Akathist ke svaté mučednici Cecílii Římské

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Kondak 1

Bože náš Otče, děkujeme ti za vítězoslavné mučedníky, kteří ti své tělesné údy obětovali, a tak života věčného dosáhli. A zvláště tě s vděčností velebíme za svatou Cecílii, ženu mladou a spravedlivou, která mnoho duší ke Kristu našemu Spasiteli přivedla, a proto voláme: Raduj se, svatá Cecílie, neboť Bůh byl tvou silou i písní.

Ikos 1

Když svatá Cecílie zaslechla, že Syn Boží z nebes sestoupil a pro spásu lidského pokolení na kříži zemřel, zatoužila se s Pánem sjednotit na věky. Tehdy se celou svou myslí upnula k věcem nebeským a světskými radostmi pohrdla. Proto oslavujeme její památku a voláme:

Raduj se, ženo statečná, neboť jsi pravdu nad smrt vyvýšila.

Raduj se, neboť svou obětí jsi lež a pýchu porazila.

Raduj se, paní prozíravá, neboť jsi víře apoštolů porozuměla. 

Raduj se, neboť prolitím své krve sis svatost zachovala.

Raduj se, moudrá Římanko, neboť jsi své vášně a touhy ukřižovala.

Raduj se, neboť čas každého dne jsi zpěvem hymnů posvěcovala.

Raduj se, laskavá křesťanko, neboť Krista jsi čistotou srdce uctívala.

Raduj se, neboť spravedlnost sis zamilovala a jen o ni usilovala.

Raduj se, nezdolná věřící, neboť hojnými plody víry ses sytila.

Raduj se, neboť v modlitbě ses vší neposlušnosti odcizila.

Raduj se, pokorná učednice, neboť cestou vítěznou jsi pevně kráčela.

Raduj se, neboť pokušením jsi opovrhovala a každou ctnost sis osvojovala.

Raduj se, svatá Cecílie, neboť Bůh byl tvou silou i písní.

Kondak 2

Ačkoliv jsi, svatá Cecílie, celý svůj život zaslíbila Kristu našemu Spasiteli, tví rodiče tě zasnoubili jistému bohatému mladíkovi. Tys však v modlitbě úpěnlivé k Bohu volala, aby tě vysvobodil od sňatku nechtěného a tvého snoubence přivedl k víře křesťanské, a proto jsi s nadějí nebeskému Otci zazpívala: Aleluja.

Ikos 2

Když jsi se svým snoubencem do manželství vstoupila, sestoupil z nebes anděl, aby tvou čistotu uchránil. Tehdy jsi svého manžela požádala, aby střežil tvé bezvýhradné zasvěcení ke službě Boží, a proto vzdáváme úctu tvé víře a voláme:

Raduj se, milovaná služebnice nevyčerpatelné lásky Boží.

Raduj se, neboť jsi v Boží nevyzpytatelné záměry důvěřovala.

Raduj se, vyvolený nástroji Kristova milosrdenství.

Raduj se, neboť jsi Pána na jeho cestách tajemných bezvýhradně následovala.

Raduj se, vděčná příjemkyně evangelijní zvěsti odpuštění.

Raduj se, neboť každé slovo evangelia jsi jako pravdu ctila. 

Raduj se, blažený úde církve pronásledované.

Raduj se, neboť své místo jsi v církvi svatých a mučedníků nalezla.

Raduj se, věrná účastnice utrpení Spasitele světa.

Raduj se, neboť mimo tento svět jsi vzkříšeného Spasitele hledala.

Raduj se, milostivá vůdkyně kajících hříšníků ke křtu a pravému poznání.

Raduj se, neboť sis křtu jako brány k věčnému životu cenila.

Raduj se, svatá Cecílie, neboť Bůh byl tvou silou i písní.

Kondak 3

Tvůj manžel zatoužil spatřit anděla, ale protože jej mohou vidět jen lidé srdce čistého, vyzvala jsi jej, aby přijal křest ve jménu Otce i Syna i Svatého Ducha. Tehdy zatoužil poznat pravého Boha, a proto s radostí zazpíval: Aleluja.

Ikos 3

Tvůj manžel Valerián uposlechl tvých slov a vyhledal biskupa Urbana, aby se zřekl vlády zla a následoval Krista. Tak byl obmyt vodou křtu, aby vydal svědectví vlastní krví. Proto tě, svatá Cecílie, opěvujeme, že jsi ke Kristu obrátila duši kající a voláme:

Raduj se, naděje života duchovního.

Raduj se, neboť k tobě se přicházíme duchovně nasytit.

Raduj se, lampo věčné moudrosti.

Raduj se, neboť za tebou spěcháme po stezce duchovní.

Raduj se, schráno spravedlnosti.

Raduj se, neboť tebe prosíme o požehnání.

Raduj se, přístave vytouženého pokoje.

Raduj se, neboť k tobě voláme o smilování. 

Raduj se, hlubino upřímné lítosti.

Raduj se, neboť k tobě se upínáme v novém počátku.

Raduj se, hradbo milující ochrany.

Raduj se, neboť doufáme ve tvou laskavost.

Raduj se, svatá Cecílie, neboť Bůh byl tvou silou i písní.

Kondak 4

Valerián vyšel z Říma, jak jsi mu, svatá Cecílie, přikázala. Při cestě pak spatřil nuzné, které sis tolika zamilovala, a ti jej přivedli na místo, kde se biskup Urban skrýval, a aby jej povzbudili, zazpívali: Aleluja.

Ikos 4

Biskup Urban, jenž se před pronásledovateli křesťanů skrýval, vzdal Bohu díky, že jsi duši svého manžela k Pánu přivedla. I my se připojujeme k jeho chvalozpěvu, oslavujeme příklad tvého života a voláme:

Raduj se, krásná panno, neboť jsi království Boží nadevše hledala.

Raduj se, neboť vnitřní krásy jsi skrze víru a modlitbu dosáhla.

Raduj se, mladá nevěsto, neboť jsi svého manžela na stezku spásy přivedla.

Raduj se, neboť v ctnostech ses slovy i skutky cvičila. 

Raduj se, štědrá dárkyně, neboť jsi s nuznými soucítila.

Raduj se, neboť jsi s radostí dávala a nic sis pro sebe neschovávala.

Raduj se, pilná dělnice, neboť ses i s málem spokojila.

Raduj se, neboť jsi každý den s výhledem na věčnost prožívala.

Raduj se, živote obnovený, neboť jsi navzdory nebezpečí evangelium šířila.

Raduj se, neboť starému tělu jsi odemřela, aby ses životu pokornému a trpělivému zrodila. 

Raduj se, vznešená dobyvatelko, neboť jsi mocnosti zla přemohla.

Raduj se, neboť náklonnost nejnepatrnějším z lidí jsi projevovala.

Raduj se, svatá Cecílie, neboť Bůh byl tvou silou i písní.

Kondak 5

Když biskup Urban vzdal Bohu díky za dílo Cecíliino, zjevil se Valeriánovi stařec do bílého roucha oděný. Ve svých rukách třímal knihu, jež mu ke čtení podával. Mladík se před ním s úctou sklonil a s bázní mu zazpíval: Aleluja. 

Ikos 5

Kniha starcova se otevřela na slovech svatého apoštola Pavla: „Jeden Pán, jedna víra, jeden křest. Jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, proniká všecky a je ve všech.“ Valerián těmto slovům pravdy uvěřil, a proto chválíme svatou Cecílii, že napomohla království Boží rozšířit, a voláme:

Raduj se, věrná průvodkyně duší do nebeského království.

Raduj se, neboť příkladu svatých jsi sama následovala.

Raduj se, dobrotivá šiřitelko evangelia.

Raduj se, neboť Bohu mučedníků jsi v potřebných sloužila. 

Raduj se, vynikající stavitelko církve nezničitelné.

Raduj se, neboť porozuměním vůči stvoření tě církev naplnila.

Raduj se, podivuhodná nádobo lásky Krista našeho Spasitele.

Raduj se, neboť ses jeho lásce nesmírné zasvětila.

Raduj se, plodná ratolesti hroznů dobroty a milosrdenství.

Raduj se, neboť věčnou blažeností ses skrze Víno života opojila.

Raduj se, důstojný chráme Ducha Svatého.

Raduj se, neboť v Duchu Svatém jsi mučednictví dosáhla.

Raduj se, svatá Cecílie, neboť Bůh byl tvou silou i písní.

Kondak 6

Když Valerián křest přijal, navrátil se domů, kde jej v modlitbách svatá Cecílie očekávala. Tehdy se naplnilo jeho přání a on spatřil andělského ochránce své svaté manželky. V tu chvíli se v rukách andělových objevily dva věnce z růží a lilií utkané, a proto posel Boží zazpíval: Aleluja. 

Ikos 6

Anděl Páně oběma manželům přikázal, aby své věnce, jež z ráje přinesl, jako bratr a sestra životem v modlitbě chránili. A když jej uposlechli, svatá Cecílie jej poprosila i za spásu Valeriánova bratra Tiburtia, a proto ji nepřestáváme chválit a voláme:

Raduj se, světlo, jež hodinu temnoty ozařuješ.

Raduj se, neboť na záři tvé čistoty bez ustání hledíme.

Raduj se, nekonečná písni, jež nejdelší nocí zníš.

Raduj se, neboť hlasu svatosti tvého svědomí nasloucháme.

Raduj se, sestro, jež se s námi životem modlitby spojuješ.

Raduj se, neboť na tvou radu o mysl soustředěnou usilujeme. 

Raduj se, laskavá matko, jež nám v boji o pokoru pomáháš.

Raduj se, neboť o milodar z tvého duchovního bohatství prosíme.

Raduj se, léku, jež nás v každodenní únavě posiluješ.

Raduj se, neboť v moci tvé přímluvy posilu nacházíme.

Raduj se, fontáno, jež z nás prach světské porušenosti smýváš.

Raduj se, neboť z pramenů tvých ctností se občerstvujeme.

Raduj se, svatá Cecílie, neboť Bůh byl tvou silou i písní.

Kondak 7

Když Tiburtius svého bratra Valeriána navštívil, pocítil občerstvující vůni rajských věnců a velice se tomu podivil. Proto mu jeho bratr vyložil, že jen z milosti Boží stal se svědkem tak podivuhodného zázraku. Tehdy i Tiburtius zatoužil spatřit anděla, a tak se srdcem otevřeným zazpíval: Aleluja. 

Ikos 7

Poučila jsi, svatá Cecílie, svého švagra Tiburtia o víře křesťanské a před ním jsi vyznala, že Bůh Otec poslal svého jednorozeného Syna na svět, aby pro naše hříchy přijal smrt kříže a pro naši spásu z mrtvých vstal. Proto se před tebou skláníme, opěvujeme tvou moudrost a voláme:

Raduj se, obdivuhodná učitelko, neboť jsi podle pravdy učila i žila.

Raduj se, neboť radostnou zvěstí jsi modly a pohanské nauky přemáhala.

Raduj se, vznešená vychovatelko, neboť jsi nám stezku nesmrtelnosti ukázala.

Raduj se, neboť slovy svatých otců jsi k nám promlouvala.

Raduj se, nezdolná ctitelko Nejsvětější Trojice, neboť s vroucností ses bez ustání modlila.

Raduj se, neboť chválit a opěvovat svého Stvořitele jsi nikdy nepřestala.

Raduj se, nesobecká následovnice Kristova, neboť jsi pokání bez okázalosti činila.

Raduj se, neboť poslušností a službou Všemohoucímu jsi zazářila.

Raduj se, omilostněná majitelko domu, neboť ve svém domě jsi jako v chrámě přebývala.

Raduj se, neboť smysl skutečného obrácení jsi zcela naplnila.

Raduj se, radostná vinařko, neboť plody Pánovy vinice jsi katechumenům sesbírala.

Raduj se, neboť s obtíženými jsi soucítila.

Raduj se, svatá Cecílie, neboť Bůh byl tvou silou i písní.

Kondak 8

Když jsi, svatá Cecílie, spolu s Valeriánem doprovodila svého švagra Tiburtia k biskupu Urbanovi, aby jej skrze křest do pravé církve Kristovy přijal, poznala jsi, jak velikému nebezpečí ses vydala, neboť biskup Urban se stále ještě skrýval před svými pronásledovateli, a proto jsi s odevzdaností zazpívala: Aleluja.

Ikos 8

Ve svornosti ses, svatá Cecílie, spolu se svými druhy rozhodla pro mučednictví a pro život věčný, neboť pokrytectvím a potěšením lidí pyšných jsi pohrdla. Vždyť ztráta království nebeského by pro tebe byla větší pohromou, nežli ztráta života pozemského a údů tělesných, a proto s obdivem voláme:

Raduj se, podivuhodná světice Boží a příklade mnoha dalších světců.

Raduj se, neboť za každého obráceného člověka jsi Bohu díky vzdávala.

Raduj se, obdivuhodná obyvatelko Říma a nebojácná protivnice modloslužby.

Raduj se, neboť skrze Řím jsi do života věčného vstoupila.

Raduj se, spolehlivý svědku víry křesťanské vprostřed nebezpečí smrtelných. 

Raduj se, neboť světu pozemskému jsi zemřela, abys v Kristu k novému životu povstala.

Raduj se, oddaná přítelkyně Kristova, neboť navzdory smrti jsi věrně vytrvala.

Raduj se, neboť vítězství Kristovo nad smrtí jsi vyznala.

Raduj se, horlivá vyslankyně církve, jež z letnic povstala.

Raduj se, neboť v zachovávání kánonů církevních jsi potěšení nalezla.

Raduj se, pečlivá ženo, neboť modlitbou i skutky jsi království nebeské hledala.

Raduj se, neboť po království Božím jsi z celé své duše toužila. 

Raduj se, svatá Cecílie, neboť Bůh byl tvou silou i písní.

Kondak 9

Po svém křtu směl Tiburtius nejen spatřit anděly, ale spolu s Valeriánem a svatou Cecílií obdržel množství duchovních darů, jimiž svým bližním obětavě sloužili. Tak společně činili mnohé zázraky, uzdravovali neduhy nemocných, rozdíleli svůj majetek potřebným, důstojně pohřbívali ostatky mnohých římských mučedníků a v modlitbách bez ustání zpívali: Aleluja. 

Ikos 9

Zavázala sis, svatá Cecílie, své bratry ve víře, neboť jsi jejich kroky k pravému Bohu napřímila. Vždyť jsi svou víru denně upevňovala a bez ustání jsi jedinému Bohu chválu vzdávala. Za to jsi byla jako věrná Kristova učednice pronásledována, a proto tě oslavujeme a voláme: 

Raduj se, věnci kvítí vonného.

Raduj se, neboť jsi nepomíjející radost hledala.

Raduj se, koruno zářivých klenotů.

Raduj se, neboť nehasnoucími ctnostmi jsi nás osvítila.

Raduj se, naše úpěnlivá přímluvkyně.

Raduj se, neboť svými přímluvami ses s námi duchovně sjednotila.

Raduj se, náruči plná skutků milosrdenství.

Raduj se, neboť k tobě své hlasy pozvedáme.

Raduj se, věži lásky uzdravující.

Raduj se, neboť za tvou zázračnou pomoc ti své díky vzdáváme.

Raduj se, výšino blažené pokory.

Raduj se, neboť o tvou milostivou přímluvu prosíme.

Raduj se, svatá Cecílie, neboť Bůh byl tvou silou i písní.

Kondak 10

Když Maximus, pronásledovatel církve Kristovy, uslyšel, jak svatí bratři o víře rozmlouvají, zatoužil se i on stát křesťanem. Tehdy jsi jej, svatá Cecílie, na křest připravila a on spolu s celým svým domem Pánu s vděčností zazpíval: Aleluja.

Ikos 10

Valerián a Tiburtius byli pro svou víru sťati, neboť odmítli modlám pohanským v oběť kadidlo přinášet. Maximus byl k smrti odsouzen, neboť vyznal, že spatřil duše obou bratří do nebe odcházet. Tys však, svatá Cecílie, těmto mučedníkům úctu prokázala a jejich ostatky jsi pohřbila, a proto oslavujeme tvou odvahu a voláme:

Raduj se, statečná vdovo, neboť jsi ostatky mučedníků do důstojného hrobu ukládala.

Raduj se, neboť jsi pochopila, že skrze mučednictví tě Bůh k sobě povolal.

Raduj se, soucitná přímluvkyně, neboť u hrobů milovaných bratří ses modlila.

Raduj se, neboť svůj zármutek jsi vírou ve věčné pravdy přemáhala.

Raduj se, vytrvalá poutnice, neboť anděly sloužit lidem jsi spatřila.

Raduj se, neboť pro čas budoucího věku jsi lopotu a soužení v tomto světě snášela.

Raduj se, družná společnice, neboť jsi nuzné i katechumeny podpírala.

Raduj se, neboť obraz Boží jsi v každém člověku spatřovala.

Raduj se, živote rozjímavé modlitby, neboť vnitřní čistoty sis vážila 

Raduj se, neboť důstojnost všech lidí jsi ochraňovala.

Raduj se, horlivá učitelko pokání, neboť se shovívavostí jsi každého přijímala.

Raduj se, neboť učení apoštolské jsi ve svém srdci uchovávala.

Raduj se, svatá Cecílie, neboť Bůh byl tvou silou i písní.

Kondak 11

Vládce Dalmatius nařídil, aby veškerý majetek svatých bratří byl zabaven, ale když ses to, svatá Cecílie, dozvěděla, rychle jsi vše rozdala mezi potřebné. Tak se hněv panovníkův obrátil i proti tobě, a proto jsi s odvahou zazpívala: Aleluja.

Ikos 11

Nelpěla jsi, svatá Cecílie, na věcech pozemských, ani na své mladosti a kráse, jež pomíjejí. Toužila jsi toliko po věčné blaženosti nebeské, jíž se na zemi nic nevyrovná, a proto voláme:

Raduj se, statečná apoštolko, neboť svou víru jsi před zástupy nevěřících vyznala.

Raduj se, neboť pronásledovatelům pohanským jsi pravdy evangelia předkládala. 

Raduj se, smělá zvěstovatelko Syna Božího, neboť nelítostným vladařům jsi jeho příchod ohlásila.

Raduj se, neboť Syna Božího jsi nad všemi modlami vyvýšila.

Raduj se, živoucí ikono církve, jež se všem nemocným otevírá. 

Raduj se, neboť církev jsi za lékařku nemocných prohlašovala.

Raduj se, nebojácná následovnice Boží dobroty a spravedlnosti.

Raduj se, neboť před protivníky dobra a spravedlnosti ses nestrachovala.

Raduj se, ozařující paprsku Boží moudrosti, jež mlhu klamů proniká.

Raduj se, neboť Nejvyšší Moudrosti sis vážila a přeludy pohanské statečně přemáhala.

Raduj se, nepřemožitelná účastnice utrpení Kristova.

Raduj se, neboť z nesmírné lásky ke Kristu jsi muka Golgoty přijala.

Raduj se, svatá Cecílie, neboť Bůh byl tvou silou i písní.

Kondak 12

Když jsi, svatá Cecílie, poznala, že budeš brzy uvězněna, počala jsi promlouvat k lidu, jenž se v tvém domě shromáždil. Tak jsi i poslední chvíle na této zemi využila k tomu, abys všechny poučila o pravém Bohu, jenž žehná těm, kdo jej milují, a proto ti mnozí zazpívali: Aleluja. 

Ikos 12

Za noci jsi, svatá Cecílie, poslala pro biskupa Urbana, aby vystoupil ze svého úkrytu a pokřtil čtyři sta mužů a žen. Za to tě vladař Dalmatius k soudu povolal, neboť ses provinila proti zákonům modloslužby. Ty jsi však hájila čistotu svého srdce a neochvějnost své víry, a proto k tobě voláme:

Raduj se, jaro víry křesťanské, jež nad mrazem pronásledování mocně vítězíš.

Raduj se, neboť po tvém vzoru květy víry opatrujeme.

Raduj se, paprsku slunce zářivého, jež temnotu zmatků pronikáš.

Raduj se, neboť světlo tvého nevinného utrpení darem přijímáme.

Raduj se, neochvějná průvodkyně, jež nás dobami úpadku provázíš.

Raduj se, neboť záři tvé mysli obnovené jasně poznáváme.

Raduj se, důvěryhodná svědkyně, jež nás za časů nejistých ve víře utvrzuješ. 

Raduj se, neboť čistotu tvého proměněného srdce obdivujeme.

Raduj se, naše pomocnice, jež nás v čase zkoušek pevně podpíráš.

Raduj se, neboť svatost každého tvého kroku napodobujeme.

Raduj se, naše zastánkyně, jež nám bez ustání nasloucháš.

Raduj se, neboť do tvých přímluv svou naději vkládáme.

Raduj se, svatá Cecílie, neboť Bůh byl tvou silou i písní.

Kondak 13

Podivuhodná je památka tvého mučednictví, svatá Cecílie, a nepřemožitelná je síla tvého svědectví. Vždyť popravčí třemi ranami meče tvůj krk zasáhl, a přestože jsi ještě žila, neusmrtil tě. Tak jsi po tři dny v mukách zmírala, a přeci křesťany ve vytrvalosti víry povzbuzovala, a proto s hlubokou úctou voláme: Aleluja.

Modlitba

Svatá mučednice Cecílie, snoubenko Krista Spasitele, jako jsi zachovala čistotu svého panenství, tak nyní i nám vypros, aby Pán osvobodil naše duše vášněmi spoutané. Jako jsi celý svůj život přemáhala klam modloslužby, tak nyní i nám vypros, aby Pán povznesl naše zraky nad klam tohoto světa a daroval nám moudrost, jež by se opírala o poznání jeho evangelia. Jako jsi otevřeně zvěstovala svou víru pohanům a nezalekla se ani hrozeb svých mučitelů, tak nyní i nám vypros, aby Pán povzbudil naše bázlivá srdce i ústa ke statečnému vyznání víry. A jako jsi po celý život ve všem následovala svatou vůli Boží, tak nyní i nám vypros, aby nám Pán pomohl zbývající čas našeho života prožít svatě a v pokání a po tomto putování nám dovolil vstoupit do království nebeského, kde bychom jej oslavovali spolu s jeho Otcem, jenž nemá počátku a jeho přesvatým, dobrým a životodárným Duchem, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Závěr

K: Nejvyšší moudrost.

L: Ctihodnější jsi nad cheruby a neporovnatelně slavnější nad serafy, bez porušení jsi porodila Boha slovo: pravá Bohorodičko, velebíme tě.

L: Ve jménu Pánově požehnej, otče.

K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, svaté mučednice Cecílie Římské, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.

L: Amen.