Akathist k Matce Boží Panně Marii

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Kondak 1

Tobě Bohorodičko, naší Nepřemožitelné vládkyni, přinášíme píseň díkůvzdání, neboť od zlého jsi vysvobodila své služebníky. A protože nezdolná je tvá moc, uchraň nás od veškerého nebezpečí, abychom ti mohli zpívat: Raduj se, nevěsto nesnoubená.

Ikos 1

Anděl, jenž stojí před Božím trůnem, byl poslán z nebe, aby Matce Boží zvěstoval: „Raduj se!“ A když v jejím lůně spatřil tvé vtělení, Pane, užasl a svým netělesným hlasem k ní takto promluvil:

Raduj se, neboť skrze tebe nám radost zazáří.

Raduj se, neboť skrze tebe prokletí pomine.

Raduj se, neboť jsi pozvedla padlého Adama.

Raduj se, neboť slzy Eviny jsi z tváře otřela.

Raduj se, výšino nedosažitelná rozumu lidskému.

Raduj se, hlubino skrytá i očím andělským.

Raduj se, neboť ses stala trůnem královským.

Raduj se, neboť nosíš toho, který vše podpírá.

Raduj se, hvězdo, která východ slunce zvěstuje.

Raduj se, lůno božského vtělení.

Raduj se, neboť skrze tebe se obnovuje celé stvoření.

Raduj se, neboť skrze tebe se klaníme svému Stvořiteli.

Raduj se, nevěsto nesnoubená.

Kondak 2

Svatá Panna dobře věděla o své panenské čistotě, a tak směle odpověděla Gabrielovi: „Záhadné je tvé poselství a má duše se je zdráhá pochopit. Jak můžeš zvěstovat panenské početí bez muže?“ Aleluja.

Ikos 2

Svatá Panna si přála pochopit poznání rozumem nepochopitelné, a tak se zeptala Božího služebníka: „Pověz mi, jak se z čistého lůna může syn narodit?“ A on k ní s bázní a v úctě takto promluvil:

Raduj se, do nevýslovného tajemství zasvěcená.

Raduj se, mlčenlivá víro prosících.

Raduj se, počátku Kristových zázraků.

Raduj se, základe víry Kristovy.

Raduj se, nebeský žebři, po němž Bůh sestoupil.

Raduj se, moste, jenž putující ze země do nebe přivádí.

Raduj se, zázraku, před kterým se v tichosti koří andělé.

Raduj se, příčino žalostného pláče démonů.

Raduj se, neboť jsi zrodila světlo zázračné.

Raduj se, neboť nikomu jsi nevyzradila tajemství svého srdce.

Raduj se, neboť svou moudrostí všechny učence převyšuješ.

Raduj se, neboť smysly věřících osvěcuješ.

Raduj se, nevěsto nesnoubená.

Kondak 3

Moc Nejvyššího zastínila Pannu, jež muže nepoznala, a ona Syna počala. Její plodné lůno se stalo úrodnou půdou všem, kteří chtějí sklízet plody spásy. Aleluja.

Ikos 3

Panna, která ve svém lůně Boha přijala, spěchala k Alžbětě. Jakmile její dítě zaslechlo Mariin pozdrav, zaradovalo se a svými pohyby jakoby Matce Boží zazpívalo:

Raduj se, větvičko stromu nevadnoucího.

Raduj se, neboť jsi vydala plod nesmrtelného ovoce.

Raduj se, neboť jsi učinila Stvořitele milovníkem lidí.

Raduj se, neboť jsi porodila rozsévače života.

Raduj se, nivo plodící bohatství rozličných milostí.

Raduj se, stole nabízející dary smíření.

Raduj se, neboť jako ráj jsi do nesmírné nádhery rozkvetla.

Raduj se, neboť klidný přístav jsi duším otevřela.

Raduj se, vonné kadidlo modliteb.

Raduj se, neboť skrze tebe došel svět odpuštění.

Raduj se, Boží dobroto vůči lidem smrtelným.

Raduj se, důvěro člověka k Bohu.

Raduj se, nevěsto nesnoubená.

Kondak 4

Bouře smutných myšlenek a pochybností ovládla čestného Josefa. S nedůvěrou hleděl na tvé lůno a obával se, že jsi byla někým svedena. Když však poznal, že jsi počala z Ducha svatého, zvolal: Aleluja.

Ikos 4

Pastýři slyšeli anděly opěvovat Kristův tělesný příchod na svět a spěchali k němu jako ovce ke svému pastýři. A když jej viděli jak se v mateřském lůně pase jako neposkvrněný beránek, takto jej zpěvem pozdravili:

Raduj se, matko Beránka i Pastýře.

Raduj se, ohrado ovcí rozumných.

Raduj se, neboť neviditelné nepřátele jsi potrestala.

Raduj se, neboť jsi nám brány ráje otevřela.

Raduj se, neboť skrze tebe se raduje se zemí nebe.

Raduj se, neboť skrze tebe se s nebem veselí země.

Raduj se, neboť jsi otevřela ústa apoštolů.

Raduj se, neboť jsi povzbudila trpělivost mučedníků.

Raduj se, naší víry pevná záštito.

Raduj se, lampo jasného poznání milosti.

Raduj se, neboť jsi podsvětí obnažila.

Raduj se, neboť jsi nás do slávy oděla.

Raduj se, nevěsto nesnoubená.

Kondak 5

Mudrci spatřili hvězdu, která směřovala k Bohu, a následovali její záři. Jako lampa jim svítila na cestu, aby našli mocného krále. A když se přiblížili k nepřístupnému Bohu, radostně mu zazpívali: Aleluja.

Ikos 5

Když synové chaldejští spatřili v panenské náruči toho, který svýma rukama stvořil člověka, poznali v něm Pána, který na sebe přijal podobu služebníka. Ochotně mu odevzdali své dary a takto blahoslavené matce zazpívali:

Raduj se, matko hvězdy, která nehasne.

Raduj se, záře dne tajemného.

Raduj se, neboť jsi oheň lží uhasila.

Raduj se, neboť osvěcuješ ctitele Nejsvětější Trojice.

Raduj se, neboť jsi svrhla z trůnu nelidského tyrana.

Raduj se, neboť jsi nám zjevila Krista milujícího člověka.

Raduj se, neboť jsi nás vysvobodila z otroctví pohanského.

Raduj se, neboť jsi z nás sňala temnotu skutků démonských.

Raduj se, neboť jsi udusila oheň modlářství.

Raduj se, neboť jsi z nás sňala plameny strastí palčivých.

Raduj se, neboť věrné vedeš k moudrosti.

Raduj se, neboť ses stala radostí všech lidských pokolení.

Raduj se, nevěsto nesnoubená.

Kondak 6

Mudrci se vrátili do Babylonu a jako Boží proroci ohlásili, že se proroctví naplnilo. Všemu lidu zvěstovali tebe, Kriste, a tak se vyhnuli pošetilému Herodovi, který nedokázal zpívat: Aleluja.

Ikos 6

Osvítil jsi Egypt světlem pravdy, a tak jsi rozehnal temnotu lží pohanských. Jejich modly padly k zemi, neboť nedokázaly odolat tvé moci. A ti, kteří byli zachráněni, takto Matce Boží zazpívali:

Raduj se, obnovo lidského pokolení.

Raduj se, vítězství nad silami démonů.

Raduj se, neboť jsi porazila vládu klamů a bludařství.

Raduj se, neboť jsi odhalila podvod modlářství.

Raduj se, moře, jež pozřelo pýchu faraonovu.

Raduj se, skálo, jež vydala pramen žíznivým.

Raduj se, ohnivý sloupe, jež vedeš zbloudilé cestou temnoty.

Raduj se, ochranný plášti světa širší nad nebesa.

Raduj se, díže, co manu přinášíš.

Raduj se, služebnice slastného pokrmu.

Raduj se, země zaslíbená.

Raduj se, prameni medem a mlékem oplývající.

Raduj se, nevěsto nesnoubená.

Kondak 7

Když se Simeon chystal opustit tento marnivý svět, přijal tě do svých dlaní jako malé dítě. Ty ses mu však dal poznat jako pravý Bůh. Tehdy se podivil tvé nevýslovné moudrosti a zvolal: Aleluja.

Ikos 7

Nové stvoření zjevil Stvořitel nám, svým dětem. Neboť bez mužského přispění vyšel z mateřského lůna a zachoval je neporušeným. A my, kteří jsme poznali tento podivuhodný zázrak, oslavujeme Matku Boží a zpíváme:

Raduj se, květe nepomíjejícího života.

Raduj se, koruno zdrženlivosti.

Raduj se, vzore našeho vzkříšení.

Raduj se, živote andělský.

Raduj se, strome plodící pokrm, jež sytí věřící.

Raduj se, strome, v jehož stínu mnozí odpočinek nalézají.

Raduj se, neboť jsi v lůně nosila zachránce vězněných.

Raduj se, neboť jsi porodila vůdce zbloudilých.

Raduj se, neboť se za nás přimlouváš u soudce spravedlivého.

Raduj se, neboť hříšníkům vyprošuješ odpuštění.

Raduj se, neboť jsi zahalila naši nahotu.

Raduj se, lásko nad všechny touhy krásnější.

Raduj se, nevěsto nesnoubená.

Kondak 8

Když jsme nyní spatřili podivuhodné narození, odpoutejme se od světa a svou mysl obraťme k nebesům. Vždyť proto přijal svrchovaný Bůh skromnou podobu člověka, aby do nebe přivedl ty, kteří zpívají: Aleluja.

Ikos 8

Bůh Slovo byl celý na zemi, a přeci neopustil nebe. Vždyť bez změny svého božství sestoupil, a tak se i narodil z vyvolené Panny, která naslouchá naší písni, když voláme:

Raduj se, příbytku Boha nekonečného.

Raduj se, bráno ctihodného tajemství.

Raduj se, neboť nasloucháš pochybnostem nevěrných.

Raduj se, nekonečná chválo věřících.

Raduj se, přesvatý voze toho, který spočívá na cherubínech.

Raduj se, přeslavný příbytku toho, který trůní na serafínech.

Raduj se, neboť jsi v sobě mnohé protiklady sjednotila.

Raduj se, neboť jsi v sobě panenství i mateřství spojila.

Raduj se, neboť skrze tebe byla vina odpuštěna.

Raduj se, neboť skrze tebe se ráj otevřel.

Raduj se, klíči království Kristova.

Raduj se, naděje věčných radostí.

Raduj se, nevěsto nesnoubená.

Kondak 9

Všechny andělské mocnosti užasly nad dílem tvého vtělení, Pane, neboť spatřily, jak se nepřístupný Bůh stal přístupným člověkem, mezi lidmi přebýval a od všech slyšel zpívat: Aleluja.

Ikos 9

Učení řečníci, před tebou, Matko Boží, utichají jako němé ryby, neboť nemohou objasnit, jak jsi mohla porodit syna a přitom jsi své panenství zachovala. I my žasneme nad tímto tajemstvím, ale s vírou zpíváme:

Raduj se, příbytku Boží moudrosti.

Raduj se, poklade Boží prozřetelnosti.

Raduj se, neboť mudrce jsi nemoudrými ukázala.

Raduj se, neboť před tebou řečníci oněměli.

Raduj se, neboť v pošetilost jsi úvahy učenců obrátila.

Raduj se, neboť bláhovými jsi pohanské báje učinila.

Raduj se, neboť pletichy athénských jsi rozehnala.

Raduj se, neboť sítě rybářské jsi naplnila.

Raduj se, neboť z hlubin nevědomosti jsi nás pozvedla.

Raduj se, neboť jsi naše poznání osvítila.

Raduj se, archo pro ty, kteří touží po spáse.

Raduj se, přístave těm, kdo plují k životu.

Raduj se, nevěsto nesnoubená.

Kondak 10

Tvůrce celého světa zatoužil zachránit svět, a proto přišel, aby sám sebe obětoval. Jako Bůh byl naším pastýřem, ale světu se zjevil jako člověk. Ten, který je nám podobný povolal ty, kteří se podobají jemu, aby jako Bůh naslouchal, když budou volat: Aleluja.

Ikos 10

Panenská Bohorodičko, stala ses ochrannou hradbou panen i všech, kdo se k tobě utíkají. Vždyť tebe ozdobil Stvořitel nebe i země, když se v tvém lůně vtělil, aby nás všechny naučil zpívat:

Raduj se, sloupe panenství.

Raduj se, bráno spasení.

Raduj se, počátku duchovní obrody.

Raduj se, prostřednice Boží dobroty.

Raduj se, neboť jsi obnovila v hanbě počaté.

Raduj se, neboť jsi vrátila moudrost rozumným.

Raduj se, neboť svůdce jsi moci zbavila.

Raduj se, neboť jsi rozsévače čistoty porodila.

Raduj se, světlo panenského manželství.

Raduj se, neboť věřící jsi s Pánem sjednotila.

Raduj se, dobrá ochránkyně panen.

Raduj se, neboť duše svatých jsi do šatu svatebního ustrojila.

Raduj se, nevěsto nesnoubená.

Kondak 11

Žádná píseň nemůže vystihnout bohatství tvé slitovnosti. I kdybychom ti, svatý králi, přinesli tolik písní jako zrnek písku, nikdy se nevyrovnají darům, které dáváš těm, kdo zpívají: Aleluja.

Ikos 11

Svatá Panno, spatřili jsme tě jako zářící pochodeň pro ty, kdo přebývají v temnotách. Vždyť jsi zažehla světlo, které osvěcuje náš rozum na cestě k Božímu poznání, a proto voláme:

Raduj se, paprsku slunce poznání.

Raduj se, záře světla nehasnoucího.

Raduj se, neboť jako blesk jsi duši ozářila.

Raduj se, neboť jako hrom jsi nepřítele vyděsila.

Raduj se, neboť záři osvícení jsi vzejít nechala.

Raduj se, prameni řeky mohutné.

Raduj se, studnice vody léčivé.

Raduj se, neboť skvrny hříchu jsi obmyla.

Raduj se, neboť jsi naše svědomí očistila.

Raduj se, číše oplývající radostí.

Raduj se, libá vůně Kristova.

Raduj se, živote tajemné radosti.

Raduj se, nevěsto nesnoubená.

Kondak 12

Ten, který má v moci dlužníky, rozhodl se lidem darovat milost a odpustit dávná provinění. Sám přišel mezi ty, kteří se jeho lásce vzdálili, aby zničil jejich dlužní úpis a od všech slyšel zpívat: Aleluja.

Ikos 12

Všichni opěvují zrození tvého Syna, Matko Boží, a oslavují tě jako živý chrám. Neboť v tvém lůně přebýval Pán, který ve své ruce udržuje celý svět. On tě posvětil a oslavil a nás naučil zpívat:

Raduj se, stánku Boha i Slova.

Raduj se, pravá svatyně svatých.

Raduj se, archo pozlacená Duchem Božím.

Raduj se, pokladnice věčného života.

Raduj se, koruno bohabojných panovníků.

Raduj se, čestná odměno zbožných kněží.

Raduj se, nedobytná věži církve Kristovy.

Raduj se, nezdolná hradbo Božího království.

Raduj se, neboť ty jsi naše nepřemožitelná ochrana.

Raduj se, neboť před tebou utíkají naši nepřátelé.

Raduj se, lékařko mého těla smrtelného.

Raduj se, záchrano mé duše nesmrtelné.

Raduj se, nevěsto nesnoubená.

Kondak 13

Chvályhodná Matko, která jsi porodila Slovo nad všechny svaté světější, přijmi nyní naše modlitby, které jsme ti přinesli. Uchraň nás od všech pokušení a vysvoboď nás z hrozícího trestu, abychom ti mohli zpívat: Aleluja.

Modlitba

Naše nejblahoslavenější a přečistá Paní, Vládkyně a Matko Boží, přijmi od svých nehodných služebníků dar této vznešené písně, který jen tobě jediné náleží. Vždyť ty jsi ze všech pokolení vyvolená a svou vznešeností převyšuješ všechno tvorstvo nebeské i pozemské, neboť skrze tebe Pán zástupů mezi námi přebýval, skrze tebe jsme Syna Božího poznali a mohli jsme přijmout jeho přesvaté Tělo a přečistou Krev. Proto jsi blahoslavená od pokolení do pokolení, v Bohu blažená, nad cherubíny jasnější a nad serafíny ctihodnější.

Starostlivá a přesvatá Matko Boží, nepřestávej se ani nyní přimlouvat za své nedůstojné služebníky, abychom byli zbaveni lstí a úskoků zlého ducha i smrtelných útoků jeho služebníků. Svými modlitbami nás až do konce bez odsouzení v dobrém zachovej, abychom zachráněni tvou přímluvou a pomocí za vše oslavovali, chválili, dobrořečili a klaněli se v Trojici jedinému Bohu a Stvořiteli celého světa nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Závěr
K: Nejvyšší moudrost.
L: Ctihodnější jsi nad cheruby a neporovnatelně slavnější nad serafy, bez porušení jsi porodila Boha slovo: pravá Bohorodičko, velebíme tě.
L: Ve jménu Pánově požehnej, otče.

K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.