Akathist k sv. Josefovi, snoubenci Panny Marie

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Kondak 1

Spravedlivý Josefe, vyvolený ochránce Přesvaté Panny Marie a pěstoune bohočlověka Ježíše, oslavujeme tě jako služebníka tajemného Božího vtělení a přinášíme ti píseň chval. A protože s velikou smělostí stojíš před trůnem Krista našeho Boha, pros za ty, kteří volají: Raduj se, spravedlivý Josefe, pohotový pomocníku a přímluvce našich duší.

Ikos 1

Bůh tě vyvolil, spravedlivý Josefe, za ochránce i svědka neporušeného panenství Přesvaté Bohorodičky Marie, abys před pomluvami lidí i před zákeřností ďáblovou uchoval nedotknutelnost tajemství panenského narození Syna Božího, jež je i andělům nepochopitelné. Proto tě oslavujeme jako vyvoleného příjemce Božských tajemství a voláme:

Raduj se, ctihodný výhonku kořene Jišajova.

Raduj se, neboť tvé nitro bylo ozdobeno královskou velebností.

Raduj se, neboť skrze chudobu tělesnou získal sis bohatství duchovní.

Raduj se, neboť skrze skrytost získal jsi věčnou slávu.

Raduj se, nad krále slavnější.

Raduj se, nad patriarchy a praotce spravedlivější.

Raduj se, spravedlivý Josefe, pohotový pomocníku a přímluvce našich duší.

Kondak 2

Když velekněz Zachariáš spatřil Pannu Marii, kterak plnoletosti dosáhla, sklonil se před Bohem a zvolal: „Pane, ukaž mi muže, který je hoden zasnoubit se s Pannou.“ A když rozkvetla tvá hůl, spravedlivý Josefe, spojil tě s tou, v níž se naplnila odvěká zaslíbení, a s vděčností zazpíval: Aleluja

Ikos 2

Do všech krajů světa rozšířila se známost o tvé spravedlnosti, svatý Josefe, neboť jsi pevné víry, čistý myšlenkami i skutky, pokorný a dokonalý ve všech dalších ctnostech. Za to se ti dostalo nevýslovné cti a tys byl uznán za hodného zasnoubit se s blahoslavenou Pannou, z níž se bez mužského přispění Kristus Bůh narodil, a proto voláme:

Raduj se, spravedlivý Josefe, snoubenče Panny neposkvrněné.

Raduj se, muži vírou naplněný, který jsi pod svůj krov přijal Přesvatou Pannu Marii, jež se pro svou víru stala trůnem Božím.

Raduj se, duchem pokorný.

Raduj se, muži srdce upřímného.

Raduj se, bohatstvím ctností ozdobený.

Raduj se, svatý služebníku Panny Přesvaté.

Raduj se, spravedlivý Josefe, pohotový pomocníku a přímluvce našich duší.

Kondak 3

Moc Nejvyššího zastínila tu, jež muže nepoznala, a ona z Ducha svatého počala. Tobě, svatý Josefe, však toto podivuhodné tajemství zůstalo skryto, a proto jsi byl od Boha samotného poučen, abys Vtělenému zazpíval: Aleluja.

Ikos 3

Když jsi, svatý Josefe, spatřil Pannu, jejíž lůno Boha přijalo, propadl jsi sklíčenosti, neboť jsi věděl, že ještě nedošlo k manželskému spojení a obával ses, že byla někým svedena. Pro svou spravedlnost jsi ji chtěl tajně propustit, ale Bůh, jenž vše vidí, odvrátil tě od takového rozhodnutí, a proto voláme:

Raduj se, ochránce cudnosti.

Raduj se, pravý Izraelito, v němž není lsti.

Raduj se, srdcem dobrotivý.

Raduj se, v jednání zdrženlivý.

Raduj se, neboť svou naději jsi v Hospodina složil.

Raduj se, neboť sebe i jiné jsi Boží prozřetelnosti svěřil.

Raduj se, spravedlivý Josefe, pohotový pomocníku a přímluvce našich duší.

Kondak 4

Aby anděl zkrotil bouři pochybností, jež rozvrátila tvou mysl, svatý Josefe, odhalil ti tajemství panenského narození Syna Božího, Spasitele světa, a pravil: Dáš mu jméno Ježíš. On vysvobodí svůj lid z jeho hříchů. Aleluja.

Ikos 4

Slyšel jsi, že je v Písmu svatém psáno: „Hle, Panna počne a porodí syna Emanuela.“ Proto jsi, spravedlivý Josefe, uvěřil zvěsti andělově a přijal Marii do svého domu jako knihu zapečetěnou, do níž nebeský Otec svým prstem Slovo vepsal. Zde jsi jako služebník s bázní a horlivostí pečoval o Neposkvrněnou, a proto voláme: 

Raduj se, neboť své srdce jsi připravil k poznání zákona Božího.

Raduj se, neboť svou mysl jsi otevřel k přijetí Božího tajemství.

Raduj se, neboť jako první z lidí jsi byl vyvolen, abys spatřil veliké tajemství Božího vtělení.

Raduj se, neboť jsi poznal jeho příchod pro spásu lidského pokolení.

Raduj se, neboť bez váhání jsi uvěřil zvěsti, jež ti byla odhalena.

Raduj se, neboť tvá víra byla ti připočtena za spravedlnost.

Raduj se, spravedlivý Josefe, pohotový pomocníku a přímluvce našich duší.

Kondak 5

Přijal jsi, blažený Josefe, do svého domu Bohem vyvolenou dívku, miloval ji jako svou snoubenku, ctil ji jako přečistou Pannu a sloužil jí s bázní i úctou jako Matce Spasitele světa. Tak ses celou duší zasloužil o to, aby se naplnilo vše, co je psáno v Zákoně a Prorocích, a proto jsi zpíval: Aleluja.

Ikos 5

Nad jeskyní betlémskou jsi spatřil hvězdu, jež vyšla z rodu Jákobova, a jako první ses sklonil před narozeným Spasitelem. A když nebe darem přineslo hvězdu, andělé píseň chvály, pastýři radostnou zvěst a mudrci poklony spolu s trojicí svých darů, ty jsi, spravedlivý Josefe, Pánu v oběť přinesl sám sebe a do jeho služeb jsi mu věnoval celý svůj život, svou lásku i ochotu, a proto voláme:

Raduj se, neboť jako první z lidí jsi spatřil sestoupit na zem nezapadající Slunce spravedlnosti.

Raduj se, první svědku a služebníku vtělení Syna Božího před věky z Otce zrozeného.

Raduj se, pozemský tesaři vyvolený za otce Tvůrce nebeského.

Raduj se, ochránce a pěstoune Dítěte, jemuž slouží mocnosti andělské.

Raduj se, ctihodný služebníku Matky Boha Slova.

Raduj se, oporo rodiny neposkvrněné.

Raduj se, spravedlivý Josefe, pohotový pomocníku a přímluvce našich duší.

Kondak 6

Osmého dne jsi nechal tělesně obřezat toho, jehož Zákon i Proroci předpověděli, a dal jsi mu jméno Ježíš, jež bylo z úradku Přesvaté Trojice z nebes jako drahocenná perla sesláno, aby se zjevilo ke spáse lidu pozemského. Tak jsi anděly udivil, lidstvo potěšil, démony vyděsil, zemi jako vonným myrem oblažil, a Bohu s pokorou zazpíval: Aleluja.

Ikos 6

Oblak strastí zastínil Dítě, které ti, spravedlivý Josefe, bylo dáno v ochranu jako světlo k osvícení pohanů i k slávě lidu izraelského. Neboť Herodes v rozlícení usiloval o život Dítěte, pláč lidu nebyl k utišení a srdcem jeho matky meč pronikl. Tehdy vyšla najevo tvá víra i trpělivost, a proto k tobě, muži nezdolnému v soužení a neochvějnému ve víře, voláme:

Raduj se, neboť jako zlato v peci byl jsi bez ustání pokušením očišťován.

Raduj se, v radosti zdrženlivý a v souženích vytrvalý.

Raduj se, vždy věrný tajemstvím, jež ti byla svěřena.

Raduj se, v odvaze nepřemožitelný.

Raduj se, neboť tvá víra tě jako hvězda vedla temnými stezkami života.

Raduj se, neboť svou naději jsi jako kotvu v bouřích pochybností do Boha vložil.

Raduj se, spravedlivý Josefe, pohotový pomocníku a přímluvce našich duší.

Kondak 7

Od zloby Herodovy chtěl jsi zachránit toho, jenž přišel spasit svět. A když tě, podivuhodný Josefe, anděl poslal do Egypta, nezapochyboval jsi nad mocí Vtěleného, ani ses nezalekl námahy cest, ale jako muž víry podobný praotci Abrahámovi byl jsi připraven naplnit vůli Boží. Proto ses bez meškání s Marií i Dítětem vydal na cestu a s radostí Bohu zazpíval: Aleluja.

Ikos 7

Podoben patriarchovi Josefovi, který Egypt zachránil od hladu, uchránil jsi Spasitele světa od smrti a lidu egyptskému lačnícímu po pravém Bohu jsi přinesl Chléb života. Tak jsi mezi pohany zasel semeno slova Božího, které v pustinách egyptských přineslo hojnou úrodu, a proto voláme:

Raduj se, neboť jsi snášel strasti a soužení pro toho, který nás svým utrpením vykoupil.

Raduj se, neboť jsi provázel Dítě Ježíše jako sloup ohnivý a oblačný vedl pouští děti Izraele.

Raduj se, neboť jsi sytil toho, který z nebes manu sesílal.

Raduj se, neboť na svých rukách jsi nosil toho, který jako Stvořitel celý svět podpírá.

Raduj se, neboť před zlobou Herodovou jsi uchránil toho, který svůj lid z otroctví faraonova zachránil.

Raduj se, neboť jsi Egyptu místo otroctví milost synovského osvojení představil.

Raduj se, spravedlivý Josefe, pohotový pomocníku a přímluvce našich duší.

Kondak 8

Stal ses svědkem podivuhodných zázraků, blažený Josefe, když jsi spatřil Matku, kterak panensky porodila Boha vtěleného a v jesle betlémské jej zavinutého položila. Když jsi slyšel anděly vzdávat mu slávu a přivítal mudrce z východu, kteří se mu s dary přišli poklonit. Když jsi s Dítětem prchal do Egypta před hněvem Herodovým a uzřel spásu připravenou pro všechny národy, jež pohanům jako světlo zazářila. Tehdy jsi v Dítěti poznal pravého Boha a pravého člověka, a proto jsi mu zazpíval: Aleluja.

Ikos 8

Sebe samého jsi zasvětil Bohu, který skrze anděla svého Syna z Egypta povolal. Následoval jsi jeho vůli a usadil ses s Ježíšem i jeho Matkou Marií v Nazaretu, aby se mohla naplnit slova prorokova, že bude nazýván Nazaretským. Proto tě vzýváme jako věrného služebníka Božího a voláme: 

Raduj se, vykonavateli vůle Boží.

Raduj se, účastníku Božích záměrů.

Raduj se, věčný společníku andělů.

Raduj se, zasvěcený do hlubin Božích tajemství.

Raduj se, neboť jsi naslouchal proroctví, jež se v Synu Božím naplnila.

Raduj se, neboť jsi své poznání uchovával v srdci svém.

Raduj se, spravedlivý Josefe, pohotový pomocníku a přímluvce našich duší.

Kondak 9

Jako se každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí sklání před jménem Ježíšovým, tak se musí sklonit i před tebou, podivuhodný Josefe, jemuž byl Ježíš poslušný jako svému otci. I my se podivujeme shovívavosti, jíž ti Pán prokazoval, a s bázní a chvěním zpíváme: Aleluja.

Ikos 9

Ani učení řečníci nemohou vystihnout čest, jaké se ti od Boha dostalo, spravedlivý Josefe. Vždyť Přečistá Panna a Matka Boží tě nazvala svým pánem, vtělený Syn Boží tě nazval svým otcem a tvůj dům se připodobnil svatyni nebeské, neboť v něm Král nebe i země přebýval, a proto s pokorou voláme:

Raduj se, Bohem vyvolený, neboť jsi chránil archu svatyně nebeské.

Raduj se, podivuhodný tesaři, v jehož domě přebýval Tvůrce nebe i země.

Raduj se, ochránce Dítěte Ježíše, jenž jako Bůh dává život všem tvorům a vládne celému světu viditelnému i neviditelnému.

Raduj se, neboť jsi byl učiněn hodným tváří v tvář spatřit Syna Božího, držet jej ve své náruči a líbat jeho líce.

Raduj se, neboť na nebesích v záři jeho tváře spolu s Otcem i Duchem Krále slávy oslavuješ a velebíš.

Raduj se, neboť plody království nebeského jsi v jeho společenství na zemi předem okusil.

Raduj se, spravedlivý Josefe, pohotový pomocníku a přímluvce našich duší.

Kondak 10

Svou přímluvou, blažený Josefe, můžeš pomoci každému, kdo se k tobě v nesnázích uchýlí. Vždyť ten, který ti byl ve všem poslušný na zemi, jistě tě neoslyší ani na nebesích, postavíš-li se před jeho trůn a spolu se zástupy andělskými zazpíváš: Aleluja.

Ikos 10

Hradbou nezdolnou stal ses všem, kteří se utíkají pod tvou ochranu, spravedlivý Josefe. Proto nepřehlížej ani nás, když tě prosíme o záštitu v bouřích pokušení nebo v nemocech i strastech života a s úpěnlivostí voláme:

Raduj se, náš pohotový ochránce v nebezpečí a pokušení.

Raduj se, náš mocný přímluvce před Bohem.

Raduj se, naše nezdolná naděje v bouřích zmatků a pochybností.

Raduj se, náš rychlý osvoboditeli z pomluv zlovolných.

Raduj se, neboť jsi sytil toho, který mocí svého slova zachovává celé stvoření.

Raduj se, neboť nás chráníš před hladem duchovním i před každým soužením.

Raduj se, spravedlivý Josefe, pohotový pomocníku a přímluvce našich duší.

Kondak 11

Se srdcem pokorným přinášíme ti, Boží moudrostí obdařený Josefe, tuto píseň chval a prosíme tě: Jako jsi chránil vtěleného Syna Božího před hněvem a nouzí, tak svými přímluvami nyní ochraňuj jeho svatou pravověrnou církev i náš národ před zlobou nepřátel viditelných i neviditelných, nesvorností a všelijakými pohromami, abychom mohli po zbývající čas našeho života s vděčností Bohu zpívat: Aleluja.

Ikos 11

Spatřil jsi dvanáctiletého Ježíše, který se v chrámě zjevil jako světlo pravého poznání Božího, jež ozařuje temnoty nevědomosti, když učitelům zákona odkrýval hlubinu tajemství svého poslání, jaké od svého nebeského Otce přijal, a proto voláme:

Raduj se, věrný ochránce zákona našich otců.

Raduj se, neboť jako horlivý v zachovávání zákona Božího doprovodil jsi Dítě Ježíše do domu Otce nebeského.

Raduj se, neboť s jeho Matkou ses otcovsky s úzkostí rmoutil, když dvanáctiletý Ježíš zůstal v Jeruzalémě.

Raduj se, neboť jsi jej hledal mezi příbuznými a známými, až jsi jej po třech dnech nalezl, kterak v chrámě rozmlouvá s učiteli zákona.

Raduj se, neboť jeho ústa ti zjevila tajemství, když pravil: Cožpak jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého Otce?

Raduj se, neboť jsi viděl, jak Ježíš prospíval moudrostí, vzrůstem i milostí před Bohem i před lidmi.

Raduj se, spravedlivý Josefe, pohotový pomocníku a přímluvce našich duší.

Kondak 12

Viděl jsi Dítě Ježíše prospívat moudrostí, vzrůstem i milostí před Bohem i lidmi a vše jsi jako jeho věrný služebník uchovával v srdci svém. Tak jsi v tajnosti chránil svůj drahocenný poklad až do dne, kdy jej lidé počali vyznávat jako Spasitele světa a zpívali mu: Aleluja.

Ikos 12

Opěvujeme tvé podivuhodné skutky a oslavujeme tvé blažené zesnutí, spravedlivý Josefe, neboť v náručí Vtěleného Boha a jeho Matky jsi s neochvějnou nadějí na věčnou odměnu svou duši Bohu odevzdal, a proto voláme:

Raduj se, neboť jsi ve svém velikém poslání vytrval.

Raduj se, neboť za to se ti od Boha veliké cti dostalo.

Raduj se, neboť se slávou a krásou nebeskou ses na zemi zasnoubil.

Raduj se, neboť Otec budoucího věku tě do života věku budoucího v pokoji propustil.

Raduj se, neboť Davidovi jsi velikou radost ohlásil.

Raduj se, neboť v podsvětí jsi zvěstoval příchod toho, který rod lidský osvobodil a spasil.

Raduj se, spravedlivý Josefe, pohotový pomocníku a přímluvce našich duší.

Kondak 13

Svatý a spravedlivý Josefe, přijmi tuto skromnou modlitbu a svou mocnou přímluvou upros Krista Boha, aby nás svou milostí upevnil v pravé víře a v zachovávání jeho svatých přikázání, aby nám daroval vše potřebné k životu vezdejšímu a na konci našeho pozemského putování nám otevřel brány království nebeského, abychom mu mohli na věky s vděčností zpívat: Aleluja

Modlitba

Svatý a spravedlivý Josefe, za tvého pozemského života se ti dostalo té cti, že tě Syn Boží nazval svým otcem a snoubencem své Matky a byl ti ve všem poslušný. Proto věříme, když nyní spolu se zástupy spravedlivých přebýváš v nebeských nádvořích, že bude vyslyšena každá přímluva, s jakou předstoupíš před trůn našeho Boha a Spasitele. Utíkáme se tedy pod tvůj ochranný plášť a pokorně prosíme: Jako jsi byl zbaven bouře pochybností, tak svou přímluvou vysvoboď i nás tonoucí z vln zmatků a vášní. Jako jsi hájil Neposkvrněnou Pannu před pomluvami zlovolníků, tak chraň i nás před nactiutrháním pomlouvačů. Jako jsi chránil vtěleného Syna Boží před hněvem a nouzí, tak ochraňuj jeho pravověrnou církev i nás všechny před pronásledováním, nesvorností a všelijakými pohromami. A jako svatý a vyvolený Boží služebník vypros nám také odpuštění hříchů, všechny potřebné milosti pro život vezdejší a na konci našeho pozemského putování se nás zastaň před strašným Kristovým soudem, abychom bez odsouzení mohli vstoupit do nebeského království a spolu s tebou směli oslavovat jediného Boha v Trojici na věky věků. Amen.

Závěr
K: Nejvyšší moudrost.
L: Ctihodnější jsi nad cheruby a neporovnatelně slavnější nad serafy, bez porušení jsi porodila Boha slovo: pravá Bohorodičko, velebíme tě.
L: Ve jménu Pánově požehnej, otče.

K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, svatého Josefa, jejího snoubence, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.