Akathist poslední večeři Pána Ježíše Krista neboli před přijímání božských svátostí jeho Těla a Krve

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Kondak 1

Vyvolený Ženichu našich duší a srdcí, svým vtělením a smrtí na kříži zasnoubil ses na věky s lidským pokolením a jako závdavek věčného života dal jsi nám své přečisté Tělo a Krev. Proto se s tvým svolením jako nedůstojný tvůj služebník osměluji přistoupit k tvému božskému oltáři a oslněn jeho vznešeností volám: Ježíši, Bože mého srdce, přijď a sjednoť se se mnou na věky.

Ikos 1

Svého anděla poslal jsi k proroku Izajášovi, aby žhavým uhlíkem z oltáře nebeského očistil jeho ústa, neboť když spatřil tvůj vznosný trůn, nad svou nečistotou se zarmoutil. I já svou duši i tělo mnohými hříchy poskvrnil. Jak bych se mohl odvážit přistoupit k přijetí tvých božských svátostí, kdybys mě ty sám neočistil? Proto z hlubin své duše volám:

Ježíši přelaskavý, dotkni se uhlíkem své milosti i mých úst nečistých.

Ježíši, sežehni trny mých mnohých provinění.

Ježíši, stvoř mi čisté srdce a obnov v mém nitru ducha vytrvalosti. (2x)

Ježíši, vysvoboď z pout vášní mou duši hříchu propadlou.

Ježíši, znič nečisté myšlenky a hříšnou žádostivost mé mysli.

Ježíši, navrať mé zbloudilé kroky na stezku svých přikázání. (2x)

Ježíši, Bože mého srdce, přijď a sjednoť se se mnou na věky.

Kondak 2

Toužebně sis před svým utrpením přál jíst se svými učedníky Paschu, neboť skrze ni jsi jim chtěl zanechat poslední a největší záruku své lásky. Proto jsi dva dni před tím poslal své učedníky do Jeruzaléma, aby vše k velikonoční večeři přichystali. Tak jsi i nás naučil, jak je důležité se včas připravit na přijetí božské paschy tvého Těla a Krve, a proto s vděčností volám: Aleluja.

Ikos 2

„Sejmi opánky ze svých nohou, neboť místo, na němž stojíš, je půda svatá.“ Tak jsi pravil Mojžíšovi zprostřed keře, který hořel, ale pro tvou neviditelnou přítomnost jej oheň nestrávil. Stánek, jenž uchovává tvé božské Tělo a Krev, je jistě světější nežli keř nespalitelný, ale já jsem jen prach, nečistý a hříchům zaprodaný, a proto s pokorou a vírou volám:

Ježíši všemohoucí, svlékni ze mě člověka starého i s jeho počínáním.

Ježíši, umrtvi sémě marnosti, které se ve mně uhnízdilo.

Ježíši, rozetni okovy hříchů, jimiž mě odvěký nepřítel spoutal. (2x)

Ježíši, daruj mi srdce pokorné a ducha zkroušeného.

Ježíši, odežeň ode mě všechna pokušení a příležitosti k pádu.

Ježíši, upevni mě ve víře a lásce vůči tobě. (2x)

Ježíši, Bože mého srdce, přijď a sjednoť se se mnou na věky.

Kondak 3

„Vaši otcové jedli na poušti manu, a zemřeli. Já jsem však chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa.“ Tak jsi pravil židům, kteří toužili spatřit znamení z nebes podobné maně Mojžíšově. My však slyšeli a spatřili, že se dávné proroctví naplnilo, a proto s bázní voláme: Aleluja.

Ikos 3

Vstal jsi od poslední večeře, jak praví svatý apoštol Jan, kolem pasu sis lněnou zástěru uvázal a nohy učedníkům počal umývat. Tak jsi nás poučil, že nemůžeme k tvému božskému oltáři přistupovat poskvrněni svými hříchy, aniž bychom je omyli slzami pokání. A když jsem poznal nevyhnutelnost tajemného očištění, ale i nedostatek slzí svého srdce kamenného, spolu s Petrem k tobě volám: 

Ježíši předobrý, ty sám umyj nejen mé nohy, ale i ruce a hlavu.

Ježíši, odhal přede mnou hlubinu mé duchovní nečistoty. 

Ježíši, otevři v mém srdci pramen zkroušenosti. (2x)

Ježíši, napoj mě rosou svého milosrdenství.

Ježíši, přikryj mě strachem před soudem a mukami věčnými.

Ježíši, probuď mé spící svědomí a zesil hlas jeho. (2x)

Ježíši, Bože mého srdce, přijď a sjednoť se se mnou na věky.

Kondak 4

„Copak to není Ježíš, syn Josefův? Známe přece jeho otce i matku. Jak tedy může tvrdit: Sestoupil jsem z nebe? A jak nám může dát jíst své tělo?“ Tak mezi sebou židé rozmlouvali, když slyšeli tvé přeslavné zaslíbení, že sám sebe dáš svým věrným za pokrm. Vždyť pro svá srdce kamenná nemohli tvým slovům uvěřit a nedokázali s pokorou zvolat: Aleluja.

Ikos 4

„Nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život.“ Tak jsi odpověděl ve víře zdrženlivým židům, ale tvá slova se mnohým učedníkům zdála tvrdá, neboť ještě nepoznali tajemství království Božího. My jsme však osvíceni světlem evangelia a s nezahalenou tváří hledíme na tvou božskou slávu, a proto k tobě s vírou a láskou voláme:

Ježíši, který pro velikost své moci a vlády vše můžeš učinit.

Ježíš, který tvoříš a činíš více, než můžeme obsáhnout a pochopit. 

Ježíši, který jsi manu z nebes seslal jako předobraz nynějšího tajemství. (2x)

Ježíši, který jsi vodu ze skály vyvedl jako předobraz životodárného pramene.

Ježíši, který jsi oblak křepelek lačnícímu svému lidu na poušť poslal.

Ježíši, který jsi před očima židů nedůvěřivých pěti chleby pětitisícový zástup nasytil. (2x)

Ježíši, Bože mého srdce, přijď a sjednoť se se mnou na věky.

Kondak 5

Když jsi spolu s učedníky usedl k poslední své večeři, vzal jsi chléb, požehnal ho, lámal a dával jim ho se slovy: „Vezměte a jezte, toto je moje tělo, které se za vás láme na odpuštění hříchů.“ Podobně jsi vzal i kalich a řekl: „Pijte z něho všichni, toto je moje krev Nového zákona, která se vylévá na odpuštění hříchů.“ I my těmto božským a laskavým slovům nasloucháme a s vděčností voláme: Aleluja.

Ikos 5

„Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den, neboť zůstává ve mě a já zůstávám v něm.“ I my dychtíme po tom, abychom byli uznáni hodnými dočkat se vytouženého dne vzkříšení z mrtvých, a proto z hlubin své duše voláme:

Ježíši, přistup k tomu, kdo po jednotě s tebou zatoužil.

Ježíši, vejdi do mého nitra, do mých údů a všech mých kostí.

Ježíši, buď světlem mému rozumu zatemnělému. (2x)

Ježíši, ty sám naplň mé srdce, neboť jeho hlubinu svět naplnit nemůže.

Ježíši, promluv hlasem mého svědomí.

Ježíši, provázej a ovládni mou vůli. (2x)

Ježíši, Bože mého srdce, přijď a sjednoť se se mnou na věky.

Kondak 6

„Amen, amen, pravím vám, jeden z vás mě zradí,“ řekl jsi s duchem zkroušeným při večeři svým učedníkům. I když byli prosti úmyslu zrady, počali se jeden přes druhého ptát: „Jsem to snad já, Pane?“ a tak ukazovali hlubinu své pokory. Co však mám říct já, který tě sedmkrát za den svými pády zrazuji? Proto mě ty sám pozvedni, abych znovu nepadl a směl ti s vděčností zazpívat: Aleluja

Ikos 6

„Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li na kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. A kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce.“ Tak jsi tajemně poučoval své milované učedníky na cestě do Getseman. I já nad tvým učením rozjímám, a protože vím, jak je má přirozenost bez tvé milosti slabá, s úpěnlivostí k tobě volám:

Ježíši, nebeský vinaři, uveď mě do svého životodárného vinohradu.

Ježíši, pravý vinný kmeni, připoutej mě k sobě jako ratolest planou.

Ježíši, kořeni neusychající, napoj mě mízou života věčného. (2x)

Ježíši, přemožiteli vší smrtelnosti, odřež vše, co ve mně uschlo pod žárem mých vášní.

Ježíši, krásná dobrotivosti, ozdob mě květy dobrých úmyslů a myšlenek. 

Ježíši, štedrý v milosti, obdaruj mě plody pravého pokání a spravedlnosti. (2x)

Ježíši, Bože mého srdce, přijď a sjednoť se se mnou na věky.

Kondak 7

„Pane, kdo tě zradí?“ zeptal se učedník, který při večeři ležel na tvých prsou. „Je to ten,“ odpověděl jsi mu, „pro koho omočím tuto skývu chleba a podám mu ji.“ I omočil jsi onu skývu, podal jsi ji Jidáši Iškariotskému, synu Šimonovi, a povzbudil jsi jej k pokání. Tehdy jej však ovládl zlý duch, a proto nechtěl porozumět laskavým slovům svého Učitele a Pána. Mě však svou milostí chraň od srdce zlobou naplněného, abych ti směl v každé době zpívat: Aleluja.

Ikos 7

Pamatoval jsi na slabost naší přirozenosti, která se odvrací od požívání těla lidského, a proto ses rozhodl podat nám přečisté své Tělo i Krev nikoliv zjevně, ale pod způsobou chleba a vína. Podivuji se nad takovou milostí tvé moudrosti, jež se schýlila ke slabosti naší přirozenosti, s vděčností tě oslavuji a volám:

Ježíši, který svou moudrostí a láskou vůči člověku ve všem naší spáse pomáháš.

Ježíši, který spasitelné své svátosti slabosti našeho rozumu a smyslů přizpůsobuješ.

Ježíši, který pro posilu víry pochybujících na oltáři místo chleba a vína své pravé Tělo a Krve často zjevuješ. (2x)

Ježíši, který důstojným služebníkům oltáře ukazuješ svého Svatého Ducha, který k posvěcení svatých darů sestupuje.

Ježíši, který místo nehodných služebníků své anděly neviditelně posíláš, aby božská tajemství slavili.

Ježíši, který jsi prostřednictvím zázraků na svatém oltáři učiněných mnohé bezbožné k víře přivedl. (2x)

Ježíši, Bože mého srdce, přijď a sjednoť se se mnou na věky.

Kondak 8

Když jsi svému zrádci podal skývu chleba a on ji přijal, vstoupil do něho satan, jak nás o tom svatý apoštol Jan zpravuje. Tak jej stihl strašný trest za nevěru! Tak nešťastný je úděl zrádce! Vždyť to, co bylo dáno ke spáse, proměnilo se mu ve smrt a záhubu. Proto se skláníme před tvým spravedlivým soudem a s bázní a chvěním voláme: Aleluja.

Ikos 8

„To čiňte na mou památku,“ pravil jsi při večeři svým učedníkům, když jsi jim pod způsobou chleba podal své Tělo a v kalichu pod způsobou vína svou Krev. Neboť kdykoli jíme tento chléb a pijeme z tohoto kalicha, zvěstujeme tvou smrt, jak řekl apoštol Pavel. Proto si nyní připomínám tvá muka a s lítostí volám:

Ježíši, který ses pro spásu světa do rukou svých nepřátel vydal.

Ježíši, který jsi nedovolil legiím svých andělů, aby se k tvé záchraně zjevily.

Ježíši, který jsi nevěrného učedníka svým pohledem a kohoutím zpěvem k pokání přivedl. (2x)

Ježíši, který jsi na nerozumné otázky Kaifášovy a Pilátovy v odpověď nic neřekl.

Ježíši, který jsi z kříže za své mučitele Otce nebeského o odpuštění hříchů prosil.

Ježíši, který jsi milovaného učedníka své Matce milosrdně svěřil. (2x)

Ježíši, Bože mého srdce, přijď a sjednoť se se mnou na věky.

Kondak 9

„Jidáši, polibkem zrazuješ Syna člověka?“ oslovil jsi s hořkostí svého nevěrného učedníka, když v doprovodu vojáků přišel do zahrady getsemanské, aby tě polibkem zradil. A přeci ani toto příkré slovo neproniklo ostnem pokání srdce ve zlém zatvrzelé. A protože znám nestálost své vůle, bojím se, abych ti i já, nevděčný tvůj služebník, jednou nedal jidášské políbení. Proto mě ty sám posiluj svou milostí, abych s rozumným lotrem vždy zpíval: Aleluja.

Ikos 9

„Prosím tě, Otče, aby všichni jedno byli. Jako ty ve mně a já v tobě, tak i oni ať jsou v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.“ Tak jsi pravil ve své poslední veliké modlitbě, kterou jsi svému Otci přinesl. Proto kráčím za laskavým tvým hlasem, svou naději vkládám do moci tvých slov a s vírou volám:

Ježíši, který vše v jedno spojuješ, sjednoť nás nerozlučně se sebou i se svým Otcem.

Ježíši, který vše smiřuješ, spoj nás jedinou myslí ve víře a lásce vůči tobě.

Ježíši, který netrpíš nepřátelství a rozbroje, znič bezbožné nauky a rozkoly. (2x)

Ježíši, který sis člověka zamiloval, svolej v jediné stádce všechny ovce zatoulané.

Ježíši, který všem svůj pokoj daruješ, utiš závist a pomluvy mezi těmi, kteří tvé jméno vzývají.

Ježíši, který mě sytíš svým Tělem a Krví, dej, abych se stal pravým tělem z tvého těla a kostí z tvých kostí. (2x)

Ježíši, Bože mého srdce, přijď a sjednoť se se mnou na věky.

Kondak 10

Na svatební hostině v Káni Galilejské proměnil jsi vodu ve víno, a tak jsi ukázal první znamení své božské moci. A když ses jako Ženich našich duší ke smrti na kříži vydal, zjevil jsi poslední důkaz své lásky ke svým věrným učedníkům a proměnil jsi chléb ve své Tělo a víno ve svou Krev. Tak jsi pokrmem věčného života nasytil i mě, a proto s vděčností volám: Aleluja.

Ikos 10

V den svého vzkříšení jsi v podobě poutníka provázel do Emauz dva ze svých učedníků a promlouval jsi k nim o tajemství svého utrpení. Ale jako by jim cosi zadržovalo oči, takže tě nepoznávali, ačkoliv jim srdce planula nad laskavostí tvých slov. Až když jsi přijal jejich pozvání, zůstal s nimi, požehnal chléb a dával jim jej, otevřely se jim oči a oni tě poznali. Podobně se i já osměluji a jako tito učedníci pokorně pozvedám svůj hlas a volám:

Ježíši trpělivý, nenechávej mě pro slabost mé víry na cestě života osamoceného.

Ježíši, pomoz i mně porozumět proroctvím, která se na tebe vztahují, i tajemství milostivého sjednocení s tebou.

Ježíši, zahřej a zapal i mé chladné srdce. (2x)

Ježíši laskavý, zůstaň se mnou, neboť den mého života se k večeru nachýlil.

Ježíši, dej se mi poznat při lámání tvého tajemného chleba a při pití z tvého svatého kalichu.

Ježíši, pomoz mi, abych poznal moc tvé lásky a směl se i já stát mezi svými bratry jejím zvěstovatelem. (2x)

Ježíši, Bože mého srdce, přijď a sjednoť se se mnou na věky.

Kondak 11

Tomu, kdo zvítězí, zaslíbil jsi dát za pokrm ovoce ze stromu života vprostřed ráje rostoucího i z many skryté. Abych se i já směl stát účastníkem nebeské hostiny, kéž se mi zde na zemi stane přípravou přijímání tvého Těla a Krve, ke kterému já nehodný nyní přistupuji a volám: Aleluja.

Ikos 11

„Kdo jí chléb nebo pije kalich Páně nehodně a nerozlišuje, že jde o jeho Tělo a Krev, jí a pije si odsouzení,“ jak poučuje do nebe uchvácený apoštol Pavel ty, kteří k přijímání přistupují. Proto se i já s bázní chvěji před svou nehodností, ale abych se na dlouho neodloučil od tvého společenství a nestal se obětí vlka duchovního, utíkám se k tobě a volám:

Ježíši, přijmi mě, jako jsi přijal celníka, nevěstku a lotra.

Ježíši, nezdráhej se vejít v dům mé duše, i když je prázdný a pobořený.

Ježíši, otevři i mé duchovní oči, jako jsi je otevřel muži od narození slepému. (2x)

Ježíši, pověz i mě, jako jsi pravil chromému: Vstaň a choď.

Ježíši, zastav potok nečistých mých tužeb, jako jsi zastavil krvotok ženy utrpením stižené.

Ježíši, uzdrav malomocenství mé duše i mého svědomí. (2x)

Ježíši, Bože mého srdce, přijď a sjednoť se se mnou na věky.

Kondak 12

Pro závist ďáblovu, který ústy hadovými promluvil, a pro žádostivost plodu zakázaného celý rod lidský ráj ztratil a smrti propadl. Avšak přijetím tvého přečistého Těla a Krve pozemšťané znovu věčného života dosahují a k prvotní důstojnosti povstávají. Vždyť lékem proti hadovu uštknutí a semenem spásy jsou tvé životodárné svátosti, a proto ti s vděčností zpívám: Aleluja.

Ikos 12

Hle, před svatostánkem tvých božských svátostí stojím, a přeci nehodné své myšlenky opustit nedokážu. Jen všemohoucí tvá milost mě povzbuzuje a přitahuje, a proto se vrhám do hlubin tvého milosrdenství a volám:

Ježíši, který k sobě voláš všechny, kdo se lopotí a jsou obtíženi, přijmi i mě marností světa znaveného.

Ježíši, který jsi nepřišel povolat k obrácení spravedlivé, ale hříšníky, rozhřeš i mě z mých vin a vášní.

Ježíši, který jsi léčil každou nemoc a každou chorobu, uzdrav i rány a hnilobu mé duše. (2x)

Ježíši, který sytíš lačnící, nasyť i mě svým Tělem a Krví.

Ježíši, který křísíš mrtvé, oživ i mě, hříchy umrtveného.

Ježíši, který jsi podsvětí přemohl, vytáhni mě ze spárů zlého ducha. (2x)

Ježíši, Bože mého srdce, přijď a sjednoť se se mnou na věky.

Kondak 13

Nejvýš laskavý a soucitný Ježíši, který bez ustání jako mana z nebes sestupuješ, abys sytil naše srdce i duše svátostí svého Těla a Krve, učiň mě hodným bez odsouzení přijímat tvá božská tajemství, abych tebou na věky uzdravený, nasycený, posvěcený a zbožštěný směl s vděčností zpívat: Aleluja.

Kající modlitba k Pánu našemu Ježíši Kristu

Pane, zhřešili jsme proti nebi i proti tobě. Přijmi naše obrácení i naše pokání, přijmi náš pláč i slzy, přijmi lítost nás hříšníků, přijmi náš nářek i naše volání.

Přijmi nás zbloudilé, i když bez studu žijeme. Přijmi nás ty, který člověka miluješ, i když jsme tě velice rozhněvali. Přijmi nás, Vládce, i když jsme celý náš život prohýřili v radovánkách, špatnostech a neřestech. Přijmi nás, Pane Bože, i když jsme přestoupili tvá přikázání a neodplácej nám podle skutků našich rukou.

Vyznáváme před tebou, Vládce, že pro své hříchy nejsme hodni ani ke slunci pohlédnout, neboť není hříchu ani viny, kterých bychom se my zbloudilí nedopustili. A přesto nás přijmi, Pane, jako marnotratného syna, přijmi nás jako lotra, přijmi nás jako nevěstku i jako celníka.

Pane, naprav nás! Pane, pouč nás a nehněvej se na nás, ale buď k nám hříšníkům milostivý. Vždyť ty jsi náš Bůh, a kromě tebe jiného boha nemáme. Pane, vytrhni nás z rukou našich nepřátel a nevcházej v soud se svými služebníky, neboť ty jsi, Pane, náš Bůh a my jsme tvůj lid.

Zhřešili jsme, dopustili se nepravostí, jednali jsme zle, ve všem jsme se provinili, neposlouchali jsme tvá přikázání a daleko jsme se před tebou ukryli. Ale smiluj se nad dílem svých rukou. Smiluj se, Vládce, nad těmi, kteří pro vychytralost ďáblovu byli z ráje vyhnáni. Smiluj se nad námi a obleč nás rouchem radosti a spásy.

Smiluj se nad námi, které ďábel připravil o tvou pomoc. Milosrdný, smiluj se nad těmi, kteří tě opustili a jen jemu sloužili. Smiluj se nad námi zbloudilými. Smiluj se nad těmi, kteří nepamatovali na tvá přikázání, ale následovali zločiny démonů. Smiluj se nad těmi, kteří se poskvrnili mnohými hříchy. Smiluj se nad těmi, kteří přebývají pod vládou ďáblovou. Smiluj se nad těmi, kteří propadli zhýralosti.

Smiluj se nad námi, Milosrdný. Smiluj se nad námi, Laskavý. Smiluj se nad námi, Dlouhotrpělivý, neboť naše ruce se dopustily zla, nečistoty, chamtivosti a nespravedlnosti. Poskvrnily duši, kterou jsi ke svému obrazu stvořil. Poskvrnily tělo, poskvrnily smysly. Jazyk se stal ostřejší nad meč namířený proti bližnímu. Naše oči se blyští plameny ohně, ruce se krví zalily, naše nohy spěchají ničemnost dokonat, ústa se naplnila pomluvami, a tak jsme poskvrnili zemi i vzduch.

Naše nepravosti do nebes volají. Naše chamtivost hory převýšila. Naše hrabivost oblaků dosáhla. Naše zlotřilost se nebe dotýká. Naše hříchy se odpustit nedají. Naše zločiny ospravedlnit nelze. Naše viny se napravit nemohou a země již naše neřesti neunese.

Proto je nám, Pane, tvé milosrdenství tolik potřebné. Vždyť ty znáš slabost naší přirozenosti. Smiluj se, Pane, nad dílem svých rukou. Hle, vzýváme tvé milosrdenství. Nenechávej nás bez pomoci. Sešli svým nehodným služebníkům svou milost. Daruj nám hříšníkům svou ochranu. Rozjasni nad námi svou tvář a budeme spaseni. Amen.

Závěr

K: Nejvyšší moudrost.

L: Ctihodnější jsi nad cheruby a neporovnatelně slavnější nad serafy, bez porušení jsi porodila Boha Slovo: pravá Bohorodičko, velebíme tě.

L: Ve jménu Pánově požehnej, otče.

K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, který nám ve své nesmírné dobrotě pro naši spásu dal jíst své Tělo a pít svou Krev, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, silou ctihodného a životodárného kříže, na přímluvu svatých ctihodných a veškeré slávy hodných apoštolů, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.

L: Amen.