Akathist k našemu ctihodnému otci Benediktovi z Nursie

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Kondak 1

Byl jsi vyvolen, ctihodný otče Benedikte, aby skrze tebe Kristus osvítil svět jako plamenem neuhasitelným, a tak temnoty odvěkého nepřítele rozptýlil. Proto se skláníme před jeho prozřetelností, jako našeho zastánce v rozličných souženích tě oslavujeme a s vděčností voláme: Raduj se, ctihodný otče Benedikte, nursijský divotvůrce.

Ikos 2

Obraz života andělského sis od své mladosti zamiloval, a proto ses, ctihodný otče Benedikte, z tohoto světa do pustiny odebral, abys jeho marnivost odvrhl a svůj rozum k výšinám nebeským napřímil. Tak ses ukázal jako oddaný společník mocností netělesných, spolu s nimiž ti i my zpíváme:

Raduj se, neboť jsi Krista Ukřižovaného následoval.

Raduj se, neboť jsi světu zemřel, abys v jediném Bohu žít mohl.

Raduj se, neboť svými slzami jsi pustinu zaléval.

Raduj se, neboť své srdce jsi povznesl, abys zlého ducha přemohl.

Raduj se, neboť slávou tohoto světa jsi opovrhl.

Raduj se, neboť svým půstem ses andělu připodobnil.

Raduj se, neboť věncem cudnosti ses od mládí ozdobil.

Raduj se, neboť jako lilie čistoty jsi rozkvetl.

Raduj se, neboť na skále jsi svůj dům postavil.

Raduj se, neboť drahocennou perlu království jsi nalezl.

Raduj se, neboť pokoru Kristovu jsi na sebe přijal.

Raduj se, neboť obrazem rajského stromu života ses stal.

Raduj se, ctihodný otče Benedikte, nursijský divotvůrce.

Kondak 2

Když dávný had spatřil, že se sloupu poznání Božímu podobáš, počal uvažovat, jak by tě strastmi soužit mohl. Tys však své tělo odříkáním umrtvoval, a tak jsi nás naučil s nadějí Bohu zpívat: Aleluja.

Ikos 2

Moudrostí nebeskou naplněný a ve své slabosti milostí jako šatem zahalený shromáždil jsi, ctihodný otče Benedikte, početný zástup, abyste ve svornosti Pánu písně zpívali. Spolu s nimi tě oslavujeme jako hvězdu, jež oblohu církve ozařuje, a zpíváme:

Raduj se, neboť jsi vládu bezbožnosti svrhl.

Raduj se, neboť jsi zápach lstí démonských rozehnal.

Raduj se, neboť dary duchovní jsi od mládí přijímal.

Raduj se, neboť olej Božího poznání jsi rozléval.

Raduj se, neboť kříž Kristův jsi na sebe vzal.

Raduj se, neboť jeho mocí ses opásal.

Raduj se, neboť své stádce jsi před vlky duchovními střežil.

Raduj se, neboť království Božímu jsi věrně sloužil.

Raduj se, moudrý učiteli těch, kteří Pánu své písně zpívají.

Raduj se, hluboká studnice žíznivých.

Raduj se, laskavý zastánce bezmocných.

Raduj se, obětavý lékaři nemocných.

Raduj se, ctihodný otče Benedikte, nursijský divotvůrce.

Kondak 3

Jako kdysi Eliáš vyprosil jsi mocí Nejvyššího déšť z nebes a olej jsi mezi svým lidem rozhojnil, a tak jsi dokázal, že se nad ním laskavost Boží klene, a proto jsi jej naučil zpívat: Aleluja.

Ikos 3

Pouhá lidská slova nedostačují, abychom ti přinesli důstojné písně chval, ctihodný otče Benedikte, vždyť máš moc duchy temnoty vyhánět, lidi spoutané démony osvobozovat a mrtvé k životu křísit, a proto tě alespoň blaženým nazýváme a zpíváme:

Raduj se, neboť modloslužbu jsi z kořenů vytrhl.

Raduj se, neboť sémě zbožnosti jsi zasadil.

Raduj se, neboť oblaka nevědomosti jsi rozehnal.

Raduj se, neboť jako hvězda zlatavá jsi zazářil.

Raduj se, neboť schránu svého života jsi strastmi naplnil.

Raduj se, neboť tě Bůh svou milostí ozdobil.

Raduj se, neboť vší marnivostí jsi opovrhl.

Raduj se, neboť s Bohem ses v jedno spojil.

Raduj se, neboť láskou vůči chudobným ses proniknout nechal.

Raduj se, neboť neduhy nemocných jsi uzdravoval.

Raduj se, neboť k zarmouceným jsi s útěchou spěchal.

Raduj se, neboť trpícím jsi pomoc nabízel.

Raduj se, ctihodný otče Benedikte, nursijský divotvůrce.

Kondak 4

Bouře démonské temnoty tě toužila zahalit, podivuhodný otče Benedikte, ale tys stál pevně, neboť jsi na horu svatého života vystoupil, a tak jsi zvítězil nad mocnostmi, které se tvé moci protivit nemohli. Proto se podivujeme tvé síle, chválíme tě a zpíváme: Aleluja.

Ikos 4

Když se lidé na zemi doslechli, že ses vznešeností své spravedlnosti připodobnil zástupům nebeským, shromáždili se ve velikém počtu kolem tebe, ctihodný otče Benedikte, neboť jsi jim vykvetl jako květ lilie na poušti. Spolu s nimi se ti i my odvažujeme zazpívat:

Raduj se, neboť ses ve světlý oděv umírněnosti oblékl.

Raduj se, neboť na zemi jsi životem andělským žil.

Raduj se, neboť na cestu spásy jsi svůj lid věrně navracel.

Raduj se, neboť bláhovost modloslužby jsi přemohl.

Raduj se, neboť řeholi nad med sladší jsi ustanovil.

Raduj se, neboť skrze své srdce jsi moudrost Boží zjevil.

Raduj se, neboť tvůj duch si příbytek v lůně Přesvaté Trojice učinil.

Raduj se, neboť ve chvále Pánově jsi útočiště nalezl.

Raduj se, neboť jako prorok ses poznáním Božím ozdobil.

Raduj se, neboť k trpícím jsi jako na křídlech větru spěchal.

Raduj se, neboť věřící jsi moudrostí Boží poučil.

Raduj se, neboť mnohým jsi spásu přinesl.

Raduj se, ctihodný otče Benedikte, nursijský divotvůrce.

Kondak 5

Připodobnil ses, ctihodný otče Benedikte, Bohem vyvolené nádobě, neboť z hlubin tvé duše se na nás rozlévají proudy lásky Kristovy. Vždyť jsi svou mysl napřímil k věcem nebeským, a tak jsi jako Mojžíš mohl z vyprahlé země přivést pramen vody živé. Jak bychom mohli důstojně oslavit Krista za milost, jíž tě obdaroval? Povstaneme a s bázní zazpíváme: Aleluja.

Ikos 5

Poznali jsme v tobě zahradníka pravé zbožnosti, neboť z temnot pověr zachraňuješ věřící. Proto uctíváme tvou svatou památku a zpíváme:

Raduj se, neboť pavučinu léček vychytralých jsi roztrhal.

Raduj se, neboť jsi nás bázni Boží naučil.

Raduj se, neboť anděly nebeské jsi udivil.

Raduj se, neboť démony jsi vyděsil.

Raduj se, neboť duchovně spoutané jsi osvobodil.

Raduj se, neboť děti světla jsi potěšil.

Raduj se, neboť vodou odpuštění jsi je napojil.

Raduj se, neboť chlebem milosti jsi je nasytil.

Raduj se, sloupe správného jednání.

Raduj se, zářivý příbytku Ducha Svatého.

Raduj se, zahrado vonných květů.

Raduj se, ráji životodárného ovoce.

Raduj se, ctihodný otče Benedikte, nursijský divotvůrce.

Kondak 6

Zvěst Krista ukřižovaného jsi svým životem utvrdil, a tak ses ukázal jako smělý průvodce našich duší. Proto zbožně oslavujeme tvou památku a Bohu zpíváme: Aleluja.

Ikos 6

Církvi jsi, ctihodný otče Benedikte, zazářil jako světlo neuhasitelné, neboť s horlivostí jsi pohanskou modloslužbu přemáhal, a tak jsi Kristu duchovní vinohrad připravil. A protože ani moudrost lidí učených nedokáže dostatečně vystihnout mocné skutky tvého života, osmělujeme se ti toliko z lásky s pokorou zazpívat:

Raduj se, mocný ničiteli temnoty.

Raduj se, věrný zjeviteli světla.

Raduj se, Otcova kráso duchovní.

Raduj se, slavná ozdobo ctihodných.

Raduj se, osvoboditeli spoutaných.

Raduj se, těšiteli plačících.

Raduj se, útočiště těch, kdo se v bouřích zmítají.

Raduj se, jasná hvězdo těch, kdo se na moři plaví.

Raduj se, strome u bystřin vod rostoucí.

Raduj se, kořeni modliteb úpěnlivých.

Raduj se, blahá vůně jména Kristova.

Raduj se, následovníku Božích přikázání.

Raduj se, ctihodný otče Benedikte, nursijský divotvůrce.

Kondak 7

Bezectní tví nepřátelé zatoužili po tvé smrti, Bohem milovaný otče Benedikte, a tak ti předložili chléb otrávený. Tys jej však dal havranovi, aby jej od tebe pryč odnesl. Proto se skláníme před tvou prozíravostí a s bázní Bohu zpíváme: Aleluja.

Ikos 7

Nové stvoření se v tobě zjevilo, ctihodný otče Benedikte, neboť své tělo jsi převýšil a na zemi jsi jako anděl žil. Tak jsi podivuhodný květ panenské čistoty přinesl, a proto ti zástupy zbožných zpívají:

Raduj se, neboť hněv knížete temnoty jsi přemohl.

Raduj se, neboť krále Totilu jsi moudře poučil.

Raduj se, neboť skrze svůj půst jsi zazářil.

Raduj se, neboť touhu tělesnou jsi umrtvil.

Raduj se, neboť olej jsi v nádobce rozmnožil.

Raduj se, neboť milost uzdravování jsi obdržel.

Raduj se, neboť šat spásy sis podivuhodně ušil.

Raduj se, průvodce k životu nebeskému.

Raduj se, sloupe mnišství západního.

Raduj se, neboť světu jsi zemřel a v Kristu jsi spočinul.

Raduj se, ikono střídmosti a mírnosti.

Raduj se, vzore evangelijní čistoty.

Raduj se, ctihodný otče Benedikte, nursijský divotvůrce.

Kondak 8

Cizincem tomuto světu ses stal, ctihodný otče Benedikte, neboť jsi poznal, že jeho sláva je jen pouhým prachem. Tak ses připojil k zástupům andělů a svatých, abys Bohu bez ustání zpíval: Aleluja.

Ikos 8

Zjevil ses celému světu jako přímluvce a jako jistý zastánce trpících, neboť jsi na své ctitele rozlil podivuhodnou řeku svých zázraků. Proto i my oslavujeme tvou památku, ctihodný otče Benedikte, a zpíváme:

Raduj se, náš úpěnlivý přímluvce.

Raduj se, nádobo pravdy neměnné.

Raduj se, svitku milosti Kristovy.

Raduj se, přezázračné kadidlo modliteb.

Raduj se, vinohrade sadu rajského.

Raduj se, klase obilné nivy Boží.

Raduj se, paprsku v temnotách zářící.

Raduj se, lampo lásky neuhasitelné.

Raduj se, neboť nás z temnoty nevědomosti zachraňuješ.

Raduj se, neboť libou vůni evangelia světu přinášíš.

Raduj se, neboť okovy malomyslnosti rozvazuješ.

Raduj se, neboť Boží mudrce potěšuješ.

Raduj se, ctihodný otče Benedikte, nursijský divotvůrce.

Kondak 9

Ve vytržení jsi spatřil celé stvoření, jež se v záři jediného paprsku světla zjevilo. Tehdy jsi uzřel duši své sestry, ctihodné Scholastiky, jak do nebes vystupuje v podobě holubice a zpívá: Aleluja.

Ikos 9

Jak by mohli učení řečníci objasnit tvé zesnutí, ctihodný otče Benedikte, brání-li jim v tom mysl pýchou zakalená? Vždyť jsi svou duši Pánu odevzdal, když jsi před ním v chrámě v modlitbě spočinul. I my se podivujeme nad tvým blaženým zesnutím a se smělostí zpíváme:

Raduj se, šiřiteli lásky Spasitelovy.

Raduj se, harfo Ducha Svatého.

Raduj se, zlatavý kalichu milosti.

Raduj se, studnice moudrosti nebeské.

Raduj se, neboť jsi svého Pána spatřil.

Raduj se, neboť jeho zázraky ses naplnil.

Raduj se, neboť cestu do nebes jsi ukázal.

Raduj se, neboť hojné milosti jsi zprostředkoval.

Raduj se, neboť ses do pokory Kristovy oblékl.

Raduj se, neboť korunu jeho slávy jsi přijal.

Raduj se, neboť plody Kristova utrpení jsi nám předal.

Raduj se, neboť mostem neotřesitelným ses stal.

Raduj se, ctihodný otče Benedikte, nursijský divotvůrce.

Kondak 10

Nepřátelé spásy mnohokrát povstali proti tobě a tvým bratřím a svou zlobu projevovali skřípěním zubů a běsněním. Tys však jako dým rozehnal ty, kteří nedokázali zazpívat: Aleluja.

Ikos 10

Hradbou ochranou stal ses zástupům, kteří Pána chválí dnem i nocí. Vždyť ve svém středu uctívají tvé ostatky, ze kterých se hojně rozlévá řeka zázraků, a jejich světlo ozařuje kroky těch, kteří bez ustání zpívají:

Raduj se, blažený, neboť jako anděl ses na zemi zjevil.

Raduj se, podivuhodný, neboť jsi mnichy jako ptactvo nebeské shromáždil.

Raduj se, neboť jsi ve světě jako cypřiš libě vonící rozkvetl.

Raduj se, neboť zlobu a urážky jsi od mnohých nepřátel snášel.

Raduj se, neboť jako jelen po bystřině žíznící jsi k Bohu spěchal.

Raduj se, neboť mocí Kristovou ses jako divotvůrce prokázal.

Raduj se, neboť poznání neklamné jsi přijal.

Raduj se, neboť řeku milosrdenství jsi rozléval.

Raduj se, neboť ducha chudoby sis zamiloval.

Raduj se, neboť poklady duchovní sis v nebesích uložil.

Raduj se, neboť vrcholek všech ctností jsi dosáhl.

Raduj se, neboť plamen svíce milosti jsi uchránil.

Raduj se, ctihodný otče Benedikte, nursijský divotvůrce.

Kondak 11

Moc milosti ukázal jsi těm, kteří tvou památku opěvují, když skrze tebe zazářily paprsky duchovního poznání. V jejich světle ses zjevil jako příbytek Přesvaté Trojice, a tak jsi pošetilé k moudrosti přivedl, aby s pokorou zazpívali: Aleluja.

Ikos 11

Naplnil ses září nebeské blaženosti, náš ctihodný otče Benedikte, když jsi překročil hranice tohoto světa a s radostí jsi před Pána předstoupil. A proto písněmi oslavujeme tvou památku a zpíváme:

Raduj se, muži Boží, neboť po rozkoších ráje jsi zatoužil.

Raduj se, neboť jako pramen jsi milostí svůj lid napájel.

Raduj se, neboť pošetilost starců jsi odložil.

Raduj se, neboť útěchu Ducha Svatého jsi rozdílel.

Raduj se, neboť nic jiného než lásku Kristovu jsi nehledal.

Raduj se, neboť v těle jsi chodil a přece jsi svůj zrak na nebesa upíral.

Raduj se, neboť svá ústa jsi před slovy zlými a marnivými střežil.

Raduj se, neboť své učedníky jsi k lásce Boží přiváděl.

Raduj se, neboť svými slzami jsi pustinu zaléval.

Raduj se, neboť květ zbožnosti jsi v pustině nalezl.

Raduj se, neboť zbloudilé v pustině tohoto světa jsi zachraňoval.

Raduj se, neboť stezkami spravedlnosti jsi věrně poutníky provázel.

Raduj se, ctihodný otče Benedikte, nursijský divotvůrce.

Kondak 12

Jako se ze včelího úlu line vůně medu, tak jsi, ctihodný otče Benedikte, milostí Boží oplýval. Proto u tebe nacházeli útočiště ti, které jsi jako mnichy s láskou přijímal, a s věrností zpívali: Aleluja.

Ikos 12

Přijmi, ctihodný otče Benedikte, naši prosebnou píseň, kterou ti skrze naše hříšné rty pokorně přinášíme. Vždyť nemáme nic jiného, co bychom ti nabídli, a proto svou naději vkládáme do rukou Spasitelových, jenž tě ve svém milosrdenství ustanovil naším ochráncem a přímluvcem, a proto zpíváme:

Raduj se, neboť za oheň utrpení na zemi jsi radost v nebi přijal.

Raduj se, neboť skrze slzy bolesti jsi dar uzdravování získal.

Raduj se, neboť ve tvé pokoře se moc Boží projevila.

Raduj se, neboť plamenem své čistoty jsi oheň hříchu přemohl.

Raduj se, neboť jako lampa jsi moudrostí Boží zazářil.

Raduj se, neboť do hlubin pokory jsi svou mysl ponořil.

Raduj se, neboť jako poustevník jsi v samotě zalíbení nalezl.

Raduj se, neboť zrny své moudrosti jsi své učedníky nasytil.

Raduj se, neboť plnosti království Božího jsi dosáhl.

Raduj se, neboť hojnou útěchu jsi plačícím podával.

Raduj se, neboť na skále lásky Kristovy jsi svůj život zbudoval.

Raduj se, neboť jako vonný květ jsi v církvi Kristově vzešel.

Raduj se, ctihodný otče Benedikte, nursijský divotvůrce.

Kondak 13

Náš ctihodný otče Benedikte, nad celý svět sis zamiloval pouze lásku Kristovu, a proto jsi směl vstoupit do příbytků nebeských. A když nyní se smělostí stojíš před tváří Boží, přimlouvej se za své nehodné ctitele, abychom stále více rostli v lásce, a tak po tomto pozemském putování směli i my spolu s tebou v nebesích Bohu zpívat: Aleluja.

Modlitba

Svatý Benedikte, náš ctihodný otče a učiteli mnišského života, tvé srdce vždy planulo láskou, soucitem a milosrdenstvím vůči těm, kteří byli sužováni a pokoušeni mocnostmi zla. Proto se skláníme před tvým obrazem, oslavujeme tvou památku a voláme: Pros našeho Pána Ježíše Krista, aby od nás zahnal ducha pýchy, závisti, zloby, nečistoty a bezbožnosti a chránil nás před jeho nástrahami a léčkami. Aby nám pomohl zbývající čas našeho života prožít v pokoji a pokání, aby nám daroval milost křesťanského ukončení našeho života a na konci našeho pozemského putování nás přijal do svého království, kde bychom spolu s tebou mohli s radostí oslavovat bezmezné milosrdenství Otce, i Syna, i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Závěr
K: Nejvyšší moudrost.
L: Ctihodnější jsi nad cheruby a neporovnatelně slavnější nad serafy, bez porušení jsi porodila Boha slovo: pravá Bohorodičko, velebíme tě.
L: Ve jménu Pánově požehnej, otče.

K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, našeho ctihodného otce Benedikta Nursijského, divotvůrce, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.