Akathist slavnému vjezdu Pána našeho Ježíše Krista do Jeruzaléma

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Kondak 1

Nepřemožitelný králi nebeského Siónu, náš laskavý Spasiteli a spravedlivý Vykupiteli, Tebe, jehož na výsostech nesou cherubové a oslavují serafové, vidíme nyní sedět na hřbetu oslátka, jak se dobrovolně ubíráš do Jeruzaléma vstříc strašnému utrpení. Proto se skláníme před tvou nevýslovnou pokorou, s palmovými ratolestmi tě následujeme a spolu s dětmi Izraele voláme: Požehnaný, který přichází ve jménu Páně. Hosanna na výsostech!

Ikos 1

Zástupy andělů a archandělů s bázní a chvěním z nebes přihlíží, Kriste Spasiteli, jak vcházíš do Jeruzaléma, abys dobrovolně krutá muka podstoupil. S apoštoly tě neviditelně provází a svému králi s dětmi židovskými „Hosanna“ na výsostech zpívají, písněmi tě vzývají a volají:

Požehnaný, který přichází svůj lid navštívit a vykoupit.

Požehnaný, který přichází skrze kříž spásu svým dětem darovat.

Požehnaný, který přichází Adama z hlubin pekla povolat.

Požehnaný, který přichází Evu z dávného soužení vysvobodit.

Požehnaný, který přichází pokoj Izraeli a spásu všem národům zvěstovat.

Požehnaný, který přichází novou smlouvu prolitím své krve zpečetit.

Požehnaný, který přichází ve jménu Páně. Hosanna na výsostech!

Kondak 2

Když Marta a Marie spatřily, že k nim do Betánie šest dní před Velikonocemi přicházíš, připravily ti večeři, k níž spolu s tebou usedl i Lazar. Marta tě starostlivě obsluhovala, avšak Marie zvolila lepší úděl. Z vděčnosti za vzkříšení svého bratra vzala libru drahocenného oleje, pomazala tvé přečisté nohy, svými vlasy je otírala a se srdcem plným lásky ti zazpívala: Aleluja.

Ikos 2

Jidáš nedokázal pochopit, že jsi dobrovolně přišel strasti podstoupit, a protože tě zamýšlel zradit, s pobouřením nad Mariiným skutkem pravil: „Proč se ten olej neprodal za tři sta denárů a ty se nerozdaly chudým?“ To neřekl proto, že by mu záleželo na chudých, ale že byl zloděj. Ty jsi však, Pane, věděl, že se nachýlil čas tvé smrti, zastal ses oné dívky a odpověděl jsi: „Nech ji. Už napřed pomazala mé tělo k pohřbu.“ Proto oslavujeme, že dobrovolně svá muka přijímáš a voláme:

Požehnaný ten, kterého Marie při večeři k pohřbu připravila.

Požehnaný ten, kterého Jidáš už v Betánii ke smrti odsoudil.

Požehnaný, který s láskou přichází do Betánie, aby od Marie olej pokoje přijal.

Požehnaný, který přichází do Jeruzaléma dobrovolně muka podstoupit, aby znovu lásku skrze svaté myronosičky všemu světu zvěstoval.

Požehnaný, který z mrtvých Lazara vzkřísil, aby svou moc světu zjevil.

Požehnaný, který přichází sám sebe z hrobu vzkřísit, aby s mocí i na nebesa vystoupil.

Požehnaný, který přichází ve jménu Páně. Hosanna na výsostech!

Kondak 3

Tvá moc vpravdě od Boha pochází, Kriste Králi, neboť když jsi časně zrána vycházel z Betánie a blížil se k Jeruzalému, poslal jsi své dva učedníky napřed a řekl jim: „Jděte do té vesnice, která leží přímo před vámi, a hned naleznete přivázané oslátko, na němž ještě nikdo neseděl. Odvažte je a přiveďte ke mně. A kdyby se vás někdo zeptal, co to děláte, odpovězte mu: Pán je potřebuje.“ Oni vyslechli tvá slova, velice se jim podivovali a Bohu zazpívali: Aleluja.

Ikos 3

Učedníci přivedli oslátko, rozprostřeli na ně své pláště a ty, který jako Bůh na nebesích trůníš, na zemi jsi jako člověk na jeho hřbet usedl. Tehdy jsi jako laskavý král vyjel k městu svého otce Davida a z úst dětí i andělů přijímal píseň chval. I my se připojujeme k jejich zástupu a voláme: 

Požehnaný, který na výsostech s Otcem na trůně sedí a nyní na oslátko pokorně usedá.

Požehnaný, který na nebesích chvále andělů naslouchá a nyní od dětí poklony přijímá.

Požehnaný, který na věky mocně kraluje a nyní se slávou do Jeruzaléma vstupuje.

Požehnaný, který na pokorné laskavě shlíží a nyní s pokorou ke svému lidu přichází.

Požehnaný, který na němé oslátko usedá, aby dávné mlčení prolomil.

Požehnaný, který poníženost služebníka přijímá, aby na nebi s Otcem i Duchem kraloval.

Požehnaný, který přichází ve jménu Páně. Hosanna na výsostech!

Kondak 4

Bouře myšlenek zneklidňuje můj rozum, neboť nevím, jak důstojně oslavit veliké tajemství tvé poníženosti, Pane. Vždyť nebesa byla tvým trůnem, a přeci jsi neváhal na oslátko usednout, abys člověka z dávné němoty vysvobodil. Tak jsi naplnil slova proroka Zachariáše: „Zajásej, dcero siónská, zaplesej dcero jeruzalémská, hle, tvůj král k tobě přichází, je spravedlivý a přináší spásu. Je pokorný a jede na oslátku.“ Proto v pokoji oslavujeme tvůj slavný vjezd do Jeruzaléma a zpíváme: Aleluja.

Ikos 4

Lidé, kteří na svátky připutovali, doslechli se, že ty, Pane, do Jeruzaléma přicházíš. Shromáždili se proto ve velkém zástupu a prostírali na cestu své pláště. Jiní odsekávali větévky ze stromů a kráčeli před tebou i za tebou a volali: „Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Páně. Hosanna na výsostech!“ I my v tento předsváteční den přinášíme na znamení vzkříšení své ratolesti a tobě jako Přemožiteli smrti zpíváme:

Požehnaný král Izraele, který hledá království, jež z tohoto světa nepochází.

Požehnaný Syn Davidův, který nalomenou třtinu nedolomí.

Požehnaný Pastýř, který se vydal ztracenou ovečku vyhledat.

Požehnaný Beránek bez vady, který toužil sám sebe obětovat.

Požehnaný Stvořitel, kterému stvoření vyšlo vstříc, aby jej ratolestmi přivítalo.

Požehnaný Král slávy, kterého s královskou slávou učedníci provázeli a děti oslavovaly.

Požehnaný, který přichází ve jménu Páně. Hosanna na výsostech!

Kondak 5

Od věků se, Pane, krásou božského světla i moci odíváš, a tak ve slávě kráčíš na horu Olivovou, aby se naplnila slova proroka Nahuma: „Hle, po horách přichází posel radosti, který zvěstuje pokoj! Slav, Judo, své slavnosti a splň své sliby!“ A když ses blížil ke svahu oné hory, počal celý zástup učedníků hlasitě chválit Boha za všechny mocné činy, jimž byli svědky, a volali: „Požehnaný král, který přichází ve jménu Páně. Na nebi pokoj a sláva na výsostech!“ Tak se naplnilo i proroctví tvého praotce Davida: „Spatřili jsme tvůj průvod, Bože, průvod mého Boha, mého Krále, směřující do svatyně.“ Proto i my dnes jako nový Izrael a církev pohanů spolu s učedníky s radostí zpíváme: Aleluja.

Ikos 5

Když farizeové viděli, že jsi, Pane, z hory sestoupil, a slyšeli, jak se lid nezadržitelně raduje a učedníci ti hlasitě slávu prozpěvují, rozhněvali se a říkali: „Mistře, napomeň své učedníky!“ Tys jim však odpověděl: „Pravím vám, budou-li mlčet oni, bude křičet kamení, neboť tak prorokoval Habakuk: Kámen ze zdi bude křičet a břevno z krovu mu bude odpovídat.“ Proto ani my nemlčíme, ač jsme ducha zdrženlivého, ale podle tvých slov voláme:

Požehnaný Pán Bůh náš, který přišel do Jeruzaléma, aby hříšníky zachránil.

Požehnaný Kristus náš Spasitel, který svým věrným zvěstoval, že se k nám přiblížil.

Požehnaný Syn Otce, který krví svého kříže přichází, aby nebesa se zemí usmířil.

Požehnaný Syn člověka, který přichází, aby velikou lásku Otce nebeského světu ohlásil.

Požehnaný Král králů, který přichází, aby své království na věky upevnil.

Požehnaný Pán pánů, který přichází, aby svou vládu od pokolení do pokolení rozšířil.

Požehnaný, který přichází ve jménu Páně. Hosanna na výsostech!

Kondak 6

Židé, kteří s tebou v Betánii přebývali, stali se prvními zvěstovateli tvé božské moci, Pane, neboť v Jeruzalémě dosvědčovali, že jsi Lazara z hrobu vzkříšil. A když se zástupy lidu doslechly o zázraku, který jsi učinil, počaly mezi sebou rozmlouvat: „Nač ještě čekáme a nevyjdeme uvítat Syna Davidova s palmovými ratolestmi, aby se naplnila slova Písma: Vystoupím na palmu, abych se jejích plodů zmocnil? Vždyť on je palmou spravedlnosti, o jaké David prorokoval: Spravedlivý pokvete jako palma.“ Proto před tebou nejprve s ratolestmi „Hosanna“ volaly, ale později na tebe s holemi jako na zločince vyšly, aniž by zazpívaly: Aleluja.

Ikos 6

Slávou a krásou zaskvělo se svaté město Sión, město velikého krále, když ses k němu přiblížil, Pane, a spatřil jsi z výšin hory olivetské stavbu chrámovou. Tehdy jsi nad ním jako milující otec zaplakal a se slzami v očích jsi pravil: „Kéž bys v tento den poznalo i ty, co vede k pokoji! Nyní však je to tvým očím skryté. Neboť přijdou na tebe dny, kdy tě tvoji nepřátelé náspem obklíčí, oblehnou tě a ze všech stran sevřou, se zemí tě srovnají, tvé děti vyhladí a nenechají v tobě kámen na kameni, protože jsi nepoznalo čas, kdy ti Bůh svou přízeň nabídl.“ My jsme však v tobě poznali dobrého Pastýře, jemuž se stýská po ovcích zbloudilých, a proto voláme:

Požehnaný Pastýř, který přichází, aby ovci zaběhnutou vyhledal.

Požehnaný Velekněz, který přichází, aby na sebe naše neduhy vzal.

Požehnaný Prostředník nové smlouvy, který přichází, aby nás od věčné smrti zachránil.

Požehnaný Soudce, který přichází, aby své město spravedlivě soudil.

Požehnaný Spasitel, který přichází, aby zemi svou milostí naplnil.

Požehnaný Otec, který přichází, aby svůj lid jako kvočna kuřátka shromáždil.

Požehnaný, který přichází ve jménu Páně. Hosanna na výsostech!

Kondak 7

Zatoužil jsi vysvobodit rod lidský z otroctví odvěkého nepřítele, Pane, a proto jsi přišel do Jeruzaléma, aby se naplnila slova Písma: „Na Siónu uzří Boha bohů.“ A když jsi vešel do jeho bran, vzrušení zachvátilo celé město a mnoho lidí ti vyšlo vstříc. Jedni hlasitě volali „Hosanna Synu Davidovi“ a jiní se s údivem dotazovali „Kdo je to?“ Jak se však mohou tak ptát ti nerozumní starci a pomýlení učitelé, vždyť všechny ulice města vyprávějí o tvé slávě, Pane, a celá Judea je plna tvých podivuhodných skutků. Cožpak nepochopili, kdo Lazara vzkřísil? Cožpak neviděli, kdo dceru Jairovu oživil? My však víme, že onen bláhový lid poznal, kdo jsi, ale odmítl ti jako Bohu zazpívat: Aleluja.

Ikos 7

Podivuhodné zjevení ukázal jsi, Pane, když jsi se slávou vešel do chrámu jeruzalémského, aby sis jej jako věčný velekněz prohlédl. Do domu svého Otce přišel jsi s mocí, a tak se naplnilo, co předpověděl prorok Habakuk: „Hospodin sídlí ve svém svatém chrámě, celá země ať před ním mlčí!“ Tehdy jsi vyhnal všechny, kteří v chrámě prodávali i kupovali, a řekl jsi: „Můj dům, je domem modlitby, ale vy z něho děláte doupě lupičské.“ Tak se naplnil další výrok Písma: „Horlivost pro tvůj dům mě stravuje.“ My však v bázni před tvým hněvem spravedlivým jen jedno od tebe žádáme a po tom toužíme: abychom směli přebývat v tvém domě po všechny dny svého života, abychom požívali tvé něhy a patřili na tvůj chrám, a proto voláme:

Požehnaný, který na nebesích v nerukotvorných chrámech přebývá a do chrámu pozemského přichází hříšníky spasit.

Požehnaný, který si zamiloval slávu svého domu pozemského a dům modlitby přišel očistit.

Požehnaný Pán mocností, jehož příbytky jsou nad paláce hříšníků milejší.

Požehnaný Král slávy, neboť lepší je prožít den v jeho nádvořích než tisíc dní v domě svévolníků.

Požehnaný Vládce Siónu, jehož jméno je veliké a vznešené.

Požehnaný, který do Jeruzaléma přichází, neboť vpravdě podivuhodný je chrám jeho. 

Požehnaný, který přichází ve jménu Páně. Hosanna na výsostech!

Kondak 8

Podivuhodný a přeslavný zázrak jsi učinil, Kriste, když jsi náhle vstoupil do svého svatého chrámu a uzdravoval slepé i chromé, kteří přistupovali k tobě, Dárci světla a Lékaři milostivému. Tak jsi všechny v onen sváteční den naplnil radostí, pravdou, světlem a životem, jak předpověděl prorok Sofoniáš: „Zaplesej dcero siónská, neboť Král Izraele je uprostřed tebe, zlého se již neboj. Raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá. Pobije ty, kdo tě pokořují, shromáždí zarmoucené a jejich břemeno z nich sejme.“ Proto se i my v tento sváteční den radujeme a voláme: Aleluja.

Ikos 8

Celý svět sis zamiloval, Nejsladší Ježíši, a proto ti lid Izraele ústy dětí a nemluvňat slávu přinesl. A když se jejich starší i učitelé rouhali Bohu a ptali se „Kdo je to?“, jejich děti Boha oslavovaly a volaly „Hosanna Synu Davidovu“, s palmovými ratolestmi vítaly tvůj příchod, a tak tvé brzké zmrtvýchvstání zvěstovaly. Dovol i nám, pýchou stiženým, abychom jako tyto děti, jimž patří království nebeské, směli s čistým srdcem zazpívat:

Požehnaný ten, jehož na výsostech opěvují serafíni, neboť od nevinných dětí slávu přijímá.

Požehnaný ten, jehož na svých křídlech nesou cherubíni, neboť v čistých srdcích přebývá.

Požehnaný, který přichází povznést padající stánek Davidův, aby v člověku svůj poskvrněný obraz očistil.

Požehnaný, který ze svého chrámu dům modlitby učinil, aby v duších hubitelům propadlých znovu chrám Ducha Božího obnovil.

Požehnaný ten, jemuž tisíce tisíců slouží, a před nímž desetitisíce desetitisíců stojí.

Požehnaný ten, jemuž zástupy dětí radostné písně zpívaly, a jehož tisíce lidí s jásotem vítaly.

Požehnaný ten, který přichází ve jménu Páně. Hosanna na výsostech!

Kondak 9

Když velekněží a zákoníci viděli, co jsi, Pane, v chrámě učinil, a slyšeli děti volat „Hosanna Synu Davidovu“, s hněvem se tě tázali: „Slyšíš, co říkají?“ Tys jim však odpověděl: „Copak jste nikdy v Písmu nečetli: Z úst nemluvňat a kojenců zjednal sis chválu?“ I my se podivujeme nad krutostí jejich srdcí kamenných a jako děti pokorně voláme: Aleluja.

Ikos 9

Ani zbožní řečníci nemohou přinést důstojné díkůvzdání za tvůj příchod, Kriste, neboť do Jeruzaléma přijíždíš, abys dobrovolně smrt kříže podstoupil. Vždyť jsi své božství skryl před moudrými i učenými a odhalil je dětem, které svým čistým srdcem pochopily lépe než jejich otcové, že ty jsi vpravdě Kristus, Syn Boha živého. Dovol proto i nám, abychom bez zahanbení vyznávali tvou božskou slávu a volali:

Požehnaný, který zjevením svých slov děti osvěcuje, aby osvítil rozum srdce našeho.

Požehnaný, který svými zázraky své božství zjevuje, aby otevřel naši mysl pochopení zákona Božího.

Požehnaný, který jako pastýř přichází, aby z laskavosti svého srdce pásl svůj lid na místě kvetoucím.

Požehnaný, který Jákoba chrání, aby střežil čistotu našich srdcí na vodách pokojných.

Požehnaný, který jako Král světa přichází, aby zazářila jeho pravda, dokud měsíc nepohasne.

Požehnaný, který jako Slunce spravedlnosti vychází, aby svým světlem ozařoval končiny světa, dokud slunce nezapadne.

Požehnaný, který přichází ve jménu Páně. Hosanna na výsostech!

Kondak 10

Zatoužil jsi spasit všechny národy, Kriste, a proto jsi mezi prvními povolal řecké poutníky, kteří se na svátky přišli Bohu poklonit. Vždyť jsi přišel do vlastního, avšak vlastní tě nepřijali, ale na smrt tě vydali. A tak jako zrno pšeničné padne do země, odumře a přinese hojný užitek, tak jsi i ty svou smrtí přinesl lidu hojnost plodů spásy, aby se naplnilo slovo proroka Izajáše: „Shromáždím všechny národy a jazyky, aby spatřily mou slávu.“ Proto přistupte, národy, a pohleďte na Krále nebeského, který nyní na oslátku do Jeruzaléma přichází, a všichni mu jedněmi ústy a jediným srdcem zazpívejte: Aleluja.

Ikos 10

Králi předvěčný, laskavý Spasiteli a náš spravedlivý Utěšiteli, v tento den pokorně přijíždíš do Jeruzaléma na hřbetě prostého oslátka, aby tvá poníženost zazářila nad všemi lidmi a oni pochopili, že na pokorné shlížíš s laskavostí. Tehdy překují své meče na radlice a svá kopí v nože vinařské, aby meč nepozdvihl národ proti národu a válce se již neučili. Proto se srdcem zkroušeným přivítejme Pána, který svou pokorou přichází zničit pýchu odvěkého nepřítele a volejme:

Požehnaný, který na horu siónskou přichází, aby pokoj Izraeli zvěstoval.

Požehnaný, který Jeruzalém přišel poučit, aby všechny národy svým světlem osvítil.

Požehnaný, který přichází léto Hospodinovy milosti vyhlásit, aby radostnou zvěst pokorným přinesl.

Požehnaný, který přichází, aby zajatým propuštění vyhlásil, slepým zrak navrátil a zdeptané na svobodu propustil.

Požehnaný, který přichází, aby rány srdcem zkroušených obvázal.

Požehnaný, který přichází, aby všechny, kdo padli do hlubin pekelných, svým vzkříšením zachránil.

Požehnaný, který přichází ve jménu Páně. Hosanna na výsostech!

Kondak 11

Nejkrásnější z písní chceme ti přinést, Kriste, a proto spolu s nevinnými dětmi voláme: „Bůh je Pán a zjevil se nám.“ S ratolestmi slavíme tvůj svátek světlý, svatý a čistý a prosíme tě, abys vešel také do nitra duchovního chrámu naší duše, jak jsi zaslíbil: „Nenechám vás sirotky, ale zase k vám přijdu. Vždyť kdo miluje mě, toho budu milovat já i můj Otec. Přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.“ Přijď tedy, Pane, a usedni na trůn našeho rozumu a jako jsi z chrámu vyhnal penězoměnce, tak z našeho srdce vyžeň všechny hříšné vášně, abychom ti s nevadnoucími květy naší čistoty směli zazpívat: Aleluja.

Ikos 11

Světlem nebeským naplnil se svatý chrám, když jsi jej, Pane, navštívil a od světské chamtivosti očistil. Tehdy se naplnila slova proroka Izajáše: „Ze Siónu vyjde zákon, z Jeruzaléma slovo Boží.“ Tak ses před zraky svého lidu zjevil jako slovo plné života, které svým světlem osvěcuje každého člověka. Ale protože mnozí temnotě propadli a tvé učení nepochopili, pravil jsi: „Ještě jen malou chvíli je světlo mezi vámi. Dokud máte světlo, neustávejte v cestě, aby vás nezastihla tma. Dokud máte světlo, věřte v to světlo, abyste byli syny světla.“ Toto jsi řekl, aby pro mnohá utrpení nezhaslo tvým učedníkům světlo víry a oni nezbloudili v temnotě bludných nauk, ale aby tě vždy a všude pravověrně oslavovali a zpívali: 

Požehnaný, který jako Světlo světa přichází, aby pro spásu světa smrt podstoupil.

Požehnaný, který jako Slunce spravedlnosti přichází, aby své věrné na věky oslavil.

Požehnaný ten, který jako Světlo večerní ke svému západu do Jeruzaléma sestoupil.

Požehnaný ten, který ve světle nepřístupném přebývá, aby světu světlem svého vzkříšení zazářil.

Požehnaný ten, který jako Světlo předvěčné přichází, aby naši duchovní temnotu osvítil.

Požehnaný ten, který se jako Světlo pravdy na Siónu zjevuje, aby svícen naší víry znovu zapálil.

Požehnaný, který přichází ve jménu Páně. Hosanna na výsostech!

Kondak 12

Jako jsi kdysi ospravedlnil děti židovské, když v tobě Boha poznali, a proto ti „Hosanna“ zazpívali, tak obdaruj svou milostí i nás a dovol nám vyslechnout radostnou zvěst o tvém příchodu, aby Boží zjevení, jež každé očekávání převyšuje, naplnilo naše srdce a osvítilo náš rozum, a my směli s radostí opěvovat toho, který přišel, aby prolitím své krve s námi novou smlouvu uzavřel: Aleluja.

Ikos 12

Opěvujeme tvůj vjezd do Jeruzaléma, Pane, a s palmovými ratolestmi tě s radostí vítáme, neboť ty jsi vpravdě Mesiáš, Syn Boha živého, který znovu ve slávě přijde, aby jako Král králů a Pán pánů živé i mrtvé soudil. Tehdy již nebudou děti židovské zpívat „Hosanna“, ale povstanou zástupy nebeské a hlasy podobnými mocnému dunění hromů budou volat: „Vítězství, sláva a moc našemu Bohu, jenž se ujal své vlády!“ S vírou tedy očekáváme tvůj slavný příchod a s nadějí voláme: 

Požehnaný Syn Otce, který přijímá korunu trnovou, aby trnité cesty našeho života plodnými učinil.

Požehnaný Beránek Boží, který na sebe vzal naše hříchy, aby nás svou krví nad sníh bělejší očistil.

Požehnaný Ženich našich duší, který vychází ze svého příbytku, aby se nikdo od jeho lásky nevzdálil.

Požehnaný dobrý pastýř, který do svého ovčince přichází, aby nás nikdo z bezpečí jeho rukou neuchvátil. 

Požehnaný Učitel, který na své cestě křížové neutichl, aby své přátele až dokonce světa svým slovem provázel.

Požehnaný Spasitel, který po plášti nachovém zatoužil, aby nás jako nevěstu rouchem spásy a pláštěm radosti přioděl.

Požehnaný, který přichází ve jménu Páně. Hosanna na výsostech!

Kondak 13

Pane Ježíši Kriste, Nebeský Otec tě jako Beránka Božího před všemi věky k oběti vyvolil, a když nadešel tvůj čas, vyjel jsi do Jeruzaléma, abys dobrovolně strašná muka kříže podstoupil. Přijmi nyní spolu s palmovými ratolestmi i tuto prostou píseň chval a dovol nám, abychom tě od tohoto svátečního dne až do konce našeho života směli s pokorou a čistým srdcem vždy věrně následovat. Kéž se bez zahanbení staneme účastníky božské radosti tvé svaté paschy zde na zemi, abychom se i po příchodu do nebeského Jeruzaléma s tebou na věky sjednotili a spolu s anděly a všemi svatými s vděčností zazpívali: Aleluja.

Modlitba

Pane Ježíši Kriste, Bože náš, tebe, který na nebesích po pravici Otcově sedíš a jehož bez ustání nesou na svých křídlech cherubíni a oslavují serafíni, vidíme v posledních dnech tvého života, jak pro naši spásu usedáš na oslátko a za zpěvu svého lidu šest dní před Velikonocemi vstupuješ do svatého města Jeruzaléma, abys dobrovolně strašná muka podstoupil a svým křížem a vzkříšením svět vykoupil.

Proto se klaníme před pokorou tvé nevýslovné poníženosti a prosíme: Jako jsi zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, a oni do svých rukou vzali palmové ratolesti, aby tě s písněmi jako Syna Davidova přivítali, tak i nás, kteří jejich příkladu následujeme, v tento sváteční den pozvedni a chraň před temnotami vášní a hříchů smrtelných. A jako ti děti národa židovského „Hosanna“ zazpívaly, tak i nám pomoz, abychom s čistým srdcem a neposkvrněnými ústy po celý strastný týden žalmy a písněmi oslavovali tvé utrpení a ve světlé dni tvého životodárného vzkříšení se bez zahanbení radovali z tvé svaté paschy a jako děti světla ti vzdávali chválu spolu s tvým Otcem, jenž nemá počátku a tvým přesvatým, dobrým a životodárným Duchem, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Závěr

K: Nejvyšší moudrost.
L: Ctihodnější jsi nad cheruby a neporovnatelně slavnější nad serafy, bez porušení jsi porodila Boha Slovo: pravá Bohorodičko, velebíme tě.
L: Ve jménu Pánově požehnej, otče.

K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, který se pro naši spásu dobrovolně odebírá k utrpení, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, silou ctihodného a životodárného kříže, na přímluvu svatých ctihodných a veškeré slávy hodných apoštolů, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.