Akathist k Bohorodičce Panně Marii, ochránkyni lidu křesťanského

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Kondak 1

Královně nebe a země, vyvolené předvěčným Králem, vyšší nad nebesa i zemi, která kdysi v modlitbě vstoupila do chrámu vlachernského, přinášíme píseň chval a díkůvzdání a s vírou i rozechvěním se v čase temnoty utíkáme pod její zářící plášť. A ty, která vládneš mocí nepřemožitelnou, vysvoboď nás ze všeho soužení, neboť k tobě voláme: Raduj se, naše útěcho, zahal nás před vším zlem svým slavným pláštěm.

Ikos 1

Množství archandělů i andělů spolu s Předchůdcem Pánovým, Janem Bohoslovem a zástupem všech svatých předstoupili v chrámě vlachernském před tebe, svou Vládkyni, naslouchali tvým úpěnlivým modlitbám, které jsi za celý svět v oběť Bohu přinášela, a s údivem volali:

Raduj se, předvěčný úradku Boha Otce, jenž nemá počátku.

Raduj se, přečistý příbytku Boha Syna předvěčného.

Raduj se, vyvolená svatyně Boha Ducha Svatého.

Raduj se, ustavičné podivení zástupu andělů nebeských.

Raduj se, ohromující postrachu temných mocností pekelných.

Raduj se, neboť před tebe v nebesích s úctou předstupují mnohoocí cherubíni.

Raduj se, neboť písně chval ti přinášejí šestikřídlí serafíni.

Raduj se, neboť před tvým ctihodným pláštěm se skláníme i my na zemi zrození.

Raduj se, naše útěcho, zahal nás před vším zlem svým slavným pláštěm.

Kondak 2

Když tě svatý Ondřej spolu s Epifaniem spatřili, jak se v chrámě za křesťany k Bohu přimlouváš, poznali v tobě Matku Krista Boha našeho, který na nebesa vstoupil, padli k zemi, s radostí se klaněli tvému ctihodnému plášti a zazpívali: Aleluja.

Ikos 2

Nepřístupná rozumu je tvá moc, Bohorodičko Panno, s níž se zastáváš svého pravověrného lidu, a proto naši nepřátelé nedokáží pochopit, jak účinná je přímluva Matky Boží. Avšak my, kteří jsme poznali tvou všemohoucí ochranu, k tobě s bázní a chvěním voláme:

Raduj se, milosrdná těšitelko plačících a obtížených.

Raduj se, průvodkyně bloudících a zaslepených.

Raduj se, neboť hrozící hněv Boží od nás svými přímluvami odvracíš.

Raduj se, neboť svým mocným slovem naše hříšné vášně krotíš.

Raduj se, neboť naše svědomí ze spánku probouzíš.

Raduj se, neboť naše hříšné návyky snadno přemáháš.

Raduj se, neboť před tebou peklo sténá a duchové zloby se chvějí.

Raduj se, neboť na tvou přímluvu se před námi brány ráje otevírají.

Raduj se, naše útěcho, zahal nás před vším zlem svým slavným pláštěm.

Kondak 3

Moc Nejvyššího zastiňuje ty, kteří se s vírou a zbožností utíkají pod tvůj ctihodný plášť. Vždyť jen tobě jediné, Přesvatá a Přečistá Matko Boží, je dáno, aby se naplnily všechny tvé modlitby. Proto tě spolu s tvým Synem oslavují věřící všech věků a zpívají: Aleluja.

Ikos 3

Nevyčerpatelné je bohatství tvého milosrdenství, a proto nad všemi končinami země pozvedáš své ruce pomocné, Vládkyně, neboť nemocným daruješ uzdravení, trpícím útěchu, slepým prozření a za všechny se podle jejich potřeb přimlouváš, když k tobě s vděčností volají:

Raduj se, mocná strážkyně a ochránkyně pravé víry.

Raduj se, nejpřednější okraso svatých chrámů Božích.

Raduj se, nezdolná zastánkyně zbožných věřících.

Raduj se, ochotná pomocnice milosrdných vladařů.

Raduj se, nepřemožitelná vévodkyně ochránců lidu křesťanského.

Raduj se, přečisté zrcadlo spravedlnosti soudců neúplatných.

Raduj se, světlo moudrosti učitelů a vychovatelů našich dětí.

Raduj se, požehnání příbytků a rodin věřících.

Raduj se, naše útěcho, zahal nás před vším zlem svým slavným pláštěm.

Kondak 4

V bouřích mnoha soužení nám pomáháš, Vládkyně, neboť stojíš před oltářem Pánovým a s pozdviženýma rukama se za nás přimlouváš, aby Král slávy shlédl na naši nehodnou modlitbu a vyslyšel prosby těch, kteří vzývají tvé jméno a k tvému Synovi volají: Aleluja.

Ikos 4

Jako Hospodin Bůh vyslyšel Jozua, jenž v modlitbě přikázal slunci, aby se zastavilo, dokud neporazí své nepřátele, tak i Pán Ježíš naslouchá tvým přímluvám, vyvolený stánku Ducha Svatého. Proto i my hříšní vkládáme svou naději v tvůj ochranný plášť a se smělostí k tobě, Matko Boží, voláme:

Raduj se, neboť světlem Slunce nezacházejícího nás ozařuješ.

Raduj se, neboť paprsky své přečisté duše zemi osvěcuješ.

Raduj se, neboť čistotou své duše nebesa potěšuješ.

Raduj se, ochránkyně a průvodkyně Bohu zasvěcených.

Raduj se, posilo a povzbuzení věrných kněží Kristových.

Raduj se, průvodkyně řeholníků bohabojných.

Raduj se, pokojné spočinutí starců ctihodných.

Raduj se, tajemná útěcho vdov a vdovců osamělých.

Raduj se, naše útěcho, zahal nás před vším zlem svým slavným pláštěm.

Kondak 5

Když byl lid Boží obléhán Amálekem, povstal Mojžíš a dokud držel své ruce nahoře, vítězil Izrael. Ale když jeho ruce poklesly, vítězil Amálek. Tak posílen těmi, kdo mu paže podpírali, nepřátele porazil. Ty však, Matko Boží, bez pomoci jiných své ruce k modlitbám pozvedáš, abys přemáhala nepřátele lidu křesťanského a stala se nepřemožitelným štítem těm, kteří zpívají: Aleluja.

Ikos 5

Když tě zástupy svatých spatřily, jak v chrámě vlachernském ruce k svému Synovi pozvedáš, s radostí ti spolu s archanděly a anděly zazpívaly píseň díkůvzdání. I my, zaštítěni tvýma rukama mocnějšíma nežli paže Mojžíšovy, s bázní a chvěním voláme: 

Raduj se, neboť jen láskou a milosrdenstvím své ruce podpíráš.

Raduj se, neboť vládu našich nepřátel potíráš.

Raduj se, neboť temná oblaka našich vášní rozháníš.

Raduj se, neboť Božský oheň Kristův ve svých dlaních držíš a vlažné jeho plameny zapaluješ.

Raduj se, neboť ty, kteří usilují o čistotu srdce vítězstvím korunuješ.

Raduj se, neboť lačnící a tiché navštěvuješ.

Raduj se, neboť beznadějné a trpící utěšuješ.

Raduj se, neboť milostí pokory a trpělivosti zachraňuješ.

Raduj se, naše útěcho, zahal nás před vším zlem svým slavným pláštěm.

Kondak 6

Svatý Roman Sladkopěvec se stal podivuhodným zvěstovatelem tvé nevyčerpatelné milosti a laskavosti, když od tebe ve snu přijal svitek knihy, aby jej pozřel. Tehdy osvícen jeho moudrostí počal opěvovat tvou slávu, svatým skládal písně chval a s vírou zpíval: Aleluja.

Ikos 6

Paprskem Slunce spravedlnosti zazářila Bohorodička Panna, která osvěcuje moudrostí svého Syna všechen lid a k poznání pravdy přivádí ty, kteří volají:

Raduj se, neboť Boží moc a Boží moudrost jsi v Kristu tělesně porodila.

Raduj se, neboť bláhovou moudrost tohoto věku přemáháš a jejím leskem zaslepené na stezku spravedlnosti přivádíš.

Raduj se, neboť svatou víru ochraňuješ a pravověrné učení předáváš.

Raduj se, neboť bezbožné bludy a rozkolné myšlenky i s kořeny vytrháváš.

Raduj se, neboť dobře znáš věci skryté i nevídané a připraveným je odhaluješ.

Raduj se, neboť lžiproroky a vědmy zahanbuješ.

Raduj se, neboť srdce váhajících k dobrému ponoukáš.

Raduj se, neboť před špatnými začátky a nerozumnými tužbami zachraňuješ.

Raduj se, naše útěcho, zahal nás před vším zlem svým slavným pláštěm.

Kondak 7

Dlouhotrpělivý a vševidoucí Pán z lásky k člověku zatoužil zjevit neproniknutelnou hlubinu svých milostí, a tak vyvolil Tebe jedinou za svou Matku, aby tě učinil nezdolnou záštitou svému lidu. Proto, i kdyby byl někdo hoden odsouzení na spravedlivém Božím soudu, může se v pokání uchýlit pod tvůj mocný plášť, zazpívá-li: Aleluja.

Ikos 7

Podivuhodná svá díla zjevil jsi, Pane, ve své přečisté Matce, když zázračný plášť v jejích rukách zazářil více nežli paprsky sluneční a ona jím přikryla lid shromážděný v chrámě vlachernském. Tehdy všichni, kdo vyslechli zvěst o znamení její milostivé ochrany s bázní a radostí zazpívali:

Raduj se, neboť svůj rukou neutvořený plášť nad světem jako oblak rozprostíráš.

Raduj se, neboť prapor předvěčného Velekněze, svého Syna, ve svých rukách třímáš.

Raduj se, neboť novou milost všem v církvi pravověrné zjevuješ.

Raduj se, oblačný sloupe, který nás před pokušením a bláznovstvím přikrýváš.

Raduj se, sloupe ohnivý, který v temnotách cestu spásy ozařuješ.

Raduj se, neboť po zbožnosti dychtící posiluješ.

Raduj se, neboť před světem skryté služebníky Boží tajemně poučuješ.

Raduj se, neboť ani mě, prostého všech dobrých skutků, svou ochranou a milostí neopouštíš.

Raduj se, naše útěcho, zahal nás před vším zlem svým slavným pláštěm.

Kondak 8

Tebe, která ses tak podivuhodně z nebes zjevila v chrámě vlachernském, andělé opěvují, apoštolové oslavují, shromáždění biskupů, mnichů a svatých panen tě velebí, Předchůdce Pánův spolu s Janem Bohoslovem se před tebou sklání a lidé přítomní v chrámě ti zpívají: Aleluja.

Ikos 8

Když Pán, jenž vládne nebesům i zemi, uzřel tebe, svou Matku, jak jsi stanula v chrámě a pokorně ses k němu modlila, pravil: Pros, má Matko, zač chceš. Neodvrátím se od tvých modliteb, ale naplním všechna tvá přání a svůj lid naučím s vděčností zpívat:

Raduj se, archo úmluvy, v níž se chrání posvěcení rodu lidského.

Raduj se, nádobo přesvatá, v níž lačnící po spravedlnosti nacházejí chléb života věčného.

Raduj se, schráno zlatavá, v níž se připravuje tělo a krev Beránka Božího.

Raduj se, neboť do své mocné náruče přijímáš ty, které lékaři opustili.

Raduj se, neboť z lůžka bolesti pozvedáš nemocné, kteří svou duši ve víře zachovali.

Raduj se, neboť rozum a naději navracíš těm, kteří je pod tíhou nemoci ztratili.

Raduj se, neboť moudře bráníš těm, kteří se zatvrzele na stezku hříchu vypravili.

Raduj se, neboť obměkčuješ nelítostná srdce těch, kteří se v krutosti zatvrdili.

Raduj se, naše útěcho, zahal nás před vším zlem svým slavným pláštěm.

Kondak 9

Všechny bytosti andělské přináší píseň chval tobě, pravé Matce Boží a ochránkyni všech, kdo se k tobě utíkají, neboť poznali, že pod ochranou svého nezničitelného pláště spravedlivé těšíš, hříšných se zastáváš, trpící vysvobozuješ a prosíš za všechny věřící, kteří zpívají: Aleluja.

Ikos 9

Výřeční učenci jako ryby oněměli, neboť neví, jak by důstojně oslavili veliký svátek tvého ctihodného pláště. Vždyť nic, co o tobě vypráví, nemůže vystihnout všechny tvé milosti. My jsme však spatřili nespočetné skutky tvého milosrdenství, a proto s radostí voláme:

Raduj se, neboť nás z moru a smrtelných nákaz uzdravuješ.

Raduj se, neboť před zemětřesením naše města a obce ochraňuješ.

Raduj se, neboť ze záplav a utonutí nás mocnou rukou vytahuješ.

Raduj se, neboť z plamenů ohnivých nás rosou svých modliteb zachraňuješ.

Raduj se, neboť hlad duchovní i tělesný Chlebem života zaháníš.

Raduj se, neboť údery blesku a hromu od našich hlav odvracíš.

Raduj se, neboť nás před útoky vnějších i skrytých nepřátel střežíš.

Raduj se, neboť před sváry a nesvorností naše rodiny svým pokojem a láskou upevňuješ.

Raduj se, naše útěcho, zahal nás před vším zlem svým slavným pláštěm.

Kondak 10

Pán, který člověka miluje, zatoužil spasit svět od klamů odvěkého nepřítele, a proto daroval svému putujícímu lidu tebe, svou Matku, jako pomocnici, ochránkyni a přímluvkyni, aby ses stala útěchou trpících, radostí plačících, záštitou ukřivděných a z hlubin hříchu vysvobozovala ty, kteří zpívají: Aleluja.

Ikos 10

Přečistá Královna stanula spolu s anděly v chrámě a v modlitbě promluvila: „Králi nebeský, přijmi každého člověka, který se k tobě utíká a vzývá tvé jméno s prosbou o pomoc, aby neodcházel od mé ikony s prázdnou a nevyslyšen.” A když tuto požehnanou modlitbu vyslechli svatí na nebesích, s vděčností zazpívali:

Raduj se, neboť lopotu dělníků čistých rukou a srdcí požehnanými plody korunuješ.

Raduj se, neboť čestné obchodníky spravedlivě odměňuješ.

Raduj se, neboť křivopřísežníky a ty, kteří se nespravedlivě obohacují, před národy zahanbuješ.

Raduj se, neboť strádajícím na cestách, na souši, na moři i v povětří pomáháš.

Raduj se, neboť bezdětné rodiče plody víry a ducha obveseluješ.

Raduj se, neboť o osiřelé neviditelně pečuješ.

Raduj se, neboť se zajatých a vyhnaných zastáváš.  

Raduj se, neboť spoutané a uvězněné bez ustání potěšuješ.

Raduj se, naše útěcho, zahal nás před vším zlem svým slavným pláštěm.

Kondak 11

Když nasloucháme tvé pokorné písni a tvé vroucí modlitbě, prosíme tě, Bohorodičko Panno, nepřehlížej hlasy svých služebníků, neboť k tobě se v pokušeních i souženích utíkáme a před tebou v slzách bolesti zpíváme: Aleluja.

Ikos 11

Množství lidu shromážděného v chrámě vlachernském spatřilo tě jako svíci světla blaženého v modlitbě planoucí, naslouchali tvé modlitbě a v pokoře se ptali: „Jak to, že k nám přichází Matka Pána našeho?“ Tehdy se svatý Ondřej s Epifaniem sklonili a s vroucností zvolali:

Raduj se, dárkyně darů duchovních i tělesných.

Raduj se, věrná obhájkyně hříšníků, kteří zahajují své pokání.

Raduj se, ustavičná pomocnice těch, kteří vedou boj s pokušením.

Raduj se, neviditelná krotitelko krutých a nelítostných vladařů.

Raduj se, tajemná útěcho pokorných a trpících služebníků.

Raduj se, vytoužené naplnění dobrých manželství.

Raduj se, vroucí přímluvkyně za porod lehký a bezbolestný.

Raduj se, jediná zastánkyně v hodině naší smrti.

Raduj se, naše útěcho, zahal nás před vším zlem svým slavným pláštěm.

Kondak 12

Vypros nám hojné milosti u Boha svého Syna, podej nám svou ruku pomocnou, odežeň od nás všechny naše nepřátele i protivníky a upokoj náš život, abychom nezahynuli bez pokání, ale přijmi nás, naše Ochránkyně, ve věčných příbytcích, kde bychom spolu s tebou s radostí zpívali: Aleluja.

Ikos 12

Opěvujeme tvůj mocný ochranný plášť, velebíme tě jako naši jistou Zastánkyni a skláníme se před tebou, neboť se za nás přimlouváš. Vždyť věříme a doufáme, že vyprosíš u Boha svého Syna vše potřebné pro život časný i věčný těm, kteří volají:

Raduj se, putujícího lidu Božího zaštítění.

Raduj se, všech živlů pozemských i nebeských posvěcení.

Raduj se, všech ročních období požehnání.

Raduj se, všech světských, tělesných a ďábelských pokušení přemožení.

Raduj se, znesvářených šťastné smíření.

Raduj se, nekajících se hříšníků nevídané obrácení.

Raduj se, přehlížených a opuštěných přijetí.

Raduj se, zoufajících a umírajících povzbuzení.

Raduj se, naše útěcho, zahal nás před vším zlem svým slavným pláštěm.

Kondak 13

Všechvalná Matko, Přečistá Vládkyně, Bohorodičko Panno, k tobě pozvedáme duchovní i tělesné své oči, k tobě napřimujeme své nemohoucí ruce a z hlubin svého srdce voláme: shlédni na víru a pokoru našich duší, přikryj nás svým mocným pláštěm, vysvoboď nás ze všeho soužení a pokušení a v hodině smrti nás zachraň z muk, již jsem si svými hříchy zasloužili, abychom mohli na věky s vděčností zpívat: Aleluja.

Modlitba

Vládkyně nejmilostivější, Bohorodičko a naděje naše, útočiště sirotků, radosti utrápených, ochrano ukřivděných. Vidíš naši bídu, vidíš naše úzkosti. Pomoz nám slabým, nasyť nás putující. Ty znáš naše ponížení. Odstraň je, jestli chceš, neboť nemáme jinou pomoc, ani jinou přímluvkyni a dobrou Těšitelku, jen tebe, Matko Boží. Přijmi nás pod svou ochranu a zachraň nás na věky věků. Amen.

Závěr
K: Nejvyšší moudrost.
L: Ctihodnější jsi nad cheruby a neporovnatelně slavnější nad serafy, bez porušení jsi porodila Boha slovo: pravá Bohorodičko, velebíme tě.
L: Ve jménu Pánově požehnej, otče.

K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, který nás pro naši spásu obdaroval všemi milostmi, na přímluvu své přečisté Matky, jejíž slavný svátek ochranného pláště dnes radostně slavíme, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.