemohoucnost Boží učinila z tebe, svatý Štěpáne, vyvolený stánek a příbytek Ducha Svatého. Proto se všichni věřící sklání před příkladem tvých skutků a s pokorou volají:

Raduj se, pravý učedníku Krista Ježíše.

Raduj se, apoštolům rovný učiteli.

Raduj se, Duchem Svatým naplněný.

Raduj se, milostí Boží obdařený.

Raduj se, neboť nad svět sis Pána zamiloval.

Raduj se, neboť pro něj jsi všechno opustil.

Raduj se, neboť nebeské království jsi darem přijal.

Raduj se, neboť o zabezpečení svého života ses nestrachoval.

Raduj se, příteli andělů.

Raduj se, dobrý vojíne Krále nebeského.

Raduj se, pravý Kristův služebníku.

Raduj se, od mládí dobrý a věrný dělníku.

Raduj se, Kristův prvomučedníku a archidiakone Štěpáne.

Kondak 2

Spatřil jsi velekněze Annáše, Kaifáše, Jana a Alexandra i ostatní, kteří z rodu velekněžského pocházeli, jak před svůj proradný soud předvolali apoštoly Kristovy, a tak ses stal svědkem hněvu, jímž proti učedníkům Pánovým zahořeli. Tehdy ses ve svém srdci rozhodl vykročit po stopách apoštolských, abys pro Pána snášel příkoří a na věky mu zpíval: Aleluja.

Ikos 2

Bůh osvítil tvůj rozum, podivuhodný prvomučedníku Štěpáne, a proto jsi jasně pochopil, že víra v Krista všechny volá, aby v jeho jménu příkoří a rány od kněží a vladařů snášeli a soudy v synagogách a shromážděních podstupovali. Tak jsi byl připraven všechna muka pro Krista přijmout, a proto oslavujeme tvou památku a voláme:

Raduj se, neboť sis od mladosti čistým srdcem Boha zamiloval.

Raduj se, neboť po něm jediném jsi ve svém životě toužil.

Raduj se, neboť andělskou čistotu sis osvojil.

Raduj se, neboť nečistotou tohoto světa ses neposkvrnil.

Raduj se, neboť v modlitbách jsi vytrval.

Raduj se, neboť soužení jsi trpělivě snášel.

Raduj se, neboť pro jméno Kristovo ses na pronásledování připravoval.

Raduj se, neboť množstvím soužení sis cestu do království nebeského otevřel.

Raduj se, neboť i nám v rozličných strastech pomáháš.

Raduj se, neboť nás před těžkým pokušením ochraňuješ.

Raduj se, neboť u trůnu Pánova se za nás přimlouváš.

Raduj se, neboť prosby za nás hříšné Pánu předkládáš.

Raduj se, Kristův prvomučedníku a archidiakone Štěpáne.

Kondak 3

Silou z nebes provázený oddal ses dobrému dílu, slavný vojíne Kristův, když ses připravil vydat svědectví svou smrtí za Krista Spasitele, jemuž jsi z hloubi svého srdce zazpíval: Aleluja.

Ikos 3

Zatoužil jsi, svatý Štěpáne, sloužit Pánu bohatstvím darů, jimiž tě obdařil. Tak ses před celou církví Boží zaskvěl jako dobrý učedník Kristův, a proto tvou odhodlanost s vděčností opěvujeme a voláme:

Raduj se, dobrá ratolesti vinohradu Kristova.

Raduj se, neboť mocí Kristovou jsi hojné plody přinesl.

Raduj se, neboť kráčet cestou Pánovou ses pevně rozhodl.

Raduj se, neboť za pravdu Kristovu ses pokorně vydal.

Raduj se, stánku Ducha Svatého.

Raduj se, neboť život Kristův jsi věrně následoval.

Raduj se, neboť slovo Kristovo jsi ve svém srdci uchoval.

Raduj se, neboť svými ústy jsi Boha v Nejsvětější Trojici vyznal.

Raduj se, studnice Boží moudrosti.

Raduj se, neboť z tvého nitra potoky živé vody vytryskly.

Raduj se, neboť proudy této vody hojně ke spáse posloužily.

Raduj se, neboť tě Pán svou moudrostí naplnil.

Raduj se, Kristův prvomučedníku a archidiakone Štěpáne.

Kondak 4

Bouře neklidu snesla se na prvotní církev Kristovu, když Řekové počali hořekovat proti Židům, že každodenní službu jejich vdovám zanedbávají. Ty jsi však, svatý otče Štěpáne, důvěřoval moudrosti apoštolů, a proto jsi Bohu čistými svými ústy zazpíval: Aleluja.

Ikos 4

Když svatí apoštolové vyslechli stížnost Řeků, svolali veliké množství svých učedníků a pravili: „Nebylo by správné, abychom zanedbávali Boží slovo a sloužili při stole.“ Tehdy věřící spatřili tvou věrnost a lásku vůči apoštolům a takto tě, svatý Štěpáne, oslovili:

Raduj se, dobrý žáku učení apoštolského.

Raduj se, neboť láskou k apoštolským kázáním se tvůj duch posiloval.

Raduj se, neboť každému slovu apoštolskému jsi oddaně naslouchal.

Raduj se, neboť sis apoštolů jako stavitelů církev Kristovy považoval.

Raduj se, neboť ústy Kristovými jsi apoštoly nazval.

Raduj se, neboť správce Božích tajemství jsi v nich spatřoval.

Raduj se, neboť jako svědkům Slova a služebníkům Kristovým jsi jim důvěřoval.

Raduj se, neboť proti apoštolskému učení ses nikdy nepozvedal.

Raduj se, neboť jsi zvěstoval, že církev Kristova byla do rukou apoštolských svěřena.

Raduj se, neboť apoštolskou jsi ji nazval.

Raduj se, neboť jako sloup jsi církev Boží podpíral.

Raduj se, neboť svými slovy jsi ji okrašloval.

Raduj se, Kristův prvomučedníku a archidiakone Štěpáne.

Kondak 5

Svatí apoštolové vedení Bohem jako hvězdy nebeské obrátili se k věřícím a pravili: „Vyberte ze svého středu sedm mužů, kteří mají dobrou pověst a jsou plni Ducha a moudrosti, a my je ustanovíme pro tento úkol. My však se chceme nadále věnovat modlitbě a službě slova.“ A když tato slova svatý Štěpán uslyšel, celým srdcem se zaradoval a nejvýše moudrému Bohu zazpíval: Aleluja.

Ikos 5

Když věřící spatřili Štěpána a poznali, že je plný moudrosti, víry a Ducha Svatého, jako prvního jej vyvolili, aby přijal službu diakonskou a stal se pomocníkem apoštolským, a takto jej oslovili:

Raduj se, dobrý spolupracovníku duchovních apoštolů.

Raduj se, následovníku jejich života strastného.

Raduj se, neboť o Řeky i Židy jsi se stejnou láskou pečoval.

Raduj se, neboť o vdovy ses moudře staral.

Raduj se, horlivý kazateli lásky Kristovy.

Raduj se, neboť slovem Božím jsi všem sloužit zatoužil.

Raduj se, neboť hladové jsi sytil a nahé odíval.

Raduj se, neboť nohy světců i hříšníků jsi omýval.

Raduj se, milující otče dětí opuštěných.

Raduj se, zastánce nuzných.

Raduj se, těšiteli plačících.

Raduj se, přímluvce umírajících.

Raduj se, Kristův prvomučedníku a archidiakone Štěpáne.

Kondak 6

Zvěstovatelem pravdy Kristovy slovem i skutkem ses stal, svatý prvomučedníku Štěpáne, když se svatí apoštolové pomodlili a na tebe i tvé druhy své ruce vložili. Tehdy se Boží slovo počalo stále více šířit a počet učedníků v Jeruzalémě velmi rostl. Také velké množství kněží poslechlo a víru přijalo, a proto jsi spolu se všemi diakony zazpíval: Aleluja.

Ikos 6

Nad slunce jasněji zazářilo slovo tvého kázání, svatý archidiakone Štěpáne, neboť jsi plný víry a moci činil veliké divy a znamení mezi lidmi, kteří díky tobě poznávali Krista ukřižovaného, a proto ti s úctou vděčnými ústy chválu vzdávali a volali:

Raduj se, plamenný zvěstovateli evangelia Kristova.

Raduj se, podivuhodný divotvůrce.

Raduj se, moudrý zvěstovateli Božích tajemství.

Raduj se, jasná lampo Ducha Svatého.

Raduj se, neboť lest židovskou jsi odhalil.

Raduj se, neboť klanět se Nejsvětější Trojici jsi nás naučil.

Raduj se, neboť píseň serafínů jsi ke slávě Boží Trojice rozumem, srdcem i ústy zazpíval.

Raduj se, neboť z nového lidu Božího jsi účastníky milosti Ducha Svatého učinil.

Raduj se, zlatoústý učiteli.

Raduj se, neúnavný kazateli.

Raduj se, důstojný dědici království Božího.

Raduj se, náš slavný přímluvce.

Raduj se, Kristův prvomučedníku a archidiakone Štěpáne.

Kondak 7

Zatoužil jsi pravdu Kristovu zvěstovat všem Židům, jako lidu z celé země Bohem vyvolenému, jemuž byla slova Boží dobře známá. Tehdy jsi však, svatý apoštole Štěpáne, vstoupil do pře s muži ze synagogy propuštěnců z Kyrény, Alexandrie, Kilikie a Asie. Ale když jsi je s pomocí Ducha moudrosti rozumností svých slov přemohl, Spasiteli světu jsi vítězně zazpíval: Aleluja.  

Ikos 7

Když tví nepřátelé, veliký prvomučedníku Štěpáne, novou milost a moc tvých slov spatřili a nedokázali obstát před pravdou Kristovou, navedli několik mužů, aby prohlásili: „Slyšeli jsem ho, jak mluví rouhavé řeči proti Mojžíšovi a proti Bohu.“ Tak pobouřili lid, starší i učitele Zákona a pak se tě chopili, aby tě před proradnou veleradu přivedli. My jsme však poznali, že tě k soudu neprávem vedou, a proto s lítostí voláme:

Raduj se, nebojácný kazateli víry Kristovy.

Raduj se, neboť svůj národ jsi přivést ke Kristu zatoužil.

Raduj se, neboť všechno nepravdivé poznání svého národa jsi odhalil.

Raduj se, neboť odpůrcům pravdy Boží jsi ústa uzavřel.

Raduj se, obhájce víry pravé.

Raduj se, neboť křivé svědky jsi zahanbil.

Raduj se, neboť Duchem moudrosti a rozumnosti jsi je poučil.

Raduj se, neboť nepřítele naší spásy jsi přemohl.

Raduj se, nezdolný Kristův mučedníku.

Raduj se, neboť před soudem jsi pro Krista radostně příkoří podstoupil.

Raduj se, neboť pro Pána Ježíše jsi bezpráví trpělivě snášel.

Raduj se, neboť pro jeho jméno jsi rouhání i pomluvy přijal.

Raduj se, Kristův prvomučedníku a archidiakone Štěpáne.

Kondak 8

Neobyčejný pohled otevřel se před zraky nevěřících služebníků zloby satanovy, když hleděli na mladého a svatého Štěpána při svém proradném shromáždění. Vždyť všichni, kdo seděli ve veleradě, viděli, že se jeho tvář tváři anděla podobá. My však věříme v Pána, jenž důstojností své svaté zdobí, a tak andělským světlem jiskřivě ozářil i velikého apoštola a prvomučedníka Štěpána, a proto s radostí našemu Spasiteli zpíváme: Aleluja.

Ikos 8

Láskou ke Kristu jsi planul, svatý prvomučedníku Štěpáne, a proto ses nezalekl proradné velerady židovské ani jejich lstivých otázek, ale pamatoval jsi na slova svého Pána a Spasitele, jenž pravil: „Budou vás vydávat synagógám a do vězení, budou vás předvádět před krále a vladaře pro mé jméno. Ale nepřipravujte se předem, jak se hájit. Vždyť já vám dám výmluvnost i moudrost, které nedovedou odolat ani odporovat žádní vaši protivníci, neboť už nebudete mluvit vy, ale Duch Svatý.“ Proto i my povzbuzeni tvým příkladem hledíme do tvé andělské tváře a svými nečistými ústy se smělostí voláme:

Raduj se, andělským světlem ozářený.

Raduj se, ohněm Boží milosti naplněný.

Raduj se, moudrý vyznavači evangelia Kristova.

Raduj se, zvěstovali nevýslovné Boží milosti.

Raduj se, krotká ovce vlkům vydaná.

Raduj se, neboť na nespravedlivém soudu ses nevinnému Beránku Božímu připodobnil.

Raduj se, neboť jasem své tváře jsi své soudce ozářil.

Raduj se, neboť krutost jejich srdcí jsi odhalil.

Raduj se, statečný služebníku Kristův.

Raduj se, chválo a počátku ctnostných mučedníků.

Raduj se, mocná naděje všem, kdo se k tobě utíkají.

Raduj se, nezdolná naděje nespravedlivě odsouzených.

Raduj se, Kristův prvomučedníku a archidiakone Štěpáne.

Kondak 9

Všechny zástupy andělské se nad tebou zaradovaly, svatý prvomučedníku Štěpáne, neboť jsi nad lstivou otázkou veleknězovou nemlčel, ale Duchem Svatým vedený horlivě jsi vyznal svou lásku k zákonu Božímu. Tehdy jsi proroka Mojžíše, zákon i chrám jeruzalémský oslavil, a tak jsi všechny věřící naučil jedinému Bohu Starého i Nového zákona na věky zpívat: Aleluja.

Ikos 9

Zahanbil jsi, svatý prvomučedníku Štěpáne, ty, kteří nad zákon Boží a Mojžíše důvěřovali více prázdným výrokům mudrců bláhových, neboť všichni, kdo se v synagoze shromáždili, poznali, jak nepravdivé bylo jejich obvinění. Vždyť ty sám jsi přede všemi vyznal chválu zákonu Božímu i spravedlivým, kteří se v jeho stínu ke slávě Boží namáhali, a tak jsi nás naučil ctít Starý zákon jako pravé slovo Boží, a proto voláme:

Raduj se, ctiteli všech slov Starého zákona.

Raduj se, neboť zákon, který ke Kristu všechny děti přivádí jsi dobře objasnil.

Raduj se, neboť víru patriarchy Abraháma, Izáka a Jákoba, jako poslušných služebníků Božích, jsi odvážně vyjevil.

Raduj se, neboť soužení Josefovo i jeho moudrost jsi krásně oslavil.

Raduj se, neboť těžké i hořké otroctví svého národa v Egyptě jsi živě přiblížil.

Raduj se, neboť modlitby, strasti a úsilí Mojžíšovo pro vysvobození národa izraelského jsi důstojně zvelebil.

Raduj se, neboť proroctví Mojžíšovo o Kristu jsi proradnému shromáždění vhodně vyložil.

Raduj se, neboť jeho výstup na horu sionskou i zjevení Boží jsi pěkně osvětlil.

Raduj se, neboť poslušnost Mojžíšovu při tvorbě schrány jsi náležitě ukázal.

Raduj se, neboť námahu Jozuovu i Davidovu jsi pravdivě popsal.

Raduj se, neboť moudrost Šalomounovu jsi krásně opěval.

Raduj se, dobrý a poslušný služebník Boží.

Raduj se, Kristův prvomučedníku a archidiakone Štěpáne.

Kondak 10

Zatoužil jsi po spáse všech synů Izraele, a proto jsi, svatý prvomučedníku Štěpáne, jasně učil ty, kteří se v synagogách shromažďovali, že všichni proroci a spravedliví Starého zákona slovy i skutky Krista zvěstovali. Tak jsi je k víře v našeho Pána přiváděl, aby i Židé spolu se všemi národy z hlubin svého srdce vzývali Pána pro nás ukřižovaného a zpívali: Aleluja.

Ikos 10

Mocnou hradbou vyznavačů evangelia Kristova ses stal, svatý prvomučedníky a archidakone Štěpáne, neboť jsi ve lstivém shromáždění bez bázně zvěstoval Krista, jenž byl nespravedlivě ukřižován, a tak jsi ničemnost všech vrahů Pánových odhalil. Proto se tvé nesmírné smělosti podivujeme a spolu se všemi křesťanskými národy voláme:

Raduj se, neboť viny velerady jsi bez bázně odkrýval.

Raduj se, neboť Krista jsi tomuto shromáždění směle ohlašoval.

Raduj se, neboť konec chrámu jeruzalémského jsi jasně zvěstoval.

Raduj se, neboť židy, jež v Krista neuvěřili, jsi tvrdošíjnými nazval.

Raduj se, neboť v tomto shromáždění jsi srdce a uši neobřezané spatřil.

Raduj se, neboť jako odpůrce Ducha Svatého jsi je odhalil.

Raduj se, neboť za vrahy proroků jsi jejich otce označil.

Raduj se, neboť ze smrti Kristovy jsi Annáše i Kaifáše obvinil.

Raduj se, neboť za zradu Pánovu jsi celou veleradu odsoudil.

Raduj se, neboť k zachovávání zákona andělského jsi je přivést zatoužil.

Raduj se, neboť hřích svého lidu jsi odhaloval.

Raduj se, neboť k pokání jsi svůj lid vyzýval.

Raduj se, Kristův prvomučedníku a archidiakone Štěpáne.

Kondak 11

Písně chval přijmi z našich prostých úst, podivuhodný mučedníku a apoštole Štěpáne, neboť naplněn Duchem Svatým jsi k nebi pohleděl a mocným hlasem jsi zvolal: „Vidím nebesa otevřená a Syna člověka, jak stojí po Boží pravici.“ Proto se před obrazem tvého vidění skláníme a Pánu, který pohledem své svaté sytí, zpíváme: Aleluja.

Ikos 11

Zahanbení židé nesnesli pohled na tvou světlonosnou tvář, ani nedokázali naslouchat tvému radostnému hlasu, jímž jsi zvěstoval slávu toho, který pro spásu rodu lidského na zemi sestoupil. Tehdy se ve svých srdcích rozlítili, zuby proti tobě skřípali a zuřivě se na tebe vrhli. Potom tě, blažený Štěpáne, vyvedli za město, aby tě ukamenovali. I my tě, přeslavný Kristův mučedníku, provázíme na místo tvé smrti, oslavujeme tvou odvahu a voláme:

Raduj se, první mezi mučedníky, neboť krví jsi svou víru v Krista ukřižovaného dosvědčil.

Raduj se, neboť svou krví jsi zemi posvětil.

Raduj se, neboť svou smrtí mučednickou jsi i samotné apoštoly předběhl.

Raduj se, neboť tisíce a statisíce mučedníků jsi slavnému jménu Kristovu přivedl.

Raduj se, lampo přejasná, nestvořeným světlem Božím osvícená.

Raduj se, neboť světlem svých muk jsi zazářil.

Raduj se, neboť touto září nám cestu ke Kristu osvěcuješ.

Raduj se, neboť temnotu pochybností a neřestí světlem své víry rozháníš.

Raduj se, neboť Pána jsi následoval a jeho jho jsi slavně nesl.

Raduj se, neboť ve světlých příbytcích nebeských přebýváš.

Raduj se, neboť ze snu a spánku naše svědomí probouzíš.

Raduj se, neboť skrze tebe se jméno Kristovo zbožně oslavuje.

Raduj se, Kristův prvomučedníku a archidiakone Štěpáne.

Kondak 12

Milost Boží v tobě vpravdě přebývala, slavný apoštole a prvomučedníku Štěpáne, neboť ses při svém kamenování rozvzpomněl na Pána, který na Golgotě svého ducha do rukou Otce nebeského vložil, když jsi v modlitbě zvolal: „Pane Ježíši, přijmi mého ducha.“ Tehdy jsi sklonil svá kolena a po příkladu svého Spasitele ses za své nepřátele přimlouval: „Pane, nepřičítej jim tento hřích.“ A tak jsi se slovy zbožnými skonal. Proto oslavujeme tvé světlé zesnutí a vzdáváme chválu Otci nebeskému, že tě ze své milosti k svému Synu připodobnil a z hloubi duše zpíváme: Aleluja.

Ikos 12

Opěvujeme slavný tvůj život, odvážný prvomučedníku Kristův Štěpáne, oslavujeme tvé apoštolské dílo, s chvěním si připomínáme tvou smrt a vzýváme tě: vypros nám ducha nezdolné víry, abychom s čistým a zkroušeným srdcem planuli apoštolskou horlivostí v hlásání evangelia a pro našeho Pána a Spasitele odhodlaně snášeli rozličná příkoří, neboť k tobě s důvěrou voláme:

Raduj se, veliký Kristův apoštole.

Raduj se, pastýřů církve Kristovy vznešený příklade.

Raduj se, věrný svědku spasitelného učení.

Raduj se, plamenný horliteli slávy Boží.

Raduj se, laskavý zastánce vdov.

Raduj se, nelítostný ničiteli pomluv.

Raduj se, pohotový vyznavači pravdy Kristovy.

Raduj se, neúnavný zastánce ukřivděných.

Raduj se, zasvěcený Pánu zástupů nebeských.

Raduj se, pravý učedníku Kristova evangelia.

Raduj se, mučedníku zlobou neposkvrněný.

Raduj se, podivuhodný přímluvce svých mučitelů.

Raduj se, Kristův prvomučedníku a archidiakone Štěpáne.

Kondak 13

Veliký apoštole Kristův, prvomučedníku a archidiakone Štěpáne, přijmi tuto naši nepatrnou modlitbu, kterou ke tvé chvále přinášíme, a jako veliký učedník našeho nejmilostivějšího Spasitele nám svými přímluvami pomoz, abychom se i my stali dobrými učedníky Pánovými a na jeho věčnou slávu bez ustání pamatovali, a tak veškerému zlu v tomto životě i v životě budoucího věku unikli a po všechny věky směli spolu s tebou s radostí zpívat: Aleluja.

Modlitba

Veliký prvomučedníku Kristův, apoštole a archidiakone Štěpáne, jako věrnému Kristovu následovníku ti my hříšníci přinášíme své nehodné modlitby, neboť doufáme ve tvou přímluvu, s níž se nás před trůnem Božím zastáváš. Vždyť už za svého života na zemi jsi na sobě nesl pečeť Pána Ježíše Krista, abys jí ukazoval nejen skrytou ve svých ctnostech, znameních a zázracích, ale i zjevně na své tváři, jež zářila jako tvář anděla. Proto jsi v čase své mučednické smrti osvícený Duchem Svatým svým tělesným zrakem spatřil slávu Boží i našeho Pána Ježíše, jak stojí po Boží pravici, a po jeho příkladu jsi prosil nejen za všechny lidi, ale i za své nepřátele. A tuto pečeť milosti v sobě i nadále zachováváš, když nasloucháš každému, kdo se k tobě ve svém soužení utíká, a tak se za něj u trůnu Božího sněžně přimlouváš.

Proto, přeslavný svědku Boží, pros úpěnlivě Krista našeho Spasitele, aby nás pro svou lásku ke všem lidem a pro své nekonečné milosrdenství posiloval, abychom si jej celým svým srdcem zamilovali, jeho svatou vůli celou duší následovali, v jeho jménu všechna naše soužení a strasti snášeli a za své druhy i nepřátele se každého dne modlili, a tak dosáhli odpuštění všech svých hříchů a po tomto pozemském putování spolu s tebou vešli do věčných příbytků v nebi, neboť jemu náleží všechna sláva, čest i klanění Otci, i Synu, i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Závěr
K: Nejvyšší moudrost.
L: Ctihodnější jsi nad cheruby a neporovnatelně slavnější nad serafy, bez porušení jsi porodila Boha slovo: pravá Bohorodičko, velebíme tě.
L: Ve jménu Pánově požehnej, otče.

K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, na přímluvu svatého prvomučedníka a archidiakona Štěpána, jehož památku si dnes připomínáme, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.