Akathist ke svaté a spravedlivé Anně, matce Přesvaté Bohorodičky Panny Marie

Obvyklý začátek

K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.

L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.

Pane, očisti nás od našich hříchů.

Vládce, odpusť nám naše nepravosti.

Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.

L: Amen.

Kondak 1

Vyvolené pramáti Krista našeho Boha, naplněné milostí Svatého Ducha, přinesme, věřící, písně chval, neboť svými přímluvami zachraňuje ode všeho soužení a zármutku každého, kdo zpívá: Raduj se, svatá a spravedlivá Anno.

Ikos 1

Nebeský anděl se před tebou, svatá Anno, zjevil, aby ti zvěstoval početí nejblahoslavenější dcery, z jaké se má světu narodit Spasitel Kristus Pán. Proto se podivujeme nepochopitelnému záměru, který s tebou Bůh zamýšlel, a voláme:

Raduj se, naše neúnavná přímluvkyně.

Raduj se, slavná pramáti našeho Pána.

Raduj se, ctitelko zákona Božího.

Raduj se, zvěstovatelko slávy přicházející.

Raduj se, milosrdenství Boha všemohoucího.

Raduj se, záře svítání budoucího.

Raduj se, hlubino všech ctností.

Raduj se, nádobo Boží milosti.

Raduj se, neboť skrze porod jsi ve svém stáří rozkvetla.

Raduj se, neboť sama sebe jsi Boží vůli vydala.

Raduj se, neboť ses z neplodnosti uzdravila.

Raduj se, neboť jsi neposkvrněné dítě porodila.

Raduj se, svatá a spravedlivá Anno.

Kondak 2

Když jsi, svatá Anno, poznala, že jsi neplodná, prosila jsi Pána všeho stvoření, aby tě učinil matkou. Tehdy se ti zjevil anděl Boží a pravil: „Tvá modlitba byla vyslyšena, neboť tvůj hlas pronikl skrze oblaka nebes a Bůh shlédl na tvé slzy. Hle, počneš a porodíš nejblahoslavenější dceru, v níž dojdou požehnání všechna pokolení země, a skrze ni dostane svět darem spásu. Její jméno bude Maria.“ Tak jsi počala a porodila tu, z níž narozenému zpíváme: Aleluja.

Ikos 2

Moudrost z výsosti tě osvítila, pramáti Pánova, a tak jsi z vůle Boží ve svém stáří počala. Proto ses nevýslovně zaradovala, neboť jsi světu porodila pramen radosti. I od nás odežeň oblaka zármutku, když k tobě s důvěrou voláme:

Raduj se, neboť naše volání neoslyšíš.

Raduj se, neboť radostí naše srdce naplňuješ.

Raduj se, neboť ses nad pohanu neplodnosti povznesla.

Raduj se, neboť kořen panenství jsi světu zjevila.

Raduj se, neboť v pozdním věku jsi přesvatou dceru porodila.

Raduj se, neboť nad andělskou zvěstí ses potěšila.

Raduj se, neboť před vůlí Boží ses sklonila.

Raduj se, neboť mírností a pokorou ses ozdobila.

Raduj se, neboť milost jsi u Boha nalezla.

Raduj se, neboť démonská pokušení jsi odehnala.

Raduj se, pomocnice strádajících.

Raduj se, ochránkyně doufajících.

Raduj se, svatá a spravedlivá Anno.

Kondak 3

Když jsi, svatá Anno, slova chvály Bohu přinesla, přivedla jsi se svým manželem Jáchymem do chrámu svou tříletou dceru, jak ses Pánu slibem zavázala, a proto jsi zazpívala: Aleluja.

Ikos3

Kráčela jsi, blažená Anno, stezkou Božích přikázání, a tak ses stala zrcadlem ctností. I my nad tvým spravedlivým životem žasneme, a proto voláme:

Raduj se, útočiště hříšníků.

Raduj se, naděje křesťanů.

Raduj se, počátku naší spásy.

Raduj se, studnice všech ctností.

Raduj se, ratolesti nesoucí plody spravedlnosti.

Raduj se, drahocenná schráno darů nebeských.

Raduj se, příjemkyně Božích zaslíbení.

Raduj se, rodičko dcery nejčistší.

Raduj se, ikono víry starozákonní.

Raduj se, výhonku stromu života.

Raduj se, řeko hojných milostí.

Raduj se, hlučný cimbále slávy Boží.

Raduj se, svatá a spravedlivá Anno.

Kondak 4

Když jsi završila svůj život, jejž jsi ve zbožnosti prožila, vstoupila jsi jako matka nejblahoslavěnější Bohorodičky do nebeských příbytků. Zde stojíš před trůnem Nejvyššího a spolu se svou přečistou dcerou zpíváš tomu, který se z ní narodil: Aleluja.

Ikos 4

Ze světa pozemského přešla jsi, blažená Anno, do slávy nebeské, kde jsi podivuhodně se svou dcerou stanula před Pánem. A protože nás tvá přímluva naplňuje hojností pokoje a lásky, z celého srdce voláme:

Raduj se, rodičko Matky Boží.

Raduj se, Boží září osvícená.

Raduj se, životodárným světlem naplněná.

Raduj se, slavná okraso církve nebeské.

Raduj se, schráno věčné radosti.

Raduj se, vznešená služebnice tajemství veliké zbožnosti.

Raduj se, prostřednice Boží milosti.

Raduj se, pokladnice Božích tajemství.

Raduj se, neboť se smělostí před Pánem stojíš.

Raduj se, neboť moc odvěkého nepřítele ničíš.

Raduj se, neboť rozličné neduhy léčíš.

Raduj se, neboť mnohé na cestu spásy přivádíš.

Raduj se, svatá a spravedlivá Anno.

Kondak 5

Božskou září našeho Vykupitele byla jsi, svatá Anno, osvícena, a proto oblak nevědomosti odežeň od nás, kteří Bohu zpíváme: Aleluja.

Ikos 5

Spatřili jsme, jak ses radostí naplnila, spravedlivá Anno, když jsi byla narozením své dcery z neplodnosti zachráněna. Proto tě prosíme, abys duchovní radost vyprosila i těm, kteří volají:

Raduj se, neboť jsi pramen milosti porodila.

Raduj se, neboť jsi život věčný získala.

Raduj se, koruno žen zbožných.

Raduj se, pokladnice Boží milosti.

Raduj se, sloupe pravé cudnosti.

Raduj se, chráme Ducha Božího.

Raduj se, studnice Božích zázraků.

Raduj se, ozdobo svatých duší.

Raduj se, neboť naše prosby nepřehlížíš.

Raduj se, neboť moc našich nepřátel v nicotu měníš.

Raduj se, neboť mnohé nemoci uzdravuješ.

Raduj se, neboť věřící mocí Boží posiluješ.

Raduj se, svatá a spravedlivá Anno.

Kondak 6

V pokročilém věku jsi ve svém lůně počala nový život, blažená Anno, a tak ses zbavila pohany neplodnosti. Proto jsi od Boha přijala milost vyprošovat děti neplodným ženám, které se k tobě s důvěrou utíkají, aby mohli Bohu zpívat: Aleluja.

Ikos 6

Svým zbožným životem jsi, spravedlivá Anno, zazářila jako jasná hvězda, neboť jsi odložila temnotu hříchu a malověrnosti. Proto oslavujeme tvou památku a voláme:

Raduj se, neboť ses matkou rodičky našeho Spasitele stala.

Raduj se, neboť před trůnem nebeským jsi stanula.

Raduj se, neboť se smělostí před Pána předstupuješ.

Raduj se, neboť se před ním za nás přimlouváš.

Raduj se, neboť spolu se svou dcerou – královnou nebes – na věky kraluješ.

Raduj se, neboť se spolu s jejím Synem na věky raduješ.

Raduj se, neboť jsi zemi svou pokorou obdělala.

Raduj se, neboť jsi plody slávy věčné sklidila.

Raduj se, neboť hříšným vášním cestu zahrazuješ.

Raduj se, neboť oblak temnoty rozháníš.

Raduj se, pomocnice trpících.

Raduj se, pramáti Slova Božího.

Raduj se, svatá a spravedlivá Anno.

Kondak 7

Nás všechny, kteří se utíkáme pod tvou ochranu, blažená Anno, uchraň ode všeho soužení a zármutku a obrať naše kroky na stezku života věčného, abychom spolu s tebou směli v království nebeském zazpívat: Aleluja.

Ikos 7

Všechna přikázání Boží jsi po celý svůj život zachovávala, spravedlivá Anno, a proto pomoz i nám, abychom věrně následovali Boží vůli a s čistým srdcem oslavovali Pána, neboť voláme:

Raduj se, hvězdo, jež na duchovních nebesích záříš.

Raduj se, pochodni, která cestu spásy osvěcuješ.

Raduj se, účastnice slávy nebeské.

Raduj se, obyvatelko království Božího.

Raduj se, blažená radosti doufajících.

Raduj se, ochránkyně věřících.

Raduj se, naděje žen neplodných.

Raduj se, útěcho plačících.

Raduj se, útočiště křesťanů.

Raduj se, starostlivá naše přímluvkyně.

Raduj se, slavná pramáti Boží.

Raduj se, požehnaná mezi ženami.

Raduj se, svatá a spravedlivá Anno.

Kondak 8

Našla jsi ve svém stáří zázračnou perlu, spravedlivá Anno, když jsi z milosti Nejvyššího porodila svou dceru Marii. Proto všechny křesťanské národy velebí Boha, který se v tobě oslavil, a zpívají: Aleluja.

Ikos 8

Své pozemské putování jsi završila, spravedlivá Anno, když jsi v náruči své blahoslavené dcery zesnula snem smrtelným, a tak jsi vstoupila do příbytků nebeských. Proto oslavujeme tvé svaté zesnutí, před tvými ostatky se s úctou skláníme a voláme:

Raduj se, neboť z neplodnosti svou přímluvou vysvobozuješ.

Raduj se, neboť dlouho očekávané děti vyprošuješ.

Raduj se, neboť matkám i jejich dětem žehnáš.

Raduj se, neboť z pokladnice věčných darů Božích rozdáváš.

Raduj se, neboť z pout hříchu zachraňuješ.

Raduj se, neboť srdce zarmoucená darem dítěte potěšuješ.

Raduj se, neboť s důvěrou před Pána předstupuješ.

Raduj se, neboť jeho milost prostředkuješ.

Raduj se, neboť ústa nevěřících zavíráš.

Raduj se, neboť nepřátele přemáháš.

Raduj se, znamení Božího milosrdenství.

Raduj se, nevyčerpatelný prameni uzdravení.

Raduj se, svatá a spravedlivá Anno.

Kondak 9

Všichni andělé Boží a zástupy svatých na nebesích tě, blažená Anno, velebí spolu s tvým svatým manželem spravedlivým Jáchymem a všechna pokolení země vás o přímluvu prosí a Bohu s vděčností za vaši ochranu zpívají: Aleluja.

Ikos 9

Učení řečníci umlkají, když hledí na tvou blahoslavenou dceru, spravedlivá Anno, skrze niž se milostivý Bůh stal člověkem, a tak nám spásu daroval. My se však s pokorou skláníme před tajemstvím víry a voláme:

Raduj se, studnice radosti.

Raduj se, svíce moudrosti.

Raduj se, neboť všechny léčky odhaluješ.

Raduj se, neboť stíny noci osvěcuješ.

Raduj se, neboť bolestivé neduhy uzdravuješ.

Raduj se, neboť malověrné ve víře povzbuzuješ.

Raduj se, neboť potoky milosti rozléváš.

Raduj se, neboť hříšníky k nápravě přivádíš.

Raduj se, neboť zatvrzelým cestu k pokání ukazuješ.

Raduj se, neboť z propasti záhuby zachraňuješ.

Raduj se, neboť naše slzy osušuješ.

Raduj se, neboť příležitost k radosti nám poskytuješ.

Raduj se, svatá a spravedlivá Anno.

Kondak 10

Vysvoboď nás ze všech neduhů, zármutku a nouze, svatá Anno, a před našeho Pána a Spasitele přenes všechny modlitby těch, kteří se s odevzdaností utíkají pod tvou ochranu a Bohu se zbožností zpívají: Aleluja.

Ikos 10

Hradbou svých přímluv nás chraň, Boží pramáti Anno, abychom byli ušetřeni útoků nepřátel, neboť voláme:

Raduj se, sloupe zbožnosti.

Raduj se, slavná Boží pramáti.

Raduj se, neboť na slávu Boží hledíš.

Raduj se, neboť spolu s anděly se raduješ.

Raduj se, přemožitelko bezpráví.

Raduj se, těšitelko srdcí zkroušených.

Raduj se, zachránkyně tonoucích.

Raduj se, pomocnice těžce pracujících.

Raduj se, neboť prosícím pomáháš.

Raduj se, neboť olejem Božích milostí naše hlavy potíráš.

Raduj se, neboť smrtelné nemoci uzdravuješ.

Raduj se, neboť nás světlem moudrosti jako bleskem osvěcuješ.

Raduj se, svatá a spravedlivá Anno.

Kondak 11

Přijmi laskavě naši píseň chval, spravedlivá Anno, a nezbavuj nás dobrodiní svých přímluv, neboť k tobě se utíkáme se srdcem zkroušeným, o pomoc tě prosíme a Bohu dárci všeho dobrého zpíváme: Aleluja.

Ikos 11

Jasným světlem milostí ozařuje nás tvá ctihodná ikona, spravedlivá Anno, neboť při ní nalezne uzdravení i pomoc každý, kdo k ní přistupuje a k tobě volá:

Raduj se, zastánkyně trpících.

Raduj se, posilo znavených.

Raduj se, uzdravení neplodných.

Raduj se, těšitelko plačících.

Raduj se, chválo srdcí mateřských.

Raduj se, radosti zbožných.

Raduj se, rádkyně bezradných.

Raduj se, lékařko nemocných.

Raduj se, neboť pouta neplodnosti rozvazuješ.

Raduj se, neboť strach z utrpení rozptyluješ.

Raduj se, neboť děti neplodným daruješ.

Raduj se, neboť nemocné uzdravuješ.

Raduj se, svatá a spravedlivá Anno.

Kondak 12

Vypros nám u Pána, svatá a spravedlivá Anno, odpuštění hříchů a vše potřebné pro život pozemský a nepřestávej se za nás přimlouvat před tváří Krista Vševládce, abychom obdarováni jeho štědrými dary mohli s vděčností zpívat: Aleluja.

Ikos 12

Když opěvujeme tvou velikou záštitu, svatá a spravedlivá Anno, oslavujeme také Pána, jenž tě vyvýšil a daroval nám v tobě horlivou přímluvkyni, a proto voláme:

Raduj se, naděje křesťanů.

Raduj se, radosti řeholníků.

Raduj se, ochránkyně klášterů.

Raduj se, pomocnice věřících.

Raduj se, útěcho zarmoucených.

Raduj se, plamenná ochránkyně svých ctitelů.

Raduj se, neboť ze všech soužení nás zachraňuješ.

Raduj se, neboť ze všech našich neduhů nás uzdravuješ.

Raduj se, neboť Boží milost nám vyprošuješ.

Raduj se, neboť radostí nás naplňuješ.

Raduj se, neboť naše vášně ničíš.

Raduj se, neboť nemoci duše i těla léčíš.

Raduj se, svatá a spravedlivá Anno.

Kondak 13

Svatá a spravedlivá Anno, přijmi od nás, nedůstojných svých ctitelů, tuto píseň chvály a vypros nám u Pána našeho Boha zdraví těla i duše, ochranu před nepřáteli viditelnými i neviditelnými a spásu od věčné smrti, abychom mu spolu s tebou směli v jeho království zazpívat: Aleluja.

Modlitba

Svatá a spravedlivá Anno, ty jsi porodila Matku Boží, jejíž narození bylo před věky předpovězeno, ty jsi pramatkou našeho nejvýš milostivého a štědrého Spasitele, ty jsi ochránkyně a přímluvkyně všech, kdo se k tobě s důvěrou utíkají. A protože na nebesích stojíš před trůnem Božím a na zemi z jeho milosti činíš mocné divy, shlédni s laskavostí na lid, jenž se shromáždil před tvou ikonou a prosí tě: Přednes před Pánem své svaté modlitby za nás, nedůstojné služebníky, a vypros nám odpuštění hříchů, nemocným uzdravení, plačícím útěchu, potřebným pomoc a bezdětným potomstvo. Kéž Pán na tvou přímluvu, svatá Anno, vyslyší modlitby nás hříšníků a naši bolest na radost přemění, abychom mohli po zbytek svého života vzdávat díky prameni všech dobrých darů a oslavovali jediného Boha v Trojici, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Závěr
K: Nejvyšší moudrost.
L: Ctihodnější jsi nad cheruby a neporovnatelně slavnější nad serafy, bez porušení jsi porodila Boha slovo: pravá Bohorodičko, velebíme tě.
L: Ve jménu Pánově požehnej, otče.

K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, svaté a spravedlivé Anny, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.