Akathist k svatému velkomučedníkovi Jiřímu, divotvůrci

Sv. Jiří zemřel mučednickou smrtí r. 303 v Nikomédii. Byl římským vojákem, který za časů Diokleciánova pronásledování vyznal víru v Krista, byl krutě mučen a usmrcen. Stal se patronem rytířských řádů, vojáků, skautů, pocestných a mnoha dalších řemeslných profesí. Jeho svátek připadá na 23. dubna, i když v České republice se v západním kalendáři překládá na 24. dubna kvůli oslavě svátku sv. Vojtěcha.

Obvyklý začátek

Je-li přítomen kněz:
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.
K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

Není-li přítomen kněz:
Pro modlitby svatého velkomučedníka Jiřího, Pane Ježíši Kriste, Bože náš, smiluj se nad námi. Amen.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.

Pane, očisti nás od našich hříchů.

Vládce, odpusť nám naše nepravosti.

Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.

L: Amen.

Kondak 1

Tobě, nepřemožitelný a vítězný vévodo Jiří, přinášíme píseň chvály jako našemu zastánci a rychlému pomocníkovi. A protože, svatý velkomučedníku Jiří, směle stojíš před Pánem, pospěš nám na pomoc svou přímluvou a zachraň nás z veškerého soužení, neboť k tobě voláme: Raduj se, svatý Jiří, velkomučedníku a divotvůrce.

Ikos 1

Stvořitel andělů a Původce všeho tvorstva zjevil tě své církvi jako ochránce víry a nepřemožitelného mučedníka. Proto tě, svatý Jiří, oslavujeme za skutky tvého utrpení a voláme:

Raduj se, neboť až do krajnosti sis Syna Božího zamiloval.

Raduj se, neboť pro jeho jméno jsi s láskou svou duši odevzdal.

Raduj se, vyznavači Bohem vyvolený.

Raduj se, hrdino milostí Boží oslavený.

Raduj se, příteli andělů.

Raduj se, následovníku proroků.

Raduj se, svatý Jiří, velkomučedníku a divotvůrce.

Kondak 2

Spatřil jsi proradné modloslužebníky, kteří pronásledují křesťany, a přece ses nezalekl jejich nástrah a mučení, ale jako věrný Kristův vojín jsi rozdal svůj majetek chudým a dobrovolně jsi předstoupil před pohanskou radu, abys Kristu, svému Pánu a Bohu zazpíval: Aleluja.

Ikos 2

Poznal jsi jediného Boha, jehož uctíváme ve třech osobách, a rozumnými slovy jsi jej vyznal před shromážděním modloslužebníků. Tak jsi zahanbil i pohanského vladaře, že se pošetile sklání před věcmi stvořenými. Proto oslavujeme tvou nedostižnou moudrost, svatý Jiří, a z hloubi srdce voláme:

Raduj se, zvěstovateli jediného a pravého Boha.

Raduj se, věrný obhájce přesvaté Trojice.

Raduj se, neboť nevěřícím jsi ukázal veliké tajemství víry.

Raduj se, neboť oblak modloslužby jsi rozehnal.

Raduj se, řečníku Bohem provázený.

Raduj se, učiteli moudrostí Boží naplněný.

Raduj se, svatý Jiří, velkomučedníku a divotvůrce.

Kondak 3

Moc Boží, jež osvěcuje každého člověka, a která přišla na tento svět, navštívila i tebe, když jsi snášel utrpení věznice, pokorný velkomučedníku Jiří. Proto jsi pozemský život odvrhl jako smetí a pevně se přichýlil toliko ke Kristu. Tak jsi v jeho jménu završil dobrý boj, a proto nyní smíš spolu s anděly na věky Bohu zpívat: Aleluja.

Ikos 3

Tvůj rozum i srdce osvítil Duch Svatý, a tak jsi mohl se smělostí povstat k boji za jméno Boží. A protože jsi s pevností ve víře vytrval až k prolití krve, odhalil jsi bláhovou pýchu bezbožného shromáždění, a proto voláme:

Raduj se, štíte pozdvižený na obranu zbožnosti.

Raduj se, meči tasený proti modlářství.

Raduj se, sloupe pravé víry.

Raduj se, hradbo církve Kristovy.

Raduj se, ozdobo věřících.

Raduj se, postrachu bezbožných.

Raduj se, svatý Jiří, velkomučedníku a divotvůrce.

Kondak 4

Nerozumný mučitel, který dychtil po tvé smrti, svatý velkomučedníku Jiří, jako vyhladovělý pes zatoužil i po tvé krvi, a proto přikázal, aby tvé tělo připoutali na kolo a vydali tě na hrozná muka. Tys však svou mysl upevnil v Pánu a s nadějí Bohu zazpíval: Aleluja.

Ikos 4

Když Dioklecián a pohanští kněží od tebe slyšeli slova moudrosti, zahořeli proti tobě hněvem, zvláště proto, že jsi pravil: „Nelítostný králi, marně mě mučíš. Vždyť pro mě život je Kristus a smrt je mi ziskem.“ Proto tě vzýváme, statečný velkomučedníku, a voláme:

Raduj se, neboť za odvážné vyznání víry jsi v kole prolil krev svoji.

Raduj se, neboť svou krví jsi oslavil vítězství víry.

Raduj se, v horlivosti apoštolům rovný.

Raduj se, dobrovolným utrpením Kristu podobný.

Raduj se, nezdolný obhájce víry.

Raduj se, mučedníku nad diamant pevnější.

Raduj se, svatý Jiří, velkomučedníku a divotvůrce.

Kondak 5

Připodobnil ses hvězdě seslané Bohem, svatý velkomučedníku Jiří, neboť tě anděl před zraky všech zázračně uzdravil a osvobodil tě z kola, a tak jsi pohany osvítil vírou v jednopodstatnou Trojici, aby jí spolu s tebou zazpívali: Aleluja.

Ikos 5

Lidé spatřili moc Božích zázraků, jež na tobě byly jasně patrné, s pokorou od tebe přijali Kristovo učení a s údivem počali volat: „Vpravdě veliký je Bůh křesťanů!“ Proto oslavujeme tvou památku, chvályhodný velkomučedníku Jiří, a voláme:

Raduj se, neboť svým jasným slovem jsi rozptýlil temnotu nevíry.

Raduj se, neboť svým mučednickým vyznáním jsi v Kristu osvítil nevěřící.

Raduj se, neboť legii pozemských vojáků jsi připojil k nebeským zástupům.

Raduj se, neboť jako Kristův vojín ses spřátelil s vojsky nebeskými.

Raduj se, slávo statečných křesťanských hrdinů.

Raduj se, okraso přejasného shromáždění mučedníků.

Raduj se, svatý Jiří, velkomučedníku a divotvůrce.

Kondak 6

Jako zvěstovatel pravdy ses připodobnil apoštolům naplněným Duchem Svatým, neboť jako oni i ty ses chlubil Kristovým křížem, kterým byl pro tebe svět ukřižován a ty světu. Vždyť jako Jonáš byl uvězněn v břiše velryby, tak i tebe tví nepřátelé uvrhli do pece nehašeného vápna, a tak jsi svým životem oslavil Boha, jenž je podivuhodný ve svých svatých, a proto jsi mu v peci jako v chrámu slávy zazpíval: Aleluja.

Ikos 6

Ježíš, který po třech dnech zazářil v hrobě světlem svého vzkříšení, všemohoucí přemožitel pekla i smrti, zachránil i tebe z nebezpečí porušitelnosti, velkomučedníku Jiří. A když tě tví mučitelé po třech dnech nalezli v peci nehašeného vápna a spatřili, že žiješ, pozvedli své ruce k Bohu a s bázní jej písněmi velebili. My se však radujeme a s vítěznou písní voláme:

Raduj se, neboť skrze pohanu pece nehašeného vápna jsi překonal pýchu ďáblovu.

Raduj se, neboť podivuhodným Božím zásahem jsi přemohl zvěrstva svých mučitelů.

Raduj se, neboť ač nevinný jsi za své viníky prosil Boha o odpuštění.

Raduj se, neboť za jejich obrácení ses modlil k Bohu po Pavlově vzoru.

Raduj se, muži duchovních přání.

Raduj se, schráno nepřeberných darů.

Raduj se, svatý Jiří, velkomučedníku a divotvůrce.

Kondak 7

Tvůj proradný mučitel zatoužil lapit tvé srdce do sítí modloslužby, a tak tě zkoušel oklamat kouzly pohanských mágů. Ty jsi však, Bohem vyvolený mučedníku Jiří, spolu s králem Davidem pravil: „U Boha je má spása i sláva,“ a proto jsi jen jemu zazpíval: Aleluja.

Ikos 7

Novou proradnost ukázal satanův služebník Dioklecián, když ve své pošetilé horlivosti vůči modloslužebnému kultu nařídil, aby tě, svatý velkomučedníku Jiří, napojili jedem. Tys však svou víru i naději vložil do Boha, a tak, i když jsi vypil smrtonosný nápoj, nic zlého se ti nepřihodilo, a proto s údivem nad tvou svatostí voláme:

Raduj se, neboť ses nezklamal v důvěře vůči živému Bohu.

Raduj se, neboť nástrahy svých mučitelů jsi obracel v marnost.

Raduj se, vymítači démonů.

Raduj se, ničiteli nástrah pohanských čarodějů.

Raduj se, neboť skrze tebe se zjevuje Bůh podivuhodný ve svých svatých.

Raduj se, neboť skrze tebe se zbožně oslavuje jméno Kristovo.

Raduj se, svatý Jiří, velkomučedníku a divotvůrce.

Kondak 8

Podivnou a strašnou radu dostal proradný král Dioklecián od jakéhosi mága, aby ti, svatý velkomučedníku Jiří, na důkaz pravosti Kristovy víry nařídil vzkřísit mrtvého. Tys však ani na chvíli nezapochyboval, ale tomu, který je Bohem živých a ne mrtvých, jsi zazpíval: Aleluja.

Ikos 8

Nejlaskavější Ježíš, jehož sis zamiloval celou svou duší i srdcem, blažený velkomučedníku Jiří, vyslyšel horoucí modlitbu tvé víry, a na tvé slovo vzkřísil mrtvého. Tak bylo oslaveno svaté Boží jméno a potvrzena spasitelná víra, aby i nevěřící a zaslepení užasli a poznali jediného Boha v Trojici, a proto voláme: 

Raduj se, neboť Pán zástupů se skrze tebe podivuhodně projevil.

Raduj se, neboť skrze tebe mrtvého z hrobu vzkřísil.

Raduj se, neboť skrze tebe ve víře prozřel zaslepený mág.

Raduj se, neboť mnoha trpícím křesťanům jsi ukázal cestu do svatyně svatých.

Raduj se, podivení římského lidu.

Raduj se, povznesení křesťanského rodu.

Raduj se, svatý Jiří, velkomučedníku a divotvůrce.

Kondak 9

Všichni andělé oslavovali Boha, který tě, svatý velkomučedníku Jiří, obdaroval takovou odvahou, že jsi ani ve vězení neustával v modlitbě. Za to jsi směl jako veliký účastník Boží milosti spatřit ve vidění Pána, jenž tvou hlavu ozdobil nepomíjejícím věncem, a proto spolu s tebou zpíváme: Aleluja.

Ikos 9

Výřeční učenci nemohou svými jazyky dostatečně vystihnout tvou chválu, svatý velkomučedníku Jiří, za tvé skutky i za utrpení, jež jsi dobrovolně snášel pro Krista a jeho církev. Ani my nevíme, jak bychom náležitě oslavili tvou památku, a proto alespoň voláme:

Raduj se, neboť svým dobrovolným utrpením jsi v sobě ukřižoval starého Adama.

Raduj se, neboť z rukou Pánových jsi za svou odvahu přijal věnec spravedlnosti.

Raduj se, vzore zbožné horlivosti.

Raduj se, obraze duchovní obětavosti.

Raduj se, neboť Krista, a ne sebe, jsi chtěl dokonale potěšit.

Raduj se, neboť jakoukoliv smrt za Krista jsi byl ochoten podstoupit.

Raduj se, svatý Jiří, velkomučedníku a divotvůrce.

Kondak 10

Jako Eliáš jsi horlil pro Boha, svatý velkomučedníku Jiří, a proto jsi zatoužil zachránit duše, jež hynuly ve stínu modloslužby. Proto jsi vstoupil do pohanského chrámu, mocí Boží rozehnal démony, skácel modly, jejich kněze pokořil a jako vítěz jsi ne s lidmi, ale s anděly Bohu zazpíval: Aleluja.

Ikos 10

Tvůj bezcitný a zatvrzelý mučitel nepoznal Boha, který se zázračně projevoval skrze tebe, svatý velkomučedníku Jiří, ale podoben hadu uzavřel před tvými slovy své uši, a proto rozkázal, aby ti setli hlavu jako hanebnému zloději. Tehdy jsi sice se zármutkem zaplakal nad ztrátou jeho duše, ale s radostí jsi přijal svou smrt, pro niž tě opěvujeme a s láskou voláme:

Raduj se, neboť až do konce jsi zachoval ctnost víry, naděje a lásky.

Raduj se, neboť při svém zesnutí jsi vykonal mnohé zázraky.

Raduj se, neboť již na zemi na tebe Bůh vložil korunu své milosti.

Raduj se, neboť na nebi tě Pán odměnil slávou a velebností.

Raduj se, spravedlivý muži Boží.

Raduj se, dobrý vojíne Kristův.

Raduj se, svatý Jiří, velkomučedníku a divotvůrce.

Kondak 11

Přesvaté Trojici jsi přinesl více písní nežli ostatní, svatý velkomučedníku Jiří, neboť jsi je nezpíval toliko slovy, ale celým svým životem, který jsi odevzdal Bohu jako oběť. Vždyť ses připodobnil neposkvrněnému Božímu Beránkovi, jenž byl pro nás ukřižován, když jsi svou duši dobrovolně vydal za své bližní. Proto nemůžeme dostatečně oslavit tvou odvahu, neboť nikdo nemá větší lásku, a tak alespoň s vroucí vděčností Bohu podivuhodnému ve svých svatých zpíváme: Aleluja.

Ikos 11

Bohem vyvolený mučedníku Jiří, ukázal ses na zemi jako svícen, jenž zazářil pravým Kristovým světlem, neboť osvěcuješ srdce věřících a vedeš je k poznání Božímu, a tak nás učíš, abychom s radostí volali:

Raduj se, neboť se veselíš ve světlých andělských příbytcích.

Raduj se, neboť tváří v tvář hledíš na nevyčerpatelné světlo Přesvaté Trojice.

Raduj se, pomocníku chudých a zastánce ukřivděných.

Raduj se, oporo vladařů a lékaři nemocných.

Raduj se, ochránce bojujících pravověrných vojáků.

Raduj se, přímluvce za spásu hříšníků.

Raduj se, svatý Jiří, velkomučedníku a divotvůrce.

Kondak 12

Poznali jsme milost, kterou jsi získal od Boha, svatý velkomučedníku Jiří, a tak oslavujeme tvou památku, utíkáme se k tvé ikoně a polibkem ji uctíváme, abychom si vyprosili tvou ochranu, jež je z moci Pánovy jako nezdolná hradba. Proto tě chválíme a z hloubi srdce Bohu zpíváme: Aleluja.

Ikos 12

Opěvujeme tvou slavnou smrt, skrze níž ses proslavil jako dobrý Kristův vojín, a prosíme tě, velkomučedníku Jiří, pospěš nám na pomoc v každé naší nouzi a slyš náš hlas, neboť k tobě s úpěnlivostí voláme:

Raduj se, neboť tvá památka ozařuje církev věřících.

Raduj se, neboť tvé jméno se oslavuje mezi nevěřícími.

Raduj se, podivuhodná slávo vyznavačů.

Raduj se, nesmírná chválo mučedníků.

Raduj se, ochránce svých ctitelů.

Raduj se, průvodce Kristových služebníků.

Raduj se, svatý Jiří, velkomučedníku a divotvůrce.

Kondak 13

Blažený a svatý velkomučedníku Jiří, přijmi náš chvalozpěv a svou mocnou přímluvou nás vysvoboď ode všeho zlého, abychom spolu s tebou směli Bohu s vděčností zpívat: Aleluja.

Modlitba

Svatý Kristův velkomučedníku Jiří, skláníme se před tvou divotvornou ikonou, abychom oslavili tvou slavnou památku, a tebe, našeho mocného přímluvce, vzýváme: Pros spolu s námi i za nás jediného Boha v Trojici, aby svému lidu daroval milost i sílu, jimiž obdařil i tebe, abychom dokázali přemáhat všechny nepřátelské mocnosti, které se proti nám pyšně vzdouvají. Kéž na tvou přímluvu Pán zahanbí všechny naše protivníky a svrhne jejich pýchu, aby poznali, že s námi je Bůh, který nám svou záštitu nikdy neodepře. Kéž svou pomocí a ochranou provází také všechny, kteří s trpělivostí snáší rozličná soužení, odpustí nám naše mnohá provinění a vysvobodí nás z hrozících muk, abychom na věky směli oslavovat bezmezné milosrdenství Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Závěr
Je-li přítomen kněz:

K: Nejvyšší moudrost.

L: Ctihodnější jsi nad cheruby a neporovnatelně slavnější nad serafy, bez porušení jsi porodila Boha Slovo: pravá Bohorodičko, velebíme tě.

K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, na přímluvu svatých ctihodných a veškeré chvály hodných apoštolů, svatého velkomučedníka Jiřího, divotvůrce, jehož památku dnes vzpomínáme, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.

L: Amen.

Není-li přítomen kněz:

Ctihodnější jsi nad cheruby a neporovnatelně slavnější nad serafy, bez porušení jsi porodila Boha Slovo: pravá Bohorodičko, velebíme tě.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

Pro modlitby svatého velkomučedníka Jiřího, Pane Ježíši Kriste, Bože náš, smiluj se nad námi. Amen.