Děkovný akathist k Nejsvětější Trojici za zázrak stvoření a dar spásy

Akathist opěvuje slávu Přesvaté Trojice a vzdává jí díky za všechna dobrodiní jejího stvořitelského díla i za dar spásy z utrpení hříchu a okovů věčné smrti.

Obvyklý začátek

Je-li přítomen kněz:

K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.

L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

Není-li přítomen kněz:

Pro modlitby našich svatých otců, Pane Ježíši Kriste, Bože náš, smiluj se nad námi. Amen.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.

Pane, očisti nás od našich hříchů.

Vládce, odpusť nám naše nepravosti.

Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.

L: Amen.

Kondak 1

Vládce a vévodo všeho viditelného i neviditelného stvoření, klaníme se tobě, jedinému, pravému a slavnému Bohu v Trojici. A přinášíme ti píseň díkůvzdání, neboť svou nevýslovnou milostí jsi nás, nehodné a nepotřebné služebníky, zahrnul všemi dobrodiními svého stvořitelského díla a nad to jsi nás vykoupil z utrpení hříchu a z okovů věčné smrti, a proto voláme: Svatý, svatý, svatý jsi, Pane Bože zástupů.

Ikos 1

Tebe chválí archandělé, andělé, vlády, trůny, panstva a mocnosti a spolu s nimi tě velebí mnohoocí cherubíni a šesterokřídlí serafíni. Volají jeden ke druhému a takto tvou slávu opěvují:

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, plamenná lásko serafínů.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, vševědoucí moudrosti cherubínů.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, nejvyšší králi trůnu nebeského.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, pravý vládce panstva nejvyššího.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, nepřemožitelná slávo mocností nejvyšších.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, všemohoucí vladaři vlád svrchovaných.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, jediný počátku andělských bytostí.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, radostná slávo archandělů.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, nevýslovná dobroto andělů.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, vládce bezpočtu svých služebníků.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, vévodo nebeského shromáždění.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, vševládný stvořiteli mocností duchovních.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane Bože zástupů.

Kondak 2

Prorok Izaiáš spatřil na vysokém a vznosném trůnu tvou slávu a bázeň jím mocně otřásla. Dosud nebylo člověka, aby na této zemi spatřil tvou velebnost a zůstal naživu. Tehdy se jej anděl dotkl rozpáleným uhlíkem, aby očistil jeho rty a on mohl chválit jediného Boha v Trojici. I my dnes voláme před tvým oltářem a prosíme: spal množství našich hříchů, abychom s čistým srdcem mohli zazpívat: Aleluja.

Ikos 2

Mojžíš zatoužil zakusit nevídané poznání, a proto tě požádal, abys mu tajemně zjevil svou svatou tvář. Tys jej však ukryl do svých dlaní, takže směl spatřit toliko slávu tvé dobrotivosti. I my se dnes skláníme před září tvé velebnosti a s bázní v pokoře voláme:

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, stvořiteli všeho viditelného i neviditelného.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, stvořiteli všemohoucí a nekonečný.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, moudrosti bez počátku a bez proměny.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, svrchovaný vládce nad životem i nad smrtí.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, nevyčerpatelný prameni milosrdenství.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, neproniknutelná hlubino trpělivosti.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, světlo vítězící nad temnotami.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, nedosažitelná slávo věčnosti.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, svrchovaná výsosti nebes.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, nepřekonatelný oceáne milosti.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, nezměrná svatosti lásky nebeské.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, nevýslovná kráso celého světa.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane Bože zástupů.

Kondak 3

Mocí své vlády vše pozvedáš, slovem své moudrosti vše udržuješ a dechem svých úst vše navracíš nicotě. Změřil jsi končiny země a znáš bezpočet svých tvorů. Vše jsi nazval jménem a na zemi není nikdo, kdo by unikl tvé pravici. Proto se všemi nebeskými zástupy přistupujeme k oltáři tvé slávy a voláme: Aleluja.

Ikos 3

Denně milostivě shlížíš na dílo svých rukou, o něž s laskavostí pečuješ. Nezapomeň však ani na hříšného člověka, ale smiluj se nad námi jako dobrotivý Otec a Bůh veškeré útěchy a nakloň svůj sluch, když nyní s pokorou a bázní voláme:

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, svrchovaný vladaři nad nebem i zemí.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, dobrotivý otče všech živých tvorů.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, laskavý ochránce svého stvoření.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, dokonalý staviteli pozemského řádu.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, který jsi z nicoty svět povolal.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, který jsi nebesa nad zemí vyvýšil.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, který jsi zemi na vodách založil.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, který jsi vodám hranice vyměřil.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, který jsi na čtyřech prvcích svět zbudoval.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, který jsi svět do čtyř sfér uspořádal.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, který jsi rok do čtyř období rozdělil.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, který jsi svět do čtyř stran rozšířil.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane Bože zástupů.

Kondak 4

Opěvujeme jediné božství ve třech osobách, které svět tvoří, zachraňuje a posvěcuje. Klaníme se nezměrné moci i slávě jediného Boha v Trojici a jako služebníci osvíceni spasitelným zjevením s radostí oslavujeme Otce, Syna i Svatého Duch a zbožně voláme: Aleluja.

Ikos 4

Nejsvětější a nerozdílné Trojici se nyní klaníme, jedněmi ústy vyznáváme Otce, Syna i Svatého Ducha téže podstaty a všem vzdáváme stejnou slávu a voláme:

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, Otče, Synu a Svatý Duchu.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, jediný pravý Bože v Trojici.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, nestvořené bytí v jednotě tří osob.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, jednopodstatná a nerozdělená věčnosti.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, nedostižné tajemství všech věků.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, nevýstižná hlubino poznání.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, vzdálený smyslům tělesným.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, blízký víře oddané.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, lásko nekonečného milosrdenství.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, slovo věčné moudrosti.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, dechu životodárné síly.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, vůle v jednotě lásky kralující.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane Bože zástupů.

Kondak 5

Jediný Bože v Trojici, tys stvořil člověka ke svému obrazu a daroval jsi mu slova zákona, aby nehřešil před tvou tváří. On však poskvrnil obraz tvé lásky ve svém srdci a skrze hřích propadl smrti. Tys jej však neponechal stínům zatracení, ale skrze křestní koupel jsi jej přivedl ke slávě vzkříšení. Odežeň nyní odvěké nepřátele duše i těla od těch, kteří s důvěrou zpívají: Aleluja.

Ikos 5

Lidské pokolení spatřilo plody tvého spasitelného díla a sklonilo se před laskavostí svého Stvořitele. Vždyť ten, kdo se zrodil z Otce, Syna i Svatého Ducha neumírá, ale očišťuje se a rodí se k novému životu. Proto s vděčným srdcem opěvujeme tvé milosrdenství a voláme:

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, který jsi laskavým slovem světlo od temnoty oddělil.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, který jsi z nebytí k bytí vše přivedl.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, který jsi z lůna země vše živé povolal.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, který jsi dechem života své stvoření naplnil.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, který jsi člověka svou podobou ozdobil.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, který jsi v člověku svůj obraz zpečetil.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, který jsi člověka k životu věčnému povolal.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, který jsi lidské tělo od zmaru uchoval.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, který jsi člověka rozumem nad tvory vyvýšil.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, který jsi stvoření člověku podřídil.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, který jsi člověka od hříchu zachránil.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, který jsi člověka v nebesích oslavil.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane Bože zástupů.

Kondak 6

Spolu s prorokem Eliášem vystupujeme na vysokou horu, abychom spatřili slávu tvého jednopodstaného Božství. Vidíme bouře lámající skály, zemětřesení i oheň, ale Tebe svého jediného Boha jsme nenalezli. Jen v lehkém vánku naší modlitby slyšíme tvůj laskavý hlas, zahalujeme si tvář pláštěm a radostně voláme: Aleluja.

Ikos 6

Zazářil jsi světu světlem svého božství, a tak jsi zahnal temnotu modloslužby. Svůj lid jsi ze stínů širé smrti povolal ke světlu života, a tímto světlem jsi ozářil také nás. Proto s jásotem voláme:

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, jasné světlo pravého poznání.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, dokonalá útěcho lidského utrpení.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, bezmezná milosti dokonalého štěstí.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, neskonalá radosti dosud nevídaná.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, písni dokonalého stvoření.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, vůně rajského ovoce.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, slávo věčného vykoupení.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, jásote duší zachráněných.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, chlebe věčného života.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, prameni věčné radosti.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, léku věčného zatracení.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, kráso věčného království.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane Bože zástupů.

Kondak 7

Zatoužil jsi zjevit slávu své vlády, a tak jsi stvořil nebesa i zem s jejich velkolepou nádherou. Uprostřed svého díla jsi však vytvořil také člověka, abys v jeho podobě zjevil obraz třech osob v jediném Božství. Jeho jsi pozvedl, aby byl ctí jen o něco málo menší, než jsou andělé v nebi a ozdobil jsi jej světlem rozumu, aby svou prací bez ustání velebil svého nejvyššího vládce a volal: Aleluja.

Ikos 7

Podivuhodná jsou tvá díla, která jsi ve své dokonalé moudrosti učinil. Vždyť jsi vytvořil rozličné druhy zvěře, které obývají zemi, vody i nebesa a k jejich obživě jsi dal vyrůst mnoha bylinám a stromům. Tak jsi do svého díla otiskl věčnou moc a božství, které nikdo z lidí dosud nespatřil, plně nepochopil a nemohl vystihnout. Proto vzdáváme díky za každé tvé dobrodiní a pokorně voláme:

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, který jsi čas rozdělil na dny a léta.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, který jsi světlo nazval dnem.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, který jsi noc hvězdami prozářil.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, který jsi konec tmy jitřenkou ohlásil.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, který dáváš dobré věci v pravý čas.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, který odíváš nebesa oblaky.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, který jsi polní lilie ozdobil.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, který jsi nebeské ptactvo nasytil.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, který jsi tvory lidem k užitku daroval.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, který jsi z plodů země člověku potravu učinil.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, který jsi práci lidských rukou požehnal.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, který déšť z nebes na dobré i zlé sesíláš.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane Bože zástupů.

Kondak 8

U Mamreova dubu jsi Abrahama navštívil ve třech osobách, ale v jediném božství jsi k němu milostivě promluvil. Neodehnal jsi svého služebníka, ale pro jeho víru jsi požehnal jeho pokolení. I my se s důvěrou skláníme před tajemstvím tvé slávy a voláme: Aleluja.

Ikos 8

Všechno a všude naplňuješ, Bože, svou velebností. Nebesa sis vyvolil za svůj trůn a zemi za podnož svých nohou. Nikdo před tebou nemůže utéct, ani skrýt tajemství svých úmyslů, neboť ty vše znáš a ve své moudrosti řídíš. Proto se ti klaní všechny končiny země a my s úctou voláme:

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, nebesa jsou plna tvé slávy.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, na křídlech větru je tvá velebnost.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, nad vodami vznáší se tvůj duch.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, země se koří tvé moci.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, noční ticho ohlašuje tvůj svatý pokoj.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, plameny ohně zjevují tvůj hněv.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, den zvěstuje tvé milosrdenství.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, noc noci vypráví své poznání.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, slunce přebývá ve tvém stanu.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, horám jsi základy zbudoval.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, řeky jsi vodami naplnil.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, obzor nad propastnou tůní jsi vymezil.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane Bože zástupů.

Kondak 9

Tebe bez přestání oslavuje všechno stvoření a podle svého řádu chválí tvou nezměrnou dobrotivost. Tebe trojsvatou písní opěvují andělé, tobě se klaní tvůj věřící lid, tebe oslavují tvorové bez rozumu, tebe velebí síly země. Ze všech končin světa line se jediný hlas tvých služebníků, kteří s radostí volají: Aleluja.

Ikos 9

Tebe, Bože, chválí veškeré stvoření bezpočtem svých písní. Tebe, Bože, oslavují tvorové němí i země se vším, co na ní roste. Tebe, Bože, opěvují lidé, neboť poznali, že velikost tvé slávy tajemně září z jejich duší, a proto voláme:

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, slunce a hvězdy tvou záři opěvují.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, země spolu se svými tvory tvou krásu velebí.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, moře a řeky tvou sílu oslavují.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, hory a údolí tvou velikost prozrazují.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, vše, co na zemi roste, se jen k tobě upíná.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, vše, co se na zemi hýbe, se jen k tobě utíká.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, vše, co na nebesích létá, se jen v tobě veselí.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, vše, co stvořila tvá ruka, se jen tobě klaní.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, kéž naše oči tvou dobrotu uvidí.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, kéž náš sluch tvůj zákon uslyší.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, kéž naše srdce tvou lásku pochopí.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, kéž naše ruce se jen k tobě pozvednou.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane Bože zástupů.

Kondak 10

Zatoužil jsi zachránit svět, a proto ses Bože v Trojici zjevil u břehů Jordánu. Otec zjevil svůj hlas, Syn se zjevil v obraze lidském a Duch se zjevil v podobě holubice. Tak jsi nás poučil o své lásce k hříšníkům a naučil nás křtít se k životu věčnému, a proto voláme: Aleluja.

Ikos 10

V křestní koupeli nás přijímáš do svého života, obmýváš dávné provinění a očišťuješ naše smysly, abychom mohli ke tvé cti a slávě bez strachu z odsouzení zpívat:

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, apoštolové tě vzývají.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, proroci k tobě volají.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, mučedníci tě oslavují.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, ctihodní tě opěvují.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, poustevníci se k tobě utíkají.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, postníci se tobě klaní.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, biskupové tě za svůj lid prosí.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, kazatelé se tebou poučují.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, svatí tě pokorně následují.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, pronásledovaní tě vyznávají.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, nezištníci tě velebí.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, tvá církev se před tebou sklání.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane Bože zástupů.

Kondak 11

Žádná slova nepomohou, abychom vzdali dostatečné díky za všechna tvá dobrodiní, jediný Bože v Trojici. Proto alespoň s vděčností pokorně skláníme své šíje a voláme: Aleluja.

Ikos 11

Stal ses světlem, které provází svůj lid z temnoty hříchu. V rudém moři křtu jsi utopil odvěkého nepřítele a člověka propadlého smrti jsi vykoupil. Tak jsme se naučili zpívat píseň vítězství, a proto voláme:

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, který jsi svůj lid provedl skrze moře hříchu.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, který jsi svaté oddělil pro své království.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, který jsi svůj lid nasytil nebeskou manou.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, který jsi lidu zaslíbil své království.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, který jsi zvítězil nad odvěkým nepřítelem.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, který jsi zapudil knížete temnoty.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, který jsi věčným ohněm sežehl démony.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, který sis podvolil podsvětí.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, který jsi nad světem mocně zavládl.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, který jsi svou moc značně proslavil.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, který jsi svět svou milostí zavlažil.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, který jsi svět podivuhodně vykoupil.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane Bože zástupů.

Kondak 12

Klaníme se tvé tvůrčí moci, neboť skrze své stvoření jsi nám ukázal plán naší spásy. Stvořil jsi zemi, aby se stala obrazem nebeského království. Stvořil jsi člověka, aby se stal obrazem Syna. Stvořil jsi plameny ohně, aby se staly obrazem Ducha Božího. Zapal tedy ve svých služebnících oheň neutuchající lásky, abychom skrze smrt a vzkříšení Syna mohli před trůnem tvé slávy věčně volat: Aleluja.

Ikos 12

Opěvujeme tvou dobrotivost a vyznáváme jediné božství Otce, Syna i Ducha Svatého, neboť nemáme jiného boha, který by se pro dílo svých rukou nechal zcela strávit láskou k člověku. K tobě se utíkáme, modlíme se a s vděčností voláme:

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, milostivým svým okem na nás pohlédni.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, jako strom u vod tekoucích nás zasaď.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, na klidná místa svého panování nás doprovoď.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, z rokle širé smrti nás zachraň.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, olejem radosti naši hlavu potři.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, do svého domu nám dovol vstoupit.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, nad našimi nepřáteli nám dej zvítězit.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, den svého svatého soudu nám ukaž.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, naše hříchy si nepřipomínej.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, světlem své slávy nás upokoj.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, na cestách práva nás uchovej.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane náš Bože, v našem odsouzení se k nám skloň.

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane Bože zástupů.

Kondak 13

Přesvatá, životodárná a nerozdílná Trojice, jediný, pravý a dobrotivý Bože Otče, Synu i Svatý Duchu, přijmi naše díkůvzdání, které ti z celého srdce a celé duše přinášíme a chraň nás od veškerého zármutku, hněvu, nouze, nebezpečí a pokušení, abychom mohli v oddané víře, v bezpečí, pokoji a míru bez přestání opěvovat tvou lásku k člověku a s vděčností zpívat: Aleluja.

Závěr

Je-li přítomen kněz:

K: Nejvyšší moudrost.

L: Ctihodnější jsi nad cheruby a neporovnatelně slavnější nad serafy, bez porušení jsi porodila Boha Slovo: pravá Bohorodičko, velebíme tě.

K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, silou ctihodného a oživujícího kříže, na přímluvu svatých ctihodných a veškeré chvály hodných apoštolů, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.

L: Amen.

Není-li přítomen kněz:

Ctihodnější jsi nad cheruby a neporovnatelně slavnější nad serafy, bez porušení jsi porodila Boha Slovo: pravá Bohorodičko, velebíme tě.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

Pro modlitby našich svatých otců, Pane Ježíši Kriste, Bože náš, smiluj se nad námi. Amen.