Akathist za upokojení duší v očistci

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Kondak 1

Přeslavný Vévodo a Pane, Králi králů a Soudce živých i mrtvých, prosíme tě za duše, jež se od těla odloučily a z tvého milosrdenství přebývají v místech očištění. S vděčností za své životy přináší smírnou oběť kajících slzí v naději, že jim daruješ věčná dobra svého království. I my se spolu s nimi skláníme před tvou laskavostí, prosíme tě o jejich spásu a úpěnlivě voláme: Ježíši, Bože milosrdenství, se svatými upokoj duše svých služebníků.

Ikos 1

Anděl, ochránce každé duše, jež se ve strastech očištění nachází, veselí se nad nalezením ztraceného denáru a svolává své druhy, aby se s nimi o svou radost podělil. Tehdy v modlitbách volá k tobě, milosrdný Bože, abys jemu svěřenou duši rychle očistil od hříchů a vysvobodil ji z utrpení. I nás zde na zemi volá a prosí o přímluvy za bližní, kteří v mukách přebývají. A protože slyšíme jeho naléhavý hlas, v slzách pronášíme své modlitby a voláme:

Ježíši, Bože plamenných serafínů, uhas plameny očištění v duších našich zemřelých.

Ježíši, lásko nehasnoucí, nauč je lásce, s jakou tě serafíni opěvují.

Ježíši, prozření mnohookých cherubínů, pohleď na ně svým okem milostivým.

Ježíši, sladké vidění andělů, dej jim spatřit světlo své tváře přesvaté.

Ježíši, vladaři trůnů nebeských, přiveď je před oltář své slávy.

Ježíši, králi panstev vznešených, povolej je do nádvoří svého království.

Ježíši, poklade vlád nejvyšších, daruj jim věnec slavného vítězství.

Ježíši, sílo nepřemožitelných mocností, uzdrav smrtelně nemocné lékem života věčného.

Ježíši, radosti archandělů, uveď je v radost bezmeznou.

Ježíši, vévodo andělů, přikaž svým andělům, aby je uchránili od všelijakých utrpení.

Ježíši, svrchovaný vládce nebeských kůrů, připočti je k národům, kteří tě opěvují.

Ježíši, Stvořiteli i Vykupiteli světa, neopouštěj dílo svých rukou.

Ježíši, Bože milosrdenství, se svatými upokoj duše svých služebníků.

Kondak 2

Když byl pro hřích Adamův ráj uzavřen a duše spravedlivých musely přebývat v podsvětí, ustrnul ses nad nimi, Králi nebeský, sestoupil jsi z nebes a oblékl lidskou přirozenost. Smrt na kříži jsi podstoupil a skrze něj jsi opět brány ráje otevřel, abys duším v Adamovi zesnulým život věčný daroval. Proto tě prosíme, Boží Synu, který sis člověka zamiloval, vyveď i nyní bezpočet zesnulých našich bratří a sester ze strastí očišťování, aby ti mohli spolu se spravedlivými praotci s vděčností zpívat: Aleluja.

Ikos 2

Dosud nevídaný úmysl přečistých svých svátostí zjevil jsi, Pane Ježíši, při své poslední večeři. Abys své stvoření zachránil od záhuby, dal jsi sám sebe Otci jako oběť milou a lidem jako pokrm duchovní. Proto prosíme, posilni svými svatými svátostmi i duše umírajících, které vchází do plamenů očišťování, neboť za ně ti přinášíme tuto píseň a voláme:

Ježíši, dobrý pastýři, přiveď své ovce na pastviny věčné sytosti.

Ježíši, beránku neposkvrněný, připočti je ke společenství svých vyvolených.

Ježíši, chlebe života, oživ je a nasyť pokrmem věčného života.

Ježíši, míro natřesená, posilni duše po tobě lačnící.

Ježíši, nápoji nevyčerpatelný, uhas vyprahlé v ohni plamenném.

Ježíši, správce královské hostiny, přijmi je v hodovní síni svého království.

Ježíši, Pane milosrdenství, nasyť je alespoň drobty padajícími z tvého stolu.

Ježíši, soudce soucitný, svlaž hrdla těch, kteří žízní po tvém milosrdenství.

Ježíši, Králi nebeský, pozvi je bez otálení na svou svatební hostinu.

Ježíši, laskavý k chudým a potřebným, podaruj je svým svatým políbením.

Ježíši, věčný ženichu, obleč ty, kteří pozbyli šatu svatebního.

Ježíši, hospodáři spravedlivý, daruj jim denár své věčné lásky .

 Ježíši, Bože milosrdenství, se svatými upokoj duše svých služebníků.

Kondak 3

Zatímco tví učedníci ve snách prodlévali na nivách Getsemanských zahrad, nebeský anděl povzbuzoval síly tvého těla, Pane, neboť nemocným a zkroušeným jej učinily nadcházející strasti kříže. Probuď nyní i ty, kteří usnuli ve snách smrti, porušenosti, utrpení a soužení a dovol jim, aby spolu s námi směli bezustání zpívat: Aleluja.

Ikos 3

Když jsi měl vstoupit na památnou cestu své smrti, Beránku Boží, schýlil jsi svou hlavu a prosils nebeského Otce, aby od tebe odňal kalich utrpení. Tehdy z tvé hlavy stékaly krůpěje potu krvavého a my prosíme, abys je vylil na plameny, jež očišťují tvé služebníky, a voláme:

Ježíši, prameni nesmrtelnosti, daruj život duším zesnulým v mukách porušitelnosti.

Ježíši, dešti vlahých milostí, daruj rosu úlevy květům, které hoří v peci ohnivé.

Ježíši, roso z nebes sestupující, pokrop je vláhou, aby vykvetly do krásy rajské úrody.

Ježíši, květe krásy neuvadající, zaviň tyto lilie nachové do věnce své slávy.

Ježíši, strážce věčného vinohradu, přijmi tyto hrozny do lisu věčnosti.

Ježíši, laskavý zahradníku, zasej tato zrna do země úrodné, aby vydaly stonásobný užitek.

Ježíši, Pane milosrdenství, rozvaž pouta snopů svázaných mukami věčnými.

Ježíši, užitečný služebníku, shromáždi tuto pšenici do sýpek nebeských.

Ježíši, sadaři stromů rajských, nech z těchto zrn vzejít hojný užitek.

Ježíši, sadaři nebeský, vyjmi větvičky svého vinohradu z pece plamenné.

Ježíši, ochránce nebeské vinice, ostříhej větvičky vinohradu od strastí porušitelnosti.

Ježíši, spravedlivý v odplatě, daruj posledním stejnou odměnu jako prvně povolaným.

Ježíši, Bože milosrdenství, se svatými upokoj duše svých služebníků.

Kondak 4

Bouře hněvu židů proradných vyhnala tě ze zahrad Getsemanských, Ježíši trpělivý, a mnoha ranami ztrestala tvou nevinnost. Jedni tě vlekli za vlasy tvé svaté hlavy, druzí tě svázali pouty železnými, jiní tě holemi byli, popichovali a cestou vláčeli až do dvora veleknězova. Když nad tím rozjímáme, s dojetím se před tebou skláníme a voláme: dlouho trpělivý Ježíši, pro své nevýslovné strasti osvoboď uvězněné duše svých zesnulých služebníků z očistce jejich utrpení, aby ti s vděčností zpívali: Aleluja.

Ikos 4

Když jsi byl přiveden před velekněžskou radu, jediný soudce celého světa, v odpověď na jejich otázky jsi pravil: „Od nynějška uzříte Syna člověka sedět po pravici Všemohoucího a přicházet s oblaky nebeskými.“ Tehdy velekněz roztrhl své roucho a počal se ti rouhat. Jeho služebníci plivali na tvou svatou tvář, bili tě a posmívali se ti. My však nyní s bázní čekáme na tvůj příchod, bijeme se v prsa a se slzami lítosti prosíme za ty, kteří nás předešli:

Ježíši, soudce živých i mrtvých, laskavým svým hlasem oslov ty, kteří strádají v ohni očištění.

Ježíši, milostivý vladaři, doprovoď je do slávy připravené od stvoření světa.

Ježíši, plameni věčné radosti, osvěť je jasem své záře.

Ježíši, prameni milosrdenství, napoj je vodou své lásky.

Ježíši, pro nás potupně vysvlečený, obleč je šatem své slávy.

Ježíši, lékaři lidských duší, uzdrav je bolestmi svých pěti ran.

Ježíši, vězni pohanského bezpráví, osvoboď vězně smrti svým milosrdenstvím.

Ježíši, vězni lásky bezmezné, svou láskou je osvoboď z utrpení očištění.

Ježíši, otče synů marnotratných, uveď zbloudilé do svého nebeského domu.

Ježíši, nejvyšší přímluvce, obvesel plačící hlasem své sladké milosti.

Ježíši, dárce všeho dobrého, podaruj zkroušené a ubohé svým odpuštěním.

Ježíši, otče opuštěných, pod svou ochranu přijmi ty, kteří tento svět opustili.

Ježíši, Bože milosrdenství, se svatými upokoj duše svých služebníků.

Kondak 5

Božské kapky své krve prolil jsi při své dobrovolné smrti, štědrý Ježíši, abys jimi vykoupil hříchem zotročené a smrti vydané lidské pokolení. Proto tě nyní pokorně prosíme: vylij je na oheň očištění, uhas muka duší zesnulých, uzdrav a zahlaď jejich bolavé rány, aby ti mohli na věky zpívat: Aleluja.

Ikos 5

Když tě Petr spatřil na dvoře Kaifášově posměšky nasyceného a krutými ranami zbitého, zalekl se a třikrát se tě před lidem rouhavým
odřekl. Tys však na něj pohlédl a jako štědře milující Spasitel jej přijal, a proto se hořce rozplakal a své zrady litoval. I my tě spolu s Petrem prosíme, abys svým milosrdným okem pohlédl na uvězněné duše oplakávající svá mnohá provinění, a voláme:

Ježíši, vzývaný v mnohých souženích, pohlédni na duše zemřelých svých služebníků.

Ježíši, lásko hříchy přemáhající, smiluj se nad nimi.

Ježíši, útěcho hledajících, pospěš vyhledat zbloudilé.

Ježíši, Synu Boží, jenž jsi v podobě služebníka sestoupil, přijmi duše svých služebníků.

Ježíši, který neodmítáš ty, jež tě vyznávají před světem, přijmi duše činící pokání.

Ježíši, který jsi ve vlnách podal svou ruku Petrovi, pomoz těm, kdo k tobě své ruce napřimují.

Ježíši, soudce celého světa, nehleď na jejich mnohá provinění.

Ježíši, soucitný Spasiteli, zachraň je pro milosti svého jména svatého.

Ježíši, vydaný za své služebníky, odpusť jim jejich mnohá přestoupení.

Ježíši, mukami ztrápený, uzdrav svými bolestmi jejich rány.

Ježíši, Otcem oslavený, ctí a slávou ověnči ospravedlněné hříšníky.

Ježíši, který jsi Petrovi daroval klíče království, pošli ho otevřít brány duším zesnulým.

 Ježíši, Bože milosrdenství, se svatými upokoj duše svých služebníků.

Kondak 6

Tebe, Králi nebeský, který jsi veřejně lid učil, nyní svou ozbrojenou rukou
do tváře udeřil veleknězův služebník, neboť jsi na tázání velerady pravdivě odpověděl. Krev, která se ti z úst a nosu spustila, poskvrnila tvůj bělostný šat, a proto tě pro bolesti tvé tváře prosíme: vylij kapky své životodárné krve na duše, které snáší bolesti ohně očištění, aby ti mohli s vděčností zpívat: Aleluja.

Ikos 6

Kdo z pozemšťanů může pohlédnout na tvou svatou tvář, která na hoře Tábor světlem vzkříšení zazářila? Vždyť ani andělé nemohou spatřit to, co serafíni skrývají pod svými křídly. Nyní však oslepený židovský národ bije po tváři toho, který jejich praotcům prokázal mnohá dobrodiní. My však prosíme za duše zesnulých tvých služebníků, abys jim bez odsouzení zjevil svou tvář, a voláme:

Ježíši, světlo odvěké, v temnotě nevědomosti ozař zrak rozumu svých očišťovaných služebníků.

Ježíši, který jsi byl trestán pro svou bezhříšnost, odpusť těmto hříšníkům jejich mnohá provinění.

Ježíši, plnosti zjevení, dovol jim spatřit tě tváří v tvář.

Ježíši, krásnější nad syny Adamovi, dovol jim spolu s tebou kralovat.

Ježíši, který na vše hledíš, dej jim brzy spatřit vytoužená tvá dobrodiní.

Ježíši, moudrosti nejvyšší, odpusť těm, kteří myšlenkami svého rozumu vážně zhřešili.

Ježíši, nad slunce světlejší, zahřej chlad, led a mráz jejich utrpení.

Ježíši, nad hvězdy jasnější, dej jim zazářit ve světle nepomíjejícím.

Ježíši, denice vzkříšení, dej jim spatřit nehasnoucí den své slávy.

Ježíši, hradbo svatého města, daruj jim radost svých svatých.

Ježíši, pokladnice moudrosti, nepřipomínej si jejich pokrytectví a povrchnost.

Ježíši, svými druhy pokořený, plivanci ve své tváři uhas plameny hořící v jejich duších.

Ježíši, Bože milosrdenství, se svatými upokoj duše svých služebníků.

Kondak 7

Zatoužil jsi ozářit půlnoční temnotou oslepený židovský národ, a proto jsi po celou jednu noc na sebe přijal muka z rukou proradných svých mučitelů. Protože v tobě nepoznali světlo nezacházející, vyšli na tebe s pochodněmi, meči a holemi. Tak ses stal světlem nepřístupné slávy v temnotách ohně očištění, a proto prosíme za duše tvých pravověrných. Uveď je do nebeského světla, aby se s tebou mohli věčně radovat a bez ustání zpívali: Aleluja.

Ikos 7

Podivuhodné a nevýslovné strasti jsi vytrpěl, milostivý Pane, když tě zloba židovského národa vydala zápachu, bolestem a posměškům. Tak se ti připodobnili i tví zesnulí služebníci, kteří v ohni očištění v bolestech přebývají a skřípění svých zubů naslouchají. Proto tě prosíme, abys od nich odehnal hrůzy ďábelské a ulehčil jejich utrpení, a voláme:

Ježíši, sladká vůně svatosti, přestěhuj duše našich zesnulých do místa světla a pokoje.

Ježíši, kadidlo vůně duchovní, pomaž je olejem radosti.

Ježíši, fíkovníku plodonosný, dej jim vykvést mezi ratolestmi Božího vinohradu.

Ježíši, kráso cedru libanonského, vynes je na lůno Abrahamovo.

Ježíši, lilie krví zalitá, zasaď je v zahradě nebeské.

Ježíši, uvězněný v temné cele, upokoj duše pod pláštěm své spravedlnosti.

Ježíši, přístave zbloudilých, odpusť jim všechna jejich provinění.

Ježíši, pro své mnohé bolesti uchraň je od strastí očištění.

Ježíši, pro svá mnohá muka obrať jejich strasti v radost života věčného.

Ježíši, soudce milostivý, navždy zahlaď hříchy jejich úst, očí a rukou.

Ježíši, lásko nezměrná, upokoj duše ukryté v plamenech ohnivých a daruj jim svobodu.

Ježíši, veleknězi oddaný, vykonej za ně svému Otci oběť, která jej s nimi usmíří.

Ježíši, Bože milosrdenství, se svatými upokoj duše svých služebníků.

Kondak 8

Po noci utrpení odsoudila tě velerada k smrti a jejich služebníci tě přivedli k Pilátovi, aby rozsudek vykonal. Tehdy se Pilát ptal, odkud pochází tvé království, ale tys mu nedopověděl, protože jeho uši nebyly hodny slyšet slovo pravdy. My tě však prosíme, Slovo Božského Otce, abys promluvil k duším, které se nyní očišťují, a zvěstoval jim: „Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi, a já vám dám odpočinout.“ Aleluja.

Ikos 8

Ke kamennému sloupu tě vojáci přivázali a strašnými ranami tě zkrušili. Důtkami bili tvé nahé tělo, až maso od kostí odpadávalo a krev smočila zem, na které jsi stál. Proto prosíme, vylij tento pramen živé vody na duše, které přebývají v ohni očištění, a voláme:

Ježíši, který jsi přijal mnohá zranění, uzdrav duše svých zesnulých služebníků.

Ježíši, jemuž oči krev zalila, pohleď milostivě na jejich bolesti.

Ježíši, jemuž uši naplnili rouháním a urážkami, uslyš jejich prosebná sténání.

Ježíši, jemuž jazyk žízní vyprahl, povolej je do své náruče.

Ježíši, jemuž ruce pevně svázali, vyveď je z žaláře temnoty.

Ježíši, jenž jsi snášel bytí po celou noc, osvoboď je z věčného utrpení.

Ježíši, jenž jsi na nohách okovy nesl, přiveď je na stezku spásy.

Ježíši, smýkaný za vlasy ve vlastní krvi, obvaž jejich rány.

Ježíši, za bezhříšnost odsouzený, odpusť jim hříchy jejich pýchy.

Ježíši, jemuž velerada nechtěla naslouchat, slyš jejich volání.

Ježíši, který jsi byl pro slova pravdy umlčený, utiš jejich zoufalý pláč.

Ježíši, soudce odsouzený, nezřekni se jich v den soudu před svými svatými.

Ježíši, Bože milosrdenství, se svatými upokoj duše svých služebníků.

Kondak 9

Všechny nebeské mocnosti se s úzkostí podivily, když spatřily, jak na tvou hlavu, Králi slávy, trnovou korunu vkládají. Spolu s posměchem jsi snášel kruté bolesti ostnů trnových, které se do morku tvé svaté hlavy zabodávaly. Proto tě prosíme, abys pro své svaté rány pronikl i skrze surová muka duší v očistci, utěšil jejich bolesti, uhasil plameny věčného ohně a zavinul je do věnce svého království, aby ti mohli s vděčností zpívat: Aleluja.

Ikos 9

Tvá vinice, kterou sis před věky zamiloval, vydala nyní větvičky bolesti a trnovým věncem ozdobila tvou hlavu. Vždyť země nevděčná a rod hebrejský nyní tebe, květe nazaretský, korunoval strašným ponížením. Do rukou ti místo žezla vložili hůl třtinovou, na kolena poklekali a volali: „Raduj se, králi židovský!“ Tys však jako beránek bez hlesu vedený na porážku ani ústa neotevřel, abys byl hoden do svého království povolat duše svých služebníků, za které prosíme a voláme:

Ježíši, překrásný ženichu, povolej duše zesnulých k hostině svatební.

Ježíši, milostivý Pane, sjednoť je ve společenství se svými svatými anděly.

Ježíši, vladaři andělů, spoj je ve věčnosti svých zásnub nebeských.

Ježíši, hlavo církve očišťované, ukonči brzy jejich utrpení.

Ježíši, pro svá strašná muka daruj jim svou sílu.

Ježíši, králi slávy, ozdob je svou slávou, ctí a důstojností.

Ježíši, přemožiteli odvěkého nepřítele, polož na jejich hlavy věnec svého vítězství.

Ježíši, milující pastýři, přijmi je do nebeského ovčince.

Ježíši, průvodce po stezkách spravedlnosti, naprav jejich zlé úmysly a sváry.

Ježíši, pro svou nahotu vysvleč je z roucha nepravosti.

Ježíši, plný milosti a lásky, povolej je na místo pokoje, kde není bolesti, zármutku ani nářku.

Ježíši, květe stromu věčného života, nasyť je pokrmem nepomíjejícím.

Ježíši, Bože milosrdenství, se svatými upokoj duše svých služebníků.

Kondak 10

Zatoužil jsi spasit lidský rod od věčné smrti, a tak ses vydal Pilátovi, abys svou smrtí naši smrt přemohl. Proto voláme k tobě, nesmrtelný vladaři, který jsi byl k smrti odsouzen, abys své zesnulé služebníky oživil, vzkřísil a do věčného života doprovodil, kde by ti mohli s radostí zpívat: Aleluja.

Ikos 10

Chtěl jsi zjevit hradbu nezdolnou, sloup moci a tvrz nepřemožitelnou, a tak jsi na svá ramena vzal svůj kříž. Pod jeho tíhou jsi padl až do stínu smrti, abys v jeho znamení pozemské k nebesům vyzdvihl. Proto pro tvé utrpení na kříži prosíme, abys duše strádající z otroctví smrti pozvedl ke svobodě života věčného, a voláme:

Ježíši, laskavý pastýři, vezmi na svá ramena duše svých zesnulých služebníků jako ovečky zbloudilé.

Ježíši, jako jsi nesl na svých ramenech kříž, přenes je do síní milosti svého Otce.

Ježíši, vladaři nebeských mocností, spoj je se zástupy nebeskými.

Ježíši, břemeno přesladké, sejmi z nich pouta smrti tělesné.

Ježíši, jho, jež netíží, upokoj duše obtěžkané strastmi svých provinění.

Ježíši, jež na kříži rozpínáš své ruce, shlédni na ty, kteří k tobě své ruce vztahují.

Ježíši na kříži přibitý, probodni svými mukami rány jejich utrpení.

Ježíši odsouzený nápisem svého provinění, roztrhni dlužní úpis jejich žalobce odvěkého.

Ježíši, slovo ukřižované, vepiš perem svého kříže jejich jména do knihy života.

Ježíši bolestmi zmučený, znič svým křížem nástroje jejich utrpení posmrtného.

Ježíši, pro svůj lid na smrt vydaný, shromáždi ve znamení svého kříže roztroušené děti svého království.

Ježíši těžce zkroušený, požehnej svým křížem čas jejich příchodu do života věčného.

Ježíši, Bože milosrdenství, se svatými upokoj duše svých služebníků.

Kondak 11

Při branách Jeruzaléma ti Veronika žalozpěv svých slzí přinesla, když jsi na horu Golgotu stoupal. Tehdy spatřila tvou tvář krví zalitou, rouškou ji otřela a tys jí darem zanechal obraz rukou neutvořený. Proto prosíme, jako milosrdný samaritán otři krůpěje krve z ran svých zesnulých služebníků. Aleluja.

Ikos 11

Přečistá tvá matka, která kdysi jako svíce světlo světa přijala, nyní bolestí zaplála, neboť tě spatřila viset na dřevě kříže, Stvořiteli vesmíru. Tehdy zaslechla tvůj hlas: „Ženo, hle, tvůj syn.“ Proto i my k tvé matce pozvedáme svou naději, prosíme za duše mnohými strastmi ztrápené, a voláme:

Ježíši, který jsi na kříži žíznil, přijmi do nádvoří svého království duše po tobě žíznící.

Ježíši, který jsi samotu odloučení pocítil, neopouštěj je na věky.

Ježíši, octem a žlučí napojený, oslaď svou milostí jejich vyprahlé hrdlo.

Ježíši, který ses za své nepřátele u Otce přimlouval, přijmi je do svých modliteb.

Ježíši, který jsi za své nepřátele prosil, odpusť jim, neboť nevěděly, co činily.

Ježíši, který jsi těšil lotra po pravici, ještě dnes jim otevři brány ráje.

Ježíši, jako jsi vzkřísil Lazara, tak mocným hlasem přikaž, aby i duše zesnulých vyšly z temnoty očištění.

Ježíši, který jsi svého ducha Otci odevzdal, vydej mu i duše svých zesnulých služebníků.

Ježíši, pro nás probodený, uschovej je v bolestech svých ran.

Ježíši, který jsi učedníka svěřil své matce, pověz jí: „Hle, tví synové.“

Ježíši, pro hořký pláč své matky, obvesel je v lůně Abrahamově.

Ježíši, který jsi nám slíbil, že nás k sobě přitáhneš, svaž je se svou láskou bezmeznou.

Ježíši, Bože milosrdenství, se svatými upokoj duše svých služebníků.

Kondak 12

Milost celému světu ze středu tvého srdce vytryskla, neboť z lásky jsi své srdce na kříži nad světem vyvýšil. Tak ses stal pramenem milosti, který do poslední kapky vydal své bohatství. I my jsme poznali, že jediná krůpěj tvé krve může vykoupit všechny naše dlužní úpisy, a proto prosíme, abys je jako drahocenné perly daroval svému Otci za duše svých zesnulých služebníků, aby ve svobodě dětí Božích mohli radostně zpívat: Aleluja.

Ikos 12

Přinášíme ti pláč hořkých slzí, které nad tvým hrobem, nesmrtelný Ježíši, prolévala tvá panenská Matka. Přijmi je jako oběť své církve, kterou spolu s tvou Matkou přinášíme Otci za duše našich zesnulých bratří a sester, abys je očistil a doprovodil do království věčného dobra, neboť voláme:

Ježíši, synu Boží, smiluj se nad dušemi svých zesnulých služebníků.

Ježíši, který jsi spásu světu daroval, zachraň ty, jejich těla očekávají slavné vzkříšení.

Ježíši, poklade po tři dni v zemi pochovaný, uchovej je v pokladnici svého srdce laskavého.

Ježíši, perlo nejcennější, podaruj je bohatstvím své slávy.

Ježíši, který jsi brány pekelné prolomil, rozlom pečeti jejich okovů.

Ježíši, který jsi svou Matku lidskému pokolení daroval, pošli jim ji jako útěchu duchovní.

Ježíši, pro její hořký pláč buď k nim milostivý.

Ježíši, pro sedm bolestí jejího srdce osvoboď je ze všech strastí očištění.

Ježíši, světlo všech národů, přiveď je do místa světla a pokoje.

Ježíše, pro modlitby svatých apoštolů, proroků, patriarchů, mučedníku a všech svatých, přijmi je do svého království.

Ježíši, pro své vzkříšení, nanebevstoupení a usednutí po pravici Boží, povolej je mezi své vyvolené.

Ježíši, vládce nad životem a smrtí, proměň jejich smrt v radost věčného života.

Ježíši, Bože milosrdenství, se svatými upokoj duše svých služebníků.

Kondak 13

Nejvýš štědrý a milostivý Pane, přijmi naše modlitby za zesnulé své služebníky, kteří v blažené paměti spočinuli na místech očištění. Odpusť jim veškerá jejich provinění, uchraň je všech strastí, osvoboď je z těžkých pout hříchu, uzdrav jejich rány a upokoj je na místě světla, kde není bolesti, zármutku ani nářku, aby ti s anděly a všemi svatými mohli zpívat vítěznou píseň a na věky věků volali: Svatý, svatý, svatý, Pán Bůh zástupů. Aleluja.

Modlitba

Bezmezně milosrdný Bože, smiluj se nad dušemi svých zesnulých služebníků, kteří pro své hříchy v mukách přebývají na místech očištění a naslouchají skřípění svých zubů. Nemají nic na svou omluvu, neboť v hříchu prožili celý svůj život, ale v oběť za sebe a své hříchy přinášejí vše, co tvůj milovaný Syn učinil a vytrpěl pro spásu světa. Nehleď tedy na jejich mnohá provinění, ale na lásku svého jednorozeného Syna, odpusť jim všechny jejich vědomé i nevědomé hříchy, zbav je moci ďábla, osvoboď je z pout smrti, sejmi z nich tresty i bolestivé strasti a uděl jim pokoj na místě světla a blaženosti, kde není bolesti, zármutku ani nářku. Zjev na nich své nekonečné milosrdenství a přijmi je do společenství svých svatých, aby ti spolu s nimi mohli přinášet radostné písně díků a velebili tvou lásku na věky věků. Amen.

Závěr

K: Nejvyšší moudrost.
L: Ctihodnější jsi nad cheruby a neporovnatelně slavnější nad serafy. Bez porušní jsi porodila Boha Slovo: pravá Bohorodičko, velebíme tě.

K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, který vládne nad živými i mrtvými, na přímluvu své přečisté Matky, svatých ctihodných a veškeré slávy hodných apoštolů, ctihodných a bohonosných otců našich a všech svatých, kéž uvede duše svých zesnulých služebníků do příbytků spravedlivých, kéž je utiší v Abrahámově lůně, započítá mezi spravedlivé a smiluje se nad námi, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.

K: Uděl, Pane, v blaženém zesnutí věčný pokoj svým zesnulým služebníkům a daruj jim věčnou památku.
L: Věčná památka. Věčná památka. Věčná památka.