Akathist ke svaté velkomučednici Barboře

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Kondak 1

Nevěsto Kristova Barboro, tebe Bůh vyvolil z rodu modloslužebného a připojil tě ke svému svatému lidu, abys jej svou přímluvou chránila před soužením a zármutkem. Proto ti přinášíme písně díků i chval a voláme: Raduj se, svatá Barboro, překrasná nevěsto Kristova.

Ikos 1

Bez poskvrny sis, svatá Barboro, zachovala čistotu srdce, a tak ses směla připojit k zástupům andělů v nebi, s nimiž trojsvatou písní oslavuješ Nejvyššího. Slyš nyní hlasy svých ctitelů, kteří se k tobě s důvěrou na zemi utíkají a volají:

Raduj se, panno, neboť Bůh Otec tě utrpením k svému Synu připodobnil.

Raduj se, neboť Syn Boží, Světlo ze Světla, tě z temnoty do světla své milosti povolal.

Raduj se, neboť Duch Svatý tvé tělo i duši posvětil.

Raduj se, neboť Bůh v Trojici jediný tě od poskvrny těla i duše zachoval.

Raduj se, neboť s Ženichem z Panny čisté narozeným ses zasnoubila.

Raduj se, neboť lidské nápadníky jsi odmítla.

Raduj se, lilie panenství, neboť vprostřed trní modloslužby jsi na zemi vyrostla.

Raduj se, květe čistoty, neboť v slávě nebeského království jsi rozkvetla.

Raduj se, neboť v rajské zahradě ses vůní Kristovou nasytila.

Raduj se, neboť nejkrásnějšího ze synů lidských jsi v nebi spatřila.

Raduj se, neboť svůj šat jsi v krvi Beránkově do běla vyprala.

Raduj se, neboť skrze své panenství jsi Beránka Božího do nebes následovala.

Raduj se, svatá Barboro, překrásná nevěsto Kristova.

Kondak 2

Když svatou Barboru otec do vysoké věže uzavřel, pochopila, že ji sám Bůh svou rukou k nebi pozvedl. Tehdy ve svém srdci započala duchovní cestu, na níž z temnoty ke světlu a od bezduchých model k pravému Bohu vykročila, a proto s vděčností zazpívala: Aleluja.

Ikos 2

Svatá panna Barbora zatoužila proniknout záměry jediného Tvůrce celého stvoření, jež jsou rozumu nepřístupné, a proto se v modlitbě Boha tázala: „Pověz, Bože, jak mohou temné modly stvořit podivuhodná světla nebeská?“ A Pán jí slovy proroků odpověděl: „Všichni bohové pohanů jsou jen výmysly. Pozdvihni své oči k výšinám a pohleď: Jediný je Bůh, jenž v plném počtu na klenbu nebeskou vyvedl zástupy hvězd a všechny je volá jménem.“ Proto se podivujeme tvé nesmírné moudrosti, svatá mučednice Barboro, a voláme:

Raduj se, neboť moudrost starců pohanských jsi svou moudrostí převýšila.

Raduj se, neboť mudrce tohoto světa jsi svou moudrostí zahanbila.

Raduj se, neboť tobě Bůh svá věčná a nedostižná tajemství odhalil.

Raduj se, neboť tebe Bůh Slovo pravdou pravého bohosloví poučil.

Raduj se, neboť pošetilé hvězdopravce jsi duchem Kristovým přemohla.

Raduj se, neboť hlubiny klenby nebeské jsi svým rozumem pronikla.

Raduj se, neboť ve stvoření jsi jako v zrcadle samotného Tvůrce světa poznala.

Raduj se, neboť skrze světlo stvořené jsi světlo nestvořené spatřila.

Raduj se, neboť v nebesích se smělostí na světlo tváře Boží hledíš.

Raduj se, neboť ve světle věčném se bezustání raduješ.

Raduj se, hvězdo duchovní, jež nám svým světlem tajemství Boží podstaty osvětluješ.

Raduj se, luno překrásná, jež temnotu omylů světlem Kristovým jako den osvěcuješ.

Raduj se, svatá Barboro, překrásná nevěsto Kristova.

Kondak 3

Moc Nejvyššího darovala ti, svatá Barboro, tvář nad démant tvrdší jako kdysi proroku Ezechielovi, aby ses mohla směle postavit před modloslužebníky, nebála se jejich hněvu a nezalekla se jejich krutých hrozeb. Proto jsi s odvahou vyznala víru v jediného Boha ve třech osobách, jemu jedinému ses před všemi s vírou poklonila a bez bázně jsi zazpívala: Aleluja.

Ikos 3

Tvá moudrost, svatá Barboro, z nebes pocházela, a proto ses s prosbou obrátila ke stavitelům své věže, aby ti v jejích zdech tři okna vytvořili a pravila jsi: „Modláři sice ústa mají, ale slávu pravému Bohu nevzdávají. Nechť tedy alespoň kamení v této věži skrze tato tři okna jako skrze tři ústa před celým městem dosvědčují, že je jen jeden Bůh v Trojici přesvaté, jehož všechno stvoření velebí.“ Pro tato slova opěvujeme tvou moudrost a s úctou voláme:

Raduj se, neboť v trojokenné věži jsi křestní koupel ve jménu Přesvaté Trojice zobrazila.

Raduj se, neboť v koupeli vody a Ducha ses krví mučednickou obmyla.

Raduj se, neboť třemi okny jsi temnotu bezbožnosti osvítila.

Raduj se, neboť skrze tři okna jsi světlo trojsvaté spatřila.

Raduj se, neboť skrze tři okna tě osvítilo Slunce pravdy, jež po třech dnech z hrobu zazářilo.

Raduj se, neboť skrze tři okna ti svítání dne trojiční spásy vzešlo.

Raduj se, neboť skrze tři okna jsi své srdce jedinému Bohu v Trojici otevřela.

Raduj se, neboť před tělem, světem a ďáblem jsi své smysly jako před třemi nepřáteli zavřela.

Raduj se, neboť víru, naději a lásku jsi ve své duši jako tři okna duchovní zbudovala.

Raduj se, neboť skrze tato tři okna jsi obnovený chrám Kristova vzkříšeného těla uzřela.

Raduj se, neboť skrze tato tři okna ti nebesa tři řády andělské odhalila.

Raduj se, neboť skrze tato tři okna jsi do nebeského paláce Přesvaté Trojice vstoupila.

Raduj se, svatá Barboro, překrásná nevěsto Kristova.

Kondak 4

Bouře nelítostné krutosti tvého otce snesla se na chrám tvé duše, svatá Barboro. Neměla však sílu jej zničit, neboť byl založen na pevné skále víry Kristovy, na níž jsi, moudrá panno, neoblomně stála v síle Ducha Božího, který tě naučil zpívat: Aleluja.

Ikos 4

Když tvůj otec Dioskuros uslyšel od tebe, moudré své dcery, neslýchaná slova o Svaté Trojici, zakryl si uši a podoben hluchému hadu hrozícímu zubem jedovatým, tasil proti tobě svůj meč, aby tě o život připravil. Tys však, nevěsto Kristova Barboro, následovala příklad svého Ženicha Ježíše, jenž před mečem Herodovým kdysi uprchl, a skryla ses před mečem Dioskurovým, neboť jsi toužila jeho kruté srdce k lásce otcovské navrátit. Proto oslavujeme tvůj prozíravý útěk a voláme:

Raduj se, blahoslavená, neboť z domu pozemského tě pro pravdu vyhnali.

Raduj se, v Bohu bohatá, neboť bohatství otcovského tě zprostili.

Raduj se, neboť skrze své ponížení jsi království nebeské získala.

Raduj se, neboť své poklady sis v nebi na věky uložila.

Raduj se, jehňátku podobná, neboť před zlým vlkem mučitelem ses v náruči Krista Pastýře schovala.

Raduj se, neboť mezi stádce ovcí spravedlivých jsi vstoupila.

Raduj se, mírná holubičko, neboť před světským havranem ses pod křídly nebeského orla ukryla.

Raduj se, neboť pod ochranou jeho křídel jsi pokoj nalezla.

Raduj se, ctihodná dcero Otce nebeského, neboť od otce pozemského jsi pronásledování snášela.

Raduj se, neboť od nesmrtelného Pána jsi život věčný přijala.

Raduj se, neboť i za naši spásu se před Pánem směle přimlouváš.

Raduj se, neboť i nás svou modlitbou bez ustání provázíš.

Raduj se, svatá Barboro, překrásná nevěsto Kristova.

Kondak 5

Bohem vedené hvězdě ses připodobnila, svatá velkomučednice Barboro, neboť jsi svého otce toužila přivést k Slunci spravedlnosti, jež z Panny zazářilo. Ale protože oslepl jeho zrak duchovní, nepřijal cestu, kterou jsi mu ukazovala. Tehdy ses před jeho hněvem uchýlila do jeskyně, jíž sám Pán pro tebe otevřel, a proto jsi s vděčností Bohu zazpívala: Aleluja.

Ikos 5

Spatřili tě pastýři, jež na vrchovinách oné hory svá stáda pásly, jak se vprostřed jeskyně ukrýváš a pravili: „Kdo je ta panna, jež se jako ovečka před vlkem ukrývá?“ V tu chvíli Dioskuros, nad vlka krutější, tvůj úkryt objevil a za vlasy tě cestou plnou utrpení domů odvlekl, a proto se soucitem voláme:

Raduj se, neboť mladému jelenu na svěžích pastvinách ses připodobnila.

Raduj se, neboť nebesa sis nad zemi zamilovala.

Raduj se, neboť z propasti smrtelné modloslužby jsi vyvázla.

Raduj se, neboť na horu trojsvaté služby ses vydala.

Raduj se, neboť před srdcem zkamenělým jsi skrz skálu unikla.

Raduj se, neboť skrze kamení jsi v Kristu neotřesitelný kámen úhelný nalezla.

Raduj se, neboť pro Krista do kamenného hrobu položeného jsi do jeskyně kamenné vstoupila.

Raduj se, neboť Krista jsi na trůnu slávy spatřila.

Raduj se, neboť pro Krista, bez jehož vůle ani vlas z hlavy lidské nespadne, jsi své vlasy vydala.

Raduj se, neboť pro Krista jsi své vlasy krůpějemi krve jako květy ozdobila.

Raduj se, neboť pro Krista jsi své vlasy krví slepené do věnce utrpení zapletla.

Raduj se, neboť od Krista jsi na své vlasy věnec vítězství přijala.

Raduj se, svatá Barboro, překrásná nevěsto Kristova.

Kondak 6

Jako bohonosní kazatelé a Kristovi apoštolové vyznala jsi před tvářemi svých nelítostných mučitelů Krista, pravého Boha, pro kterého jsi, svatá Barboro, statečně snášela kruté mučení kovovými hřebeny a ostrými střepy, jimiž tvé tělo rozdírali. A když tě zmučenou uvěznili v temné kobce, v Kristu ses radovala a jemu jedinému jsi zpívala: Aleluja.

Ikos 6

Kristus Pán, jenž tvé srdce osvítil pravým Božím poznáním, zažehl v tvých očích i světlo své božské tváře. Vždyť jako tvůj milující Ženich o půlnoci k tobě, své neposkvrněné nevěstě, do temného vězení sestoupil, aby tvé rány uzdravil, tvou duši utěšil a tvé ctitele naučil volat:

Raduj se, neboť pro Krista ranami tupeného jsi bití snášela.

Raduj se, neboť skrze své rány jsi neviditelného nepřítele porazila.

Raduj se, neboť jizvy Pánovy jsi na svém těle nosila.

Raduj se, neboť od Pána jsi zhojení svých ran darem obdržela.

Raduj se, neboť sám Pán, světlo světa, se ti ve vězení zjevil.

Raduj se, neboť sám Lékař těla i duše tebe ranami zmučenou navštívil.

Raduj se, neboť skrze pozemské vězení jsi do nádvoří nebeského paláce vstoupila.

Raduj se, neboť ze své krve sis šat svatební ušila.

Raduj se, neboť na tvou přímluvu se rány hříchu očišťují.

Raduj se, neboť pro tvé modlitby se cesty pokušení před námi uzavírají.

Raduj se, neboť zkroušení v tobě své útočiště nalézají.

Raduj se, neboť nemocní skrze tebe uzdravení dosahují. 

Raduj se, svatá Barboro, překrásná nevěsto Kristova.

Kondak 7

Pošetilý tvůj mučitel zatoužil své přání naplnit a lstivými slovy se tě, svatá Barboro, pokoušel od pravého Boha k modloslužbě obrátit. Tys mu však jako moudrá panna v odpověď pravila: Dříve se tvrdý diamant v měkký vosk promění, nežli bys mě od Krista odvrátil. Neboť jeho s Otcem i Svatým Duchem jako jediného a pravého Boha vyznávám, jeho oslavuji, velebím a jemu jedinému zpívám: Aleluja.

Ikos 7

Novou podobu krutosti ukázal nelidský tvůj mučitel, neboť tě, svatá velkomučednice Barboro, nechal na dřevo zavěsit a železnými drápy tvé tělo rozdíral, pochodněmi plamennými tvé boky pálil a kladivem tě do hlavy mnohokrát udeřil. A když si nyní tvá nesmírná muka připomínáme, písněmi chval tě oslavujeme a voláme:

Raduj se, neboť pro Krista na kříži ukřižovaného jsi byla na dřevo vyvýšena.

Raduj se, neboť pro Krista kopím probodeného jsi byla na bocích rozdírána.

Raduj se, neboť ohněm lásky jsi ke Kristu vzplanula.

Raduj se, neboť ohnivými pochodněmi jsi byla pálena.

Raduj se, v utrpení tvrdému démantu podobná.

Raduj se, v odvaze jako kamenný sloup nezdolná.

Raduj se, neboť kladivo, jímž tě po hlavě byli, ti věnec vítězství ukovalo.

Raduj se, neboť kladivo tvého mučitele hlavu neviditelného nepřítele rozdrtilo.

Raduj se, neboť pro Krista a spolu s ním jsi na zemi muka snášela. 

Raduj se, neboť s ním a v něm jsi slávu nebeskou přijala.

Raduj se, přemožitelko všech našich protivníků.

Raduj se, lékařko našich soužení a neduhů.

Raduj se, svatá Barboro, překrásná nevěsto Kristova.

Kondak 8

Když zbožná Juliána spatřila strašné tvé utrpení, svatá Barboro, velice se podivila, jak může mladá panna snášet pro Krista tak nelidské utrpení. Tehdy se její srdce naplnilo soucitem a ona se slzami lítosti ke Kristu Bohu zvolala: Aleluja.

Ikos 8

Svou útěchu nalezla jsi v přelaskavém Ježíši, svatá Barboro. Vždyť pro jeho milost jsi hořká muka podstoupila, neboť sis pravila: „Cožpak bych neměla pít z kalicha utrpení, který mi podal můj Ženich milovaný?“ Tak ses sama stala podivuhodnou číší, jež útěchu zázračného uzdravení rozlévá každému, kdo k tobě s důvěrou volá:

Raduj se, neboť do podsvětí jsi klamy modloslužby srazila.

Raduj se, neboť radost nebeskou sis zamilovala.

Raduj se, neboť skutky vůle Boží ses jako schrána duchovní naplnila.

Raduj se, neboť věřícím k vyslyšení dobrých tužeb napomáháš.

Raduj se, neboť jako včela jsi od proradného dýmu modloslužby odletěla.

Raduj se, neboť svými ranami ses včelím plástvým připodobnila.

Raduj se, neboť krůpěje tvé krve byly nad med sladší.

Raduj se, neboť vůni pokoje Kristova jsi celému světu k útěše přinesla.

Raduj se, neboť bohatstvím zázraků jako pramen oplýváš.

Raduj se, neboť vodami milosti Boží se jako řeka plníš.

Raduj se, neboť Pán tvou ctihodnou památku před všemi věřícími oslavil.

Raduj se, neboť tvé jméno nad celou svou církví vyvýšil.

Raduj se, svatá Barboro, překrásná nevěsto Kristova.

Kondak 9

Všechny zástupy andělské se zaradovaly, když poznaly tvou nezdolnou odvahu, svatá a nepřemožitelná mučednice Barboro. Vždyť spatřily, jak odvěký nepřítel, pyšný kníže temnoty, spolu se všemi svými pluky ďábelskými se před tebou, mladou pannou, pokořil a se zahanbením utekl, a proto mocnými hlasy zazpívaly: Aleluja.

Ikos 9

Ani výřeční kazatelé nemohou svými jazyky důstojně opěvovat velikost tvých strašných muk, svatá Barboro. Vždyť kdo by mohl slovy přiblížit tvou bolest, když ti prsy odřezávali? Kdo by mohl popsat stud tvé tváře panenské, když tě tví nespravedliví mučitelé nahou městem vedli? My však nad hrozným bezprávím, jež na tobě vykonali, dnes rozjímáme a s lítostí voláme:

Raduj se, plodná ratolesti sadby Ježíšovy.

Raduj se, výhonku vinohradu Kristova.

Raduj se, neboť své prsy jsi jako hrozny révové Pánu darem přinesla.

Raduj se, neboť svou krev jsi ze svých prsů jako víno smíření vydala.

Raduj se, neboť jako Krista i tebe ze šatu vysvlékli.

Raduj se, neboť jako Krista i tebe městem na smrt vedli.

Raduj se, neboť anděl světlem oděný tvou nahotu přikryl.

Raduj se, neboť před zraky tvých nepřátel tě zahalil.

Raduj se, neboť nevýslovné zahanbení jsi snášela.

Raduj se, neboť i své mučitele jsi svou vytrvalostí udivila.

Raduj se, neboť sám Pán z nebes na tvé utrpení shlédl.

Raduj se, neboť sám Spasitel tvé skutky oslavil.

Raduj se, svatá Barboro, překrásná nevěsto Kristova.

Kondak 10

Zatoužila jsi po spáse své duše, a proto jsi o své tělo nedbala, svatá Barboro. Vždyť když tě na smrt odsoudili, s radostí ses sklonila před ostrým mečem, jako by to byl věnec rozkvetlý, a Bohu, jenž tě v rozhodnutí pro mučednictví posiloval, jsi zazpívala: Aleluja.

Ikos 10

Tvrdší nad hradby kamenné bylo zatvrzelé srdce Dioskurovo, neboť z otce proměnil se v tvého nelítostného mučitele, svatá Barboro. Když totiž uslyšel, že tě soud na smrt vydal, nejen že nad tvou smrtí nezaplakal, ale sám bez meškání místo kata tvou svatou hlavu uťal. Tak podle slov Pánových nehodný otec na smrt své dítě vydal, a proto opěvujeme tvou blaženou smrt a voláme:

Raduj se, neboť za Krista – hlavu církve – jsi svou hlavu vydala.

Raduj se, neboť za lásku k nesmrtelnému Otci nebeskému jsi smrt od svého otce pozemského přijala.

Raduj se, neboť s vytrvalostí jsi cestu mučednickou završila.

Raduj se, neboť víru v nesmrtelného svého Ženicha sis až do smrti zachovala.

Raduj se, neboť mocí z výsosti proti nepřátelům pozemským ses opásala.

Raduj se, neboť do vítězné slávy ses na nebesích oblékla.

Raduj se, neboť věncem Boží laskavosti byla jsi už na zemi korunovaná.

Raduj se, neboť květem neporušenosti byla jsi na nebesích ozdobená.

Raduj se, cti a chválo panen.

Raduj se, okraso a radosti mučedníků.

Raduj se, pokojné útočiště křesťanů.

Raduj se, zastánkyně svých věrných ctitelů.

Raduj se, svatá Barboro, překrásná nevěsto Kristova.

Kondak 11

I kdybychom zazpívali množství písní, nemohli bychom důstojně oslavit tvou památku, svatá a chvályhodná mučednice Barboro. A přeci vzdáváme díky Bohu, jenž se v tobě oslavil, za všechny milosti, které nám tvým prostřednictvím daroval, a ústy oplývajícími vděčností zpíváme: Aleluja.

Ikos 11

Svým duchovním zrakem jsme tě spatřili, svatá panno Barboro, jako světlonosnou svíci, jež na nebeském svícnu před Nejsvětější Trojicí plane. Vždyť světlem své svatosti temný oblak našich hříchů osvěcuješ a nás na cestu spásy provázíš, a proto je důstojné a spravedlivé, abychom tě oslavovali a volali:

Raduj se, neboť jako paprsek ses se světlem nehasnoucím sjednotila.

Raduj se, neboť jako denice jsi sestoupila, abys večer našeho života osvítila.

Raduj se, neboť jako vonná myrha jsi v církvi Kristově krásně zavoněla.

Raduj se, neboť jako zlatavá kadidelnice jsi za nás dým modliteb přinesla.

Raduj se, neboť jako nevyčerpatelný pramen uzdravení ses světu zjevila.

Raduj se, neboť jako bezedná pokladnice Božích milostí ses před všemi otevřela.

Raduj se, neboť jako číše jsi z domu Božího radost načerpala.

Raduj se, neboť jako pokladnice ses bohatstvím nebeské útěchy naplnila.

Raduj se, neboť jako démant jsi Kristův zásnubní prsten nesmrtelnosti ozdobila.

Raduj se, neboť jako koruna ctností ses v rukou Pánových zaskvěla.

Raduj se, neboť tebe Král slávy a Pán zástupů do své slávy oblékl.

Raduj se, neboť tobě Král králů a Pán pánů své království i vládu daroval.

Raduj se, svatá Barboro, překrásná nevěsto Kristova.

Kondak 12

Z milosti Boží chráníš před vážnými chorobami a náhlou smrtí každého, kdo s vírou, láskou a zbožností oslavuje památku tvého ctihodného utrpení. Proto, dobrotivá panno Barboro, nezapomínej ani na nás, abychom na tvou přímluvu ve zdraví těla i duše směli nyní i v životě budoucího věku spolu s tebou Bohu zpívat: Aleluja.

Ikos 12

Opěvujeme tvé veliké skutky, uctíváme tvé utrpení, chválíme tvou trpělivost, velebíme tvou svatou smrt a oslavujeme tvou památku, svatá velkomučednice Barboro, neboť ve slabosti svého těla jsi zjevila nezdolnou odvahu, kterou Pán na zemi i na nebesích věčnou slávou odměnil, a proto ke cti tvých nepřemožitelných strastí s radostí voláme:

Raduj se, neboť zástupy andělů tě s láskou mezi sebe přijaly.

Raduj se, neboť chóry panen tě s radostí do světla nebeského uvedly.

Raduj se, neboť pluky mučedníků tě s písněmi pod věnec slávy přivedly.

Raduj se, neboť všichni obyvatelé nebes tě políbením pokoje přivítali.

Raduj se, neboť hojnou odměnu jsi v nebesích získala.

Raduj se, neboť věčnou radost jsi v nebeské svatyni nalezla.

Raduj se, ochránkyně před nepřáteli viditelnými i neviditelnými.

Raduj se, přímluvkyně za všechna dobra spasitelná.

Raduj se, lékařko neduhů duše i těla.

Raduj se, prostřednice milosti, slávy a vítězství.

Raduj se, ochránkyně před smrtí náhlou a věčnou.

Raduj se, průvodkyně na cestě k životu věčnému.

Raduj se, svatá Barboro, překrásná nevěsto Kristova.

Kondak 13

Chvályhodná velkomučednice Barboro, jež jsi trpělivě mnohá muka snášela, přijmi náš chvalozpěv a jako naše přímluvkyně od nás odežeň rozličné neduhy duše i těla, chraň nás před nepřáteli viditelnými i neviditelnými a přiveď nás na cestu pokání, abychom – zachráněni z věčných muk – spolu s tebou v zemi živých na věky Bohu s vděčností zpívali: Aleluja.

Modlitba

Blažená jsi, moudrá a chvályhodná svatá velkomučednice Kristova Barboro, neboť nadpozemskou moudrost Boží nezjevilo ti tělo ani krev, ale sám Bůh Otec, který tě přijal za svou milovanou dceru, když tě tvůj věrolomný pozemský otec opustil, vyhnal a nakonec o život připravil. Proto ti za pomíjivé světské dědictví nepomíjivost těla daroval, muka mučednická na radost království nebeského proměnil a tvůj život smrtí přervaný oslavil takovou ctí, že tvou duši mezi zástupy nebeské uvedl a tělo na zemi v chrámě uložené obdařil mocí divotvornou.
Blažená jsi, panno se Synem Božím zasnoubená, neboť po Původci krásy jsi zatoužila, a proto ses utrpením, ranami, drásáním těla i stětím hlavy jako nejcennějšími ozdobami okrášlila. Tak ses jako věrná nevěsta s Kristem duší i tělem nerozlučně sjednotila, neboť jsi nalezla toho, jehož si tvá duše zamilovala, a nikdy ses s ním už nerozloučila.
Blažená jsi, panno Duchem Svatým naplněná, neboť skrze Ducha Svatého ses naučila rozjímat o věcech duchovních, skrze něj jsi duchy zla a modloslužby odháněla a skrze jediného Boha Ducha Svatého jsi poznala, jak v duchu a v pravdě uctívat jediné Božství v Nejsvětější Trojici.
A proto, že jsi, svatá velkomučednice Barboro, tuto Svatou Trojici svým životem i smrtí vyznávala a svým utrpením oslavila, nepřestávej se za nás přimlouvat, aby nám dobrotivý Bůh daroval víru nezdolnou, nebojácnou a nezkalenou, abychom slovy i skutky po celý náš život přiváděli Boží vyvolené k poznání pravdy. Pros za nás, aby milosrdný Bůh vyslyšel naše prosby a daroval nám vše potřebné ke spáse, abychom zbývající čas našeho života prožili v pokoji a pokání. A vypros nám, aby ukončení našeho života bylo křesťanské, bez bolesti a zahanbení, abychom spolu s tebou směli oslavovat jediného Boha v Trojici, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Závěr

K: Nejvyšší moudrost.

L: Ctihodnější jsi nad cheruby a neporovnatelně slavnější nad serafy, bez porušení jsi porodila Boha slovo: pravá Bohorodičko, velebíme tě.

L: Ve jménu Pánově požehnej, otče.

K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, svaté velkomučednice Barbory, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.

L: Amen.