Akathist podle kajícího kánonu sv. Ondřeje Krétského

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Kondak 1
Já hříšný a nedůstojný služebník utíkám se k tobě, nebeský Otče, a v pokání prosím, abys přijal svého marnotratného syna, který se kaje ze svých hříchů. Pohleď na slzy lítosti a vyslyš prosby o smilování toho, který volá: Milostivý Pane, smiluj se nade mnou hříšným!

Ikos 1

Svými zlými skutky jsem se vyrovnal Adamovi, který byl jako první sveden k hříchu. Porušil jsem přikázání Boha Nejvyššího a své tělo a duši poskvrnil množstvím vážných provinění. Jaký hřích začnu oplakávat jako první? Jakým pláčem omyju své hříchy? Povstaň však zkroušená má duše, vyznej se z hříchů svému Stvořiteli a se slzami pokání volej:

Milostivý Pane, shlédni na mne svým laskavým zrakem a přijmi mé pokání.

Milostivý Pane, zhřešil jsem více než jiní lidé, ale nyní prosím o tvé smilování.

Milostivý Pane, jako marnotratný syn nyní pláču a doufám v tvé milosrdenství.

Milostivý Pane, poskvrnil jsem oděv svého těla a pošpinil v sobě obraz tvé podoby.

Milostivý Pane, zatemnil jsem svou duši chtíčem a rozum vydal bláznovství.

Milostivý Pane, ukázala se nahota mých neřestí a studu.

Milostivý Pane, smiluj se nade mnou hříšným!

Kondak 2

Pohleď, má duše, konec se přiblížil a blízko dveří stanul tvůj Soudce. Procitni ze spánku, zamysli se nad svými skutky a vydej slzy lítosti. Směle odhal svá díla i úmysly Lékaři lidských tvorů a pokorným srdcem volej: Aleluja.

Ikos 2

Dobře vím, můj Spasiteli, že není žádného hříchu ani zlého skutku, jímž bych nezhřešil rozumem, slovem nebo vůlí. Svědomí odhaluje má provinění a žaluje mé liché skutky. Nyní však volám k tobě, Soudce lidského pokolení, slituj se a zachraň toho, který s lítostí volá:

Milostivý Pane, jako Josefovi bratři zaprodal jsem svou duši hříšným návykům.

Milostivý Pane, jako Kain přinášel jsem v nečistou oběť skvrny svých hříchů. 

Milostivý Pane, od dětství porušuji tvá přikázání, a proto volám: Spasiteli, zachraň mě!

Milostivý Pane, jako marnotratný syn jsem v hříchu promarnil své dědictví, a proto volám: Spasiteli, smiluj se nade mnou!

Milostivý Pane, jako lupič poranil jsem své tělo množstvím hříchů, a proto volám: Jako milosrdný Samaritán uzdrav mě!

Milostivý Pane, shlédni na sténání mé duše, přijmi mé slzy a očisti mě, neboť všeho lituji.

Milostivý Pane, smiluj se nade mnou hříšným!

Kondak 3

Mocí svého rozhodnutí, Spasiteli, vyhnal jsi Adama a Evu z ráje, neboť nedokázali zachovat ani jediné tvé přikázání, a tak jsi jim uzavřel brány věčné radosti rajské zahrady. I já jsem ztratil mnohá tvá dobrodiní, když jsem odložil tvá životodárná naučení. Daruj mi však ještě čas pokání, abych mohl hořce oplakávat své hříšné činy a s lítostí volat: Aleluja.

Ikos 3

Vzpomínám na množství svých hříchů a s bázní se chvěji před tvým soudem, Pane. Co učiním, až přijdeš s legiemi svých andělů, abys soudil svět? Dříve, než přede mnou uzavřeš brány svého milosrdenství, Bože, přijdu k tobě a spolu s Davidem zazpívám:

Milostivý Pane, v hříchu jsem se narodil a mnohé hříchy jsem sám učinil, ale nyní prosím: Smiluj se nade mnou, Bože našich otců.

Milostivý Pane, jako David jsem před tebou zhřešil a svou duši zranil střelou cizoložství, ale nyní volám: Smiluj se nade mnou podle svého milosrdenství.

Milostivý Pane, otevři můj rozum, aby se navrátil k tvým přikázáním a smiluj se nad tím, kdo volá: Zhřešil jsem před tebou, Pane, smiluj se nade mnou.

Milostivý Pane, jestliže jsi ani poutníka ani vandráka nepřijal pod svou ochranu, a Samařanku jsi propustil s prázdnou, jak bych mohl zůstat v tvém paláci já, který nadmíru zhřešil? 

Milostivý Pane, jako Gechází jsem v zajetí lásky ke kovu stříbrnému, a tak propadám soudu.

Milostivý Pane, dobrovolně jsem v duši své ubil hlas svědomí, když jsme se proti němu ozbrojil skutky zla vášnivého.

Milostivý Pane, smiluj se nade mnou hříšným!

Kondak 4

Zastihla mě bouře hříchu a není nikoho, kdo by mi poskytl ruku pomocnou, kromě tebe, milostivý Ježíši, který jsi z Panny zazářil. A proto k tobě volám: zachraň mě, jako jsi zachránil tonoucího Petra, abych se neutopil v bouři svých vášní. Přiveď mě do klidného přístavu, abych ti s vděčností mohl zpívat: Aleluja.

Ikos 4

Slyšel jsem, jak Pán kdysi seslal oheň z nebes a spálil zemi sodomskou. Běda ti, duše má, vzchop se, aby tě nespálil oheň pekelný. Uteč před zapálenou Sodomou, utíkej před plameny ohně Božího. Zachraň se na hoře jako Lot a volej k Bohu:

Milostivý Pane, zhřešil jsem, ale vím, že ty, který miluješ člověka, káráš mírně, hojně se smilováváš a jako dobrý otec svoláváš zbloudilé své syny.

Milostivý Pane, hřích mě oděl do šatu, aby skryl skvrny mých vášní, a tak mě vysvlékl ze šatu Bohem utkaného.

Milostivý Pane, přilnul jsem k věcem pozemským a těžké břímě vložil na svá ramena.

Milostivý Pane, ozdobil jsme modlu svého těla oděvem zvrácených myšlenek, a tak jsem chrám své duše zhanobil.

Milostivý Pane, ve vášni pohřbil jsem krásu tvého obrazu, ty ji však jako drachmu opět nalezni.

Milostivý Pane, zhřešil jsem před tebou jako nevěstka, ale přijmi mé slzy, jako jsi kdysi přijal i její pláč.

Milostivý Pane, smiluj se nad mnou hříšným!

Kondak 5

Svou božskou krev jsi na kříži prolil, Spasiteli, abys nás k sobě přivinul. Svého ducha jsi vydal, abys nás přivedl ke svému Otci. Uzamčené brány Ráje jsi otevřel, aby se ti celé stvoření a všechny národy přišli bez odsouzení poklonit a na věky volali: Aleluja.

Ikos 5

Pomysli, duše má, na Pána, který tě volá, aby ses zřekla hříchu, a v bázni se před ním skloň, neboť je spravedlivým soudcem a Bohem. Navrať se k němu, čiň pokání, vyznej, co skrýváš, přijď k němu jako marnotratný syn se slzami v očích, bij se v prsa a volej:

Milostivý Pane, poraněný a zoufalý jsem, neboť šípy nepřítele proklály mou duši i tělo, a proto se k tobě se slzami utíkám.

Milostivý Pane, jako celník k tobě volám: očisti mě, očisti, neboť nikdo z živých od Adama až do nynějšího času nezhřešil tak jako já.

Milostivý Pane, sejmi ze mě těžké jařmo hříchů a odpusť mi má provinění.

Milostivý Pane, odpusť mi všechny mé hříchy dobrovolné i nedobrovolné, známé i neznáme, vědomé i nevědomé a zachraň mě.

Milostivý Pane, tonu v bouři svých vášní a záchrany se mi nedostává. Prosím, natáhni svou ruku a zachraň mě jako Petra.

Milostivý Pane, nezavírej v den soudu přede mnou brány svého milosrdenství, ale ponech je otevřené, neboť před tebe kladu své pokání.

Milostivý Pane, smiluj se nade mnou hříšným!

Kondak 6

Hrdlička, jež si zamilovala samotu pustiny, hlas volajícího, Kristův svícen a Předchůdce Páně všem lidem ohlásil: čiňte pokání a očistěte své skutky! Tehdy to slyšela celá Judea i Samaří a vyšli k Jordánu, aby vyznávali své hříchy. Vykroč i ty, má duše, k prameni života, abys neuvízla v sítích nepravostí. Čiň pokání a zpívej Kristu: Aleluja.

Ikos 6

Zaslechl jsem hlas z nebes a vyznávám: země, slyš hlas, který se kaje před Bohem. Vždyť nikdo z lidí nezhřešil tak jako já. Rozum jsem poskvrnil, tělo ochořelo, duch můj ztratil svou sílu, tělo pokryly rány bolestivé. Lékaři milostivý, dříve než mě zastihne konec života, zachraň mě, neboť volám:

Milostivý Pane, ty jsi Bůh, který zkoumá ledví, odhaluje úmysly i skutky. Spal trny mých hříchů a očisti mě před svým zrakem.

Milostivý Pane, dobrý pastýři, nalezni mě jako ovci, jež v trnech hříchu hyne.

Milostivý Pane, můj Stvořiteli, jen v tobě naleznu své ospravedlnění.

Milostivý Pane, prameni života, napoj mou duši vodou živou dříve, než ji stihne konec.

Milostivý Pane, jsem podoben hříšníkům, kteří za dob Noema nalezli ve vodách potopy svou odplatu.

Milostivý Pane, nepomohl jsem bližnímu, svědomí poskvrnil zlými skutky, a tak jsem se připodobnil Chámovi, jenž svého otce zhanobil.

Milostivý Pane, smiluj se nade mnou hříšným!

Kondak 7

Synu Boží, chceš, aby všichni lidé nalezli spásu a rozumem došli k poznání pravdy. Proto jsi sestoupil na zemi a stal se člověkem, abys k pokání povolal lotry i bloudy, a otevřel brány všem, kteří činí pokání. Otevři i mně dveře pokání, Dárce života, neboť k tobě se již z rána utíkám a volám: Aleluja.

Ikos 7

Podivuhodné pokání přinesli Bohu obyvatelé Ninive, když jim prorok Jonáš zvěstoval záhubu. Tehdy se oblékli v žíněné suknice a popelem posypali své hlavy. Své hříchy hořce oplakávali a volali: Kéž od nás Bůh odvrátí svůj spravedlivý hněv! Nyní plač i ty, má duše, obrať se k Bohu a jako Ninivští volej:

Milostivý Pane, vyhnán byl Izmael, když se narodil otrokyni. Kéž nestihne i mě takový trest za mou nevěrnost.

Milostivý Pane, dobrovolně stal jsem se otrokem hříchu, a jako Hagar porodila Izmaela, já přivedl na svět neposlušnost.

Milostivý Pane, neodmítej modlitby těch, kteří tě opěvují a s důvěrou vzývají, ale daruj jim své odpuštění.

Milostivý Pane, k tobě volám: Smiluj se nade mnou, smiluj se nade mnou, až přijdeš spolu s anděly odplatit každému podle jeho skutků.

Milostivý Pane, neměj v opovržení své stvoření, i když jsem zhřešil více než ostatní lidé. Vždyť ty jsi Stvořitel a já jen prach. Pro vládu svého panování odpusť mi mé hříchy.

Milostivý Pane, i když jsem poskvrnil svou duši i tělo, očisti a omyj mě, Spasiteli, abych byl bělejší než sníh.

Milostivý Pane, smiluj se nade mnou hříšným!

Kondak 8

Cizincem jsem se ti stal, Pane, neboť jsem se oddal studnicím kananejských smyšlenek a zaměnil je za pramen tvé moudrosti. Proto jako marnotratný syn sténám hlady a nedokážu zpívat: Aleluja.

Ikos 8

Celý jsem se poranil svými hříšnými myšlenkami jako ten, který upadl do rukou lupičů. Tehdy kolem mě prošel kněz i levita, ale když mě spatřili ležet vprostřed bídy, obešli mne. Ty však, Kriste, vylij na mne své víno a olej, neboť k tobě volám:

Milostivý Pane, kéž se mi stane koupelí tvá krev a voda, jež vytekly z tvé hrudi. Kéž mě nápojem útěchy oživíš ty sám.

Milostivý Pane, jako farizej se před tebou pyšním, a jako on sám sebe před tebou pasu. Avšak znič hřích, který mě opanoval a daruj mi srdce pokorné.

Milostivý Pane, vyznávám, že jsem před tebou zhřešil, ale nyní činím pokání. Přijmi mě, pozvedni a smiluj se nade mnou, abych se nestal kořistí nepřítele.

Milostivý Pane, nenaslouchal jsem tvému hlasu a nepokořil jsem se před tvým svatým Písmem. Proto nyní před tebou stojím jako nahý Adam.

Milostivý Pane, noc hříchu se mi stala temnotou a hlubokým oblakem, ale ty, Spasiteli, učiň mě synem světla.

Milostivý Pane, běda mi, neboť svůj rozum jsem poskvrnil nečistotou, ale uprosit chci tvou milost: Omyj mě v koupeli mých slzí a šat mého těla vyčisti, aby byl bělostný jako sníh.

Milostivý Pane, smiluj se nade mnou hříšným!

Kondak 9

Obrazy Starého zákona ti ukážu, má duše, aby ses jimi poučila. Napodobuj spravedlivé a zbožné skutky a znovu se odvrať od vážných hříchů, aby tě Kristus ušetřil  v den soudu a tys jej směla spolu se všemi svatými opěvovat  a volat: Aleluja.

Ikos 9 

Ani věhlasní básníci nenachází slova, která by mne přivedla k pokání. Zkamenělo mé srdce a nemá slzí, jakými by oplakávalo své hříchy. Milostivý a Štědrý Pane, dotkni se mého srdce svou milostí, svým Duchem upevni mou vůli a oblaka slzí sešli svému služebníku, který zpívá:

Milostivý Pane, jako žena trpící krvotokem k tobě v tajnosti přicházím a dotýkám se lemu tvého šatu. Pověz i mě, jako jsi jí pravil: Hle, tvá víra tě zachránila.

Milostivý Pane, vydej proudy živé vody ze svých přečistých žil a napoj mě jako Samařanku, abych nežíznil na věky.

Milostivý Pane, kéž se mé slzy stanou rybníkem Siloe, abych jimi smyl skvrny své duše a rozumem spatřil světlo tvého věčného bytí.

Milostivý Pane, přinesu ti slzy svých očí a vzdechy hluboké lítosti. Vždyť i srdce v mém nitru volá: Bože, zhřešil jsem před tebou, smiluj se a odpusť mi.

Milostivý Pane, vzdálila se ode tebe má duše, ale smiluj se nade mnou, aby mě nepohltila země jako Dátana a Abírama.

Milostivý Pane, vlny hříchu mě přikryly jako faraonovi jezdce v Rudém moři, ale vyveď mě z pekel podsvětí a zachraň mé tělo před zpráchnivěním.

Milostivý Pane, smiluj se nade mnou hříšným!

Kondak 10

Lot prchal ze země sodomské, aby se zachránil od božského plamene, jak mu Pán přikázal. Pokud se i ty chceš zachránit, duše má, napodobuj spravedlivé a utíkej před ohněm hříchu, před plameny vášní a horkostí nerozumných tužeb. Neotáčej se za nimi, aby se z tebe nestal solný sloup. Kéž je ti obraz sodomský výstrahou, abys Bohu věrně zpívala: Aleluja.

Ikos 10

Svatý králi, čas mého života je krátký a plný zla a nemocí. Přijmi mě však v pokání a můj rozum naprav, abych se nestal otrokem ani kořistí cizinců, ale ty sám mě laskavě přijmi, když volám:

Milostivý Pane, ty jsi pokojným přístavem, pospěš a vysvoboď mě z hlubin hříchu, aby mě nepohltil oheň zoufalství.

Milostivý Pane, stal jsem se ztracenou drachmou, zažehni své světlo a najdi ve mne svůj obraz.

Milostivý Pane, David dvakrát zhřešil, ale nad svými hříchy hořce zaplakal. Já však zhřešil mnohem více, ale plody lítosti jsem ti nepřinesl.

Milostivý Pane, Šalamoun si kdysi zamiloval krásu nevěstek a od tebe se vzdálil. Jemu jsem podoben, neboť jsem se zaprodal vášním ostudným.

Milostivý Pane, běda mi, neboť v ohavnostech podobám se Achabovi. Vždyť jsem svou duši vydal tělesným žádostem a učinil z ní společnici vášní nečistých.

Milostivý Pane, vášně ve mně uhasily tvé světlo a v temnotu se obrátila všechna má dobrota, avšak smiluj se nade mnou a podle písně Davidovy navrať mé duši veselí.

Milostivý Pane, smiluj se nade mnou hříšným!

Kondak 11

Podivuhodnou píseň vyznání napsal kdysi David, aby ses i ty kála, má duše, zanechala své prázdné činy a jako on volala: Smiluj se nade mnou, Bože, neboť proti tobě jedinému jsem zhřešila. Očisti mě svou milostí, abych ti s čistým srdcem mohla zpívat: Aleluja.

Ikos 11

Pane a Dárce světla, sešli své světlo a osvěť mé srdce a mou duši očisti od všech hříchů, neboť tebe jako Jonáš vzývám a k tobě volám:

Milostivý Pane, dni mého života prchají jako sen, a proto jako Ezechiel na svém lůžku volám: Prodluž dni mého života, abych ještě mohl omýt své hříchy.

Milostivý Pane, jako lotr k tobě volám: smiluj se nade mnou! Jako Petr s hořkostí pláču a jako celník prosím: Odpusť mi, Spasiteli.

Milostivý Pane, jako nevěstka prolévám své slzy a prosím, abys přijal můj nářek, jako jsi kdysi přijal ženu kananejskou.

Milostivý Pane, ty jediný můžeš jako pravý lékař vyléčit rány mé duše. Polož na ně obvaz, polij je vínem i olejem a daruj mi slzy zkroušenosti.

Milostivý Pane, jako žena trpící krvotokem dotýkám se lemu tvého šatu a pláču jako Marta a Marie oplakávaly smrt Lazarovu.

Milostivý Pane, před tebou prolévám své slzy a ve svých modlitbách tě prosím o dar odpuštění.

Milostivý Pane, smiluj se nade mnou hříšným!

Kondak 12

Neodnímej mi svou milost, dobrotivý Ježíši, neboť i když jsem zhřešil více než jiné lidé, ty jsi Bůh milosrdný a nepřeješ si smrt hříšníka. Odpouštíš těm, kteří činí pokání a zbloudilé voláš k návratu. Osvěť mě svou milostí a ducha vytrvalosti obnov v mém nitru, neboť v pokání k tobě volám: Aleluja.

Ikos 12

Pláču a naříkám nad svými hříchy, Pane, a vzývám tvou dobrotivost: nevymáhej na mně plody pokání, neboť mě síly opustily. Daruj mi srdce vždy zkroušené a ducha chudoby, abych ti mohl přinést oběť příjemnou. Zachraň mě, Pane, když k tobě volám:

Milostivý Pane, pohleď na můj strach, na mou zkroušenou duši a daruj mi své odpuštění.

Milostivý Pane, ty jsi můj Bůh a Soudce, nechť na to pamatuje má duše a vzdá se hříchu, jak jsi jí přikázal.

Milostivý Pane, nevolej mě před svůj soud a neodkrývej mé skutky. Mé zločiny však odsuď a zachraň mě, neboť jsi všemohoucí.

Milostivý Pane, k tobě se utíkám, neboť jsem před tebou zhřešil. Očisti mě a sejmi ze mne těžké břemeno hříchu a jako Bůh milosrdný mi daruj slzy lítosti.

Milostivý Pane, vyznal jsem se ti ze svých hříchů, neboť mou duši i tělo jako lupiči pokryly množstvím ran.

Milostivý Pane, sedím u tvých bran a prosím, abys mě neuvrhl do pekel, ale odpustil mi dříve, než se skončí běh mého života.

Milostivý Pane, smiluj se nade mnou hříšným!

Kondak 13

Milostivý a dobrotivý Ježíši, jako svému Soudci jsem se vyznal ze všech skrytých skutků mého srdce i ze všeho zlého, co jsem činil od mládí až do nynějšího dne. Pohleď na mou lítost, na zkroušenost mé duše, neodsuzuj mě, ale jako milosrdný otec se nade smiluj, když s pokorou volám: Aleluja.

Modlitba

Pane, Pane, hle, stojím před tebou jako marnotratný syn a vyznávám své hříchy. Zhřešil jsem před tebou, Spasiteli můj, velice jsem zhřešil. Od mládí jsem učinil mnoho zlého a svou duši i tělo jsem poskvrnil množstvím hříchů.

Zhřešil jsem před tebou a jako Adama a Eva nezachovával tvá přikázání podoben Kainovi a všem ostatním hříšníkům Starého i Nového zákona. Rozum jsem zatemnil nedůstojnými myšlenkami, srdce naplnil nečistotou všelijakých hříšných vášní. Svou vůli jsem oslabil leností a sklonem k hříchu. Celý jsem pokrytý ranami hříchu, jako ten, který upadl do rukou lupičů. Mé rány hnisají a kromě tebe, milostivý Lékaři, není nikoho, kdo by mne uzdravil a pozvedl z hlubin hříšného života.

Proto se utíkám k tobě, můj králi a Bože, a se slzami lítosti prosím: ujmi se mne a uzdrav mě. Můj rozum očisti od zlých myšlenek a mé srdce obmyj od poskvrny hříchu, abych tě mohl s čistým srdcem i rozumem oslavovat jako svého Stvořitele a Boha. Mou vůli posilni k dobrému dílu, abych činil jen to, co se ti líbí. Odpusť mi všechny hříchy dobrovolné i nedobrovolné i vše zlé, co jsem konal vědomě i nevědomě, neboť od tebe pochází všechno dobré a jen ty máš moc odpouštět hříchy, a proto ti vzdávám chválu spolu s tvým Otcem, i Svatým Duchem, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Závěr

K: Nejvyšší moudrost.
L: Ctihodnější jsi nad cheruby a neporovnatelně slavnější nad serafy, bez porušení jsi porodila Boha Slovo: pravá Bohorodičko, velebíme tě.
L: Ve jménu Pánově požehnej, otče.

K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, silou ctihodného a životodárného kříže, na přímluvu svatých ctihodných a veškeré slávy hodných apoštolů, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.