Akathist k svatým divotvůrcům a nezištníkům Kosmovi a Damianovi

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Kondak 1

Vyvolení divotvůrci, Kosmo a Damiane, mučedníci Kristovi a moudří lékaři, písněmi chval vás opěvujeme jako naše zastánce a pomocníky v souženích, neboť jste se stali nádobami milosti, z nichž se rozlévá uzdravení neduhů duševních i tělesných. Proto oslavujeme Boha podivuhodného ve svých svatých a vás vzýváme: Radujte se, Kosmo a Damiane, svatí nezištníci a přeslavní divotvůrci.

Ikos 1

Zatoužili jste, Kosmo a Damiane, po životě andělském, a proto jste pohrdli životem pozemským a ozdobili se korunou mučednickou, a tak jste byli uznáni za hodné spatřit tvář Pána zástupů. Proto se přimlouvejte za ty, kteří se k vám utíkají s prosbou o pomoc a s písněmi chval volají:

Radujte se, neboť za své ctitele se horlivě přimlouváte.

Radujte se, neboť všem, kteří ve vás doufají, brzy pomáháte.

Radujte se, neboť majetkem svých rodičů jste pohrdli.

Radujte se, neboť celý svůj život jste ve službě Pánu zasvětili.

Radujte se, neboť čistotou a svatostí jste se andělům připodobnili.

Radujte se, neboť jako lidé nebeští a andělé pozemští jste se ukázali.

Radujte se, neboť jako nádoby jste se milostí Ducha Svatého naplnili.

Radujte se, neboť jako svíce jste božským světlem zazářili.

Radujte se, neboť chudé jste svým milosrdenstvím sytili.

Radujte se, neboť plačící jste utěšovali.

Radujte se, neboť stálé útočiště jste křesťanům nabízeli.

Radujte se, neboť i nevyléčitelně nemocné jste uzdravovali.

Radujte se, Kosmo a Damiane, svatí nezištníci a přeslavní divotvůrci.

Kondak 2

Když Pán Bůh spatřil vaše dobré skutky a vaši zbožnou horlivost, Duchem Svatým vás naplnil. Vždyť jste vší pozemskou slávou jako prázdnou slámou pohrdli, bez ustání s láskou svým bližním sloužili a své duše jste ctnostmi ozdobili. Proto i nám u Krista Boha vyproste, aby nás ozářil světlem paprsků svého Ducha, abychom spolu s vámi mohli zpívat: Aleluja.

Ikos 2

Moudrostí pravého poznání Božího jste poučovali lid pohanský a mocí svých slov jste Krista statečně vyznávali. Proto opěvujeme vaši odvahu a voláme:

Radujte se, neboť lstí pohanskou jste se ulovit nenechali.

Radujte se, neboť pravdu Kristovu jste skutky lásky vyznávali.

Radujte se, neboť rozličné neduhy jste mezi lidmi uzdravovali.

Radujte se, neboť ducha zla jste od lidí odháněli.

Radujte se, stateční zvěstovatelé lásky Boží.

Radujte se, horlivý služebníci umění lékařského.

Radujte se, hrdinové pravé víry.

Radujte se, neochvějné sloupy na lásce a horlivosti pro slávu Boží zbudované.

Radujte se, nemlčenliví učitelé Božích přikázání.

Radujte se, věrní učitelé Boží moudrosti.

Radujte se, průvodci v naději na království Kristovo.

Radujte se, naši stálí zastánci.

Radujte se, Kosmo a Damiane, svatí nezištníci a přeslavní divotvůrci.

Kondak 3

Bůh Všemohoucí daroval vám ještě za vašeho života pozemského moc zázračně uzdravovat rozličné neduhy a i po smrti vás oslavil mnoha zázraky, aby ti, kteří se k vám budou utíkat s prosbou o uzdravení nemocí svého těla i duše, mohli Bohu s vděčností hlasitě zazpívat: Aleluja.

Ikos 3

Vaše léčivé ostatky, Kosmo a Damiane, uchováváme jako poklad drahocenný, a proto s radostí a láskou opěvujeme Boha za milost uzdravování, jíž vás obdařil, a s vděčností voláme:

Radujte se, horliví naši zastánci.

Radujte se, jasné plameny Asie.

Radujte se, osvětitelé zemí temnotou zahalených.

Radujte se, učitelé mužnosti a vytrvalosti.

Radujte se, bratři, jež matka Theodora k dobrému vychovala.

Radujte se, dva svícny, kteří jste na zemi dobrými skutky zazářily.

Radujte se, mudrci, jež jste pošetilost moudrosti helénské opustili.

Radujte se, Boží služebníci, kteří jste od Krista Boha vítězné věnce přijali.

Radujte se, vzory podivuhodné a překrásné pokory a mírnosti.

Radujte se, nepřemožitelné hradby pravé víry.

Radujte se, lékaři, jež jste odměnu za uzdravení nepřijímali.

Radujte se, neboť jste věhlasnou slávu nezištníků rozšířili.

Radujte se, Kosmo a Damiane, svatí nezištníci a přeslavní divotvůrci.

Kondak 4

Bouře zármutku vás naplnila, Kosmo a Damiane, neboť jakási žena jménem Palládie, jíž jste ze smrtelné nemoci vyléčili, chtěla se vám za své uzdravení darem odvděčit. Abyste si zachovali ctnost nezištnosti, přijali jste od ní pouze tři vejce věnovaná ke cti Přesvaté Trojice. Proto se podivujeme vaší čistotě a Bohu radostně zpíváme: Aleluja.

Ikos 4

Když se lidé v Asii doslechli o vaší veliké lásce k trpícím a o tom, jak je zázračně léčíte, odevšad se k vám shromažďovali s vírou v uzdravující milost Boží, jež ve vás působila. A protože byli brzy uzdravováni, oslavovali Boha, vás jako své milosrdné lékaře chválili a volali:

Radujte se, neboť pravého Boha jste nebojácně zvěstovali.

Radujte se, neboť mocí kříže Kristova jste nemocné nezištně uzdravovali.

Radujte se, blažení lékaři, jež jste trpícím neodkladně pomáhali.

Radujte se, neboť jste všechny neduhy zdarma léčili.

Radujte se, neboť i nyní uzdravení hojně vyprošujete.

Radujte se, neboť plačícím a trpícím útěchu přinášíte.

Radujte se, neboť nás v každém nebezpečí ochraňujete.

Radujte se, neboť bezmocným pomáháte.

Radujte se, okrasy zástupů spravedlivých.

Radujte se, naši horliví zastánci.

Radujte se, naši mocní přímluvci.

Radujte se, svých ctitelů stálí pomocníci.

Radujte se, Kosmo a Damiane, svatí nezištníci a přeslavní divotvůrci.

Kondak 5

Kráčeli jste cestami Božími, Kristovi služebníci Kosmo a Damiane, neboť pro službu trpícím jste pohrdli krásami tohoto světa. Tak jste sloužili toliko Kristu a pro jeho lásku jste mnohá příkoří snášeli. Proto se podivujeme vaší nezměrné trpělivosti a hluboké lásce k Pánu a spolu s vámi mu zpíváme: Aleluja.

Ikos 5

Když zástupy nemocných poznaly, že jste je uzdravili mocí Kristovou, počaly mu vzdávat chválu. I my spolu s nimi oslavujeme Boha, vás, slavné jeho učedníky, chválíme a voláme:

Radujte se, neboť jste si nebe více než zemi zamilovali.

Radujte se, neboť životem andělským jste již na zemi žili.

Radujte se, neboť modloslužbu otcovskou jste zavrhli, ale zbožnost mateřskou jste neopustili.

Radujte se, neboť jste vše potřebným rozdali, abyste Krista získali.

Radujte se, neboť Kristovo učení jste lidem nejen slovy, ale i skutky a modlitbou předávali.

Radujte se, neboť nevyčerpatelným pramenem uzdravení jste se stali.

Radujte se, neboť záplavou zázraků Bohem darovaných jste nás obohatili.

Radujte se, neboť ve svém nitru jste Bohu chrám vystavěli.

Radujte se, neboť modlitbám strádajících nasloucháte.

Radujte se, neboť o trpící starostlivě pečujete.

Radujte se, neboť zoufajícím útěchu podáváte.

Radujte se, neboť nemocné brzy uzdravujete.

Radujte se, Kosmo a Damiane, svatí nezištníci a přeslavní divotvůrci.

Kondak 6

Za svého pozemského života stali jste se zvěstovateli jména Kristova, ale o jeho moci svědčíte i nyní zázraky, jež z vaší ikony vycházejí. A protože jste, svatí nezištníci Kosmo a Damiane, nepohrdli ani vírou Palládie, do jejíhož domu jste vstoupili, abyste ji z nemoci smrtelné uzdravili, slyšte i hlasy našich modliteb a shlédněte na lásku svého lidu a chraňte nás, kteří vaši památku oslavujeme a Bohu zpíváme: Aleluja.

Ikos 6

Jako světlo zazářila vaše spravedlnost, neboť když vás pohané obvinili, že jste dar uzdravování nezískali od Boha, odpověděli jste lidu svého města: „Vaše neduhy neléčíme vychytralostí mágů, ale mocí Spasitele našeho Ježíše Krista, který pravil: Uzdravujte nemocné a očišťujte malomocné. Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte.“ Proto se podivujeme vašim požehnaným slovům, velebíme vás a voláme:

Radujte se, moudří rozsévači zbožnosti.

Radujte se, slavní zvěstovatelé pravé víry.

Radujte se, vynikající průvodci na cestě spásy.

Radujte se, ochránci života čistého a neposkvrněného.

Radujte se, učitelé, kteří nás k nebesům obracíte.

Radujte se, neboť našim modlitbám ochotně nasloucháte.

Radujte se, neboť nás životu zbožnému a bohumilému učíte.

Radujte se, neboť svým ctitelům vše dobré vyprošujete.

Radujte se, neboť vzorem víry a lásky jste se stali.

Radujte se, neboť rajskou radostí jste se na věky nasytili.

Radujte se, neboť svůj život jste dobře završili.

Radujte se, neboť korunu spravedlnosti jste od Krista Pána získali.

Radujte se, Kosmo a Damiane, svatí nezištníci a přeslavní divotvůrci.

Kondak 7

Když si jakýsi muž chtěl v době žatvy od žáru slunečního trochu odpočinout a tvrdě usnul, vlezl mu do úst had, jenž se v jeho nitru usadil. A když onen muž ze snu procitl, pocítil ve svém nitru silnou bolest, jíž mu had působil, a počal mocným hlasem volat: „Svatí lékaři, Kosmo a Damiane, pomozte mi!“ Tehdy jste mu přispěchali na pomoc, uspali jste jej a svými modlitbami jste hada počali vyhánět. Tu všichni spatřili, že z nitra onoho muže had vylezl, užasli nad tím velikým zázrakem a s vděčností Bohu zazpívali: Aleluja.

Ikos 7

Oslavujeme naše podivuhodné přímluvce, lékaře duší i těl našich a prostředníky věčné spásy a s vděčným srdcem přinášíme písně chval Bohu, kterým nám daroval tak veliké divotvůrce a voláme:

Radujte se, neboť svou trpělivostí jste anděly udivili.

Radujte se, neboť božskou září svých zázraků jste všechny osvítili.

Radujte se, neboť chudé jste bez meškání od všech bolestí uzdravovali.

Radujte se, neboť svou přímluvou jste ochrnulé léčili.

Radujte se, neboť ze zhoubných neduhů jste nemocné vysvobozovali.

Radujte se, neboť dílo svého života jste důstojně završili.

Radujte se, neboť za nás, kterým dobré skutky scházejí, se vždy přimlouváte.

Radujte se, neboť světlem Božské moudrosti všechny ozařujete.

Radujte se, naši podivuhodní přímluvci a zastánci.

Radujte se, stateční Kristovi lékaři.

Radujte se, neboť bez nároku na odměnu jste všem sloužili.

Radujte se, neboť svými zázraky jste pohanskou pošetilost odhalovali.

Radujte se, Kosmo a Damiane, svatí nezištníci a přeslavní divotvůrci.

Kondak 8

Když jsme poznali, jak odříkavý život jste na zemi vedli, svatí nezištníci Kosmo a Damiane, chceme se i my zříci marností tohoto světa, a proto svou mysl k nebesům pozdvihujeme a vás prosíme: uzdravte naše neduhy a z milostivého pramene uzdravení napojte ty, kteří se k vám vroucně o pomoc utíkají a Bohu zpívají: Aleluja.

Ikos 8

Celý váš život pozemský, svatí nezištníci Kosmo a Damiane, naplnil se láskou k Bohu a bližním. I nyní jako věrní ochránci pomáháte všem, kteří vás s vírou vzývají. Vždyť uzdravení nepřinášíte jen těm, kteří putují k vašim svatým ostatkům, ale i těm, kteří se k vám v dalekých krajích s modlitbou utíkají, a proto vám přinášíme písně chval a voláme:

Radujte se, neboť jedinému Bohu v Trojici oslavovanému jste sloužili.

Radujte se, neboť nejlepší úděl jste si moudře zvolili.

Radujte se, neboť těžkosti a námahu dnů a nocí jste bez sklíčenosti snášeli.

Radujte se, neboť svým strastiplným životem jste slávu Boží mezi lidmi šířili.

Radujte se, neboť Krista jste statečně následovali.

Radujte se, neboť jeho přikázání jste zachovávat učili.

Radujte se, neboť svá jména jste v nebeském království zapsali.

Radujte se, neboť slávou Kristovou jste celý svět ozářili.

Radujte se, neboť skrze lásku k bližním jste se od vášní oprostili.

Radujte se, neboť svou nezištností jste v odměnu nesmrtelnost získali.

Radujte se, neboť jako andělé jste na nebi i na zemi slávy dosáhli.

Radujte se, neboť s věnci vítěznými jste před Boha předstoupili.

Radujte se, Kosmo a Damiane, svatí nezištníci a přeslavní divotvůrci.

Kondak 9

Všichni lidé se podivovali nad milostí Boží, která z vás, Kosmo a Damiane, vyzařovala. Vždyť i lidé bezbožní uvěřili, jakmile spatřili zázraky, které jste jménem Pána Ježíše Krista činili, a počali proto Boha oslavovat. I my velebíme toho, který vám tuto moc daroval, a zpíváme: Aleluja.

Ikos 9

Ani učení řečníci nemohou dostatečně vystihnout vaši lásku vůči lidem, svatí služebníci Boží Kosmo a Damiane, a proto alespoň z hlubin svých srdcí voláme:

Radujte se, neboť svému Pánu jste až do krajnosti smrti sloužili.

Radujte se, neboť plamenem lásky Boží jste oheň pohanských obětí uhasili.

Radujte se, neboť své bližní jste více než sebe milovali.

Radujte se, neboť trpící a nemocné jste navštěvovali.

Radujte se, neboť potřebným jste v nouzi pomáhali.

Radujte se, neboť plačící jste potěšovali.

Radujte se, neboť opuštěných jste se zastávali.

Radujte se, neboť sirotkům jste pokrm rozdíleli.

Radujte se, neboť trpícím jste rány obvazovali.

Radujte se, neboť uvězněné jste hájili.

Radujte se, neboť dobrý boj jste bojovali a ke Kristu jste vstoupili.

Radujte se, neboť v jeho království jste spočinuli.

Radujte se, Kosmo a Damiane, svatí nezištníci a přeslavní divotvůrci.

Kondak 10

Pán zatoužil spasit mnohé, a proto nám zjevil vás, své divotvůrce. Vždyť kdo by neobměkčil své srdce, když hledí na váš soucit? A kdo by se neradoval, když uzdravujete nejen neduhy lidí, ale i o polní zvěř se staráte? Neodvracejte se proto od našich modliteb, ale v hojnosti mezi nás rozlévejte své veliké a bohaté milosti, abychom mohli Bohu zpívat: Aleluja.

Ikos 10

Stali jste se hradbou všem, kdo chválí vaše zázraky a pod vaši ochranu se utíkají. Stali jste se valem, jež před vším nebezpečím chrání ty, kteří k vám o pomoc volají. Proto i nás střežte před nouzí, pokušením, neduhy a soužením, neboť k vám, svatí nezištníci Kosmo a Damiane, s vroucností voláme:

Radujte se, neboť svou nezištnost nad diamant tvrdší jste osvědčili.

Radujte se, neboť pokušení chamtivosti jste podivuhodně překonali.

Radujte se, neboť trpících se slavně zastáváte.

Radujte se, neboť nemocné a utiskované posilujete.

Radujte se, neboť slabé v pokušeních ochraňujete.

Radujte se, neboť chudým a ubohým štědře pomáháte.

Radujte se, neboť hladové milostivě sytíte.

Radujte se, neboť neduživé i těžce nemocné moudře uzdravujete.

Radujte se, neboť všechny, kdo se k vám s vírou utíkají, z utrpení a nemocí zachraňujete.

Radujte se, neboť celá země vaši památku slaví.

Radujte se, neboť nebesa vaše jména opěvují.

Radujte se, neboť Bůh vás ve svém království oslavil.

Radujte se, Kosmo a Damiane, svatí nezištníci a přeslavní divotvůrci.

Kondak 11

Naše píseň, jíž vám nyní přinášíme, nemůže dostatečně vystihnout slávu vašich skutků, které jste za svého života pro Krista vykonali. A přeci se osmělujeme a prosíme: vysvoboďte nás ze všeho našeho utrpení, abychom se srdcem pokorným mohli Bohu zazpívat: Aleluja.

Ikos 11

Zářivou a nebeskou moudrost jste prokázali, Kosmo a Damiane, neboť za své léčení jste netoužili po slávě lidské, ale po slávě od Boha na nebesích. Vždyť i nyní nás vaše nepomíjející ostatky skrze množství zázraků v pravé víře upevňují, a proto s vděčností voláme:

Radujte se, neboť soupodstatné Slovo Boží jste zvěstovali.

Radujte se, neboť víru v Krista jste ohlašovali.

Radujte se, neboť moc model pohanských jste vítězně přemáhali.

Radujte se, neboť modloslužbu jako službu ďáblovi jste odhalovali.

Radujte se, neboť spasitelnou nauku jste všem přinesli.

Radujte se, neboť všech ctností jste s horlivostí dosáhli.

Radujte se, neboť strasti pozemské jste v příbytcích nebeských za radost vyměnili.

Radujte se, neboť ani po své smrti jste nás neopustili.

Radujte se, neboť všem svým ctitelům pomoc vyprošujete.

Radujte se, neboť modlitby věřících nepřehlížíte.

Radujte se, neboť naše neduhy uzdravujete.

Radujte se, neboť i za nás se před trůnem Božím přimlouváte.

Radujte se, Kosmo a Damiane, svatí nezištníci a přeslavní divotvůrci.

Kondak 12

Shromáždili jsme se dnes, abychom uctili vaši památku, svatí nezištníci Kosmo a Damiane, neboť vám Pán Bůh daroval milost uzdravovat neduhy duševní i tělesné. A proto se zbožností pozvedáme zrak k vaší ctihodné ikoně, s pokorným srdcem se k ní utíkáme a prosíme o vysvobození ode všeho zla a nemocí, abychom mohli Bohu zazpívat: Aleluja.

Ikos 12

Opěvujeme vaše zázraky, chválíme vaše skutky i námahu, oslavujeme vaši blaženou smrt, uctíváme vás jako ochránce všech potřebných a velebíme Boha, dárce všech milostí, který nám seslal tak podivuhodné přímluvce a s pokorou voláme:

Radujte se, zvěstovatelé Krista Ježíše.

Radujte se, svědci jeho stateční.

Radujte se, naši věrní zastánci.

Radujte se, soucitní lékaři tělesných neduhů.

Radujte se, účastníci dober království nebeského.

Radujte se, po Bohu naše naděje.

Radujte se, prameny vonného oleje posvěcení.

Radujte se, prostředníci věčného uzdravení.

Radujte se, hluboké studnice zázraků.

Radujte se, pevné sloupy církve a hradby neochvějné.

Radujte se, ratolesti pravého Božího vinohradu.

Radujte se, zářivá dvojice moudrých nezištníků.

Radujte se, Kosmo a Damiane, svatí nezištníci a přeslavní divotvůrci.

Kondak 13

Podivuhodní nezištníci a divotvůrci, lékaři a slavní Boží služebníci, svatí Kosmo a Damiane, přijměte tuto naši modlitbu, jež k vám vychází z našich srdcí zkroušených, a uzdravte rozličné neduhy duše i těla a s vroucností proste Krista Boha za vysvobození od všeho zármutku a nouze, za odpuštění všech našich provinění a naději ve věčnou spásu, abychom směli spolu s vámi a se všemi svatými po všechny věky zpívat Bohu, našemu Spasiteli: Aleluja.

Modlitba

Slavní divotvůrci a nezištní lékaři, Kosmo a Damiane, od mládí jste si zamilovali Krista Boha a jeho přikázání jste celým svým srdcem zachovávali. Proto jste si osvojili učení lékařské, ale v čistotě své duše jste neléčili jen pomocí svých dovedných sil, ale s mocí Krista Boha, od něhož jste přijali milost uzdravovat i nemoci nevyléčitelné. A protože jste zaplanuli milosrdenstvím a láskou, neuzdravovali jste jen neduhy tělesné, ale vírou křesťanskou jste osvěcovali i lidské duše, které jste povzbuzovali k nápravě, skrze pokání jste je ke Kristu přiváděli, a tak jste nesčetným množstvím zázraků naplnili svět.

Proto slyšte nyní i nás, kteří se skláníme před vaší ctihodnou ikonou, a prosíme: Svými modlitbami provázejte děti, které se k vám při studiu knih obrací s prosbou o pomoc, aby se vašemu příkladu připodobnily a neusilovaly jen o poznání světské, ale prohlubovaly také svou zbožnost a pravou víru. Těm, kteří ulehli na lůžko bolesti a v osamocení postrádají pomoc svých bližních, vyproste uzdravení všech jejich neduhů. Ty, kteří pro své nemoci a nesnesitelné bolesti upadli do malověrnosti a reptají proti Bohu i lidem, upevněte v trpělivosti a pomozte jim, aby porozuměli svaté vůli Boží a svůj život s důvěrou odevzdali do jeho rukou. Ty, kteří pro svou nemoc zatvrdili svá srdce, nedbají o nápravu svých životů a z hříchů se nekají, přiveďte k pokorné lítosti, aby skrze nemoc svého těla dosáhli uzdravení své duše a získali tak účast na spasitelné Boží milosti. I nás všechny, kteří se k vám utíkáme, chraňte před vleklými, bolestivými a nevyléčitelnými nemocemi těla i duše, před smrtelnými nákazami i nenadálou smrtí a svou mocnou přímluvou nás upevněte v pravé víře, ve zbožnosti, v konání dobrých skutků a v modlitbě, abychom spolu s vámi směli v životě budoucího věku opěvovat a oslavovat nejsvětější a nejvznešenější jméno, Otce i Syna i Svatého Ducha. Amen.

Závěr

K: Nejvyšší moudrost.

L: Ctihodnější jsi nad cheruby a neporovnatelně slavnější nad serafy, bez porušení jsi porodila Boha Slovo: pravá Bohorodičko, velebíme tě.

K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, našich svatých otců Kosmy a Damiana, divotvůrců a nezištníků, jejichž památku si připomínáme, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.

L: Amen.