Akathist narození Kristovu

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Kondak 1

Píseň díkůvzdání přinášíme tobě, Bože, který jsi z celého lidského rodu zvolil Pannu nad anděly čistější a skrze její lůno ses stal člověkem. Klaníme se tvému nekonečnému milosrdenství, pro které jsi nás zachránil z všelijaké tísně, abychom k tobě mohli v pokoji volat: Ježíši Kriste, vtělený Synu Boží, buď tobě sláva na věky.

Ikos 1

Nespočetné množství andělů se shromáždilo v městě Betlémě, aby spatřili dosud nevídané narození. Uzřeli svého Stvořitele, který byl jako nemluvně položen do jeslí, a velmi se podivili. Počali opěvovat právě narozeného Spasitele a s jásotem volali:

Sláva tobě, Synu Boží, který ses před všemi věky z Otce zrodil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť ses s Otcem i Duchem zároveň oslavil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť jsi v sobě božské i lidské zázračně spojil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť božské ani lidské jsi nesmísil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť jsi vůli Otcovu naplnil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť jsi z výsosti sestoupil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť jsi z Panny do světa pokorně vstoupil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť sis z lůna panenské matky trůn na zemi učinil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť jsi v lůně Otcově spolu s Duchem panoval.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť jsi přirozenost služebníka přijal.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť s Otcem i Duchem ti přísluší naše klanění.

Sláva tobě, Synu Boží, jednopodstatná moudrosti Boží.

Ježíši Kriste, vtělený Synu Boží, buď tobě sláva na věky.

Kondak 2

Když beztělesní andělé spatřili svého Pána, jak od čisté Panny tělo přijímá, ustrnuli v němém úžasu a počali rozvažovat nad přeslavným tajemstvím, které se zde nyní podivuhodně zjevuje. Připojme se i my k zástupu andělů, obdivujme toto nevídané sestoupení a s radostí volejme: Aleluja.

Ikos 2

Pane, tvorové, které jsi obdařil rozumem, sklání své šíje a s díkůvzdáním opěvují tajemství tvého narození. Mocnosti nebeské se radují a slávu Bohu na výsostech prozpěvují. Země se s lidmi veselí a všichni společně bez ustání volají:

Sláva tobě, Synu Boží, který jsi nám hlas andělů slyšet dovolil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť jsi nás s nimi zpívat naučil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť jsi nás v jediný hlas sjednotil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť lidi a anděly jsi v jediný zástup spojil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť nad anděly jsi nás povýšil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť krví svého zrození jsi nás posvětil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť nezměrnou láskou k člověku ses zapálil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť oheň svého Ducha jsi na nás vylil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť svým příchodem jsi nás překvapil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť spáčům jsi slavně zazářil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť jsi je ze sna temného probudil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť jsi nás do věčné radosti doprovodil.

Ježíši Kriste, vtělený Synu Boží, buď tobě sláva na věky.

Kondak 3

Bůh pokoje a Otec milosrdenství sestoupil na svět, který v hříchu hyne a usychá. Bůh silný v slabosti se nyní jako nemluvně rodí z Panny, kterou zjevil jako spoluzachránkyni těm, kteří oslavují jeho vtělení a s bázní zpívají: Aleluja.

Ikos 3

Všechny národy země s neutuchající radostí opěvují tvé vtělení, Pane, a za tento dar vzdávají díky i té, která tě s odevzdaností porodila. Oslavují tvé panenské narození a poučeni andělským zvěstováním volají:

Sláva tobě, Synu Boží, který ses z Panny podivuhodně narodil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť její lůno jsi svým příchodem posvětil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť i po porodu jsi její panenství zachoval.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť věčnou slávou jsi ji v nebi korunoval.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť ses skrze ni na zemi narodil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť skrze ni jsi svět obveselil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť skrze ni jsi úzkostná srdce potěšil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť skrze ni pramen spásy z jeskyně vyprýštil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť skrze ni světlo božského zjevení zazářilo.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť skrze ni se světlo na cestu rozžalo.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť skrze ni světlo v temnotách zasvitlo.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť skrze ni slunce pravdy na úsvitu povstalo.

Ježíši Kriste, vtělený Synu Boží, buď tobě sláva na věky.

Kondak 4

Moudrý Josef bouři vlastních pochybností překonal a nyní vprostřed jeskyně se slavně postavil. Vždyť poznal, že ten, který se dnes z Panny narodil, je Synem z Otce zrozený. Jemu se hluboce pokloňme a slavnostně volejme: Aleluja.

Ikos 4

Když pastýři slyšeli anděla zvěstovat narození Spasitelovo, spěchali do města Davidova poklonit se neposkvrněnému beránku, který se pásl v panenském lůně a nyní pokojně v jeslích spočívá. Odevzdali mu prosté dary a takto mu zapěli:

Sláva tobě, Synu Boží, beránku z Panny čisté zrozený.

Sláva tobě, Synu Boží, beránku do prostých jeslí vložený.

Sláva tobě, Synu Boží, beránku k naší spáse vydaný.

Sláva tobě, Synu Boží, beránku a pastýři v jedné osobě spojený.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť jsi zbloudilou ovci vyhledal.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť laskavým hlasem jsi ji zavolal.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť s vlky jsi o ni bojoval.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť před šelmami jsi ji uschoval.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť s láskou jsi ji k sobě přivinul.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť na svá ramena jsi ji usadil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť její nalezení jsi s anděly oslavil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť zpět k Otci jsi ji doprovodil.

Ježíši Kriste, vtělený Synu Boží, buď tobě sláva na věky.

Kondak 5

Hvězdáři spatřili podivuhodnou hvězdu, která se nebe dotýká, a přeci nebes nedosáhne. Následovali její svit a pod jejím vedením dosáhli nedotknutelného a spatřili neviditelného. Zaradovali se a společně zapěli: Aleluja.

Ikos 5

Perští hvězdáři spatřili v panenské náruči krále králů, svým Pánem jej nazvali a své podivuhodné dary mu k nohám složili: zlato hodné vladařů, kadidlo vyhrazené Bohu a myrhu jako dar nesmrtelnému. Poklonili se mu a takto jej uctili:

Sláva tobě, Synu Boží, který jsi ve svitu hvězdy zazářil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť svitem hvězdy jsi svůj příchod ohlásil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť pastýře jsi svitem hvězdy k sobě povolal.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť ve svitu hvězdy jsi mudrcům cestu k sobě ukázal.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť svým narozením jsi světlo spásy zažehl.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť temnotu slepoty jsi svým narozením pronikl.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť jasem svého milosrdenství jsi nás zahalil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť svým narozením jsi temnoty pohanské rozptýlil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť jsi vše světlem rozumu osvítil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť radostnou zprávou jsi svět prozářil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť světlo své slávy jsi zemi vyjevil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť do světla své slávy jsi člověka postavil.

Ježíši Kriste, vtělený Synu Boží, buď tobě sláva na věky.

Kondak 6

Dávná proroctví jsi naplnil, Spasiteli, když ses na zemi zjevil a v prosté jeskyni se z čisté Panny narodil. Pro nás ses stal ubohým, abys spásou obohatil ty, kteří s vírou pějí ke tvé chvále: Aleluja.

Ikos 6

Zazářil jsi z Panny a jako slunce rozehnal temnoty. Démoni se strachem rozprchli, neboť nesnesli pohled na tvou slávu. Celé peklo se zatřáslo, neboť v jeslích jsi usedl k jeho soudu. Mnozí zesnulí spravedliví se vzpřímili a takto ti zazpívali:

Sláva tobě, Synu Boží, neboť ze sítí ďáblových jsi nás zachránil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť roh pýchy jsi svou pokorou vyvrátil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť věčnou kletbu jsi odvrátil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť pouta pokušení jsi rozlomil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť hlavu hadovu jsi patou rozdrtil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť z jeho vlády jsi nás osvobodil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť jeho úradky jsi zmařil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť vládu spravedlnosti jsi upevnil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť od zloby Satanovy jsi nás uchránil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť neproniknutelnou propast jsi mezi něj a člověka postavil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť do temnot pekelných jsi jej odsoudil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť zesnulé jsi od věčné smrti zachránil.

Ježíši Kriste, vtělený Synu Boží, buď tobě sláva na věky.

Kondak 7

Ve svém úradku, Spasiteli, přál sis, aby na odvěkém tajemství tvého narození měli podíl i tví služebníci. Proto sis vyvolil mezi anděly Gabriela, mezi lidmi Pannu, mezi nebeskými sférami hvězdu, mezi pozemskými krajinami jeskyni. Tak jsi povolal některé, abys svým narozením požehnal všechny. Podivujeme se tvé nezměrné moudrosti a voláme: Aleluja.

Ikos 7

Zjevil jsi, Kriste, nové stvoření, když jsi nám ukázal tělo, jež se bez mužského semene zrodilo z Panny. Pomíjitelné jsi oděl neporušitelností a smrtelné nesmrtelností. Tak jsi ukázal předobraz spásy těm, kteří s údivem zpívají:

Sláva tobě, Synu Boží, který jsi brány svého království otevřel.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť jsi ztracené znovu vyhledal.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť jsi zemi pokojem obdaroval.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť v tobě se svět rázem zaradoval.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť jsi svět z hadova klamu usvědčil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť jsi vládu nepřítelovu zcela zničil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť jsi tonoucí z vod hříchu zachránil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť svým věrným jsi příbytky nebeské připravil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť Satanovu zlobu jsi slavně přemohl.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť na hříšné jsi laskavě pohlédl.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť hříšník u tebe útočiště nalezl.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť do náruče Otcovy jsi jej uvedl.

Ježíši Kriste, vtělený Synu Boží, buď tobě sláva na věky.

Kondak 8

Když jsme podivuhodné a přeslavné narození Kristovo uzřeli, obraťme svou mysl k jeho evangeliu. Vždyť se po celé zemi bez ustání všem národům hlásá, že milosrdný Bůh sestoupil na zem, aby na nebe uvedl ty, kteří s vytrvalostí pějí: Aleluja.

Ikos 8

Naplnil jsi vytoužená přání hříšníků, Spasiteli, a milostmi nasytil své lačné stvoření, Kriste Bože náš. Proto slavíme tvé panenské zrození, neboť jsi vstoupil na zem, abys přebýval mezi těmi, kteří ti s úctou zpívají:

Sláva tobě, Synu Boží, neboť Otec tvým hlasem promluvil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť jako chudé dítě jsi nás navštívil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť strasti lidského života jsi přijal.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť svůj život jsi za nás obětoval.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť svou láskou jsi nás nasytil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť bohatstvím spásy jsi nás obšťastnil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť naši slabost jsi posílil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť šatem spásy jsi nás přioděl.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť v Betlémě jsi první slzy pro naši spásu prolil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť jimi jsi naše hříchy předem očistil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť jimi jsi oheň našich strastí uhasil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť jimi jsi žízeň Adamovu utišil.

Ježíši Kriste, vtělený Synu Boží, buď tobě sláva na věky.

Kondak 9

Žádný rozum, ani andělský ani lidský, nepronikne tajemství tvého narození, Pane. Přijmi proto tichost mlčení naší víry a zachraň ty, kteří ti zpívají: Aleluja.

Ikos 9

Mnozí proroci oněměli, Pane, neboť nemohou vysvětlit, jak se věčný Bůh mohl stát smrtelným člověkem. My se však skláníme před zázrakem tvého vtělení a s vírou voláme:

Sláva tobě, Synu Boží, který ses v betlémských jeslích světu ukázal.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť lidský rozum jsi božsky ozářil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť šťastné tajemství jsi v příhodný čas vyzradil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť slovem pravdy jsi nás poučil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť maličkým jsi moudrost spásy zjevil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť z moudrých jsi hlupáky učinil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť chytráky jsi Boží moudrostí zahanbil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť víru s rozumem jsi zasnoubil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť nevyčerpatelný pramen milosti jsi rozlil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť vodou křestní milosti jsi svět zavlažil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť její vodou jsi žíznivé napojil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť rosou spásy jsi svět občerstvil.

Ježíši Kriste, vtělený Synu Boží, buď tobě sláva na věky.

Kondak 10

Zatoužil jsi zachránit svět, který tone v nesčíslných svých hříších. Proto ses jako nemluvně nechal plenami ovázat, abys nás zbavil pout mnoha pokušení. Syn Boží se synem člověka dobrovolně stává, aby dětmi Božími učinil ty, kteří s nadějí zpívají: Aleluja.

Ikos 10

Povstal sloup zloby Bohu protivný, aby udolal život toho, který všechny k životu povolal. Proto se neštítil vztáhnout ruku na bezbranná mláďátka, aby zničil nedozrálé plody jejich mladosti. Osušme nyní slzy našich starostí a k tomu, který nás přišel potěšit, opět volejme:

Sláva tobě, Synu Boží, který jsi Adama zachránil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť ze strašného prokletí jsi jej vysvobodil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť nákazu hříchu jsi vyléčil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť moc ďáblovu jsi oslabil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť slzy Eviny jsi osušil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť pád Satanův jsi ohlásil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť místo po své pravici jsi nám připravil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť pomlouvače jsi rozptýlil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť démony jsi rozehnal.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť nástrahy nepřítele jsi překonal.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť světu jsi spásu daroval.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť své tělo i krev jsi pro nás obětoval.

Ježíši Kriste, vtělený Synu Boží, buď tobě sláva na věky.

Kondak 11

Všechna slova utichla před obrazem tvého narozením, Kriste, neboť byla přemožena tajemstvím tvého vtělení. Proto jen z vděčnosti se osmělujeme promluvit a zvolat: Aleluja.

Ikos 11

Spatřili jsme světlo tvého narození, Spasiteli náš, které nepohltí ani temnoty smrti kostižerné. Vždyť jsi zazářil ohněm svého božství, abys osvítil ty, kteří ti zpívají:

Sláva tobě, Synu Boží, který sis člověka podivuhodně zamiloval.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť pro svůj lid ses člověkem stal.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť svou lásku jsi člověku neobvykle projevil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť člověka jsi nad všechno stvoření vyvýšil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť jsi hříšníka se sebou usmířil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť jsi hříšníka ke ctnostem napřímil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť naše tužby jsi v sobě naplnil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť svým příchodem jsi nás zachránil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť jsi nám nevýslovnou milost prokázal.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť cestu spásy jsi nám ukázal.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť jsi nás ze všech národů povolal.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť život budoucí jsi nám daroval.

Ježíši Kriste, vtělený Synu Boží, buď tobě sláva na věky.

Kondak 12

Svým vtělením jsi přišel, Pane, abys léto milosti Hospodinovy ohlásil. Proto nám odpusť naše mnohá provinění a pouta tolikerých hříchů rozvaž, abychom ti svobodně a s ochotným srdcem mohli zpívat: Aleluja.

Ikos 12

Tvé vtělení, Spasiteli, opěvujeme, oslavujeme a uctíváme. S vírou tě vyznáváme jako Pána a Boha, neboť jsme poznali, že se svrchovanou mocí zachraňuješ ty, kteří v tebe doufají a s vírou volají:

Sláva tobě, Synu Boží, neboť naše hříchy jsi nám odpustil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť mnohá provinění jsi zahladil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť od věčné smrti jsi nás uchránil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť do nebes jsi nás doprovodil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť smírem s Bohem jsi nás upokojil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť vyhnané z ráje jsi shromáždil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť věčnou spásu jsi nám připravil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť jsi nás se sebou sjednotil.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť bez zásluh jsi nám spásu věnoval.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť nezměrnou radost jsi nám daroval.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť břemeno hříchu jsi z nás sňal.

Sláva tobě, Synu Boží, neboť ikonou smíření ses stal.

Ježíši Kriste, vtělený Synu Boží, buď tobě sláva na věky.

Kondak 13

Náš nejmilostivější Spasiteli, spravedlivý soudce nad světem, v chudobě narozený, ke strastem vyvolený, vzkříšením oslavený a v druhém příchodu očekávaný, přijmi naši modlitbu chval a díků jako jsi přijal dary hvězdářů a chraň své služebníky od veškerého pokušení a nástrah odvěkého nepřítele. Daruj nám odpuštění hříchů, zbav nás utrpení věčné smrti a připočti k zástupu vyvolených. Dovol nám, abychom po všechny dny svého života mohli v pokoji opěvovat tvé panenské narození a s jásotem ve věčné radosti směli s radostí volat: Aleluja.