Akathist ke svatým mučednicím Víře, Naději, Lásce a jejich matce Sofii

Sv. Sofie (z řečtiny Moudrost) byla zbožná vdova pocházející z Říma. Své tři dcery pojmenovala podle tří křesťanských ctností Víra (řecky Pistis), Naděje (ř. Elpis) a Láska (ř. Agapé). Když za vlády císaře Hadriána vypuklo r. 137 pronásledování křesťanů, byla zatčena i Sofie se svými dcerami. Její dcery ve věku 12, 10 a 9 let byly vydány krutému mučení, jemuž musela Sofie přihlížet. Mučitelé doufali, že ji utrpení jejích dětí zlomí a ona odpadne od víry. Ona však ve své věrnosti a odevzdanosti vůči Kristu naopak své dcery povzbuzovala k odvaze a vytrvalosti. Nakonec byly dívky sťaty mečem. Sofie pak zemřela u jejich hrobu, kde tři dny bez ustání oplakávala jejich krutou smrt. Jejich ostatky jsou uloženy v německém Elzachu. Svátek připadá na 17. září.

Pozn. překladatele: jména světic pocházejí pravděpod. z řečtiny a ve slovanských jazycích se objevují i ve tvarech Věra, Naděžda a Ljuba nebo Libuše. Při překladu tohoto akathistu jsme se rozhodli pro tvar Víra, Naděje a Láska, aby lépe vynikly slovní hříčky, s nimiž autor odkazuje na tři božské ctnosti.

Obvyklý začátek

Je-li přítomen kněz:

K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.

L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

Není-li přítomen kněz:

Pro modlitby svatých mučednic Víry, Naděje, Lásky a jejich matky Sofie, Pane Ježíši Kriste, Bože náš, smiluj se nad námi. Amen.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.

Pane, očisti nás od našich hříchů.

Vládce, odpusť nám naše nepravosti.

Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.

L: Amen.

Kondak 1

Vyvoleným služebnicím Božím Víře, Naději, Lásce a jejich moudré matce Sofii s rozechvěním přinášíme píseň chval. A vy, jež se před Kristem naším Bohem za nás se smělostí přimlouváte, proste jej za vysvobození ode všeho zármutku, hněvu, nebezpečí a nouze, abychom k vám mohli s vděčností volat: Radujte se, Víro, Naděje a Lásko spolu se svou moudrou matkou Sofií.

Ikos 1

Andělé se na nebesích zaradovali, když spatřili, že jste své blažené životy zasvětily čtení Písma svatého, odříkání, postu, modlitbě a péči o potřebné, jak vás to naučila vaše matka, abyste se staly obrazem tří božských ctností, jejichž jmény vás sama nazvala. I my se podivujeme její moudrosti, skláníme se před vaší zdrženlivostí a s úctou voláme:

Radujte se, tři rajské ratolesti v zlovolném Římě vyrostlé.

Radujte se, jednomyslné sestry třemi ctnostmi nazvané.

Radujte se, do pravé víry křesťanské moudře uvedené.

Radujte se, až do krajnosti své moudré matce poslušné.

Radujte se, ctnostnými skutky ozdobené.

Radujte se, v roucho neporušenosti oděné.

Radujte se, dědictvím království nebeského odměněné.

Radujte se, nadějí v pozemských strastech posílené.

Radujte se, božskou láskou do blaženosti života věčného provázené.

Radujte se, milostí Ducha Svatého osvícené.

Radujte se, dcery skrze moudrost Boží vychované.

Radujte se, v ctnostech víry, naděje a lásky upevněné.

Radujte se, Víro, Naděje a Lásko spolu se svou moudrou matkou Sofií.

Kondak 2

Když moudrá Sofie spatřila služebníky, kteří ji předvolali k císaři Hadriánovi, a poznala příčinu svého zatčení, sklonila se spolu se svými dcerami k modlitbě a vzývala Boha o pomoc. Potom je vzala za ruce a podobny ratolestem spleteným do věnce vykročily, aby Kristu Bohu zazpívaly: Aleluja.

Ikos 2

Vyzbrojily jste se nezdolnou odvahou, slavné Boží světice, neboť jste předstoupily před císaře Hadriána s tvářemi jasnými, zrakem veselým a srdcem statečným. A když onen vladař uzřel vaše čestné a nebojácné tváře a poznal Sofiinu moudrost, odložil svůj soud a na tři dny vás poslal k jakési zámožné ženě. Tehdy vás vaše moudrá matka dnem i nocí božskými slovy povzbuzovala, a proto vás velebíme a voláme:

Radujte se, neporušené ovečky Kristovy, neboť do věnce svatosti jste své ctnosti vetkaly.

Radujte se, ctihodné sestry, neboť víru nezdolnou, naději neutuchající a lásku nelicoměrnou jste světu zjevily.

Radujte se, neboť pro nejkrásnějšího ze synů lidských jste své krásy a mladosti nelitovaly.

Radujte se, neboť na cestu mučednictví jste se bez meškání vydaly.

Radujte se, neboť skrze svá muka pro Krista obětovaná jste svou víru vyznávaly.

Radujte se, neboť ve víře jste se vzájemně povzbuzovaly.

Radujte se, neboť svou naději jste do Krista bez váhání vložily.

Radujte se, neboť nadějí neoslabenou jste se společně posilovaly.

Radujte se, neboť svým utrpením jste účinnou lásku ke Kristu prokázaly.

Radujte se, neboť ohněm lásky jste se potěšovaly.

Radujte se, neboť slávou, bohatstvím a radostmi světskými jste ve své moudrosti pohrdly.

Radujte se, neboť vytrvat ve věrnosti Kristu až k prolití krve jste se od své moudré matky naučily.

Radujte se, Víro, Naděje a Lásko spolu se svou moudrou matkou Sofií.

Kondak 3

Božskou mocí jste byly osvíceny, Kristovy mučednice, abyste v hodinu své strastiplné smrti skutkem zjevily ctnosti svých jmen, a proto jste Bohu s pokorou zazpívaly: Aleluja.

Ikos 3

Svaté mučednice, objevily jste v sobě sloup víry, křídla naděje a oheň lásky, a tak jste s potěšením naslouchaly slovům své matky, vzájemně jste se v utrpení povzbuzovaly a s radostí jste pro Krista vykročily vstříc vytouženému mučednictví. Proto se klaníme jedinému Bohu v Trojici, oslavujeme vaši památku a voláme:

Radujte se, neboť pro život věčný jste se nad ztrátou života časného nermoutily.

Radujte se, neboť pro slávu Kristovu jste své tělo na muka vydaly.

Radujte se, neboť v drahocenných nádobách jste víru, naději a lásku Kristu darem přinesly.

Radujte se, neboť celým srdcem jste po království nebeském toužily.

Radujte se, neboť naše duše osvěcujete svou vírou.

Radujte se, neboť nás provázíte do pokojného přístavu.

Radujte se, neboť naše srdce občerstvujete sladkostí naděje.

Radujte se, neboť nás zachraňujete z hlubin beznaděje.

Radujte se, neboť naše strasti a muka na radost přeměňujete.

Radujte se, neboť naše srdce kamenná obměkčujete.

Radujte se, neboť zatemněné oči našich duší ozařujete.

Radujte se, neboť svou moudrostí nás na stezku spravedlnosti navracíte.

Radujte se, Víro, Naděje a Lásko spolu se svou moudrou matkou Sofií.

Kondak 4

Svatá Víro, udeřila na tebe bouře krutosti nelítostného mučitele, ale tebe nezvyklala. Vždyť nikdo nemůže zničit víru tvrdší nad diamant, a tak jsi všechny věřící poučila, jak mají Bohu zpívat: Aleluja.

Ikos 4

Zaradovala ses, moudrá matko Sofie, když jsi slyšela své dcery, jak před císařem bez bázně vyznávají Kristovo jméno. Vždyť jen po tom toužily, aby pro něj směly snášet muka a bolesti. Tehdy jsi Boha prosila, aby je posiloval v nadcházejícím soužení, a proto chválíme tvou odevzdanost a k první tvé dceři voláme:

Raduj se, svatá Víro, neboť pro Ježíše jsi přijala nelítostná muka.

Raduj se, neboť jako plody čistoty jsi Pánu v oběť přinesla své odřezané prsy.

Raduj se, neboť tvé rány vydaly mléko místo krve.

Raduj se, neboť na rozpálené železné lůžko položili tvé tělo.

Raduj se, neboť v rozpáleném kotli jsi nedošla úhony.

Raduj se, neboť za Krista Boha jsi před mečem sklonila svou ctihodnou hlavu.

Raduj se, neboť svou krví ses zahalila jako purpurovým pláštěm, a tak jsi předstoupila před svého nesmrtelného Ženicha.

Raduj se, neboť až do konce jsi vytrvala, a tak jsi spatřila svého milovaného Pána a Spasitele.

Raduj se, neboť naše strasti oslazuješ svou nebeskou přímluvou.

Raduj se, neboť ochlazuješ žár bolestí našich nemocí.

Raduj se, neboť nás v čase soužení označuješ znamením víry.

Raduj se, neboť nás před útokem odvěkého nepřítele ochraňuješ štítem víry.

Radujte se, Víro, Naděje a Lásko spolu se svou moudrou matkou Sofií.

Kondak 5

Jako Bohem vyvolené služebnice jste se připodobnily Spasiteli, neboť jste si celým srdcem zamilovaly Boha, a proto jste se pro něj bez meškání vydaly na smrt, abyste se na věky směly sytit pohledem na jeho božskou tvář a s vděčností mu zpívaly: Aleluja.

Ikos 5

Když soucitné sestry spatřily radost, s jakou svatá Víra snášela muka pro Krista, samy zatoužily svá těla obětovat za Pána. Tehdy císař počal zkoušet Naději, ale když poznal, že je jedné mysli se svou sestrou a že jeho snaha je neúspěšná, vydal ji na mučení. Proto Naději za takové smýšlení uctíváme jako svatou, oslavujeme ji a voláme:

Raduj se, svatá Naděje, neboť ani přes nelítostná muka jsi neztratila naději v Pána.

Raduj se, neboť své strasti jsi snášela v tichosti a bez naříkání.

Raduj se, neboť jsi statečně vytrpěla rozdírání železnými hřeby.

Raduj se, neboť v rozpálené peci ses nespálila, a proto jsi vzdávala chválu Bohu.

Raduj se, neboť smrt mečem jsi pro Krista radostně přijala.

Raduj se, neboť z tvých ran vzešla podivuhodná vůně.

Raduj se, neboť jsi ze své duše odehnala malomyslnost a zbabělost.

Raduj se, neboť jsi zachovala neochvějnou důvěru v Pána.

Raduj se, neboť i nám vyprošuješ nezdolnou vytrvalost.

Raduj se, neboť i nás povzbuzuješ ke chvále Boží.

Raduj se, neboť i nás v utrpení osvěcuješ plamenem naděje.

Raduj se, neboť jako jitřenka nám, pozemským utrpením stiženým, odhaluješ věčný pokoj.

Radujte se, Víro, Naděje a Lásko spolu se svou moudrou matkou Sofií.

Kondak 6

Sestry obdařené Boží moudrostí, připodobnily jste se apoštolům a hlasatelům Kristova evangelia, neboť svými ctnostmi jste celému světu zvěstovaly víru, naději a lásku vůči Pánu, jemuž jste s věrností zazpívaly: Aleluja.

Ikos 6

Jako slunce jsi zazářila, svatá Lásko, neboť kdo by mohl trpět za svého milovaného Pána než láska sama. Vždyť je psáno: „Silná jako smrt je láska, jíž neuhasí veliké vody a řeky nezaplaví.“ Proto se modlíme, svatá Lásko, která hoříš serafínským plamenem lásky, aby Pán na tvou přímluvu obnovil naše zatvrzelá srdce a zažehl v našem srdci světlo své lásky, abychom tě s láskou vůči Bohu a svým bližním oslavovali jako naši ochránkyni a volali:

Raduj se, svatá Lásko, neboť tvou lásku ke Kristu by neuhasily ani všechny vody světa.

Raduj se, neboť jsi pohrdla všemi lichotkami a dary císařovými.

Raduj se, neboť tvou lásku neodnesly ani proudy utrpení.

Raduj se, neboť pro Krista tě lámali v kole, byli holemi, vrtali do kostí a pálili v peci.

Raduj se, neboť jsi nám ukázala, že všechny strasti je možné radostně překonávat skrze lásku.

Raduj se, neboť jsi nám odhalila, že skrze lásku můžeme dosáhnout věčného života.

Raduj se, neboť žádné utrpení nemohlo odloučit tvou lásku od lásky Kristovy.

Raduj se, neboť svým životem jsi nám dokázala, že láska je projevem nesmrtelnosti.

Raduj se, neboť v mukách tě Bůh povzbuzoval svou silou.

Raduj se, neboť spolu s apoštolem jsi vyznala, že ani meč tě od lásky Boží nemůže oddělit.

Raduj se, neboť pro lásku ke Kristu jsi byla mečem sťata.

Raduj se, neboť svou krví pro Krista prolitou jsi v našich chladných srdcích probudila lásku.

Radujte se, Víro, Naděje a Lásko spolu se svou moudrou matkou Sofií.

Kondak 7

Když svaté panny vyšly vstříc své smrti, zatoužily se co nejdříve rozloučit s tělem, aby se brzy sjednotily s Kristem. Tehdy také svorně objaly a políbily svou matku Sofii, a tak nás poučily o síle vzájemné lásky, abychom Bohu společně zazpívali: Aleluja.

Ikos 7

Nový div nám ukázal Pán, když svou pomoc seslal pannám, jež pro jeho jméno snášely mnohá utrpení, neboť povzbuzeny vírou, nadějí a láskou statečně završily své pozemské dílo. A protože jste až do konce vytrvaly v jednomyslnosti, vyprošujte i nám nerozdělené srdce, neboť voláme:

Radujte se, neboť jedinou cestou utrpení jste kráčely k branám nebeským.

Radujte se, neboť společně jste vstoupily do paláce krále nebeského.

Radujte se, neboť vaše rány zazářily skrze Krista jako hvězdy nebeské.

Radujte se, neboť svou odvahou jste zahanbily pohanský svět.

Radujte se, neboť Pán vaši krásu poskvrněnou mukami ozdobil nebeskou krásou.

Radujte se, neboť vás před celým světem oslavil korunou vítězství.

Radujte se, neboť vás jako tři hvězdy osvítil světlem spravedlnosti.

Radujte se, neboť vaši věrnost odměnil nepomíjející láskou.

Radujte se, neboť rozháníte oblaka našich strastí.

Radujte se, neboť posilujete stižené duševním a tělesným utrpením.

Radujte se, neboť svou láskou pronikáte k našim srdcím.

Radujte se, neboť v nouzi a soužení nás potěšujete.

Radujte se, Víro, Naděje a Lásko spolu se svou moudrou matkou Sofií.

Kondak 8

Podivuhodná a nepochopitelná je odvaha, s jakou svatá Sofie hleděla na nelítostná a strašná muka svých dětí, neboť překonávala slzy svého zármutku, aby s nezdolnou vírou Bohu radostně zpívala: Aleluja.

Ikos 8

Svatá Sofie s nadějí v nebeskou odměnu své dcery moudrými slovy připravovala na útrapy mučení, ač pro svou lidskou přirozenost se její srdce svíralo úzkostí. A přeci s láskou Boží přemohla mateřskou bolest, neboť svým milovaným dcerám vyprošovala více život věčný nežli pozemský. A proto opěvujeme moudrost její mateřské lásky a voláme:

Raduj se, svatá Sofie, neboť spolu se svými dcerami jsi vyznala svaté jméno Páně.

Raduj se, neboť skrze utrpení svých dětí jsi i ty získala korunu mučednictví.

Raduj se, neboť spolu se svými dcerami jsi přijala účast na mučednické slávě Kristově.

Raduj se, neboť se slzami radosti jsi pochovala ctihodná těla svých dcer.

Raduj se, neboť po třech dnech u hrobu svých dětí jsi v Kristu spočinula spánkem smrti.

Raduj se, neboť svým srdcem jsi pro Krista snášela utrpení.

Raduj se, neboť ve svých dcerách jsi víru, naději a lásku přinesla Trojjedinému Bohu jako dar.

Raduj se, neboť skrze své dcery jsi nalezla spásu.

Raduj se, neboť jako podivuhodná matka ses zasloužila o věčnou památku svých dětí.

Raduj se, neboť za své dcery jsi Boha úpěnlivě prosila.

Raduj se, neboť i za nás se bezustání přimlouváš u životodárné Trojice.

Raduj se, neboť i nás moudře povzbuzuješ, abychom se přidrželi ctností víry, naděje a lásky.

Radujte se, Víro, Naděje a Lásko spolu se svou moudrou matkou Sofií.

Kondak 9

Všechny andělské zástupy se podivovaly nad vaším utrpením, svaté Kristovy mučednice, z vašeho příchodu se radovaly, vaše duše provázely do nebes a s vděčným jásotem Kristu Bohu zpívaly: Aleluja.

Ikos 9

Ani učení řečníci nemohou dostatečně oslavit všechna vaše soužení, ale s úctou utichají před nezměrnou odvahou vaší mladosti. My však za vaši podivuhodnou smrt Boha s vděčností opěvujeme a voláme:

Radujte se, Víro, Naděje a Lásko, neboť svou smrtí jste Boha oslavily.

Radujte se, neboť štítem víry, přilbou naděje a mečem lásky jste se vyzbrojily.

Radujte se, neboť pohledem na jasnou tvář Boží jste se občerstvily.

Radujte se, neboť vždy a ve všem jste toliko o větší slávu Boží usilovaly.

Radujte se, neboť nás vedete, abychom si pro dobro své duše Boha celým svým srdcem zamilovaly.

Radujte se, neboť nás povzbuzujete, abychom své děti moudře vychovávali.

Radujte se, neboť se vroucně přimlouváte za každého, kdo se k vám s vírou, nadějí a láskou utíká.

Radujte se, neboť nás moudře učíte, že krása tohoto světa se jako dým rozplývá.

Radujte se, neboť jako tři potůčky jste do jediné studnice života věčného přitekly.

Radujte se, neboť jako tři vonné květy jste na jediné ratolesti vyrostly.

Radujte se, neboť jako tři zrcadla jste bezmeznou krásu Boží v sobě zobrazily.

Radujte se, neboť jako sad olivový jste hojnou úrodu Božích darů přinesly.

Radujte se, Víro, Naděje a Lásko spolu se svou moudrou matkou Sofií.

Kondak 10

Zatoužily jste po spáse svých duší, svaté mučednice, a proto jste pro lásku ke Kristu opovrhly císařovými sliby i bohatstvím tohoto pomíjivého světa. Za to jste s radostí přijaly mučednickou smrt a Bohu oddaně zazpívaly: Aleluja.

Ikos 10

Svaté mučednice, staly jste se nezdolnou hradbou víry, naděje a lásky každému, kdo se k vám s vroucí modlitbou utíká a v nouzi a soužení s úpěnlivostí volá:

Radujte se, neboť svou láskou uzdravujete rány hříchu.

Radujte se, neboť v temnotě našeho soužení nás osvěcujete světlem naděje.

Radujte se, neboť vprostřed našich strastí a pokušení nám vyprošujete pokoj.

Radujte se, neboť se mocně zastáváte nuzných a strádajících.

Radujte se, neboť před našimi zraky pozvedáte znamení spásy.

Radujte se, neboť svými modlitbami uzdravujete naše neduhy.

Radujte se, neboť nám podáváte kotvu záchrany.

Radujte se, neboť z našich srdcí odháníte pochybnosti.

Radujte se, neboť nás chráníte před nebezpečím náhlé smrti.

Radujte se, neboť pozvedáte naše slábnoucí síly.

Radujte se, neboť se za nás u Boha vroucně přimlouváte.

Radujte se, neboť cestou dobra a spravedlnosti nás moudře provázíte.

Radujte se, Víro, Naděje a Lásko spolu se svou moudrou matkou Sofií.

Kondak 11

Tato píseň nedostačuje, abychom důstojně oslavili vaše ctnosti a skutky, svaté mučednice, a přece své hlasy pozvedáme ke chvále Boží a za vše, co nám Pán skrze své svaté zjevuje, s vděčností zpíváme: Aleluja.

Ikos 11

Staly jste se lampami, jež před tváří Boží planou nebeským světlem. A proto vás prosíme, abyste osvítily naše srdce zatemnělá strastmi, neboť s nadějí voláme:

Radujte se, neboť šat svých duší jste ozdobily mučednickou krví.

Radujte se, neboť jste se odvrátily od marností tohoto světa.

Radujte se, neboť jste Bohu přinesly oběť chvály.

Radujte se, neboť za svou věrnost jste od Krista přijaly účast na věčném životě.

Radujte se, neboť v nás utvrzujete důvěru v Boží milosrdenství.

Radujte se, neboť hříšníky osvěcujete učením víry.

Radujte se, neboť ve strastech nám nabízíte útěchu a záštitu.

Radujte se, neboť nám slavně zvěstujete ukončení našich soužení.

Radujte se, neboť našim srdcím vyprošujete laskavost a dobrotivost.

Radujte se, neboť jako tajemné hvězdy nás povznášíte k nebesům.

Radujte se, neboť nás provázíte moudrostí Kristova evangelia.

Radujte se, neboť své ctitele vyučujete Boží moudrosti.

Radujte se, Víro, Naděje a Lásko spolu se svou moudrou matkou Sofií.

Kondak 12

Jako vás, svaté mučednice, obdaroval Bůh svou milostí, tak proste, aby se smiloval i nad svými nehodnými služebníky, kteří s vírou, nadějí a láskou jedinému Pánu a Spasiteli s pokorou zpívají: Aleluja.

Ikos 12

Svaté mučednice Víro, Naděje, Lásko a jejich moudrá matko Sofie, opěvujeme vaše veliké skutky proniknuté vírou, nadějí i láskou a uctíváme vaše nezměrná muka, chválíme vaše podivuhodné utrpení a velebíme vaši smrt, skrze níž jste radostně vstoupily do nebeského království a voláme:

Radujte se, neboť jako tři blýskavice svými ctnostmi ozařujete západ i východ.

Radujte se, neboť jako tři fialky víry, naděje a lásky naše duše sytíte životodárným pokrmem.

Radujte se, tři přejasné cesty, které nás přivádíte k trůnu Pánovy slávy.

Radujte se, tři potůčky, jež tišíte žízeň trpících duší.

Radujte se, tři pramínky z pokoje, radosti a laskavosti vetkané do věnce církve.

Radujte se, tři jasné paprsky Božího poznání.

Radujte se, tři průvodkyně zástupu svatých dětí.

Radujte se, tři květy nad sníh bělejší.

Radujte se, naše laskavé a moudré učitelky.

Radujte se, pomocnice strádajících.

Radujte se, těšitelky srdcí zoufajících.

Radujte se, moudré zřítelnice věčnosti.

Radujte se, Víro, Naděje a Lásko spolu se svou moudrou matkou Sofií.

Kondak 13

Svaté a chvályhodné mučednice Víro, Naděje, Lásko a jejich moudrá matko Sofie, přijměte náš skromný chvalozpěv a proste našeho nesmrtelného Pána Ježíše Krista, aby nás vysvobodil ode všeho zármutku, hněvu, nebezpečí a nouze a na konci našeho pozemského putování nás uznal za hodné předstoupit před tvář nebeského Otce, abychom mu spolu s vámi směli po všechny věky s radostí zpívat: Aleluja.

Modlitba

Svaté a veškeré chvály hodné mučednice Víro, Naděje, Lásko a moudrá Sofie, matko svých statečných dcer, k vám se nyní utíkáme s úpěnlivou modlitbou, neboť kdo jiný by se nás mohl před Bohem zastat než přímluvkyně, které sami na sobě zrcadlily božské ctnosti víry, naděje a lásky. Proste proto Pána, aby nás v našem zármutku a soužení zahalil svou nevýslovnou milostí a chránil nás jako laskavý Bůh, který si člověka zamiloval. A když nyní hledíte na jeho slávu, jež se podobá nezacházejícímu slunci, připojte se i vy k našim modlitbám, aby nám Kristus náš Pán odpustil všechna naše provinění a pro své milosrdenství se nad námi smiloval, neboť mu vzdáváme chválu spolu s jeho Otcem, jenž nemá počátku a jeho přesvatým, dobrým a životodárným Duchem, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Závěr

Je-li přítomen kněz:

K: Nejvyšší moudrost.

L: Ctihodnější jsi nad cheruby a neporovnatelně slavnější nad serafy, bez porušení jsi porodila Boha Slovo: pravá Bohorodičko, velebíme tě.

K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, na přímluvu svatých ctihodných a veškeré chvály hodných apoštolů, svatých mučednic Víry, Naděje, Lásky a jejich matky Sofie, jejichž památku dnes vzpomínáme, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.

L: Amen.

Není-li přítomen kněz:

Ctihodnější jsi nad cheruby a neporovnatelně slavnější nad serafy, bez porušení jsi porodila Boha Slovo: pravá Bohorodičko, velebíme tě.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

Pro modlitby svatých mučednic Víry, Naděje, Lásky a jejich matky Sofie, Pane Ježíši Kriste, Bože náš, smiluj se nad námi. Amen.