Akathist k Božímu milosrdenství

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Kondak 1

Nejlaskavější Pane, svým milosrdenstvím svět halíš jako pláštěm, neboť hledíš na naše mnohá provinění a přesto svou pomoc od nás neodvracíš. Proto oslavujeme tvou bezmeznou lásku vůči nám hříšníkům a s vděčností voláme: Raduj se, Bože veškerého milosrdenství.

Ikos 1

Duchovní záře naplňuje se leskem, když nad námi zjevuješ své milosrdenství, Bože svatý a věčný. Vždyť každý, kdo se k tobě s důvěrou ve tvou lásku utíká, získá bezmeznou tvou milost a ochranu, a proto s nadějí očekáváme tvou spásu a voláme:

Raduj se, ochránce spoutaných.

Raduj se, otče utiskovaných.

Raduj se, průvodce zbloudilých.

Raduj se, radosti plačících.

Raduj se, útočiště hříšníků.

Raduj se, přemožiteli démonů.

Raduj se, kolébko pokoje a útěchy.

Raduj se, prozření duchovní.

Raduj se, lásko nejčistší.

Raduj se, slunce spravedlnosti.

Raduj se, plameni lásky nehasnoucí.

Raduj se, světlo v temnotách zářící.

Raduj se, Bože veškerého milosrdenství.

Kondak 2

Abys světu svou lásku zjevil, sestoupil jsi z nebes v lidské podobě, abychom jako nevěřící Tomáš uvěřili a uzřeli spásu, již jsi ze svého nekonečného milosrdenství pro nás připravil, a proto ti zpíváme: Aleluja.

Ikos 2

Zjevil ses v maličké cele sestře Faustyně a v jejích očích jsi radostí zazářil. Vždyť spatřila tebe, neviditelného Boha, jako viditelného a její srdce se naplnilo tvou milostí, jež nás vybízí, abychom volali:

Raduj se, radosti srdcí věrných.

Raduj se, ochránce spravedlivých.

Raduj se, potěcho svatých.

Raduj se, odměno hledajících.

Raduj se, posilo mučedníků.

Raduj se, slávo proroků.

Raduj se, přemožiteli smrti.

Raduj se, pokladnice života.

Raduj se, peruti, jež náš rozumu povznášíš.

Raduj se, plameni, jenž nás svou láskou zahříváš.

Raduj se, světlo, jež naše vášně osvěcuješ.

Raduj se, hvězdo, jež dobro a lásku spojuješ.

Raduj se, Bože veškerého milosrdenství. 

Kondak 3

Ani nejjasnější paprsky slunce nemohou se rovnat záři tvé božské lásky, neboť nepochopitelná je našemu rozumu a nepřístupná našim zrakům. Doufáme však, že ji plně poznáme a spatříme, až na konci věků přijdeš soudit svět, abychom spolu s anděly a všemi svatými směli s radostí zazpívat: Aleluja.

Ikos 3

Ve svých otcovských rukách třímáš hříšný svět, žehnáš nám a zjevuješ nám svou nevyčerpatelnou lásku, jež ve dvou paprscích z tvého přelaskavého srdce vychází. Proto se klaníme tvému milosrdenství a s vděčností voláme: 

Raduj se, svítání věčné lásky.

Raduj se, dárce dobra a milosrdenství.

Raduj se, prameni života věčného.

Raduj se, jiskřičko poznání duchovního.

Raduj se, zastánce ponižovaných.

Raduj se, ochránce pronásledovaných.

Raduj se, naděje zoufajících.

Raduj se, spáso věřících.

Raduj se, utišení bouře hříchů.

Raduj se, záhubo pýchy.

Raduj se, odhalení marnivosti.

Raduj se, tajemství dlouhotrpělivosti.

Raduj se, Bože veškerého milosrdenství.

Kondak 4

Skrze svůj milostný obraz odhalil jsi pramen milosrdenství, abychom z něho mohli plnými doušky pít vodu života věčného. Proto se před ním skláníme a z hloubi duše vyznáváme: Ježíši, důvěřujeme ti, a proto zpíváme: Aleluja.

Ikos 4

Nejlaskavějším svým hlasem nás zveš, Spasiteli, abychom v pokání k tobě přistupovali, a proto s důvěrou ve tvé milosrdenství k tobě voláme:

Raduj se, posilo srdcí doufajících.

Raduj se, vyslyšení našich modliteb.

Raduj se, jediná radosti života pozemského.

Raduj se, nedostižné světlo rozumu našeho.

Raduj se, slávo skrytosti.

Raduj se, doteku něžnosti.

Raduj se, vůně svatosti.

Raduj se, učiteli moudrosti.

Raduj se, polnice pokání.

Raduj se, kniho života věčného.

Raduj se, lodivode vlnami neštěstí.

Raduj se, průvodce pastýřů duchovních.

Raduj se, Bože veškerého milosrdenství.

Kondak 5

Naplň, Pane náš, duše svých věřících důvěrou ve tvé bezmezné milosrdenství a dej jim sílu v boji proti pokušením, neboť touží po čistotě a tvé lásce, aby ti mohli s vděčností zpívat: Aleluja.

Ikos 5

Každé duši, která ctí obraz tvého milosrdenství, jsi zaslíbil vítězství nad nepřáteli již zde na zemi a zvláště pak v hodině smrti. Shromáždi proto i nás před svým obrazem, abychom tě chválili a bez ustání s radostí volali:

Raduj se, ikono nevýslovné laskavosti.

Raduj se, schráno nezměrné dobrotivosti.

Raduj se, bezedná studnice milosti.

Raduj se, koruno nekonečné blaženosti.

Raduj se, lásko nejvýš upřímná.

Raduj se, pravdo přejasná.

Raduj se, Stvořiteli všemohoucí.

Raduj se, světlo nehasnoucí.

Raduj se, učiteli pravé lítosti.

Raduj se, květe věčné svatosti.

Raduj se, hradbo nebojácné velkodušnosti.

Raduj se, nejdražší krvi a vodo Kristova.

Raduj se, Bože veškerého milosrdenství.

Kondak 6

Lidé, kteří se před tvým milostným obrazem v pokání sklonili, obdrželi mnohé milosti, a proto s vděčností opěvují tvé milosrdenství a bez ustání zpívají: Aleluja.

Ikos 6

Ve světle nepravostí jsi jako slunce zazářil těm, kteří tě hledat nepřestávají. I my, milosrdný Bože, pro tvou lásku stezku hříchů opouštíme, k tobě se obracíme a voláme:

Raduj se, zvone nebeský.

Raduj se, slávo zástupů andělských.

Raduj se, chráme věčné blaženosti.

Raduj se, králi vševědoucí.

Raduj se, neboť jsi nás z plamenů hříchů zachránil.

Raduj se, neboť jsi nás nevýslovným štěstím naplnil.

Raduj se, neboť jsi nás z pádu pozvedl.

Raduj se, neboť jsi nás mořem života provedl.

Raduj se, neboť k životu věčnému nás provázíš.

Raduj se, neboť k dobrému nás podněcuješ.

Raduj se, neboť své svaté ochraňuješ.

Raduj se, neboť našim modlitbám nasloucháš.

Raduj se, Bože veškerého milosrdenství.

Kondak 7

Své srdce jsi, Ježíši, otevřel všem, kteří s vírou hledají tvé bezmezné milosrdenství, ale i těm, kteří navzdory svým pochybnostem chtějí poznat tvou velikost. Proto i nás, hříchy spoutané, přiveď k poznání své odpouštějící lásky, abychom mohli na věky zpívat: Aleluja.

Ikos 7

Září své vševědoucnosti naše srdce pronikáš, neboť znáš každý náš skrytý úmysl i každé naše přání. Vyslyš proto prosby nás hříšníků a pomoz nám, abychom po tomto našem pozemském putování směli vstoupit do tvého království, kde bychom tě na věky oslavovali a volali:

Raduj se, sílo nepřemožitelná.

Raduj se, lásko nekonečná.

Raduj se, přílive pokoje nebeského.

Raduj se, pastýři stádce vyvoleného.

Raduj se, písni svatosti.

Raduj se, květe rajské čistoty.

Raduj se, ikono naší naděje.

Raduj se, stezko spravedlnosti.

Raduj se, učiteli nerozumných.

Raduj se, přístave pokorných. 

Raduj se, bráno věčné spásy.

Raduj se, duchu vytrvalé modlitby.

Raduj se, Bože veškerého milosrdenství.

Kondak 8

Ukázal jsi nám své milující srdce, Ježíši, abys svým milosrdenstvím rozehřál srdce zatvrzelá, daroval jim slzy lítosti a skrze opravdové pokání je přivedl do svého království. Proto se skláníme před tvým milosrdenstvím, velebíme tě a zpíváme: Aleluja.

Ikos 8

Dva paprsky tvého srdce, Kriste, osvěcují naše duše, abychom se zřekli svých hříchů a zapálili ve svém nitru plamínek pravé lásky vůči tobě, a proto voláme:

Raduj se, štíte nepřemožitelný.

Raduj se, plameni naší naděje.

Raduj se, záruko nekonečného milosrdenství.

Raduj se, drahocenná perlo naší spásy.

Raduj se, neboť v tobě plačící útěchu nalézají.

Raduj se, neboť skrze tebe se nemocní uzdravují.

Raduj se, neboť hořký zármutek v radost proměňuješ.

Raduj se, neboť paprskem své lásky naše srdce osvěcuješ.

Raduj se, neboť jako štít nás proti temnotě chráníš.

Raduj se, neboť na klidná místa nás provázíš.

Raduj se, neboť stůl svého slova nám prostíráš.

Raduj se, neboť kalich svých milostí nám po okraj plníš.

Raduj se, Bože veškerého milosrdenství.

Kondak 9

Na kříži jsi ukázal bezmeznou svou lásku, v níž není přetvářky ani zloby, neboť jsi s opravdovostí prosil za své nepřátele, kteří se proti tobě provinili. Tak i nás učíš milovat i naše nepřátele, aby se po celém světě šířila zvěst o tvém milosrdenství a všichni směli jedním srdcem zazpívat: Aleluja.

Kondak 9

Když římský setník tvé srdce kopím probodl, spatřil, že z něho krev a voda vytryskly. Tak jsi zjevil světu tajemství křestní koupele, v níž se duše z hříchů mohou očišťovat. Proto se s pokorou skláníme před tvým srdcem z lásky probodeným a voláme: 

Raduj se, příteli opuštěných.

Raduj se, slávo ponížených.

Raduj se, radosti zkroušených.

Raduj se, naděje beznadějných.

Raduj se, záchrano spravedlivých.

Raduj se, bohatství strádajících.

Raduj se, potěcho hříšníků.

Raduj se, ničiteli model falešných.

Raduj se, neboť prosícím pomáháš.

Raduj se, neboť ze sna světského spáče probouzíš.

Raduj se, neboť svět zbloudilý zachraňuješ.

Raduj se, neboť se s námi v modlitbě spojuješ.

Raduj se, Bože veškerého milosrdenství.

Kondak 10

O své nekonečné lásce ke všem lidem jsi, Pane sestru Faustynu ujistil, když jsi pravil: „Spíše by nebe a země pominuly, než by duši, jež ve mě důvěru vložila, neobjalo mé milosrdenství.“ Proto se radujeme z tvé lásky, již nám prokazuješ, a zpíváme: Aleluja.

Ikos 10

Přijímáme tvou lásku, Bože, ale nemáme nic, čím bychom ti mohli za ni oplatit. Proto přijmi alespoň naše úpěnlivé modlitby, které ti přinášíme, když voláme:

Raduj se, posilo řeholníků.

Raduj se, odměno mučedníků.

Raduj se, pyšných ponížení.

Raduj se, hříšných obrácení.

Raduj se, žezlo spravedlnosti.

Raduj se, koruno pokory.

Raduj se, radosti světa.

Raduj se, nepřemožitelná moci lásky.

Raduj se, spáso duší věřících.

Raduj se, příslibe spravedlivých.

Raduj se, pomoci potřebných.

Raduj se, potěcho dětí.

Raduj se, Bože veškerého milosrdenství.

Kondak 11

Ty, Pane, k sobě voláš zbloudilé, zatvrzelé a lhostejné, abys je svým milosrdenstvím obdaroval. Naplň i naše srdce svou dobrotivostí a láskou k bližním, abychom dostali podíl na díle tvého milosrdenství a mohli bez odsouzení zazpívat: Aleluja.

Ikos 11

Svou láskou, Ježíši, objímáš bez výhrad celý svět. Pomoz i nám šířit zvěst tvého milosrdenství, abychom spolu se všemi, kdo tvůj hlas uslyší, jedněmi ústy a jediným srdcem k tobě volali:

Raduj se, nezměrná plnosti všech milostí.

Raduj se, slunce věčné blaženosti.

Raduj se, písni bezmezné radosti.

Raduj se, studnice nekonečné laskavosti.

Raduj se, útočiště strádajících.

Raduj se, schráno dary naplněná.

Raduj se, naděje naše jediná.

Raduj se, štědrý dárce všeho dobra.

Raduj se, poklade nejcennější.

Raduj se, pravý pokrme našich duší.

Raduj se, prameni hojného požehnání.

Raduj se, vladaři celého stvoření.

Raduj se, Bože veškerého milosrdenství.

Kondak 12

Rozehříváš srdce chladná a nelítostná, Pane, abys své milosrdenství obnovil v nitru každého člověka. Posilni proto i v nás lásku k našim bližním, abychom nikoho nepřehlíželi, ale v bratrské svornosti se všemi lidmi zpívali: Aleluja.

Ikos 12

Prorocká slova o zrození lásky naplňují se v srdcích lidí spravedlivých, neboť celým svým životem svědčí o nekonečné lásce Boží a naplněni jeho milosrdenstvím volají: 

Raduj se, nejmilostivější Srdce Kristovo.

Raduj se, lampo ohně neuhasitelného.

Raduj se, cesto zbloudilých.

Raduj se, těšiteli plačících.

Raduj se, rozbřesku čistoty.

Raduj se, vítězství pokory.

Raduj se, sade hojných milostí.

Raduj se, ratolesti blažeností kvetoucí.

Raduj se, neboť potřebným své dary rozdílíš.

Raduj se, neboť nám své milosti sesíláš.

Raduj se, neboť naše nepřátele přemáháš.

Raduj se, neboť ochranným svým pláštěm nás přikrýváš.

Raduj se, Bože veškerého milosrdenství.

Kondak 13

Jako dobrý pastýř nás, Bože, bez přestání voláš, i když tvému hlasu nenasloucháme, neboť každodenní starosti a světské touhy odvrací naši pozornost od tvého bezmezného milosrdenství. Odpusť nám proto, laskavý Pane, naši nestálost a nehleď na naše hříchy, ale podle svého milosrdenství nás přijmi, abychom ti s vděčnou radostí směli na věky zpívat: Aleluja.

Modlitba

Bože nezměrného milosrdenství a dobra nekonečného, celé lidstvo dnes z propasti své nouze vzývá tvé milosrdenství, prosí tě o smilování a pozvedá mohutný hlas své bolesti. Neodvracej se proto, laskavý Bože, od našich modliteb, neboť ty jediný znáš naši bídu a víš, že se vlastními silami pozvednout nedokážeme, a proto tě prosíme: uzdrav nemocné, utěš plačící, pomoz strádajícím, zastaň se utiskovaných, přijmi zbloudilé, naprav hříšníky a nás všechny přiveď do svého království, abychom mohli s radostí oslavovat bezmezné milosrdenství Otce, i Syna, i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Závěr
K: Nejvyšší moudrost.
L: Ctihodnější jsi nad cheruby a neporovnatelně slavnější nad serafy, bez porušení jsi porodila Boha slovo: pravá Bohorodičko, velebíme tě.
L: Ve jménu Pánově požehnej, otče.

K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, který pro naši spásu zjevil své milosrdenství, na přímluvu své přečisté Matky, silou ctihodného a oživujícího Kříže, na přímluvu svatých ctihodných a vešekré chvály hodných apoštolů, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.