Akathist k sv. Adamovi a Evě, prarodičům rodu lidskéhoObvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Kondak 1

Přistupme věřící a zazpívejme píseň chval vyvolenému stvoření Božímu, Adamovi našemu prvnímu praotci, i Evě, jež je tělem z jeho těla a kostí z jeho kostí. A vy, kteří jste kdysi padli a ráj ztratili, avšak zásluhou nového Adama z nové Evy narozeného, byli jste spaseni a na nebesa uvedeni, proste nyní za nás, své děti, kteří volají: Radujte se, Adame a Evo, koruny stvoření a ozdoby světa.

Ikos 1

Andělé Boží oslavují Tvůrce, který v šesti dnech svět stvořil a na jejich sklonku učinil člověka ke svému obrazu. Postavil jej do zahrady v Edenu na východě a za pomoc jemu rovnou daroval mu ženu. Připojme se nyní i my k nebeským zástupům, opěvujme památku našich prarodičů a volejme:

Radujte se, završení díla Božího.

Radujte se, ozdoby ráje pozemského.

Radujte se, k obrazu Božímu stvořeni.

Radujte se, podle jeho podoby učiněni.

Radujte se, vládci všeho živého.

Radujte se, strážci okrsku pozemského.

Radujte se, z prachu země uhněteni.

Radujte se, poznáním nebeským obdařeni.

Radujte se, v zahradě Edenu usazeni.

Radujte se, plody stromu života zaujati.

Radujte se, zákonem Božím obdarováni.

Radujte se, břemenem jeho přikázání obtíženi.

Radujte se, Adame a Evo, koruny stvoření a ozdoby světa.

Kondak 2

Bůh pohlédl na své stvoření a spatřil, že vše, co učinil je velmi dobré. A když nastal den sedmý, odpočinul od svého díla, ale nepřestal na ně pamatovat. Přijímal klanění andělů nebeských a chvály rodu lidského, kteří mu zpívali: Aleluja

Ikos 2

Synovi jitřenky byla podstata lidského stvoření nepochopitelná, ale sveden slávou z prachu stvořeného Adama, zakalil se jeho rozum a on pravil: ‚Vystoupím na nebesa, svůj trůn nad hvězdy Boží vyvýším, na Hoře setkávání usednu na nejzazším severu, vystoupím nad výšiny oblaků a vyrovnám se Nejvyššímu.‘ Byl to však duch zloby, jenž byl z nebes svržen a jeho pád byl veliký. Proto se všechno tvorstvo raduje, oslavuje nejvyšší moudrost Otcovu a k Adamovi a Evě volá:

Radujte se, neboť jste světlo pravé přijali.

Radujte se, neboť temnotu jste v sobě nikdy neměli.

Radujte se, neboť ve dne jste s Bohem přebývali.

Radujte se, neboť za noci jste o díle jeho rukou rozjímali.

Raduj se, Adame, světlo planoucí.

Raduj se, Evo, světlo zářící.

Radujte se, neboť z lásky Stvořitelovy jste se těšili.

Radujte se, neboť z lásky vzájemné jste se radovali.

Radujte se, neboť jste po zemi s Bohem kráčeli.

Radujte se, neboť svého ducha jste k nebi pozvedali.

Radujte se, neboť nad vším živým jste jako vladaři panovali.

Radujte se, neboť jste o vše stvořené pečovali.

Radujte se, Adame a Evo, koruny stvoření a ozdoby světa. 

Kondak 3

Vláda Nejvyššího je všemohoucí, ale protože nechtěl svému rozumnému stvoření omezit vůli svobodnou, dovolil nepříteli rodu lidského, jenž na sebe přijal podobu hadovu, aby pokoušel Evu, které odmítl zazpívat: Aleluja.

Ikos 3

S myslí lstí naplněnou pravil had ženě: ‚Skutečně vám Bůh zakázal okusit plody všech stromů v zahradě?‘ Ale žena hadovi odpověděla: ‚Smíme jíst z ovoce každého stromu v zahradě, jen z ovoce stromu, který je uprostřed zahrady – pravil Bůh – nesmíte jíst a ani se ho nedotýkejte, abyste nezemřeli.‘ Avšak had jí na to řekl: ‚Ne, nezemřete. Bůh ví, že kdybyste z něho jedli, otevřou se vaše oči a budete jako Bůh poznávat dobro i zlo.‘ Tak had ženu oklamal, aniž by jí a jejímu muži zazpíval:

Radujte se, duší rozumovou obdařeni.

Radujte se, vůlí svobodnou poctěni.

Radujte se, vůlí Boží správně poučeni.

Radujte se, svévolností nezkaženi.

Radujte se, plody rajských stromů nasyceni.

Radujte se, přikázáním Stvořitelovým ochráněni.

Radujte se, nazí a přeci nezahanbeni.

Radujte se, ve vůli svobodné neomezeni.

Radujte se, lopoty a soužení ušetřeni.

Radujte se, marnosti smrti nevydáni.

Radujte se, jako děti nesmrtelným vladařem milováni.

Radujte se, důvěrou se svým Stvořitelem spojeni.

Radujte se, Adame a Evo, koruny stvoření a ozdoby světa.

Kondak 4

Bouře pomatených myšlenek zachvátila mysl ženinu, a proto nezpozorovala, jak lstivá jsou slova hadova. Pohlédla na zapovězený strom a poznala, že lákavé jsou jeho plody, jež rozumnost slibují. Tehdy vzala z jeho plodů a spolu se svým mužem je okusili. V tom se otevřely jejich oči a oni poznali, že jsou nazí. Spletli tedy fíkové listy, opásali se jimi, ale zapomněli Bohu zazpívat: Aleluja.

Ikos 4

Když Adam i Eva uslyšeli hlas Pána Boha, jenž se za denního vánku po zahradě procházel, skryli se před ním vprostřed stromoví rajského. Tu Pán Bůh zvolal: ‚Adame, kde jsi?‘ On odpověděl: ‚Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas, ale zalekl jsem se své nahoty, a proto jsem se skryl.‘ Bůh se ho zeptal: ‚Kdo ti prozradil, že jsi nahý? Nejedl jsi snad plody ze stromu, z něhož jsem ti jíst zakázal?‘ Adam však na svou obranu řekl: ‚Žena, kterou jsi mi dal, nabídla mi ty plody a já jedl.‘ Tu se Bůh obrátil k ženě a řekl: ‚Co jsi to učinila?‘ Ale ona odpověděla: ‚Had mě oklamal a já jedla.‘ Tehdy Bůh proklel hada a pravil: ‚Nepřátelství položím mezi tebe a ženu, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.‘ Potom řekl ženě: ‚Velice rozmnožím tvé trápení, takže v bolestech budeš rodit své děti. Toužit budeš po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout.‘ Pak pravil Adamovi: ‚Pro tvůj skutek bude země prokleta. Proto ti vydá jen trní a bodláčí. V potu tváře budeš jíst svůj chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Neboť jsi prach a v prach se obrátíš. Dokud nepřijde Vykupitel, neuslyšíš ty ani tvá žena od nikoho zazpívat:

Radujte se, neboť jste s Bohem v ráji přebývali.

Radujte se, neboť jste se jeho láskou sytili.

Radujte se, neboť jste na východě mezi čtyřmi řekami pobývali.

Radujte se, neboť jste zahradu Eden obdělávali.

Raduj se, Adame, neboť jsi nad vším živým panoval.

Raduj se, neboť jsi zvěř jménem označil.

Raduj se, Evo, neboť ses muži svou pomocí vyrovnala.

Raduj se, neboť matkou všech živých jsi byla nazvána.

Radujte se, neboť jste zemi svými potomky naplnili.

Radujte se, neboť jste zemské byliny za potravu získali.

Radujte se, neboť znamení smrti jste nespatřili.

Radujte se, neboť z života věčného jste se radovali.

Radujte se, Adame a Evo, koruny stvoření a ozdoby světa.

Kondak 5

Bohem poslaný cherubín s míhajícím se plamenným mečem chránil strom života rajského, aby hříchu propadlý člověk nevztáhl ruku po jeho plodech a žil na věky. Tak Bůh vyhnal z ráje Adama i Evu, aby již nikdy spolu s anděly nezpívali: Aleluja.

Ikos 5

Adam spatřil anděla, jenž brány božského ráje uzavřel, usedl před zahradou, svou nahotu hlubokými vzdechy oplakával a pravil: Běda mi, neboť lstí zlou jsem byl oklamán a o svou slávu okraden. Běda mi, neboť sprostotu své nahoty již neskryji. Ráji, již se tvou radostí nenasytím, již neuzřím svého Pána a Stvořitele a neuslyším zazpívat:

Raduj se, Adame, neboť ze života rajského ses radoval.

Raduj se, Adame, neboť žádnou starost pozemskou jsi nepoznal.

Raduj se, Evo, neboť ze žebra Adamova tě Bůh vytvořil.

Raduj se, Evo, neboť tvůj manžel si tě zamiloval.

Radujte se, neboť zvěře jste se nebáli.

Radujte se, neboť tvorové se vám v poslušnosti klaněli.

Radujte se, neboť z krásy stromoví rajského jste se těšili.

Radujte se, neboť zpěvu ptactva rajského jste naslouchali.

Radujte se, neboť s Bohem jako s přítelem jste přebývali.

Radujte se, neboť od vašeho Stvořitele vás nic neoddělí.

Radujte se, neboť v milosti jste prospívali.

Radujte se, neboť v dobrém jste se povzbuzovali.

Radujte se, Adame a Evo, koruny stvoření a ozdoby světa.

Kondak 6

Adam s Evou prorokovali svým dětem, že přijde Spasitel a Vykupitel jejich, jenž rozdrtí hlavu hadovu a osvobodí rod lidský z moci smrti. Kain však lítost nepocítil, vzplanul závistí a zlobou, rozmnožil hřích světa a zabil svého bratra Ábela, neboť byl krutý a nedokázal zpívat: Aleluja.

Ikos 6

Světlo zazářilo Evě, když porodila svého třetího syna Šéta, z něhož vzešlo pokolení bohabojné: Henoch nanebevzatý, starec Metuzalem a Noe v arše zachráněný. A tehdy pravila: Bůh mi vložil do klína jiné símě místo Ábela, jehož mi Kain zabil, a proto mohu být potěšena písní, kterou mi zazpívá:

Raduj se, Evo, Bohu poslušná.

Raduj se, ženo, muži podřízená.

Radujte se, neboť se v potu tváře lopotíte.

Radujte se, neboť své děti k bázni Boží vedete.

Radujte se, neboť Vykupitel váš rod oslaví.

Radujte se, neboť símě ženino hlavu hadovu rozdrtí.

Radujte se, neboť nadějí jste svá srdce naplnili.

Radujte se, neboť v Boha jste svou naději vložili.

Raduj se, Adame, ačkoliv jsi soužením zkoušený.

Raduj se, Adame, i když jsi Hubitelem pronásledovaný.

Raduj se, Adame, neboť Bohu své modlitby přinášíš.

Raduj se, Evo, neboť Boha ustavičně velebíš.

Radujte se, Adame a Evo, koruny stvoření a ozdoby světa.

Kondak 7

Stvořitel se smiloval nad svým stvořením, a proto lidskému pokolení poslal Abrahama, Mojžíše a Davida. Sám se však v tomto posledním čase rozhodl vtělit skrze vyvolenou Pannu svého lidu, které lidé zpívají: Aleluja.

Ikos 7

Nové stvoření zjevil Stvořitel nám, svým dětem, jež bez mužského přispění vyšlo z lůna mateřského a zachovalo je neporušeným. I my jsme směli spatřit nového Adama z druhé Evy narozeného, a proto starého člověka odkládáme a k našim prarodičům voláme: 

Radujte se, neboť se vaše spasení přiblížilo.

Radujte se, neboť pro vás Slovo Boží tělo přijalo.

Radujte se, neboť za vás se slavně obětovalo.

Radujte se, neboť vás z otroctví hříchu vykoupilo.

Raduj se, Adame, v záři Adama nebeského.

Raduj se, Adame, ikono Boha vtěleného.

Raduj se, Evo, své dceři poslušná.

Raduj se, Evo, své dceři podřízená.

Radujte se, neboť jste v království radosti vešli.

Radujte se, neboť jste Boží odpuštění přijali.

Radujte se, neboť jste ráj získali.

Radujte se, neboť svůj zármutek jste utišili.

Radujte se, Adame a Evo, koruny stvoření a ozdoby světa.

Kondak 8

Spatřili jsme podivuhodné narození, a proto odložme všechny starosti pozemské a naši mysl pozvedněme k výšinám, neboť svrchovaný Bůh se zjevil jako prostý člověk, aby na nebesa přivedl ty, kteří zpívají. Aleluja

Ikos 8

Bůh si tak zamiloval své stvoření, že našim prarodičům poslal na místo bolesti a zármutku proroka Jana, jenž ohlásil příchod Božského Slova a takto zazpíval:

Radujte se, neboť si vás Bůh zamiloval.

Radujte se, neboť vás nezatratil.

Radujte se, neboť vám Vykupitele zaslíbil.

Radujte se, neboť Spasitel světu zazářil.

Radujte se, neboť potomka Šétova jste očekávali.

Radujte se, neboť z nového pokolení jste se radovali.

Radujte se, neboť ze símě Abrahámova se narodil.

Radujte se, neboť se jako lev z pokolení Judova zjevil.

Radujte se, neboť skrze Pannu se vtělil.

Radujte se, neboť její panenství neporušil.

Radujte se, neboť všechny vaše dluhy vykoupil.

Radujte se, neboť ze všech vašich hříchů vás spasil.

Radujte se, Adame a Evo, koruny stvoření a ozdoby světa.

Kondak 9

Všechny mocnosti andělské užasli nad dílem Božího vtělení, neboť nepřístupného Boha spatřili jako člověka přístupného, jenž mezi lidmi přebýval a od všech národů slyšel zpívat: Aleluja.

Ikos 9

Učení řečníci s bláhovou smělostí poznání rodu lidského matou, my se však necháváme vést zjeveným poznáním Adamovým, a proto voláme:

Radujte se, náš praotče a naše pramáti.

Radujte se, neboť ve vás má každý člověk svůj počátek.

Radujte se, neboť sítě athénské roztínáte.

Radujte se, neboť nám pravdu Boží zjevujete.

Raduj se, Adame, v den šestý učiněný.

Raduj se, Evo, z žebra mužského vytvořená.

Radujte se, neboť do zahrady rajské jste byli usazeni.

Radujte se, neboť do království Božího jste byli přivedeni.

Radujte se, neboť světlem záře Božské tváře jste byli osvíceni.

Radujte se, neboť o radosti nebeské již nebudete připraveni.

Radujte se, naši horliví přímluvci.

Radujte se, svých potomků věrní průvodci.

Radujte se, Adame a Evo, koruny stvoření a ozdoby světa.

Kondak 10

V touze spasit svět sestoupil Syn Boží, jenž v lůně Otcově tělo skrze Pannu přijal, aby svou smrtí rodu lidskému život věčný daroval. Proto se Adam veselí a Eva se raduje a Spasiteli jedněmi ústy zpívají: Aleluja.

Ikos 10

Adame a Evo, stali jste se ochrannou hradbou svým dětem, které zjevení Boží věrně s láskou zachovávají. A jako moudří učitelé napravujete bloudící, kteří v temnotách tohoto času nedokázali poznat, že svět nevznikl z něčeho viditelného, a proto voláme:

Radujte se, tvorové Tvůrcem milovaní.

Radujte se, z područí hříchu spasení.

Radujte se, světlem moudrosti Boží osvíceni.

Radujte se, před temnotou pohanství uchráněni.

Radujte se, svědkové Božích tajemství.

Radujte se, učitelé Božího poznání.

Radujte se, zrcadla Božího stvoření.

Radujte se, rodiče naši starostliví.

Radujte se, neboť od tvorstva k Tvůrci náš rozum pozvedáte.

Radujte se, neboť k Původci krásy světa naše oči obracíte.

Radujte se, neboť k jeho řádu naše srdce přikláníte.

Radujte se, neboť k jeho spáse naši naději upínáte.

Radujte se, Adame a Evo, koruny stvoření a ozdoby světa.

Kondak 11

Naše píseň nemůže dostatečně opěvovat tvá podivuhodná díla, Pane, skrze něž jsi Adama a Evu z pout smrti vysvobodil, na nebesa je uvedl a spojil je s údy svého těla, jímž je tvá svatá církev. Proto i nás, jejich děti, povolej do svého svatého společenství a nauč nás neutichajícími hlasy zpívat: Aleluja.

Ikos 11

Poznali jsme vás, Adame a Evo, jako zářivé pochodně, které svou záři přijali od jediného pravého Světla, aby jasem duchovních dobrodiní osvěcovali své věrné děti, a proto s radostí voláme: 

Radujte se, neboť jste v souženích obstáli.

Radujte se, neboť jste v utrpení vytrvali.

Radujte se, neboť jste nás k pokání přivedli.

Radujte se, neboť jste nás ve víře upevnili.

Radujte se, neboť se vaše naděje naplnily.

Radujte se, neboť jste se Zaslíbeného dočkali.

Radujte se, neboť jste spásu z jeho rukou získali.

Radujte se, neboť jste posvěcení přijali.

Radujte se, neboť jste se milostí nasytili.

Radujte se, neboť jste se s věčným světlem spojili.

Radujte se, neboť jste v království světla spočinuli.

Radujte se, neboť se Svatou Trojicí jste se sjednotili.

Radujte se, Adame a Evo, koruny stvoření a ozdoby světa.

Kondak 12

Ten, který má v moci dlužníky, zatoužil lidem milost darovat a dávná provinění odpustit. Proto sestoupil mezi hříšníky, jež se jeho lásce vzdálili, a zničil jejich dlužní úpis, aby mu všichni věrní synové Adamovi zazpívali: Aleluja.

Ikos 12

Když jsme spatřili naše prarodiče předstoupit před nebeský trůn Boží laskavosti, zazpívejme Pánu píseň díkůvzdání za nesčetné milosti, které nám prokázal, a s nezdolnou nadějí a duchovní radostí volejme:

Radujte se, neboť se Spasitelem přebýváte.

Radujte se, neboť se nás ustavičně zastáváte.

Radujte se, neboť nás v nesnázích ochraňujete.

Radujte se, neboť se za svět přimlouváte.

Radujte se, vzory poslušnosti.

Radujte se, učitelé zdrženlivosti.

Radujte se, přemožitelé ďábelské lstivosti.

Radujte se, soudcové jeho zákeřnosti.

Radujte se, neboť nás na cestu spásy navracíte.

Radujte se, neboť nás moudrosti nebeské učíte.

Radujte se, neboť nás svou odvahou povzbuzujete.

Radujte se, neboť ve vás jsme nalezli své útočiště.

Radujte se, Adame a Evo, koruny stvoření a ozdoby světa.

Kondak 13

Svatí naši prarodičové Adame a Evo, přijměte náš skromný chvalozpěv a proste Stvořitele a Vykupitele lidského pokolení, abychom směli vstoupit do jeho království, kde bychom spolu se všemi svatými k jeho chvále na věky zpívali: Aleluja.

Modlitba

Prarodiče rodu lidského, Adame a Evo, jako vaše nehodné děti se k vám utíkáme a voláme: Shlédněte na nás svým milostivým zrakem z nebeské výsosti vaší slávy a pospěšte nám na pomoc v pokušeních a léčkách, které na nás strojí nepřítel rodu lidského.

Vždyť i vy jste byli oklamáni lstivými slovy hadovými, a tak jste se vlastní marnivostí připravili o rajská dobra. Vstoupili jste do míst bolesti a zármutku a zbytek svého pozemského života prožili v pokání a zkroušenosti srdce. Bůh vás však neponechal jako ovce bez pastýře, ale zaslíbil vám Spasitele, který v poslední den svrhne vládu knížete tohoto světa. Aby své stvoření připravil na jeho příchod, poslal před jeho narozením své služebníky proroky, kteří vyzývali k pokání a ohlašovali příchod jeho svatého království. A když se naplnil jeho čas a on vynesl hříchy celého světa na dřevo kříže, sestoupil do podsvětí, aby je vyprázdnil, potupil, porazil a spoutal. Tehdy jste se zaradovali, neboť jste spatřili svého Vykupitele – Boha, jenž nemá počátku, jednopodstatného s Otcem, který se z vás podle těla narodil.

A proto proste za nás, abychom i my zbývající čas našeho pozemského putování prožili v pokání a v životě budoucího věku byli uznáni za hodné spatřit slávu Spasitele našich duší Pána našeho Ježíše Krista, jemuž s Otcem i Duchem náleží stejná čest i klanění nyní i vždycky a na věky věků. Amen.