Akathist ke svatému velkomučedníkovi a lékaři Pantelejmonovi 

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Kondak 1

Vyvolený mučedníku Kristův a lékaři milostivý, Pantelejmone, opěvujeme tě jako našeho ochránce, neboť bez nároku na časnou odměnu jsi nemocné uzdravoval. A protože i nyní se smělostí před Pána předstupuješ, ze všeho soužení nás svými přímluvami vysvoboď, neboť k tobě s láskou voláme: Raduj se, velkomučedníku a lékaři Pantelejmone.

Ikos 1

Poznali jsme tě, slavný Pantelejmone, jako anděla pozemského a člověka nebeského, neboť ses andělskou čistotou a slávou mučednickou ozdobil, a tak jsi přešel ze země na nebesa. Zde se před trůnem Pána slávy spolu s anděly a se všemi svatými přimlouváš za nás, pozemšťany, kteří oslavují tvou památku a volají:

Raduj se, paprsku zbožnosti.

Raduj se, slavná lampo církve Kristovy.

Raduj se, ozdobo ctihodných mučedníků.

Raduj se, utvrzení věřících v utrpení neustávajícím.

Raduj se, převeliká chloubo mladosti.

Raduj se, Kristův vojíne v odvaze nedostižný.

Raduj se, neboť ve světě jsi vyrostl, ale ze světa jsi nebyl.

Raduj se, anděli v těle lidském, který jsi smrtelníky převýšil.

Raduj se, nebešťane blažený.

Raduj se, pokladnice poznání Božího.

Raduj se, neboť jsi víru křesťanskou povznesl.

Raduj se, neboť jsi lež pohanskou odhaloval.

Raduj se, velkomučedníku a lékaři Pantelejmone.

Kondak 2

Pán tě vyvolil jako svůj nástroj, neboť si zamiloval dobrotivost tvé duše. Vždyť jsi pohrdl vší slávou pozemskou, po koruně mučednické zatoužil a zraněný láskou k Bohu jsi zpíval: Aleluja.

Ikos 2

Moudrostí Boží obdařený, chrabrý vojíne Kristův Pantelejmone, udivil jsi císaře Maximiána statečností své duše a slovy, jimiž jsi Krista směle zvěstoval. Proto oslavujeme tvou odvahu a voláme:

Raduj se, neboť na výhružky Maximiánovy ses neohlížel.

Raduj se, neboť radám bezbožníků jsi nenaslouchal.

Raduj se, neboť pravou bohoslužbu jsi rozšiřoval.

Raduj se, neboť službu démonům jsi z kořenů vytrhával.

Raduj se, neboť jsi bláznovství svých mučitelů odhaloval.

Raduj se, neboť ďábelská pokušení jsi přemáhal.

Raduj se, neboť jsi pohany rozehnal.

Raduj se, neboť pomíjivé jsi v nebeské proměňoval.

Raduj se, příteli netělesných andělů.

Raduj se, lékaři světců trpících.

Raduj se, neboť jsi satana zahanbil.

Raduj se, neboť jsi Krista oslavil.

Raduj se, velkomučedníku a lékaři Pantelejmone.

Kondak 3

Mocí, kterou jsi od Nejvyššího obdržel, a svou nesmírnou trpělivostí, otupil jsi smělost svých mučitelů, nezlomný vítězi Pantelejmone. Vždyť ses nezalekl ohně, šelmy ani kola ozubeného, ale skrze svou smrt stětím jsi věnec vítězství od Krista přijal, a proto jsi mu zazpíval: Aleluja.

Ikos 3

Chrám, v němž jsou jako poklad uloženy tvé ostatky, moudrý mučedníku Pantelejmone, naplnil se radostí, s láskou opěvuje milost uzdravování, již ti Bůh daroval, a s vděčností volá:

Raduj se, osvětiteli Nikomédie zářivý.

Raduj se, bdělý strážce chrámů, jež tebe uctívají.

Raduj se, neboť pohanství skrze tebe ochladlo.

Raduj se, neboť Boží poznání skrze tebe vzešlo.

Raduj se, jasná slávo mučedníků.

Raduj se, radostné vyslyšení pravověrných.

Raduj se, blažený prameni uzdravení.

Raduj se, schráno darů nesmírných.

Raduj se, oleji, jenž duši vůní naplňuješ.

Raduj se, neboť svým ctitelům pomáháš.

Raduj se, neboť slepým zrak navracíš.

Raduj se, neboť chromým údy napřimuješ.

Raduj se, velkomučedníku a lékaři Pantelejmone.

Kondak 4

Bouří mnohobožství uchvácený císař Maximián znejistěl, když se od svých závistivých lékařů dozvěděl, že jménem Kristovým nevyléčitelné neduhy uzdravuješ. My však s radostí oslavujeme Boha, jenž se v tobě podivuhodně projevil, a zpíváme mu: Aleluja.

Ikos 4

Když se lidé z celé Nikomédie doslechli o tvém soucitu vůči trpícím i o tom, že zdarma uzdravuješ rozličné choroby, pospíšili k tobě s vírou v uzdravující milost, jež v tobě, svatý Pantelejmone, působila. A když obdrželi brzké uzdravení ze svých neduhů, oslavovali Boha, tebe chválili jako svého milostivého lékaře a volali:

Raduj se, olejem milosti pomazaný.

Raduj se, chráme Bohem posvěcený.

Raduj se, veliká slávo zbožných.

Raduj se, mocná hradbo utiskovaných.

Raduj se, neboť moudré poznáním převyšuješ.

Raduj se, neboť myšlenky věřících osvěcuješ.

Raduj se, pokladnice Božích darů a studnice Pánova milosrdenství.

Raduj se, rychlý pomocníku trpících.

Raduj se, přístave tonoucích.

Raduj se, průvodce bloudících.

Raduj se, neboť nemocné zdarma uzdravuješ.

Raduj se, neboť uzdravení štědře rozděluješ.

Raduj se, velkomučedníku a lékaři Pantelejmone.

Kondak 5

Slavný zázrak vykonal tvým prostřednictvím Pán, když tě skrze svého služebníka svatého Hermolaa povolal ke svému podivuhodnému světlu. Vždyť poté, co ses ke Kristu pomodlil, oživil jsi dítě, jež had usmrtil svým uštknutím. Tehdy jsi poznal pravého Boha Životodárce, a proto jsi mu s vírou zazpíval: Aleluja.

Ikos 5

Svým dotykem jsi navrátil zrak slepému, když jsi slavný Pantelejmone, vzýval jméno Kristovo. Tehdy jsi zavrhl pohanské pověry otcovy, přijal jsi křest z rukou kněze Hermolaa, a tak ses navrátil k víře své matky, jejímž paprskem jsi i svého otce osvítil. Proto tě opěvujeme jako věhlasného služebníka Božího i divotvorného lékaře a voláme:

Raduj se, neboť horlivostí pro Boha ses naplnil.

Raduj se, neboť ohněm lásky Boží jsi zaplanul.

Raduj se, neboť spasitelným radám, Hermolaovým jsi naslouchal.

Raduj se, neboť rady své matky Eubuly jsi následoval.

Raduj se, neboť vše jsi rozdal, abys Krista získal.

Raduj se, neboť lásku ke světu jsi láskou k Bohu přemohl.

Raduj se, neboť marnost světa jsi odvrhl a raději utrpení jsi pro Krista přijal.

Raduj se, neboť účastníkem utrpení Kristova ses stal.

Raduj se, neboť nad všemi vášněmi jsi pevně zvítězil.

Raduj se, neboť čistotou ses ozdobil.

Raduj se, neboť všechny, kdo se k tobě utíkají, radostí naplňuješ.

Raduj se, neboť Kristovou milostí všechny zdarma uzdravuješ.

Raduj se, velkomučedníku a lékaři Pantelejmone.

Kondak 6

Slepec, jehož jsi tělesně i duchovně uzdravil, stal se zvěstovatelem pravdy, neboť se připodobnil slepci z evangelia a s odvahou před všemi vyznal Krista, Světlo pravé, které osvěcuje každého člověka. A protože napomínal bezbožného císaře a bohy pohanské znevažoval, byl na zemi sťat mečem, ale v nebesích vstoupil do světla nehasnoucího, kde Bohu zazpíval: Aleluja.

Ikos 6

S jasnou tváří stanul jsi před soudem císařovým, a aby tě, blažený Pantelejmone, všichni dobře slyšeli, mocným hlasem jsi promluvil: „Mou všeuzdravující mocí a slávou je Kristus, pravý Bůh a Vládce všech, který mrtvé navrací k životu a všechny nemoci uzdravuje.“ Za toto vyznání tě oslavujeme a voláme:

Radujte se, hřímající ústa božství Kristova.

Raduj se, jazyku vyznávající tajemství naší spásy.

Raduj se, zvěstovateli nejvyššího bohosloví.

Raduj se, moudrý rozsévači zbožnosti.

Raduj se, zvučná polnice církve Kristovy.

Raduj se, slavný hlasateli pravé víry.

Raduj se, věrný Kristův následovníku.

Raduj se, radostný svědku slávy Boží.

Raduj se, zastánce pronásledovaných.

Raduj se, oporo vyznavačů.

Raduj se, pomocníku potřebných.

Raduj se, přímluvce svých ctitelů. 

Raduj se, velkomučedníku a lékaři Pantelejmone.

Kondak 7

Duch Svatý vlil olej pomazání na tvou duši, moudrý lékaři Pantelejmone, a proto tvé ostatky svou vůní zápach zla odhánějí a uzdravení poskytují všem, kteří Bohu s vírou zpívají: Aleluja.

Ikos 7

Mnozí ctitelé model pohanských v Krista uvěřili, když spatřili, jak tvá modlitba, svatý Pantelejmone, pozvedla chromého, jenž byl po mnoho let na lůžku upoután. Avšak kněží pohanští, opanovaní závistí, probudili v císaři hněv, aby tě pro Krista vydal těžkému mučení, a proto voláme:

Raduj se, neboť pozemskými radostmi jsi opovrhl.

Raduj se, neboť nad věci pomíjivé ses povznesl.

Raduj se, neboť všechny krásy světa jsi za marnost považoval.

Raduj se, neboť slávu rychle vadnoucí jsi nevyhledával.

Raduj se, neboť do sítí démonských ses nechytil.

Raduj se, neboť nad léčkami mučitelů jsi zvítězil.

Raduj se, neboť nad ztrátou svého života jsi pro Krista netruchlil.

Raduj se, neboť svým nepřátelům ses jako nepřítel svého těla jevil.

Raduj se, neboť šíření mnohobožství jsi zastavil.

Raduj se, neboť mocí Boží jsi modly porazil.

Raduj se, neboť jako střela jsi své nepřátele poranil.

Raduj se, neboť jako zastánce jsi věřící hájil.

Raduj se, velkomučedníku a lékaři Pantelejmone.

Kondak 8

Podivuhodně se ti zjevil Pán, aby tě povzbuzoval a posiloval v mukách, jež jsi pro jeho jméno snášel. Vždyť v podobě kněze Hermolaa ochladil rozpálené olovo, do něhož tě tví mučitelé vhodili, a v moři z tvé šíje veliký kámen odřezal, a tak tě bez zranění na zemi přivedl. A když jsi znovu před císařem stanul, slavně jsi Kristu Bohu zazpíval: Aleluja.

Ikos 8

Ačkoliv celou svou mysl k nebesům upínáš, veliký mučedníku Kristův Pantelejmone, neopouštíš ty, kteří na zemi přebývají, ale skrze své ctihodné ostatky s námi zůstáváš. Tak od Pána přijímáš osvícení a posvěcení, jež sesíláš všem, kteří k tobě volají:

Raduj se, moudrostí Boží naplněný.

Raduj se, neboť tajemství Boží prozřetelnosti odhaluješ.

Raduj se, potěcho myslí, jež Bůh moudrými učinil.

Raduj se, útěcho duší, které si Bůh zamiloval.

Raduj se, přejasná perlo Kristova.

Raduj se, duší i tělem posvěcený.

Raduj se, neboť ses připojil k těm, jež se jako první pro nebe narodili.

Raduj se, neboť spolu s nebešťany jsi ke svatební hostině usedl.

Raduj se, nositeli světla Přesvaté Trojice.

Raduj se, náš vřelý u Boha přímluvce.

Raduj se, neboť osvícení lidem vyprošuješ.

Raduj se, neboť trpícím útěchu sesíláš.

Raduj se, velkomučedníku a lékaři Pantelejmone.

Kondak 9

Celý svět se podivil, veliký mučedníku Pantelejmone, paprskům milosti, jež z tebe vyzařovaly, i bohatství tvých ctností. Vždyť ses stal vzorem andělské čistoty, odvahy v krutém mučení, hluboké lásky ke Kristu a soucitu vůči lidem, pro něž jsi konal slavné zázraky, aby mohli zpívat: Aleluja.

Ikos 9

Ani mnohomluvní kazatelé nedokážou důstojně oslavit tvůj boj, slavný vítězi Pantelejmone, neboť silou nepřemožitelnou a mladý léty zvítězil jsi nad dávným nelítostným nepřítelem a klamy pohanské jsi zahanbil. My však plni údivu s úctou voláme:

Raduj se, radostné vidění andělů.

Raduj se, zázračné udivení pozemšťanů.

Raduj se, vzore vyznavačství.

Raduj se, chrabrý vojíne Krále králů.

Raduj se, blažený obyvateli království nebeského.

Raduj se, moudrý poutníku krajů pozemských.

Raduj se, strome plody milostí ozdobený.

Raduj se, ratolesti dobrým ovocem požehnaná.

Raduj se, neboť krev, již jsi za Krista prolil, se ve tvé smrti v mléko proměnila.

Raduj se, neboť pro Krista jsi i své tělo smrti mučednické odevzdal.

Raduj se, neboť knížete temnoty jsi porazil.

Raduj se, neboť svým vítězstvím jsi nebe i zemi potěšil.

Raduj se, velkomučedníku a lékaři Pantelejmone.

Kondak 10

Pro soucit, jímž ses naplnil jako pravý následovník Pána a Dárce milosrdenství, nazval tě Kristus Pantelejmonem neboli ve všem milostivým, neboť na všechny, kteří se k tobě utíkají, milost rozléváš. Proto i nám vypros hojnost Božích milostí, když nyní Bohu zpíváme: Aleluja.

Ikos 10

Hradbu nezdolnou, žádnými mukami nepřemožitelnou, nalezl v tobě nelítostný mučitel, neboť zlomit ducha tvé statečnosti nedokázal, ačkoliv se o to pokoušel skrze spáry zvěře divoké a hroty kola ozubeného. Vždyť moc Kristova zuřivost zvěře utišila a strašné kolo, jímž tvé tělo rozdírali, se s praskotem na kusy rozpadlo, a proto, k tobě, Pantelejmone, jako mučedníkovi nepřemožitelnému voláme:

Raduj se, ctihodný Kristův vyvolený.

Raduj se, neposkvrněný dare obětní.

Raduj se, tvrdý diamante církve Kristovy.

Raduj se, neotřesitelný sloupe s nebesy spojený.

Raduj se, krotiteli zvěře viditelné.

Raduj se, přemožiteli dravců neviditelných.

Raduj se, purpurem své krve oděný.

Raduj se, věncem nepomíjejícím korunovaný.

Raduj se, potěcho andělů i lidí.

Raduj se, na nebi i na zemi Bohem oslavený.

Raduj se, nebešťane k zástupu mučedníků připojený.

Raduj se, jasem tváře Kristovy nasycený.

Raduj se, velkomučedníku a lékaři Pantelejmone.

Kondak 11

Opěvujeme tvou svatou oběť, velkomučedníku Pantelejmone, při níž z tvého těla spolu s krví vyteklo i mléko, neboť strom olivový, pod nímž jsi byl sťat, vydal plody, jež pro tvou milost uzdravení přinášely. Proto díky vzdáváme Kristu, jenž podivuhodně oslavuje každého, kdo jej oslavuje, a zpíváme: Aleluja.

Ikos 11

Stal ses, moudrý Pantelejmone, jasným paprskem, jež bloudící v temnotách mnohobožství přivádí ke Kristu Bohu, Slunci spravedlnosti. Proto jej i my v modlitbě prosíme, aby nám na tvou přímluvu pomohl kráčet ve světle svých přikázání, a voláme:

Raduj se, jasná hvězdo, jež na nebi duchovním záříš.

Raduj se, paprsku, jež lid křesťanský provázíš.

Raduj se, poznáním Slunce Krista osvícený.

Raduj se, moudrostí Boží provázený.

Raduj se, krásná schráno Ducha Svatého.

Raduj se, ctihodná nádobo plná uzdravení.

Raduj se, pokladnice čistoty.

Raduj se, milostiplným nazvaný.

Raduj se, dědici království nebeského.

Raduj se, účastníku věčné slávy.

Raduj se, ochránce plavících se mořem života.

Raduj se, nezištný pomocníku věřících.

Raduj se, velkomučedníku a lékaři Pantelejmone.

Kondak 12

Bohatství milosti jsi přijal, blažený Pantelejmone, za hlubokou lásku vůči Bohu, jenž tě učinil štědrým pramenem uzdravení. Vždyť jsi zdarma léčil neduhy duševní i tělesné každému, kdo se k tobě s prosbou uchýlil a s vírou Bohu zazpíval: Aleluja.

Ikos 12

Opěvujeme mnohé strasti, jež jsi pro Krista podstoupil, slavný mučedníku Pantelejmone, a chválíme tvou trpělivost, velebíme tvou mučednickou smrt, oslavujeme tvou svatou památku a ke tvé cti, náš přímluvce a lékaři, voláme:

Raduj se, zvučná polnice zbožnosti.

Raduj se, meči stíhající bezbožnost.

Raduj se, neboť za toho, jenž na dřevě kříže ruce rozepjal, jsi pod dřevem olivovým smrt přijal.

Raduj se, neboť skrze své spáleniny jsi pec pohanské lstivosti uhasil.

Raduj se, neboť svými ranami jsi své nepřátele poranil.

Raduj se, neboť svou krví jsi potoky krve modlám obětované vysušil.

Raduj se, neboť pro Krista tě do žhavého olova položili.

Raduj se, neboť pro jeho jméno tě do vln mořských vhodili.

Raduj se, neboť Boží prozřetelnost tě bez újmy zachovala.

Raduj se, neboť skrze oheň a vodu tě do radosti nebeské uvedla.

Raduj se, neboť jako slavný divotvorce mezi věřící potoky milostí rozléváš.

Raduj se, neboť jako soucitný lékař milost uzdravení sesíláš.

Raduj se, velkomučedníku a lékaři Pantelejmone.

Kondak 13

Trpělivý mučedníku Kristův a podivuhodný lékaři Pantelejmone, přijmi laskavě tuto prostou modlitbu a pros Pána, aby nás uzdravil ze všech našich neduhů, vysvobodil nás z rukou našich viditelných i neviditelných nepřátel a uchránil nás věčných muk, abychom mu směli spolu s tebou v jeho království na věky s vděčností zpívat: Aleluja.

Modlitba

Veliký Kristův služebníku, přeslavný lékaři a velkomučedníku Pantelejmone, ty duší stojíš v nebeské svatyni před trůnem Přesvaté Trojice a svými tělesnými ostatky spočíváš v chrámech pozemských a skrze milost Boží činíš rozličné zázraky. Shlédni proto milostivým svým zrakem na lid, který se zde shromáždil a před ctihodnou tvou ikonou tě s pokorou prosí: nepřehlížej nás, své nedůstojné ctitele, ale buď nám těšitelem v souženích, ochráncem v nebezpečí, lékařem našich neduhů a bolestí a přímluvcem naší spásy, abychom za obdržené milosti směli spolu s tebou oslavovat převzácné a nejvznešenější jméno, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Závěr

K: Nejvyšší moudrost.

L: Ctihodnější jsi nad cheruby a neporovnatelně slavnější nad serafy, bez porušení jsi porodila Boha Slovo: pravá Bohorodičko, velebíme tě.

K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, svatého velkomučedníka Pantelejmona, divotvorce a nezištníka, jehož památku si připomínáme, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.

L: Amen.