Akathist utrpení Kristovu

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Kondak 1

Slavný vévodo a vladaři nebe a země, když svět spatřil na kříži umírat svého nesmrtelného krále, země zakryla svou tvář, nebe se setmělo a hlubiny se zatřásly. Tvůj věrný lid se nyní shromáždil, aby se poklonil tvému utrpení, a proto spolu s lotrem po tvé pravici voláme: Pamatuj na nás, Pane, až přijdeš do svého království.

Ikos 1

Nepřijal jsi lidskou přirozenost kvůli andělům, ale stal ses člověkem, abys Adama smrti propadlého svým tělem a krví znovu oživil. Tak jsi zahanbil padlé anděly a člověka z jejich moci osvobodil. Proto ti vzdáváme díky za nesmírnou lásku, kterou jsi nám svým vtělením projevil a voláme:

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť jsi láskou před věky zrozenou.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť sis svět zamiloval.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť v člověku jsi zalíbení nalezl.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť mezi lidské pokolení jsi sestoupil.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť mezi anděly jsi syny Adamovi povolal.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť člověka jsi s anděly sjednotil.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť člověka jsi andělským pokrmem nasytil.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť jako mana jsi z nebes sestoupil.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť ses chlebem věčného života stal.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť svými svátostmi jsi nás posvětil.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť od nákazy hříchu jsi nás zachránil.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť z věčného prokletí jsi nás vysvobodil.

Pamatuj na nás, Pane, až přijdeš do svého království.

Kondak 2

Když anděl spatřil tvou smrtelnou úzkost, sestoupil, aby tvou zkroušenou duši potěšil. Vždyť jsi vzal na svá ramena hříchu propadlý svůj lid a před svým Otcem jsi prosil za naše ospravedlnění. Proto před tebou skláníme své šíje a voláme: Aleluja.

Ikos 2

Chrámová stráž pro tebe vyšla jako na zločince s meči a holemi, neboť příčině tvého utrpení neporozuměli. Když jsi promluvil, padli před tebou na tvář, ale pak se tě chopili a svázali. I my před tebou padáme, ale z bázní a úctou voláme:

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť jsi světlem, po němž všechny národy toužili.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť jsi světlem, které svět nepřijal.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť jsi světlem, které temnota nepohltila.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť moudrostí Boží jsi svět ozářil.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť jsi byl zrazen nevěrným svým učedníkem.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť polibkem jsi byl vydán nepříteli.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť ses stal darem prodaným za třicet stříbrných.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť ses vydal člověku lstivému.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť pouta hříchu jsi rozvázal.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť rukama spoutanýma jsi zemi požehnal.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť beránkem vedeným k oběti ses stal.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť jsi soudcem odsouzeným.

Pamatuj na nás, Pane, až přijdeš do svého království.

Kondak 3

Petrovi jsi pro své božství předpověděl, že tebe samotného třikrát zapře. Když pak na dvoře velekněze spatřil svého Pána a Učitele, a zaslechl hlas kohoutího volání, hořce zaplakal. Shlédni i na nás, Pane, a obměkči naše srdce slzami pokání, abychom bez odsouzení mohli volat: Aleluja.

Ikos 3

Nebeský Otec tě učinil veleknězem nebeské svatyně, a přeci jsi stanul před veleknězem Kaifášem. Od svých služebníků jsi přijal příkoří, ale od nás přijmi, Pane, tento chvalozpěv:

Buď pozdraven, Synu Boží, Vykupiteli koupený za třicet stříbrných.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť jsi byl obklíčen zločinci.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť se tě apoštolové odřekli.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť tě tví učedníci opustili.

Buď pozdraven, Synu Boží, Beránku vlky rozsápaný.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť vlastní krev jsi na oltáři kříže obětoval.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť ve své krvi jsi doběla naše roucha vypral.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť svou krví jsi nás z otroctví vykoupil.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť jsi nás ze sevření nepřítelova osvobodil.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť jsi nepřítele do temnoty svázal.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť jsi nás od pokušení uchránil.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť jsi pravdou spasitelné víry naši mysl poučil.

Pamatuj na nás, Pane, až přijdeš do svého království.

Kondak 4

Děti Abrahámova pokolení zahořely proti tobě nenávistí, neboť v tobě nenalezly svou cestu, pravdu a život. Daly se do křiku a žádaly tvé ukřižování. My se však skláníme před tvou nebeskou slávou, v níž jsou skryty poklady moudrosti a voláme: Aleluja.

Ikos 4

Ačkoliv Pilát vyslechl tvá moudrá slova, odevzdal tě katům k bičování. Chtěl tak potrestat vinu, kterou na tobě nenalezl. Nás hříšníky propadlé věčnému trestu jsi však bičování uchránil, a proto se v pokání osmělujeme k tobě s důvěrou volat:

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť jsi byl odsouzen slovy bezpráví.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť jsi byl připoután ke sloupu krutosti.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť jsi byl zbičován ranami nenávisti.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť jsi pro nás okusil smrtelné bolesti.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť ve svém milosrdenství odíváš polní trávu.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť ve svém milosrdenství sesíláš vláhu na pole hříšníků.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť ve svém milosrdenství jsi nasytil zástupy.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť ve svém milosrdenství ses vydal do rukou zlosynů.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť svou bolestí jsi naše rány uzdravil.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť svým utrpením jsi naši lásku nasytil.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť svou bolestí jsi naši bolest utišil.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť svou krví jsi naši krev posvětil.

Pamatuj na nás, Pane, až přijdeš do svého království.

Kondak 5

Ty, který se odíváš světlem jako šatem, oděl ses nyní do šarlatového roucha své krve. Dobře víme, co označuje tento tajuplný plášť. Vždyť my sami jsme tě svými hříchy zranili. Proto ti s duchem kajícím zpíváme: Aleluja.

Ikos 5

Prorok Izaiáš spatřil ve svém vidění tvůj obraz a v hluboké bázni zvolal: Vyrostl jsi jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země, avšak neměl jsi vzhled ani důstojnost. My však s pokorou voláme:

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť jsi byl těžce potupen.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť všechny tvé kosti jsou sečteny.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť jako vosk rozlévá se tvé srdce.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť smečka psů tě zlostně sevřela.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť s trpělivostí jsi snášel výsměch stráže.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť tvé oči zalily slzy krvavé.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť jsi byl korunován věncem trnovým.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť jsi člověka ověnčil ctí a slávou.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť jsi nám podivuhodně zjevil vůli Otcovu.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť ses do vůle Otcovy tajemně vydal.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť jsi vůli Otcovu do krajnosti naplnil.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť jsi nás podle vůle Otcovy slavně zachránil.

Pamatuj na nás, Pane, až přijdeš do svého království.

Kondak 6

Pilát objevil tvou nevinnost, a proto nechal před shromážděním židovského národa vyhlásit, že na tobě nenalezl nic, co by tak krutou smrt zasluhovalo. Když však židé spatřili tvou krev, zatvrdili svá srdce a zvolali: Ukřižuj ho. My však, Pane, litujeme svých hříchů, které tě na kříž přivedli a voláme: Aleluja.

Ikos 6

Pane a Bože, stal ses podívanou lidem i andělům, když na tebe Pilát ukázal a zvolal: Hle, člověk. I my hledíme nyní na tvou božskou tvář, klaníme se tvému utrpení a voláme:

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť ses stal zrnem, jež padlo mezi keře trnové.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť trním jsi ozdobil svůj vinohrad.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť tvé srdce bylo probodeno trnem hříchu lidského.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť trnem pýchy byl jsi připoután ke dřevu kříže.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť v šat královský jsi byl oblečen.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť ses stal potupou lidského pokolení.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť ses stal obrazem posměchu.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť kruhem vlků jsi byl sevřen.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť pramen života byl usmrcen.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť cesta spásy koukolem zarostla.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť ranami ozdobil tě člověk.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť ses stal lékařem lidských ran.

Pamatuj na nás, Pane, až přijdeš do svého království.

Kondak 7

Zatoužil jsi osvobodit člověka z pout odvěkého nepřítele, a proto ses neváhal ponížit před jeho služebníky. Podstoupil jsi mnohé strasti, abys od věčných muk uchránil lidské pokolení, a proto s vděčností voláme: Aleluja.

Ikos 7

Zjevil jsi obraz své trpělivosti, když tví nepřátelé do krve drásali tvé údy tělesné. Proto s velikým údivem a hlubokou úctou voláme:

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť pro nás jsi utrpení krutosti podstoupil.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť tě surově do tváře tloukli.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť do tebe nohama kopali.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť zlolajníci tvé svaté jméno pošpinili.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť se před tebou se smíchem Bohu rouhali.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť jsi muka bičování snášel.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť ses ikonou ubohých stal.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť jsi nás utrpení věčného zatracení uchránil.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť naše rány na tebe dolehly.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť ve své krvi jsi naše hříchy utopil.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť ve slabosti jsi spasitelskou moc projevil.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť milosrdenství jsi skrze utrpení vyjevil.

Pamatuj na nás, Pane, až přijdeš do svého království.

Kondak 8

Mojžíš a Eliáš se tajemně na hoře Tábor zjevili a v nepřístupném světle zobrazili slávu tvého vzkříšení. My však nyní hledíme na tvůj kříž, oslavujeme slávu tvé spasitelné oběti a voláme: Aleluja.

Ikos 8

Strašná muka jsi podstoupil pro spásu lidského pokolení, ale lidé ti odplatili pouze výsměchem. Jako nepřítele císařova a zločince odsoudili soudce celého světa a vydali tě potupě smrti na kříži, ale my s lítostí voláme:

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť na kříži jsi k soudu celého světa usedl.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť slovy milosti jsi za urážky oplatil.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť za Barabáše jsi smrt podstoupil.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť mezi zločince jsi byl započten.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť za slova spásy jsi byl odsouzen.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť svou krví jsi věrnost Bohu dosvědčil.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť na svá ramena jsi břemeno našich hříchů přijal.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť slovy odpuštění jsi na sebe naše odsouzení vzal.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť samotu jsi v hodinu své smrti zakusil.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť svou cestou na Golgotu jsi nás k branám spásy přivedl.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť skrze kříž jsi nás do slávy vzkříšení uvedl.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť skrze kříž jsi naši smrt v život proměnil.

Pamatuj na nás, Pane, až přijdeš do svého království.

Kondak 9

Celé stvoření se smutkem zahalilo, když spatřilo na kříži umírat svého Stvořitele. Slunce na nebi skrylo svou tvář, země se zatřásla a chrámová opona se v půli roztrhla, skály se sklonily a podsvětí vydalo zesnulé. I my se klaníme tvému utrpení a voláme: Aleluja.

Ikos 9

Ani slova moudrá ani učená nemohou dostatečně oslavit tvé utrpení. Proto se celou duší skláníme před tvými strastmi a voláme:

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť naše hříchy jsi na dřevo kříže přibil.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť svým tělem jsi naše duše z hříchu zachránil.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť na své svaté srdce jsi celý svět přitáhl.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť svým ukřižováním jsi celý svět objal.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť z kříže jsi most do nebes učinil.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť skrze kříž jsi k Otci vystoupil.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť skrze kříž jsi pokladnici Božích milostí otevřel.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť skrze kříž jsi nám milost daroval.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť nebesa jsi šatem tmy zahalil.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť slávou vzkříšení jsi svět osvítil.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť své srdce jsi hvězdou mořskou učinil.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť vzorem pokorného služebníka ses stal.

Pamatuj na nás, Pane, až přijdeš do svého království.

Kondak 10

Chtěl jsi zachránit svět, a tak jsi léčil nemocné a slabé, zastával ses bídných a opuštěných a vyháněl démony. Lidé se však zřekli tvé lásky a na dřevo kříže tě přibili, neboť neuměli zpívat: Aleluja.

Ikos 10

Věčný králi nebe a země, před tvou tváří je vše skryté vynášeno na světlo, avšak tma zahalila tvé tělo, které lidé před tváří celého světa obnažili. Proto se skláníme se před tvou pokorou a voláme:

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť ses lékem věčného života stal.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť své tělo jsi za naše těla obětoval.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť svým nepřátelům jsi hříchy odpustil.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť žízeň jsi žlučí uhasil.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť mocným hlasem jsi duši Bohu odevzdal.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť svou obětí jsi dávná proroctví naplnil.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť v nezměrné žalosti jsi svého Otce oslovil.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť rouhání svých nepřátel jsi bez trestu ponechal.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť svým křížem jsi démony odehnal.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť své údy sis pro nás nechal hřeby proniknout.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť ze sítí nepřátel jsi nás vysvobodil.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť na kříži jsi květ Božího království zasadil.

Pamatuj na nás, Pane, až přijdeš do svého království.

Kondak 11

Ještě než na nebi povstala první hvězda, ty ses před věky z Otce narodil. Nyní pod hvězdným nebem Otci vracíš svého ducha, a proto celé stvoření s tebou soucítí a volá: Aleluja.

Ikos 11

Tvoje matka stála pod křížem a jako svíce bolestně láskou planula. Vždyť Slunce světa přišlo ke svému soumraku a tma zahalila stvoření. Proto se ti spolu s tvou matkou klaníme a voláme:

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť pro svůj kříž jsi oslavován na výsostech.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť ze svého kříže jsi nás vynesl ke svému Otci.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť svým učedníkům jsi svěřil svou matku.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť pod ochranu své matky jsi odevzdal své učedníky.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť z tvého srdce zazářila láska k celému světu.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť jsi nás ve svém srdci s Bohem sjednotil.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť jsi nás od věčné smrti uchránil.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť jsi nás z věčného zajetí vysvobodil.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť svým křížem jsi přemohl svět.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť jsi nás z věčného otroctví vykoupil.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť jsi z nás Boží děti učinil.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť Bůh oběť z rukou velekněze přijal.

Pamatuj na nás, Pane, až přijdeš do svého království.

Kondak 12

Věčný Bože, ty jsi od Josefa a Nikodéma přijal čistá plátna a olej a nechal jsi své tělo uložit do hlubin země. Chraň naše duše v čistotě a pomaž je olejem ctností, abychom mohli bez odsouzení ve tvém království volat: Aleluja.

Ikos12

Oslavujeme tvé dobrovolné ukřižování a klaníme se tvému utrpení, Kriste. Spolu s římským setníkem věříme, že jsi skutečný Boží Syn, a s nezlomnou nadějí očekáváme tvůj slavný příchod na konci věků a voláme:

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť ses pro nás do krajnosti vydal.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť z lásky sis srdce probodnout nechal.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť na skále církve jsi svou lásku upevnil.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť svou láskou jsi nás nasytil.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť z podsvětí jsi spravedlivé vyvedl.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť jsi náš pláč utišil.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť z kříže jsi strom života učinil.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť z kříže jsi do hlubin země sestoupil.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť znamení Jonášovo jsi zjevil.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť svou smrtí jsi nás z hříchů ospravedlnil.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť svou smrtí jsi smrt odsoudil.

Buď pozdraven, Synu Boží, neboť svou obětí jsi nám přinesl věčné smíření.

Pamatuj na nás, Pane, až přijdeš do svého království.

Kondak13

Ježíši Kriste, náš trpělivý a milosrdný Bože, přijmi naši skromnou píseň díkůvzdání, jakou ti celou duší a celým srdcem přinášíme. Ty jsi nás svým utrpením vyléčil z nákazy hříchu a svým vzkříšením nás ospravedlnil. Stůj při nás také v každodenním zápase s pokušením duše i těla a na konci našeho pozemského putování nás připočti k zástupu svých vyvolených, abychom mohli spolu s nimi oslavovat tvou nezměrnou lásku k člověku a volat: Aleluja.

Závěr

K: Nejvyšší moudrost.
L: Ctihodnější jsi nad cheruby a neporovnatelně slavnější nad serafy, bez porušení jsi porodila Boha Slovo: pravá Bohorodičko, velebíme tě.
L: Ve jménu Pánově požehnej, otče.

K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, silou ctihodného a životodárného kříže, na přímluvu svatých ctihodných a veškeré slávy hodných apoštolů, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.