Akathist Nanebevstoupení Pána našeho Ježíše Krista

Akathist oslavuje Pána Ježíše Krista, který čtyřicet dní po svém vzkříšení slavně vstoupil do nebeského království, kde sedí po pravici Boha Otce.

Obvyklý začátek

Je-li přítomen kněz:
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.
K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

Není-li přítomen kněz:
Pro modlitby našich svatých otců, Pane Ježíši Kriste, Bože náš, smiluj se nad námi. Amen.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.

Pane, očisti nás od našich hříchů.

Vládce, odpusť nám naše nepravosti.

Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.

L: Amen.

Kondak 1

Vyvolený vévodo, Stvořiteli nebe i země, Přemožiteli smrti, přinášíme ti píseň díkůvzdání, neboť jsi po svém jasném zmrtvýchvstání se svým přečistým tělem ve slávě vstoupil na nebesa a usedl po Otcově pravici. Tím jsi s sebou vynesl i naši padlou přirozenost, a tak jsi ji na věky zachránil od hříchu a věčné smrti. Proto oslavujeme tvé božské nanebevstoupení a spolu s tvými učedníky zpíváme: Ježíši, který jsi vstoupil na nebesa, neopouštěj nás osiřelé.

Ikos 1

Zástupy archandělů a andělů se před tebou, Králi slávy, s bázní sklonily, když uzřely, jak spolu s tělem vystupuješ na nebesa. Tehdy počaly oslavovat velikost tvé lásky k člověku a s jásotem volaly:

Ježíši, Králi slávy, jenž jsi za hlasu polnice vystoupil na nebesa.

Ježíši, Vládce mocností, usedni na cheruba a vznes se na křídlech větru.

Ježíši, Bože předvěčný, pozvedni svůj hlas, aby se zachvěla země.

Ježíši, Světlo nejvyšší, ukaž na oblacích svou moc a zažehni oheň své tváře.

Ježíši, Vykupiteli lidí, zbuduj na nebesích svůj trůn, aby tvému království nebylo konce.

Ježíši, Stvořiteli nebe i země, usedni po pravici svého Otce, aby byl jeden Pán všech a ve všem.

Ježíši, který jsi vstoupil na nebesa, neopouštěj nás osiřelé.

Kondak 2

Po dobu čtyřiceti dní od svého vzkříšení ses, Pane, zjevoval svým učedníkům a promlouval jsi k nim o tajemství Božího království. A když tato doba uplynula, přikázal jsi jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma, ale čekali, až se naplní Otcovo zaslíbení a oni budou vyzbrojeni mocí z výsosti. Proto se shromáždili, jednomyslně setrvávali na modlitbách a jedněmi ústy a jediným srdcem ti zpívali: Aleluja.

Ikos 2

Otevřel jsi mysl svých učedníků, Pane, a vyvedl jsi je směrem k Betánii, kde jsi je na Olivové hoře připravoval na veliké tajemství svého nanebevstoupení a takto jsi k nim promlouval: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal.“ Oni však ještě uvažovali po světském způsobu, a proto se tě zeptali: „Obnovíš teď, Pane, v Izraeli království?“ Ale tys jim na to řekl: „Není vaše věc, abyste věděli čas a okolnosti, jak je Otec z vlastní moci ustanovil.“ Tak jsi odpověděl, aby se všichni připravili na setkání se svým nebeským Ženichem, a aby k němu mohli volat:

Ježíši, Dobrý Pastýři, nikdy nás neopouštěj, ale vždy při nás stůj.

Ježíši, laskavý Učiteli, sešli nám Ducha Utěšitele, aby s námi zůstal navždy.

Ježíši, náš Osvětiteli, osvěť naše duše svým nanebevstoupením.

Ježíši, náš Spasiteli, chraň nás před malomyslností a malověrností.

Ježíši, náš Průvodce, obrať nás slovy svých úst na stezku spásy.

Ježíši, náš Zastánce, skrze svého Ducha nám připomínej své zjevení.

Ježíši, který jsi vstoupil na nebesa, neopouštěj nás osiřelé.

Kondak 3

Zatoužil jsi své apoštoly vyzbrojit mocí z výsosti, Pane, a proto jsi jim zaslíbil seslání Ducha Svatého a pověřil jsi je, aby byli tvými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku a až na konec země. Tak jsi je poslal před sebou, aby připravovali cestu tobě i tvému lidu, odklízeli z ní kamení a ukazovali znamení, aby všichni uvěřili a spolu s nimi ti zazpívali: Aleluja.

Ikos 3

Pro své nezměrné milosrdenství naplnil jsi, Pane, své učedníky nesmírnou radostí svého nanebevstoupení, neboť když ses od nich odloučil, pozvedl jsi ruce, žehnal jsi jim a pravil jsi: „Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“ Tu je naplnila veliká bázeň a oni tě počali oslavovat a volali:

Ježíši, Dárce milosti, jenž jsi sestoupil na Olivovou horu, aby ses smiloval nad lidským rodem.

Ježíši, Potěcho zarmoucených, jenž jsi zatoužil potěšit své přátele, kteří tě následovali.

Ježíši, Naděje zoufajících, jenž jsi nás skrze své požehnání uchránil vší malomyslnosti.

Ježíši, Útočiště putujících, jenž jsi nám svým nanebevstoupením odhalil cestu k Otci.

Ježíši, laskavý Utěšiteli, jenž jsi nám zaslíbil dar Ducha Svatého.

Ježíši, Dobrý Pastýři, jenž jsi nedovolil svému věrnému stádci, aby se rozprchlo.

Ježíši, který jsi vstoupil na nebesa, neopouštěj nás osiřelé.

Kondak 4

Když apoštolové viděli, jak vystupuješ na nebesa, zachvátila je bouře pochybností a zármutku a oni se slzami v očích volali: „Pane, jak můžeš opustit své služebníky, které sis ze svého milosrdenství zamiloval? Kam odcházíš, když svýma rukama už nyní objímáš všechny končiny země. Radovali jsme se, že s námi zůstaneš, jak jsi nám zaslíbil. Pošli nám proto už brzy svého Svatého Ducha, aby osvěcoval a posvěcoval naše duše, abychom ti mohli zpívat: Aleluja.

Ikos 4

Když jsi uslyšel, Pane, nářek svých učedníků, kteří oplakávali tvůj odchod, nabídl jsi jim slova dokonalé útěchy a pravil jsi: „Neplačte a ustaňte ve svém nářku, neboť je pro vás dobré, abych odešel. Jestliže totiž neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Pro vás jsem sestoupil z nebes a pro vás znovu do nebes vystupuji, abych vám zde připravil místo. Neopustím své ovce, které jsem shromáždil, a nezapomenu na nikoho, koho jsem si zamiloval.“ Učedníci se nad těmi slovy zaradovali a s vděčností volali:

Ježíši nejmilostivější, jenž jsi naši bolest i slzy přeměnil v radost, daruj nám i věčnou radost ve svém království.

Ježíši nejlaskavější, jenž jsi nás naplnil radostí svého nanebevstoupení, zachovej v nás tuto radost po celou dobu našeho pozemského putování.

Ježíši nejtrpělivější, jenž jsi nás shromáždil jako kvočna svá kuřátka, nedopusť, abychom se ztratili v temných koutech tohoto světa.

Ježíši nejmoudřejší, jenž ses s námi při své poslední večeři spojil poutem lásky, chraň nás před satanem, aby nám ze srdce nevzal sémě tvého slova.

Ježíši nejspravedlivější, jenž jsi nám v dědictví zanechal své světlo, pomoz nám, abychom s tebou zůstávali jedné mysli a jediným srdcem.

Ježíši nejštědřejší, jenž jsi nám ve svém království připravil mnoho příbytků, pomoz nám, abychom se mohli stát jejich účastníky.

Ježíši, který jsi vstoupil na nebesa, neopouštěj nás osiřelé.

Kondak 5

Nejjasnější oblaka tě, Pane, zastřela před zraky tvých učedníků, když jsi jim požehnal, odloučil ses od nich a slavně jsi byl nesen na křídlech cherubínů. Tak jsi dokončil svůj přechod ke svému Otci na nebesa, která byla dříve nepřístupná, a proto ti všechno stvoření viditelné i neviditelné zazpívalo: Aleluja.

Ikos 5

Když nižší nebeské řády spatřily tvé slavné nanebevstoupení, Pane, zalekly se a počaly promlouvat k řádům vyšším: Otevřete se prastaré brány, neboť přichází Král slávy. Otevři se, nebe, i vy, nebesa nebes, a přijměte Vládce všech mocností, pokloňte se mu a volejte:

Ježíši, slávo Otcovy záře, osvěť nás světlem své tváře.

Ježíši, osvícení nebeských mocností, osvěť i nás v nekončícím dni svého království.

Ježíši, jenž viditelně přijdeš ve slávě na konci věků, prokaž nám při posledním soudu své milosrdenství.

Ježíši, veliký a veškeré chvály hodný na své svaté hoře, zvěstuj na nebesích svou spravedlnost.

Ježíši, jenž jsi sestoupil z nebe na zemi, zjev svou slávu ve všech končinách země.

Ježíši, jenž jsi vystoupil ze země na nebesa, kéž tvé slovo na věky přebývá mezi námi.

Ježíši, který jsi vstoupil na nebesa, neopouštěj nás osiřelé.

Kondak 6

Mnohoocí cherubíni a šesterokřídlí serafíni, kteří na výsostech panují, otevřeli ihned všechny nebeské brány a vyšli ti vstříc, Pane, aby uzřeli, jak jsi spolu s tělem vystoupil na nebesa, a jeden druhého se s údivem tázali: Kdo je to, jenž přichází z Edomu, v rudém oděvu z Bosry, skvěje se ve svém rouchu a kráčí v plnosti síly? Proč je jeho oděv červený jako šat toho, kdo šlape v lisu? A proč na hlavě nese věnec trnový? Je to Král slávy, Beránek Boží, jenž byl pro spásu světa probodený, vstal z mrtvých a nyní v těle přichází, aby usedl po pravici Otce, jemuž po všechny věky zpíváme: Aleluja.

Ikos 6

Zaskvěl ses, Pane, Božskou slávou, když jsi lidskou přirozenost, v níž ses oblékl, milostivě vynesl na nebesa, po pravici Otce jsi ji posadil a zbožštil ji. Netělesné mocnosti se nad tvým jednáním podivily a s bázní a chvěním velebily tvou lásku vůči člověku. Spolu s nimi i my, pozemšťané, oslavujeme tvůj soucit s lidským rodem i tvé nanebevstoupení, modlíme se a voláme:

Ježíši, Dárce života, jenž jsi nám svým nanebevstoupením ukázal cestu k životu věčnému.

Ježíši, bezedná studnice milosti, jenž jsi svým usednutím pro Otcově pravici napřímil naše smysly k Bohu.

Ježíši, pečeti Božího odpuštění, jenž jsi nám odpustil i naše nejtěžší provinění.

Ježíši, pravý a jednorozený Synu Boží, jenž jsi i z nás učinil děti Boží.

Ježíši, nebeský Pastýři, jenž nás vedeš, abychom stanuli mezi ovcemi po Otcově pravici.

Ježíši, blažený nebeský pokrme, jenž z nás činíš účastníky věčné blaženosti.

Ježíši, který jsi vstoupil na nebesa, neopouštěj nás osiřelé.

Kondak 7

Zatoužil jsi, Pane, povznést a oslavit lidskou přirozenost, která padla pro hřích Adamův, a tak jsi jako druhý Adam vystoupil na nebesa, abys usedl na trůn, který ti na věky připravil tvůj nebeský Otec. Proto přicházíme, abychom se poklonili tobě, který jsi pro nás podstoupil muka kříže, oslavujeme tvé nanebevstoupení a z hlubin svých duší zpíváme: Aleluja.

Ikos 7

Nový a jasný obzor jsi před námi odhalil, Pane, když jsi spolu s tělem vystoupil na nebesa, abys svým vzkříšením a nanebevstoupením obnovil svět poskvrněný nesčetnými hříchy. Tak jsi nám ukázal, že naše vlast je v nebi, jak o tom hovořil i moudrý apoštol Pavel. Proto se chceme odvrátit od tohoto nepokojného světa, abychom mysleli na to, co je duchovní, a tak mohli k Pánu s vroucností volat:

Ježíši, jenž jsi vystoupil na nebesa, doveď nás k životu nebeskému.

Ježíši, jenž ses na lehkém oblaku vznesl na nebesa, pomoz nám, abychom i my směli projít branami království nebeského.

Ježíši, jenž jsi přišel hledat zbloudilé ovce, připoj nás ke svému stádci na nebesích.

Ježíši, jenž jsi usedl na svůj nebeský trůn, připrav i nám příbytek v nebi.

Ježíši, jenž jsi s lidmi spojen tělesným poutem, sjednoť nás se sebou i poutem svého božství.

Ježíši, jenž jsi přišel smířit Boha s člověkem, spoj nás skrze svou božskou přirozenost se svým Otcem.

Ježíši, který jsi vstoupil na nebesa, neopouštěj nás osiřelé.

Kondak 8

Nepochopitelné a podivuhodné je tvé vzkříšení, Pane, a nepředstavitelné a úžasné je, že jsi v lidském těle vystoupil na nebesa a usedl po Otcově pravici, jak to z Ducha Svatého předpověděl král David, když pravil: „Hospodin řekl mému Pánu: Seď po mé pravici, dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvým nohám.“ Proto se všechny mocnosti nebeské sklonily až k tvým nohám a spolu s cherubíny ti zazpívaly: Aleluja.

Ikos 8

Ačkoliv jsi pro nás vystoupil na nebesa, Pane, a usedl jsi po Otcově pravici, nikdy ses od země neodloučil, jak jsi zaslíbil svým učedníkům, že budeš stále přebývat ve své církvi, když jsi k nim promlouval a řekl jsi: „Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“ I my bez ustání pamatujeme na tvé zaslíbení, zachováváme je ve svém srdci a s láskou voláme:

Ježíši, jenž jsi přijal veškerou vládu na nebi i na zemi, přijmi i nás jako své věčné dědictví.

Ježíši, jenž jsi zaslíbením Ducha Svatého naplnil své učedníky radostí, naplň nás jeho milostivými dary.

Ježíši, jenž jsi svým nanebevstoupením k zemi snížil nebesa, umenši svou slávou i naši pýchu.

Ježíši, jenž jsi svým nanebevstoupením povýšil všechno tvorstvo, povyš do nebes i naše duše, abychom mohli opěvovat tvou svatost.

Ježíši, jenž jsi svým slovem upevnil nebesa, upevni své slovo i v našich srdcích, abychom už proti tobě nehřešili.

Ježíši, dechem svých úst jsi nám na odpuštění hříchů daroval svého Svatého Ducha, stvoř nám čisté srdce a ducha vytrvalosti v nás obnov.

Ježíši, který jsi vstoupil na nebesa, neopouštěj nás osiřelé.

Kondak 9

Celou lidskou přirozenost, která padla a pro své hříchy byla vydána pomíjivosti, jsi vzal na svá ramena, Pane, v sobě jsi ji obnovil, vyvýšil, přivedl ji k Bohu Otci a nechal jsi ji usednout v blízkosti jeho nebeského trůnu, abys ji posvětil a zbožštil. Andělé se nad tím podivují, ale my s nezměrnou vděčností zpíváme: Aleluja.

Ikos 9

Tvoji učedníci, Pane, hleděli upřeně k nebi na tvé slavné nanebevstoupení a byli zarmouceni, že jsi je opustil. Najednou vedle nich stáli dva andělé v bělostných šatech a pravili jim: „Lidé z Galileje, proč tak stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl vzat od vás do nebe, přijde zase právě tak, jak jste ho viděli, že odchází do nebe.“ Když učedníci vyslechli andělskou zvěst, zachvěli se radostí. I my se k nim připojujeme a z hlubin srdcí voláme:

Ježíši, jenž jsi vstoupil do své slávy, přijď k nám znovu se svými anděly.

Ježíši, jenž máš znovu přijít na tento svět, abys jej završil spravedlivým soudem, přijď brzy ve slávě své svatosti.

Ježíši, jenž vládneš nad živými i mrtvými, smiluj se a zachraň své nehodné služebníky.

Ježíši, jenž milostivě shlížíš na hříšníky, odpusť nám naše viny a přiveď nás do svého království.

Ježíši, jenž jsi zpřetrhal pouta smrti, dovol nám, abychom se mohli radovat z daru věčného života.

Ježíši, jenž jsi oslavovaný ve svých svatých, přiveď nás do jejich společenství v nebi.

Ježíši, který jsi vstoupil na nebesa, neopouštěj nás osiřelé.

Kondak 10

Vystoupil jsi na nebesa, Pane, abys v domě svého Otce připravil místo svým učedníkům i všem, kdo s vírou vyznávají tvé jméno. Proto tě prosíme, náš Spasiteli, abys i pro nás připravil v nebi příbytek, jenž není dílem lidských rukou a není zbudován ze dřeva ani hlíny, ale je vytvořen ze zlata, stříbra a cenných drahokamů, abychom ve tvé blízkosti směli na věky s vděčností zpívat: Aleluja.

Ikos 10

Vystoupil jsi na nebesa, Pane, a všechny jsi nás povolal do nebeské vlasti. Proto tě prosíme: pozvedni nás z temných hlubin tohoto světa ke světlu nebeské výsosti a daruj nám ještě za našeho pozemského života, abychom při přijímání Nejsvětější Eucharistie zakusili předchuť nebeské radosti, a tak mohli k tobě s vděčností volat:

Ježíši, náš veleknězi, jenž jsi na nebesích vstoupil do chrámu rukama neutvořenýma, aby ses nás zastával před svým nebeským Otcem.

Ježíši, nebeský architekte, jenž jsi odešel na nebesa, abys nám zde připravil místo, a tak jsi završil, dílo našeho vykoupení.

Ježíši, neposkvrněný Boží Beránku, jenž ses obětoval za naše hříchy, abys nás vykoupil z pout jejich otroctví.

Ježíši, prostředníku Nové smlouvy, jenž jsi pro nás prolil svou krev, a tak jsi nám získal podíl na věčném dědictví.

Ježíši, náš milovaný Ženichu, jenž jsi pro nás v nebi připravil svatební hostinu, abychom se s tebou mohli na věky radovat.

Ježíši, dobrý Pastýři, jenž ses vydal pro zbloudilé ovce, aby mohli v nebesích prodlévat na svěžích pastvinách.

Ježíši, který jsi vstoupil na nebesa, neopouštěj nás osiřelé.

Kondak 11

Nejkrásnější píseň přinesla tvému nanebevstoupení, Pane, tvá Matka, neboť pro tvá muka i ona spolu s tebou trpěla, a když se apoštolové s velikou radostí vrátili z Olivové hory do Jeruzaléma, jednomyslně s nimi setrvávala v modlitbách, spolu s nimi očekávala sestoupení Svatého Ducha, velebila Boha a zpívala mu: Aleluja.

Ikos 11

Věčné a nehasnoucí světlo zazářilo světu z Olivové hory, když jsi ve slávě vystoupil na nebesa a otevřel jsi jejich brány, které byly uzamčeny pro hřích Adamův. Tak jsi splnil to, co jsi zaslíbil svým učedníkům, když jsi jim pravil: „Uvidíte nebe otevřené a Boží anděly vystupovat a sestupovat na Syna člověka.“ Připomínáme si i tvá slova, že nikdo nepřichází k Otci než skrze tebe, a proto k tobě s nadějí voláme:

Ježíši, jenž jsi na oblacích světla vystoupil k Otci, rozsviť svým Duchem pohaslé svíce našich duší.

Ježíši, jenž jsi ve svaté záři vystoupil na nebesa, zapal v našich srdcích životodárný oheň svého Ducha.

Ježíši, jenž jsi na nebesích zazářil více než slunce, zahřej teplem svého Ducha naše ochablé údy.

Ježíši, jenž jsi zazářil jako světlo, které zaplálo ze světla Otcova, osvěť světlem svého Ducha náš rozum a naše myšlenky.

Ježíši, jenž jako slunce kráčíš po nebesích od východu na západ, posvěť paprsky svého Ducha naše každodenní úsilí.

Ježíši, jenž jako světlo nezacházející znovu přijdeš na tento svět, pomoz nám mocí svého Ducha, abychom se bez ustání připravovali na setkání s tebou.

Ježíši, který jsi vstoupil na nebesa, neopouštěj nás osiřelé.

Kondak 12

Novou milost jsi nám daroval, Pane, abychom mohli nahlédnout do hlubin tajemství tvého nanebevstoupení a prohloubili nauku tvé svaté církve, když jsi se svým přečistým tělem vystoupil na nebesa a usedl po Otcově pravici. Vždyť jsi otevřel bránu nebes nejen pro spásu nesmrtelných duší, ale i pro naše pomíjivá těla, a proto ti s vděční zpíváme: Aleluja.

Ikos 12

Opěvujeme tvé nanebevstoupení, Pane, klaníme se tvému usednutí po Otcově pravici, oslavujeme tvou vládu nad nebem i nad zemí a spolu s tvými apoštoly věříme a vyznáváme, že jako jsi vystoupil na nebesa, tak zase přijdeš na konci věků ve slávě a s velikou mocí, a proto voláme:

Ježíši, jenž spolu s Otcem sedíš na trůnu božství, pomoz těm, kteří ve tvém jménu přemáhají svět, aby směli usednout v království nebeském.

Ježíši, jenž jsi po svém nanebevstoupení seslal Ducha Svatého, uznej nás za hodné přijmout jeho milostivé dary.

Ježíši, jenž spolu s cherubíny, serafíny a všemi svatými přebýváš na nebesích, nepřestávej nás provázet svou milostí.

Ježíši, jenž jsi po svém nanebevstoupení shromáždil své apoštoly k modlitbě, naslouchej jim i nyní, když se za nás přimlouvají.

Ježíši, jenž jsi po svém nanebevstoupení založil svou svatou církev na apoštolech, pomoz upevnit její jednotu.

Ježíši, jenž jsi ze své svaté církve učinil svou nevěstu, pomoz jí, aby se se stala skutečnou matkou všem pokřtěným.

Ježíši, který jsi vstoupil na nebesa, neopouštěj nás osiřelé.

Kondak 13

Nejlaskavější a nejštědřejší Ježíši, který jsi vystoupil na nebesa a usedl po Otcově pravici, shlédni z nebeské výsosti na nás, své nehodné, slabé a k zemi schýlené služebníky, a dej nám sílu přemáhat pokušení těla, světa i ďábla, abychom nerozdělenou myslí sloužili jen tobě. A po tomto pozemském putování nám dovol vstoupit do nebeských příbytků, které jsi pro nás připravil, abychom ti na věky směli s vděčností zpívat: Aleluja.

Modlitba

Pane Ježíši Kriste, Bože náš, ty jsi pro naši spásu sestoupil z nebeských výsostí, ve svatý a světlý den svého vzkříšení jsi nás naplnil duchovní radostí, a když jsi završil dny svého pozemského poslání, ve slávě jsi vystoupil na nebesa a usedl jsi po pravici Boha Otce.

V tento jasný a světlý den tvého božského nanebevstoupení se všichni lidé radují, veselí a jásají, neboť jsme uzřeli, že jsi na svá ramena vzal naši padlou lidskou přirozenost, svou smrtí a vzkříšením jsi ji obnovil a vyvýšil ji na nebesa. Tak jsi završil dílo svého vykoupení, a proto se před tebou, náš Spasiteli, skláníme, velebíme tě a děkujeme ti.

Protože však nepřestáváme myslet na to, co je pozemské, a ne na to, co pochází shůry, prosíme tě, Pane, obrať naše srdce, myšlenky i smysly k tobě, který sídlíš na nebesích. Nedej nám zapomenout, že jsi nám před svou tváří připravil věčný příbytek. Pomoz nám, abychom si už nyní začali shromažďovat duchovní poklady v nebi a zachovej nás bdící, abychom ve dne i v noci očekávali tvůj slavný příchod. A po tomto pozemském putování nám dovol vstoupit do bran tvého království, kde bychom spolu s anděli a všemi svatými oslavovali tvé přesvaté jméno, spolu s tvým Otcem, jenž nemá počátku, i tvým dobrým a životodárným Duchem, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Závěr
Je-li přítomen kněz:

K: Nejvyšší moudrost.

L: Ctihodnější jsi nad cheruby a neporovnatelně slavnější nad serafy, bez porušení jsi porodila Boha Slovo: pravá Bohorodičko, velebíme tě.

K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, který ve slávě vstoupil na nebesa a sedí po pravici Boha Otce, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, silou ctihodného a oživujícího kříže, na přímluvu svatých ctihodných a veškeré chvály hodných apoštolů, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.

L: Amen.

Není-li přítomen kněz:

Ctihodnější jsi nad cheruby a neporovnatelně slavnější nad serafy, bez porušení jsi porodila Boha Slovo: pravá Bohorodičko, velebíme tě.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

Pro modlitby našich svatých otců, Pane Ježíši Kriste, Bože náš, smiluj se nad námi. Amen.