Akathist Zesnutí Přesvaté Bohorodičky Panny Marie

Obvyklý začátek

K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.

L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.

Pane, očisti nás od našich hříchů.

Vládce, odpusť nám naše nepravosti.

Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.

L: Amen.

Kondak 1

Matko Boží a Vládkyně naše, tví služebníci ti s úctou přináší chvalozpěv ke cti tvého přečistého zesnutí, neboť jsi byla ze všech pokolení vyvolena, abys ze země do nebes vstoupila. A protože ti byla dána moc nad smrtí, vysvoboď ze všech smrtelných muk ty, kdo k tobě volají: Raduj se, milostiplná, neboť nás ve svém zesnutí neopouštíš.

Ikos 1

Anděl, jenž před trůnem Božím stojí, byl poslán z nebes, aby Matce Boží zvěstoval, že ji navštíví její Syn a Bůh a ona v pokoji do nebes vstoupí. Proto před ní v jasné záři stanul a takto ji oslovil:

Raduj se, blažená Matko Krále veškerenstva.

Raduj se, nebeská vládkyně, Matko Boha a Pána nebe i země.

Raduj se, neboť mezi prvními jsi byla vyvolena, aby k tobě tvůj Syn a Bůh sestoupil.

Raduj se, neboť jsi byla oslavena, když ti anděl příchod k tvému Synu ohlásil.

Raduj se, mezi všemi pokoleními vyvolená.

Raduj se, svatá schráno Slova Božího.

Raduj se, naplnění předpovědí proroků.

Raduj se, ctihodná koruno apoštolů.

Raduj se, okraso a posilo vladařů.

Raduj se, chválo kněží a okraso biskupů.

Raduj se, povznesení moudrých mnichů.

Raduj se, neboť bránu nebes otevíráš lidu křesťanskému, jenž tě bez ustání oslavuje.

Raduj se, milostiplná, neboť nás ve svém zesnutí neopouštíš

Kondak 2

Když tři hierarchové, nebeský učitel Dionýsius, podivuhodný Hierotheus a Timotej, spatřili, kterak se sbor apoštolů ze všech končin země na vzdušných oblacích shromáždil k tvému vznešenému zesnutí, Přečistá, ve slávě svého kněžství Bohu zazpívali: Aleluja.

Ikos 2

Všichni nebeští duchové spolu s vévody andělských mocností přišli se svým Králem, který do svých životodárných rukou přijal duši své Matky. A když to spatřil Petr, v horlivosti své víry se slzami zvolal:

Raduj se, Matko Stvořitele světa, neboť do nebes odcházíš.

Raduj se, neboť jsi větší nežli nebesa, a proto nad nebesa vystupuješ.

Raduj se, neboť svým povýšením jsi čtvero pozemských prvků posvětila.

Raduj se, neboť svým přechodem jsi mocnosti nebeské radostí naplnila.

Raduj se, neboť jsi do krás nebeského Jeruzaléma vstoupila.

Raduj se, neboť jsi s radostí do příbytků rukou neutvořených vešla.

Raduj se, královno cherubínů a serafínů.

Raduj se, vládkyně archandělů a andělů.

Raduj se, útočiště a záštito věřících.

Raduj se, pomocnice a ochránkyně svého dědictví.

Raduj se, přímluvkyně za svět křesťanský.

Raduj se, štědrá dárkyně bezmezných milostí.

Raduj se, milostiplná, neboť nás ve svém zesnutí neopouštíš.

Kondak 3

Moc Nejvyššího přenesla z Indie Tomáše, jenž z Boží prozřetelnosti nebyl přítomen vznešenému zesnutí Matky Boží. A když stanul před hrobem, jenž její život přijal, zatoužil spatřit Pannu zesnulou. Proto nahlédl do nitra té kobky a ihned poznal, že byla i s tělem na nebesa vzata, uvěřil a zvolal: Aleluja.

Ikos 3

Onen učedník pochopil, že z Boží prozřetelnosti neměl být spolu s ostatními apoštoly účastníkem pohřbu Matky Boží, a proto se zaradoval nad jejím nesmrtelným zesnutím a takto jí zazpíval:

Raduj se, neboť ruka tvého Syna tě ze země pozvedla.

Raduj se, neboť jsi do nebes vešla, aby ses z jeho slávy radovala.

Raduj se, neboť do výšin tě mocnosti andělské provázely.

Raduj se, neboť nad nebesa tě cherubíni vynesli.

Raduj se, neboť při branách nebeských tě vévodové andělští písněmi opěvovali.

Raduj se, neboť všichni nebešťané se před tebou shromáždili, aby tě blaženou nazvali.

Raduj se, pozemské nebe k nejvyšším příbytkům povznesené.

Raduj se, trůne Boží do království nebeského přenesený.

Raduj se, naše pomocnice a mocná ochránkyně.

Raduj se, zástavo spásy hříšníků.

Raduj se, královno křesťanů a po Bohu naděje království nebeského.

Raduj se, Matko Života a po Pánu naděje života věčného.

Raduj se, milostiplná, neboť nás ve svém zesnutí neopouštíš.

Kondak 4

Když žid Athonios spatřil přečisté tělo Matky Boží, jež bohonosní apoštolové zbožně ke hrobu nesli, uchvátila jeho duši bouře pochybností a on pospíšil, aby je z nosítek převrátil. Tu však náhle oslepl a jeho přeťaté ruce zůstaly na lůžku ležet. Tehdy s vírou přijal Matku Boží, a proto Bohu zazpíval: Aleluja.

Ikos 4

Když věřící a svědkové Slova uslyšeli anděly, jak nebeskými písněmi doprovázejí pohřeb Matky Boží, jejíž tělo Bůh přijal, zatoužili i oni vzdát jí zbožnou úctu, a proto spěchali, aby jí jedněmi ústy zazpívali:

Raduj se, neboť od Gabriela jsi přijala zvěst o přechodu do království nebeského.

Raduj se, neboť z jeho rukou jsi přijala rajskou odměnu.

Raduj se, neboť jsi ozářila množství ctihodných cherubínů.

Raduj se, neboť jsi potěšila přeslavné zástupy serafínů.

Raduj se, neboť tebe patriarchové zaslibovali.

Raduj se, neboť tebe proroci zvěstovali.

Raduj se, neboť Athoniovu proradnost jsi rychle ztrestala.

Raduj se, neboť jsi jej milostivě uzdravila.

Raduj se, neboť za jeho pochybnosti jsi víru zaměnila.

Raduj se, neboť jeho vyznání víry jsi přijala.

Raduj se, neboť na nebesa vedeš ty, jež tě zbožně milují.

Raduj se, neboť zachraňuješ ty, kteří tě s vírou vzývají.

Raduj se, milostiplná, neboť nás ve svém zesnutí neopouštíš.

Kondak 5

Svatí apoštolové, jež se pro evangelium po celé zemi rozešli, byli Bohem jako hvězdy na oblacích vzdušnými výšinami přeneseni, aby Matku Boží pochovali. A když ji nesli, písněmi ji oslavovali a spolu s nebeskými mocnostmi zpívali: Aleluja.

Ikos 5

Ti, jež Boha spatřili, uviděli Vládce, který do svých rukou duši své Matky přijal. Tehdy v něm poznali svého Pána, a proto pospíšili, aby zbožnými hlasy zazpívali:

Raduj se, Královno, neboť vládce veškerenstva jsi nosila.

Raduj se, neboť jako svého Syna jsi jej v náruči chovala.

Raduj se, žezlo královské v pravici Kristově.

Raduj se, snítko holubičí v ruce Noemově.

Raduj se, holi Áronova pučící pupenem neporušitelnosti.

Raduj se, nevadnoucí lilie kvetoucí květem nesmrtelnosti.

Raduj se, Bohem rozezvučená flétno Davidova.

Raduj se, harfo jeho proroctví, žalmů a písní.

Raduj se, duchovní stánku Pánovy svatyně.

Raduj se, živote náš vzkříšený na místě Kristova pokoje.

Raduj se, archo cherubíny ozářená.

Raduj se, svatyně svatých serafíny velebená.

Raduj se, milostiplná, neboť nás ve svém zesnutí neopouštíš.

Kondak 6

Když Matka Boží na nebesa odešla, shromáždili se apoštolové a bohonosní kazatelé podle svého zvyku kolem oltáře, aby ve jménu Pánově chléb lámali. Tu však náhle spatřili Bohorodičku, jak spolu se světlonosnými anděly přišla z nebes a uslyšeli, že jim pokoj od svého Syna a Boha přináší, a proto zazpívali: Aleluja.

Ikos 6

Kristus náš Bůh jako Slunce spravedlnosti zazářil nám z tvého přečistého lůna a skrze své učedníky poznáním Božím svět osvítil a tebe, Matko Boží, od pokolení do pokolení oslavil. Proto tě i my vzýváme a voláme:

Raduj se, všemi pokoleními vždy blahoslavená.

Raduj se, ke všem milosrdná a soucitná.

Raduj se, neboť jsi zaslíbení daná apoštolům naplnila.

Raduj se, neboť pozdravení pokoje jsi jim od svého Syna předala.

Raduj se, vytoužené a sladké zjevení svatých.

Raduj se, veselý jásote ctihodných matek a panen.

Raduj se, rajské útočiště spravedlivých.

Raduj se, společnice nebešťanů.

Raduj se, počátku naší spásy.

Raduj se, naplnění dobrých modliteb.

Raduj se, Královno bohabojných králů.

Raduj se, Vládkyně spravedlivých vladařů.

Raduj se, milostiplná, neboť nás ve svém zesnutí neopouštíš.

Kondak 7

Zachraňuješ, Matko Boží, všechny, kdo s vírou vstupují do tvého slavného chrámu a všechny své ctitele z nebezpečí a soužení vysvobozuješ. Proto i svému pravověrnému lidu, jenž v této zemi přebývá, daruj vítězství nad nepřáteli a přimlouvej se za vyslyšení jeho modliteb, neboť k tobě volá a našemu Pánu a Bohu zpívá: Aleluja.

Ikos 7

Nové stvoření ukázal nám Stvořitel a Pán skrze tebe, Matko Boží, a proto s mateřskou starostlivostí pohleď na ctitele svého vznešeného zesnutí a přijmi od nás tento chvalozpěv, neboť voláme:

Raduj se, Matko Bohem mezi pozemšťany vyvolená.

Raduj se, nad zemi i nebesa vyvýšená.

Raduj se, nad cheruby i serafy postavená.

Raduj se, archo před potopou smrti na výsostech uchráněná.

Raduj se, neboť ke tvému pohřbu se apoštolové na oblacích shromáždili.

Raduj se, neboť po svém pohřbu jsi Tomáše podivuhodně povolala.

Raduj se, neboť skrze něho v tvé nanebevzetí všichni uvěřili.

Raduj se, neboť ses s nejkrásnějším ze Synů lidských sjednotila.

Raduj se, neboť ses krásou všech ctností ozdobila.

Raduj se, neboť jako palma jsi tělem vzkříšeným rozkvetla.

Raduj se, neboť jako cedr jsi v zahradě nebeské vyrostla.

Raduj se, neboť jako strom života jsi vprostřed nebes vzešla.

Raduj se, milostiplná, neboť nás ve svém zesnutí neopouštíš.

Kondak 8

Jako slunce zářivé podivuhodně na nebesích přebýváš, vyvolená Vládkyně, neboť jsi vešla do neproniknutelné krásy a z nevýslovné milosti svého Syna a Boha, jenž tě svýma rukama pozdvihl, ses s radostí sklonila před životodárnou jeho pravicí, a proto spolu s tebou voláme: Aleluja.

Ikos 8

Byla jsi na nebesa vzata, Matko Boží, a přece jsi pozemský svůj lid neopustila. Tak jsi skrze ruce Synovské vešla do krás nepřístupné záře nebeského Jeruzaléma, kolem něhož se shromáždili cherubíni spolu se všemi nebeskými zástupy, aby ti zazpívali:

Raduj se, neboť tvá přesvatá duše na zářném Siónu přebývá.

Raduj se, neboť spolu s duší je i tvé neporušené tělo na témže místě oslaveno.

Raduj se, neboť jsi vstoupila do trůnního města nejvyššího Panovníka.

Raduj se, neboť jsi byla vyzdižena v překrásný ráj nebeského Zahradníka.

Raduj se, neboť jsi byla přenesena do města, jež na blyštivých kamenech stojí.

Raduj se, neboť jsi vešla branami, jež nebeské zástupy střeží.

Raduj se, neboť jsi předstoupila před vznešenost Boží, jež nebesa přesahuje.

Raduj se, neboť svou ctí jsi nebeské bytosti převýšila.

Raduj se, neboť svému Synu a Bohu modlitby věřících přednášíš.

Raduj se, neboť před trůnem svého Syna a Boha se svého lidu zastáváš.

Raduj se, neboť před Bohem se za spásu světa přimlouváš.

Raduj se, neboť jako Bohem vyvolená lid křesťanský ochraňuješ.

Raduj se, milostiplná, neboť nás ve svém zesnutí neopouštíš.

Kondak 9

Všechny andělské mocnosti tě velebí, Boží rodičko, a všechny národy lidské tě oslavují jako Matku Boží a uctívají tvé vznešené zesnutí, Vládkyně. Vždyť skrze tebe se zástupy pozemské spojují s nebeskými a jediným hlasem opěvují Boha a volají: Aleluja.

Ikos 9

Spatřili jsme, jak se nevýslovná krása Bohem vdechnutých proroctví na tobě naplnila, Matko Boží, neboť jsi nám vskutku Boha tělesně porodila, a proto s vírou vyznáváme tajemství Slova Božího a voláme:

Raduj se, dokonalé naplnění zákona i proroků.

Raduj se, hvězdo Jákobova Bileámem předpovězená.

Raduj se, lůžko velikého krále Šalamounem ohlášené.

Raduj se, rouno orosené Gedeónem předznamenané.

Raduj se, ratolesti nespalitelná Mojžíšem předzvěděná.

Raduj se, svatá horo mužem touhy spatřená.

Raduj se, žebři nebeský Jákobem dosvědčený.

Raduj se, bráno uzavřená Ezechielem zvěstovaná.

Raduj se, slunce trůnu Kristova žalmistou opěvované.

Raduj se, tajemství rozmanitě proroky ohlašované.

Raduj se, neboť v tobě se všechna slova prorocká naplnila.

Raduj se, neboť v tobě se všechny Boží záměry pro naši spásu završily.

Raduj se, milostiplná, neboť nás ve svém zesnutí neopouštíš.

Kondak 10

Pán zatoužil spasit svět, a proto z celého lidského rodu vyvolil za svou Matku tebe a stal se člověkem. A když ze země vystoupil na nebesa, odkud sestoupil, vzal tě s sebou, abys přebývala v jeho věčné slávě a spolu s ním vládla království, jež nemá konce, a proto k Bohu voláme: Aleluja.

Ikos 10

Jsi ochrannou hradbou věřících, Bohorodičko Panno, a zastánkyní všech, kdo se k tobě utíkají. Vždyť Stvořitel nebe a země, který se z tebe, Přečistá, podle těla narodil, přenesl tvé tělo i duši do nebes, aby ses mohla přimlouvat za všechny, kteří volají:

Raduj se, město velikého Krále, jenž na výšinách nebeských stojíš.

Raduj se, hradbo a záštito, jež se před potřebnými neodvracíš.

Raduj se, neboť věrné vladaře před nepřáteli chráníš.

Raduj se, neboť útoky hagarských přemáháš.

Raduj se, neboť pravou víru upevňuješ.

Raduj se, neboť voje bludařů rozháníš.

Raduj se, neboť radost a pokoj světu přinášíš.

Raduj se, neboť nad všeničícím podsvětím vítězíš.

Raduj se, neboť zdrženlivé a cudné důstojností korunuješ.

Raduj se, neboť hrdinské činy mučedníků ctí oslavuješ.

Raduj se, neboť trpícím spravedlnost vyprošuješ.

Raduj se, neboť plačící věčnou radostí potěšuješ.

Raduj se, milostiplná, neboť nás ve svém zesnutí neopouštíš.

Kondak 11

Žádná z našich písní nedostačuje, abychom přinesli důstojnou chválu tvému vznešenému zesnutí, Vládkyně a Královno všemi uctívaná. A přece ti přinášíme tuto skromnou modlitbu jako Matce Krále veškerenstva a spolu s nebeskými mocnostmi opěvujeme Boha, jenž jediný tebe vpravdě oslavil, a voláme: Aleluja.

Ikos 11

Zjevila ses nám na zemi jako lampa Světla pravého, jež osvěcuje naše duše a k poznání Božímu vede ty, kdo uctívají tvé vznešené zesnutí, abychom ti mohli zazpívat:

Raduj se, svíce neuhasitelného ohně duchovního.

Raduj se, paprsku nezacházejícího světla večerního.

Raduj se, luno paprsky Slunce spravedlnosti osvícená.

Raduj se, záře temnotou nepohlcená.

Raduj se, lampo na nebesa vyvýšená.

Raduj se, prameni života z hrobu na světlo přivedený.

Raduj se, Matko Světla duchovního, jež zbožné duše osvěcuješ.

Raduj se, Matko Boha našeho, jež plačící duše utěšuješ.

Raduj se, neboť ze svých ctitelů zahanbení na konci života sejmeš.

Raduj se, neboť své služebníky na posledním soudu po Boží pravici postavíš.

Raduj se, blažená, neboť svou pomocí i z nás blažené učiníš.

Raduj se, blahoslavená ve všech pokoleních, neboť Pán je s tebou a skrze tebe i s námi.

Raduj se, milostiplná, neboť nás ve svém zesnutí neopouštíš.

Kondak 12

Když duchové na výsostech spatřily, že milost nebeského trůnu byla dána Matce Boží, jež byla poctěna usednout po pravici svého Syna a Boha, trůny a síly ji počaly oslavovat, knížectví a mocnosti ji obklopily a strašní cherubíni, serafíni i panstva se před ní hluboce sklonily a spolu s archanděly a anděly jí zazpívaly: Aleluja.

Ikos 12

Opěvujeme tvé vznešené zesnutí, velebíme tvé nanebevzetí a prosíme tě, Královno a Matko Boží, posvěť, oslav a zachraň ty, kteří k tobě volají:

Raduj se, neboť jsi stopami svých nohou zemi očistila.

Raduj se, neboť svým nanebevzetím jsi povětří posvětila.

Raduj se, neboť do nebes jsi slavně vstoupila.

Raduj se, neboť nevýslovnou krásu jsi spatřila.

Raduj se, neboť před trůnem svého Syna a Boha ve slávě sedíš.

Raduj se, neboť se svým Synem a Bohem na věky kraluješ.

Raduj se, neboť všechny mocnosti nebeské svou krásou zdobíš.

Raduj se, neboť všechny pozemšťany, jež v tebe doufají, věrně potěšuješ.

Raduj se, neboť ses oblékla v slunce, jež milostí a slávou celý svět ozařuje.

Raduj se, neboť jsi přislíbila ochraňovat ty, kdo se k tobě utíkají.

Raduj se, neboť tebe všechny křesťanské národy jako Matku a Rodičku Boží oslavují.

Raduj se, neboť od východu až na západ tě všichni pravověrně opěvují.

Raduj se, milostiplná, neboť nás ve svém zesnutí neopouštíš.

Kondak 13

Chvályhodná Matko nesmrtelného Krále nebe i země, Krista Boha našeho, jež i po smrti žiješ, přijmi od nás oběť chval za vznešené tvé zesnutí a ochraňuj nás v našem životě i při naší smrti před pokušením, nebezpečím i soužením a učiň nás, naše Královno, hodnými království nebeského, abychom ti mohli zpívat: Aleluja.

Modlitba

Přesvatá Bohorodičko Panno, Vládkyně vyšší nad anděly i archanděly a nad všechno stvoření ctihodnější, veliké udivení andělů, vznešená předpovědi proroků, přeslavná chválo apoštolů, ozdobo biskupů, mocná posilo mučedníků, spasitelný příklade mnichů, nevýslovná zdrženlivosti postníků, čistoto a slávo panen, pokojná radosti matek, moudrosti a poučení jinochů, nasycení vdov a sirotků, ošacení nahých, uzdravení nemocných, osvobození uvězněných, útěcho těch, kdo se po moři plaví, pokojný přístave těch, kdo se v bouřích zmítají, neúnavná průvodkyně bloudících, blahé občerstvení putujících, laskavá posilo znavených, horlivá zastánkyně trpících, ochránkyně a útočiště ukřivděných, naděje zoufajících, pomocnice strádajících, bezmezná útěcho plačících, milující pokoro pronásledovaných, záchrano a pokání hříšníků, nezdolná hradbo pravověrných a nepřemožitelná naše pomocnice a zastánkyně, skrze tebe, Vládkyně, se Neviditelný Bůh stal viditelným, a proto ti, Paní, jako tví hříšní služebníci přinášíme své prosby: nejmilostivější a nejpodivuhodnější královno duchovního světla, která jsi porodila Krista, našeho Krále, Boha a Dárce života, kterou oslavují zástupy nebeské, a kterou lid pozemský opěvuje, poznání andělské, hvězdo zářivá, nad svaté světější, Vládkyně všeho stvoření, Panno Bohem velebená, nevěsto neposkvrněná, chráme Ducha Svatého, plamenný trůne neviditelného Krále, stánku nebeský, schráno Slova Božího, voze ohnivý, příbytku Boha živého, nevídaná původkyně těla Kristova, hnízdo Orla nebeského, hrdličko hlasem Božím obdařená, holubičko mírná, tichá a laskavá, Matko svá dítka milující, hlubino milostí, rozptýlení oblaků hněvu Božího, propasti nezměrná, tajemství nevýslovné, zázraku nevyčerpatelný, rukou neutvořený chráme jediného Krále všech věků, vonné kadidlo, vznešený šate purpurový, Bohem utkaný závoji, ráji duchovní, ratolesti stromu života, květe překrásný pro nás pučící nebeskou radostí, hrozne naší spásy, kalichu Krále nebeského, z něhož se z Ducha Svatého rozlévá víno nevýslovných milostí, strážkyně zákona, počátku pravé víry Kristovy, sloupe neotřesitelný, zkázo bludařů, meči hněvu Božího proti nepřátelům víry, postrachu démonů, vítězství bojujících, pravá ochránkyně všech křesťanů a záchrano celého světa, nejmilostivější Vládkyně, Panno, Královno a Bohorodičko, slyš hlas těch, kteří k tobě volají, prokaž milost svému lidu a pros svého Syna, aby od tvých služebníků odehnal všechno zlé a chránil naše město, naši zemi i lid, jenž se k tobě utíká a vzývá tvé svaté jméno, před pokušením, nebezpečím, hladem, zemětřesením, záplavami, ohněm a mečem, vpádem nepřátel vnitřních i vnějších, před každou nemocí a soužením, zármutkem, nouzí, morem i před spravedlivým hněvem Božím.

Zachovej a zachraň nás svou milostí, svrchovaná Vládkyně, a skrze své přímluvy nám daruj příznivé počasí, hojnost plodů země, pokojné časy a pomoz nám, uzdrav nás a smiluj se nad námi, nejmilostivější Vládkyně a opěvovaná Bohorodičko v každém našem soužení a ve všech našich potřebách. Pamatuj na své služebníky a nepřehlížej naše slzy ani vzdechy, ale obnov nás dobrotivostí svého milosrdenství, abychom v tobě nalezli pomoc a útěchu.

Smiluj se, Přečistá Vládkyně a naše jediná naděje, nad svým nehodným lidem a shromáždi, co je rozptýlené, na pravou cestu přiveď zbloudilé a zpět navrať ty, kteří odpadli od pravé víry svých otců. Posiluj staré, napomeň mladé, provázej děti, oslav ty, kteří tě velebí, a zvláště zachovej církev svého Syna a ochraňuj ji po všechny dni až do skonání věků.

Chraň, Vládkyně, také našeho Svatého otce, římského papeže, nejvznešenější patriarchy, nejctihodnější metropolity a arcibiskupy, bohumilé biskupy, kněze, jáhny, ctihodné řeholníky a řeholnice i všechny pravověrné křesťany, kteří se v úctě sklání před obrazem tvého vznešeného zesnutí. Shlédni na nás všechny milostivým zrakem svých přímluv, pozdvihni nás z hlubin hříchu, osviť naše oči, aby poznaly, co vede ke spáse, buď k nám milostivá zde na zemi a pros za nás, abychom ve zbožnosti ukončili naše pozemské putování a na posledním soudu směli spolu s anděly, archanděly a zástupy svatých stanout po pravici tvého Syna a byli uznáni hodnými s Kristem v radosti andělské po všechny věky přebývat v nebeských příbytcích.

Vždyť ty jsi naše Vládkyně, sláva nebes a naděje země. Ty jsi naše naděje a zastánkyně všech, kteří se k tobě utíkají a prosí tě o pomoc a ochranu. Ty jsi naše horlivá přímluvkyně u svého Syna a Boha našeho. A protože tvá mateřská přímluva má moc uprosit Pána, osmělujeme se my nehodní tvým prostřednictvím přistoupit k oltáři milosti přesvatých a životodárných jeho tajemství. A když my hříšníci, vidíme, jak na svém ctihodném obraze držíš ve své náruči Boha Všemohoucího, s pokorou se před ním skláníme, s láskou jej líbáme, a doufáme, Vládkyně, že s tvou nebeskou přímluvou dosáhneme věčného života a bez zahanbení v den posledního soudu staneme po pravici tvého Syna a Boha našeho, abychom mu mohli vzdávat chválu spolu s jeho Otcem, jenž nemá počátku, i s jeho přesvatým, dobrým a životodárným Duchem, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Závěr
K: Nejvyšší moudrost.
L: Ctihodnější jsi nad cheruby a neporovnatelně slavnější nad serafy, bez porušení jsi porodila Boha slovo: pravá Bohorodičko, velebíme tě.
L: Ve jménu Pánově požehnej, otče.

K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, jejíž slavný svátek zesnutí dnes radostně slavíme, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.