Akathist k našemu Pánu Ježíši Kristu, lékaři duše i těla

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Kondak 1

Pane Ježíši Kriste, svrchovaný vládce a všemohoucí stvořiteli lidského pokolení, slyš naše úpěnlivé modlitby, které se jako dým kadidla vznáší k trůnu tvé slávy, neboť s nadějí voláme: Pane Ježíši, všemohoucí lékaři, uzdrav naše duše i těla.

Ikos 1

Když jsi stvořil nespočetné množství archandělů a andělů, aby ti sloužili, milostivý Pane, učinil jsi člověka z prachu země a za dědictví jsi mu určil své nebeské království, neboť sis zamiloval lidské pokolení nad celé stvoření. Proto se klaníme tvé nevýslovné lásce a jako tvé děti v úzkosti voláme:

Pane Ježíši, který jsi nás povolal na tento podivuhodný svět, zůstaň s námi, neboť se připozdívá.

Pane Ježíši, který jsi nás povolal za děti Stvořitelovy, slyš píseň modliteb, jež k tobě stoupá.

Pane Ježíši, který máš moc hříchy odpouštět, smiluj se nad svým hříšným lidem.

Pane Ježíši, který jsi vstal z mrtvých, uchraň nás smrti věčné a naplň nás svým svatým pokojem.

Pane Ježíši, všemohoucí lékaři, uzdrav naše duše i těla.

Kondak 2

Když jsi, nebeský Otče, spatřil zkázu lidského rodu, zatoužil jsi po jeho záchraně. Vždyť sis tak zamiloval svět, že jsi pro jeho spásu dal svého jednorozeného Syna. Proto se klaníme tvému nezměrnému milosrdenství a s vděčností zpíváme: Aleluja.

Ikos 2

Obdařil jsi své stvoření nebeským poznáním, soucitný Pane, a učinil je hodným přinášet Bohu písně chval a díkůvzdání. Avšak lidský rod propadl otroctví hříchu a svou mysl obrátil ke špatnostem. Ty však nezatracuješ hříšníka spolu s jeho hříchy, ale milostivým okem shlížíš na pokání v lítosti konané. Proto naplň  naše srdce svou milostí, abychom ve svých srdcích znovu objevili tvůj obraz a opět se stali tvými dětmi, neboť s pokorou a bázní voláme:

Pane Ježíši, který jsi naše těla učinil chrámem Ducha svatého, očisti je ze všech neřestí.

Pane Ježíši, který jsi našim tělům vdechl dar života, posvěť je Duchem své svatosti.

Pane Ježíši, který jsi stvořil duše nesmrtelné, uchraň nás všech hříchů smrtelných.

Pane Ježíši, který jsi osvítil náš rozum světlem svého poznání, rozežeň temnoty našich srdcí nestálých.

Pane Ježíši, všemohoucí lékaři, uzdrav naše duše i těla.

Kondak 3

Ačkoliv jsme zatíženi množstvím hříchů, vkládáme veškerou svou naději ve tvou záchranu, Pane. Vždyť ty máš moc život vzít a máš moc jej zachovat. A proto se odevzdáváme do tvé svaté vůle, doufáme ve tvou pomoc a s pokorou voláme: Aleluja.

Ikos 3

Sešli rosu svého Ducha na naše vyprahlá srdce a uveď nás na místo světla a pokoje, abychom se mohli občerstvit nápojem tvé milosti, Pane. Vždyť ty jsi Bůh těch, kteří konají pokání, a nic není nemožné tvé všemohoucnosti. Proto skláníme své šíje před tvou moudrostí a voláme:

Pane Ježíši, který jsi stvořil naše oči, napřim jejich pohled, aby tvůj příchod stále vyhlížely.

Pane Ježíši, který jsi stvořil naše uši, otevři je, aby tvým slovům vždy naslouchaly.

Pane Ježíši, který jsi stvořil naše rty, otevři je, aby tě bez ustání chválily.

Pane Ježíši, který jsi stvořil údy našeho těla, očisti je, aby se s tvým svatým tělem na věky sjednotily.

Pane Ježíši, všemohoucí lékaři, uzdrav naše duše i těla.

Kondak 4

Zmítáni bouří života vyhlížíme tvůj slavný příchod, Spasiteli lidského pokolení. Proto prosíme, posiluj naši slabost, abychom svůj životní kříž nesli trpělivě po zbytek našeho života a v pokoře a bez reptání zpívali: Aleluja.

Ikos 4

Svému lidu na poušti jsi kdysi pravil, Pane: “Nebojte se a nemějte strach, neboť sám Bůh jde s vámi a nenechá vás klesnout a neopustí vás.” Jestliže slyšíš náš pláč, milostivý Pane, shlédni na naše utrpení, rozpomeň se na svá zaslíbení a posiluj ty, kteří s vírou volají:

Pane Ježíši, pravé Světlo světa, osvěť nás světlem svého božského poznání.

Pane Ježíši, živý a pravý Bože, otevři nám brány svého království.

Pane Ježíši, chlebe věčného života, nasyť svým tělem duše po tobě lačnící.

Pane Ježíši, ukřižovaný pro spásu světa, napoj svou krví duše po tobě prahnoucí.

Pane Ježíši, všemohoucí lékaři, uzdrav naše duše i těla.

Kondak 5

S úctou opěvujeme Boha v Trojici, jenž nemá počátku, a s pokorou prosíme: zastaň se nás, Pane, před tváří svého nebeského Otce, aby neodnímal svého svatého Ducha těm, kteří ve svém utrpení zpívají: Aleluja.

Ikos 5

Nehleď, Pane, na naše hříchy, když znovu a znovu vzýváme tvé nesmírné milosrdenství, ale smiluj se nad slzami svých nehodných služebníků a vysvoboď je z jejich utrpení, když s vírou zpívají: 

Pane Ježíši, znáš naši slabost, a proto pospěš se svou pomocí.

Pane Ježíši, znáš naši zatvrzelost, a proto pospěš se svou milostí.

Pane Ježíši, znáš naši nevěrnost, a proto pospěš se svou stálostí.

Pane Ježíši, znáš naše hříchy, a proto nám daruj své odpuštění.

Pane Ježíši, všemohoucí lékaři, uzdrav naše duše i těla.

Kondak 6

Zatoužil jsi nás uchránit věčné záhuby, nebeský Otče, a proto jsi vydal svého jediného Syna jako oběť spásy. Skrze svou nevýslovnou milost nyní zachraň naše duše i těla stižená malomocenstvím hříchu, abychom ti mohli po všechny zbývající dni našeho života s vděčností zpívat: Aleluja.

Ikos 6

Osvítil jsi naše duše nehasnoucím světlem své slávy, Pane, a tak jsi nás naučil kráčet ve světle svých svatých přikázání, aby nehřešil před tvou tváří ten, který celým srdcem volá:

Pane Ježíši, nevýslovná Lásko, zahřej naše srdce teplem své lásky.

Pane Ježíši, jasné Světlo, osvěť naše duše září své slávy.

Pane Ježíši, nebeská Radosti, potěš naše srdce radostí své milosti.

Pane Ježíši, milosrdný Vladaři, naplň naše životy svou štědrostí.

Pane Ježíši, všemohoucí lékaři, uzdrav naše duše i těla.

Kondak 7

Zatoužil jsi světu zjevit velikost své dokonalé lásky, Bože, a proto jsi mnohé hříšníky přivedl k pokání. I my se připojujeme k zástupu kajících hříšníků a jako celník s pokorou vyznáváme: Pane, buď milostiv mě hříšnému: Aleluja.

Ikos 7

Zjevil jsi na nás nové stvoření, Pane, když jsi křtem obmyl vinu dědičnou. Tak jsi nám prokázal nesmírné milosrdenství, neboť jsi svůj lid osvobodil od zákona hříchu a smrti. Proto se klaníme tvé nesmírné laskavosti a voláme:

Pane Ježíši, oslavujeme nevyčerpatelný pramen tvé dobrotivosti.

Pane Ježíši, opěvujeme nezadržitelné proudy tvé laskavosti.

Pane Ježíši, chválíme tě za nevýslovné dary tvé milosti.

Pane Ježíši, děkujeme ti za nesmírné množství tvé štědrosti.

Pane Ježíši, všemohoucí lékaři, uzdrav naše duše i těla.

Kondak 8

Podivuhodné a úžasné jsou skutky tvého milosrdenství, Pane, který člověka miluješ. Vždyť s laskavostí snášíš slabosti lidského pokolení a se soucitem hledíš na ty, kteří ti se slzami pokání zpívají: Aleluja.

Ikos 8

Kriste, náš Bože, stal ses naplněním touhy lidského rodu, který po dlouhé věky čekal na pravého Spasitele duše i těla. A když jsme jej v tobě konečně nalezli, s jásotem voláme:

Pane Ježíši, naše jediná radosti.

Pane Ježíši, naše jediná útěcho.

Pane Ježíši, naše jediná záštito.

Pane Ježíši, naše jediná posilo.

Pane Ježíši, všemohoucí lékaři, uzdrav naše duše i těla.

Kondak 9

Lidské pokolení uzdravené ze svých slabostí a nemocí s vděčností opěvuje tebe, všemohoucího lékaře duše i těla, neboť jsme poznali moc, která pomáhá naší nedokonalosti, a proto s pokorou voláme: Aleluja.

Ikos 9

Ani svatí vyznavači nemohou dostatečně oslavit nezměrnou moc tvých zázraků, Pane, neboť jsi vyléčil ženu z bolestí krvotoku, vzkřísil Lazara z temnoty hrobu, probudil dceru Jairovu ze smrtelného spánku a mnohé zástupy potěšil a uzdravil. Shlédni proto nyní i na bolesti a nemoci těch, kteří s vírou volají:

Pane Ježíši, který jsi pozvedl chromého z lůžka, pozvedni i nás z množství našich nemocí.

Pane Ježíši, který jsi otevřel oči od narození slepého, uzdrav i nás z duchovního zaslepení.

Pane Ježíši, který jsi uzdravil neduhy krále Abgara, uzdrav i nás z našich bolestí.

Pane Ježíši, který jsi vzkřísil syna vdovy naimské, probuď i nás k životu ve svém království.

Pane Ježíši, všemohoucí lékaři, uzdrav naše duše i těla.

Kondak 10

Zatoužil jsi zachránit lidské pokolení, Kriste Spasiteli, a tak jsi vystoupil na nebesa, abys každému připravil místo ve svém království. A proto se nyní zastaň našich umírajících bratří a sester a uveď do otcovského domu každého, kdo ke cti tvého jména zpívá: Aleluja.

Ikos 10

Věčný králi, Pane Ježíši Kriste, který jsi pro naši spásu přijal tělo skrze neposkvrněnou pannu Marii, a tak jsi podivuhodně posvětil její lůno. Posvěť i naše hříšné tělo svou božskou mocí, když nyní s nadějí voláme:

Pane Ježíši, očisti naše ruce, abychom je mohli v modlitbě pozvedat.

Pane Ježíši, posiluj naše nohy, abychom tě mohli vždy následovat.

Pane Ježíši, naprav naše myšlenky, abychom tě mohli bez odsouzení oslavovat.

Pane Ježíši, sešli pokoj našim duším, abychom tě mohli jako tví služebníci milovat.

Pane Ježíši, všemohoucí lékaři, uzdrav naše duše i těla.

Kondak 11

Přinášíme ti vroucí píseň chval, milostivý Ježíši, abychom důstojně oslavovali tvé nevýslovné milosrdenství, jímž zahrnuješ ty, kteří s láskou zpívají: Aleluja.

Ikos 11

Paprsky svého milosrdenství ozařuješ naše duše, Dárce věčného života, abychom v jeho světle mohli vstoupit do nebeského království. A tak spolu s apoštoly, jimž jsi na hoře Tábor zjevil svou božskou slávu, vyznáváme: „Je dobré, že jsme zde,” a proto voláme:

Pane Ježíši, odpusť nám naše mnohá provinění.

Pane Ježíši, přijmi naše opravdové pokání.

Pane Ježíši, přiveď naše duše do království nebeské radosti.

Pane Ježíši, proměň naše smrtelná těla mocí své nesmrtelnosti.

Pane Ježíši, všemohoucí lékaři, uzdrav naše duše i těla.

Kondak 12

Přijmi slzy upřímného pokání, Kriste náš Bože, a provázej nás svou milostí, abychom byli uznáni za hodné vstoupit do tvého království a spolu se zástupy andělů mohli na věky zpívat: Aleluja.

Ikos 12

Opěvujeme tvou nevýslovnou lásku k člověku, Kriste, a velebíme nezměrnost tvého milosrdenství. Vždyť se skláníš k neduhům našeho těla a duše a jako všemohoucí lékař tišíš bolesti těch, kteří volají:

Pane Ježíši, náš Stvořiteli, učiň nás dědici svého království.

Pane Ježíši, náš Spasiteli, zachraň nás z temnoty věčného zatracení.

Pane Ježíši, náš Vykupiteli, vysvoboď nás ze sevření smrtelného.

Pane Ježíši, náš Veleknězi, zastaň se nás v den soudu posledního.

Pane Ježíši, všemohoucí lékaři, uzdrav naše duše i těla.

Kondak 13

Milostivý Ježíši, shlédni na nás ze svého nebeského trůnu, neboť jsme stiženi rozličnými neduhy duše a těla. Nakloň svůj sluch k našim úpěnlivým modlitbám, pozvedni nás z lůžka bolesti a uzdrav nás z mnohých nemocí, které dnes s trpělivostí snášíme, abychom mohli po zbytek našeho života velebit tvé nezměrné milosrdenství a s vděčným jásotem zpívali: Aleluja.

Modlitba

Všemohoucí lékaři duše i těla, Pane Ježíše Kriste, vyslyš úpěnlivou modlitbu svých služebníků, kteří s trpělivostí snáší bolesti svých nemocí a svou naději vkládají jen do tvé pomoci. Víme totiž, že pokud chceš, můžeš uzdravit každou chorobu a každou slabost lidského života a nic ti není nemožné. Proto před tebou skláníme své hlavy a šíje a pokorně prosíme: jestliže je to tvá vůle, uzdrav neduhy naší duše a těla, zbav nás všeho utrpení a odpusť nám naše mnohá provinění, abychom mohli po zbytek života oslavovat bezmezné milosrdenství Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Závěr
K: Nejvyšší moudrost.
L: Ctihodnější jsi nad cheruby a neporovnatelně slavnější nad serafy, bez porušení jsi porodila Boha slovo: pravá Bohorodičko, velebíme tě.
L: Ve jménu Pánově požehnej, otče.

K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, který pro naši spásu uzdravuje neduhy našeho těla a duše, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.