Akathist za zesnulé

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Kondak 1

Nepřemožitelný Pane a veleknězi, jako výkupné za svět zaprodaný hříchu dal jsi v oběť svou duši i své tělo. Proto tě nyní prosíme za tvé zesnulé služebníky, abys jim daroval své odpuštění i věčnou radost v tvém království a voláme: Ježíši, soudce milostivý, se svatými upokoj duše svých služebníků.

Ikos 1

S důvěrou se obracíme i na vás, andělé, svatí ochránci Bohem darovaní, proste za naše zesnulé bratry a sestry, neboť jste je na pozemských cestách doprovázeli, chránili a navraceli je na stezku ctností, a proto se nyní přidejte k naší modlitbě a spolu s námi k štědrému Spasiteli volejte:

Ježíši, náš Pane, Stvořiteli a Spasiteli.

Ježíši, prameni milostí nevyčerpatelných.

Ježíši, hlubino lásky nesmrtelné.

Ježíši, moře milosti bezbřehé.

Ježíši, všemohoucí náš Bože.

Ježíši, smiluj se nad svými služebníky.

Ježíši, roztrhni dlužní úpisy jejich nepravostí.

Ježíši, uzdrav rány hříchem způsobené.

Ježíši, nepřipomínej si jejich zločiny.

Ježíši, zachovej jejich světlou památku na věky.

Ježíši, odpusť všem jejich viníkům.

Ježíši, odplať dobrem všem, kterým ukřivdili.

Ježíši, soudce milostivý, se svatými upokoj duše svých služebníků.

Kondak 2

Očima duchovníma vidíme, jak se duše zesnulých podobna orlici vznáší k tobě, Bože. Podle tvého moudrého úradku završuje své pozemské putování a hořce oplakává svá mnohá marnivá provinění. Proto tě prosíme, Pane, smiluj se nad dušemi svých zesnulých služebníků, a dovol jim vstoupit na místa věčného odpočinku, aby ti mohli radostně zpívat: Aleluja.

Ikos 2

Podivuhodné a dosud nevídané tajemství svého úradku jsi nám zjevil, Pane, když jsi za spásu světa podstoupil těžká utrpení. Tehdy svět spatřil tvé krvavé slzy, jež jsi proléval za živé i mrtvé. Nikdo nyní nemůže zabránit, abychom tě pro tvou nesmírnou lásku oslavovali, prosili tě za tvé zesnulé služebníky a volali:

Ježíši, synu Boha živého.

Ježíši, synu Panny neporušené.

Ježíši, synu člověka.

Ježíši, synu Davidův.

Ježíši, narozený bez viny hříchu dědičného.

Ježíši, pravdo nejvyšší.

Ježíši, dárce života.

Ježíši, přemožiteli podsvětí.

Ježíši, spas duše svých zesnulých služebníků.

Ježíši, osvěť je světlem své svatosti.

Ježíši, omyj je z jejich poskvrnění.

Ježíši, přijmi je do svého království.

Ježíši, soudce milostivý, se svatými upokoj duše svých služebníků.

Kondak 3

Mocí z nebes přikázal jsi Lazarovi, aby vyšel z hrobu. Tehdy se sama smrt před tebou sklonila, všemohoucí Pane, a ten, který v hrobě po čtyři dny spočíval, na tvé zavolání vrátil se mezi živé a s vděčností zazpíval: Aleluja.

Ikos 3

Nejlaskavější náš Spasiteli, dal jsi nám zaslíbení, že kdo v tebe věří, nezemře, ale bude žít životem věčným. Poznal jsi však i naši malověrnost, a proto tě prosíme, abys ty sám pomohl naší slabosti a svou láskou přikryl nedostatky svých zesnulých služebníků, za které s prosbami voláme:

Ježíši, náš Bože nesmrtelný.

Ježíši, který svým zrakem pronikáš do srdce lidského.

Ježíši, který znáš všechny naše slabosti.

Ježíši, svědku našich provinění.

Ježíši, bez tvé pomoci nic nezmůžeme.

Ježíši, prázdné jsou naše ruce.

Ježíši, nemáme nic, co bys nám nedaroval.

Ježíši, v tobě získáváme světlo, dobro i život.

Ježíši, spas a smiluj se nad svým stvořením.

Ježíši, jeho hříchy svým pláštěm zářivým přikryj.

Ježíši, svým milosrdenstvím jej potěš.

Ježíši, neodháněj jej od své lásky.

Ježíši, soudce milostivý, se svatými upokoj duše svých služebníků.

Kondak 4

Svou všemohoucí bezmeznou láskou, Pane, která vše zachraňuje, zažeň bouře lidského života, pozemská utrpení a lidskou zlobu od duší svých zesnulých služebníků, za které nyní prosíme a voláme: Aleluja.

Ikos 4

Nakloň svůj sluch našemu volání, dobrotivý Ježíši, neboť jsi sám řekl: „Proste a bude vám dáno.“ Osmělujeme se tedy, Pane, prosit za tvé zesnulé služebníky, abys jim odpustil všechny jejich hříchy a uvedl je na místo světla, a proto voláme:

Ježíši, milosrdný Spasiteli světa.

Ježíši, který si nepřeješ smrt hříšníkovu.

Ježíši, který sis své stvoření nesmírně zamiloval.

Ježíši, který toužíš všechny přitáhnout k sobě.

Ježíši, tví služebníci vyšli na svou poslední pouť.

Ježíši, do domu Otcova se touží navrátit.

Ježíši, jediná cesto do světlé věčnosti.

Ježíši, živote nekonečný.

Ježíši, milostiv buď svým služebníkům.

Ježíši, obleč je do oděvu spásy.

Ježíši, sám je za ruku uchop.

Ježíši, uveď je na místo věčného světla.

Ježíši, soudce milostivý, se svatými upokoj duše svých služebníků.

Kondak 5

Pane a Bože náš, přijmi nyní slzy pokání svých zesnulých služebníků, jako jsi přijal vyznání lotra visícího po tvé pravici. Vždyť s věrností nesli životní kříž, jaký jsi vložil na jejich ramena, a proto i jim ohlaš slova svého milosrdenství a řekni: „Amen, pravím vám, ještě dnes se mnou budete v ráji.“ Aleluja.

Ikos 5

Když tvé ukřižování vyvýšili nad zemí, Synu člověka, všechny jsi objal svými přibitými pažemi. Přitáhl jsi je na své svaté srdce, které pohanský velitel proklál svým kopím. Tehdy vyšla krev a voda, aby obmyla dávný hřích Adamův. Očisti kapkami své krve také hříchy svých zesnulých služebníků, za které tě prosíme a voláme:

Ježíši, laskavý tvůrce světa.

Ježíši, z jehož lásky bylo vše stvořeno.

Ježíši, který od zrození člověka provázíš.

Ježíši, který sis lidské pokolení od věků zamiloval.

Ježíši, rozpomeň se na své zesnulé služebníky.

Ježíši, který jsi na kříž jejich hříchy vynesl.

Ježíši, který jsi hříšníky objal rukama poraněnýma.

Ježíši, který jsi za hříšníky prosil Otce nebeského.

Ježíši, který jsi za hříšníky svůj život obětoval.

Ježíši, který jsi za hříšníky do temnoty svého hrobu ulehl.

Ježíši, který jsi za hříšníky do podsvětí sestoupil.

Ježíši, který jsi z mrtvých vstal, aby svou smrtí smrt překonal.

Ježíši, soudce milostivý, se svatými upokoj duše svých služebníků.

Kondak 6

Těla tvých zesnulých služebníků se navrátila v prach, ale jejich nesmrtelné duše touží po tobě, Pane. Proto tě prosíme, abys je přivedl na místo pokoje, kde není bolesti, zármutku ani nářku. Aleluja.

Ikos 6

Osvěť světlem věčného života temnotu podsvětí, Pane, neboť nebeskou radost jsi navrátil lidskému pokolení, když jsi je opět s Bohem sjednotil. Proto prosíme, aby ses neodvracel od svých zesnulých služebníků, kteří s nadějí tvé jméno vzývají, a voláme:

Ježíši, lásko bezmezná.

Ježíši, zjev na nás své milosrdenství.

Ježíši, smiluj se nad svými služebníky.

Ježíši, milostiv buď zatvrzelým hříšníkům.

Ježíši, který jsi na sebe vzal naše provinění.

Ježíši, který jsi skrze kříž přinesl výkupné.

Ježíši, který jsi poznal, jak těžké je bez Boha umírat.

Ježíši, neodháněj od sebe své služebníky.

Ježíši, vyrvi je z pout hříchu.

Ježíši, nasyť je svou láskou.

Ježíši, uchraň nás od marných pokušení.

Ježíši, jediný náš Spasiteli, zachraň nás.

Ježíši, soudce milostivý, se svatými upokoj duše svých služebníků.

Kondak 7

Tvá slova, Kriste, jsou naší neochvějnou nadějí, neboť jsi nám zaslíbil, že neodmítneš nikoho, kdo u tebe bude hledat své útočiště. Proto prosíme i za tvé zesnulé služebníky, Spasiteli, kteří tě hledali po celý svůj život. Nyní se k tobě navracejí a doufají, že jim dovolíš v pokoji věčné radosti zpívat: Aleluja.

Ikos 7

Nové stvoření jsi zjevil světu, Pane, když jsi zazářil svým vzkříšením. Vytvořil jsi nového Adama, který již plody smrti neokusí, neboť vládu smrti jsi svrhl a její stíny rozehnal. Proto prosíme i za tvé zesnulé služebníky, abys jim daroval podíl na svém novém stvoření, a voláme:

Ježíši, Pascho věčné radosti.

Ježíši, nevyčerpatelný prameni milosrdenství.

Ježíši, věrný, stálý a bezezměny.

Ježíši, pravdo, cesto, živote.

Ježíši, záře jitřního vzkříšení.

Ježíši, jen v tobě radost zazářila.

Ježíši, jen z tebe naše víra vykvétá.

Ježíši, jen v tobě žije naše naděje.

Ježíši, který jsi nám dal přikázání lásky.

Ježíši, pro tebe se je snažíme naplnit.

Ježíši, pro tvou lásku tě prosíme.

Ježíši, vzpomeň si na své zesnulé služebníky.

Ježíši, soudce milostivý, se svatými upokoj duše svých služebníků.

Kondak 8

 S nadějí na přímluvu svatých a spravedlivých, Pane, prosíme za upokojení tvých zesnulých služebníků. Vyslyš naše úpěnlivé modlitby a sám se rozpomeň na ty, kteří ti ve svých největších potřebách zpívají: Aleluja.

Ikos 8

Celým srdcem i celou svou myslí upínáme se k tobě, Pane, a prosíme tě, abys přijal své zesnulé služebníky, oděl je do svatebního šatu, osušil jejich slzy a dal jim pít z pramenů vody živé, a proto voláme:

Ježíši, náš králi, Pane a Bože.

Ježíši, ty jsi alfa i omega, počátek i konec.

Ježíši, živote bezkonce naplněný.

Ježíši, dárce života štědrostí oplývající.

Ježíši, smiluj se nad svými zesnulými služebníky.

Ježíši, připočti je ke svým přátelům.

Ježíši, ty víš o každém jejich kroku.

Ježíši, ty znáš bolesti a strasti jejich pozemského putování.

Ježíši, tys poznal všechna úskalí lidského života.

Ježíši, na svém těle jsi je dosvědčil.

Ježíši, přivítej své zesnulé služebníky.

Ježíši, sám je do věčného odpočinku uveď.

Ježíši, soudce milostivý, se svatými upokoj duše svých služebníků.

Kondak 9

Všechny andělské mocnosti voláme, my nedostůjní Boží služebníci, abyste pomohli zesnulým našim bratrům a sestrám bez odsouzení projít branou nebeského království. Doprovoďte je do náruče Krista Spasitele, aby mohli spolu s vámi na věky zpívat: Aleluja.

Ikos 9

Věhlasní řečníci utichají, neboť nejsou schopni pochopit, že ty, Pane, ve své štědrosti nasloucháš i modlitbám hříšníků. Tak jsi každého z nás povolal jako hříšníka, abys z našeho shromáždění učinil svou svatou církev, a proto voláme:

Ježíši, který sis člověka zamiloval.

Ježíši, jediný svatý a bezhříchu.

Ježíši, který jsi naše hříchy na kříži odsoudil.

Ježíši, který jsi nám svou smrtí život daroval.

Ježíši, s laskavostí pohleď na své zesnulé služebníky.

Ježíši, odpusť jim všechna jejich vědomá i nevědomá provinění.

Ježíši, na místě svých vyvolených upokoj jejich duše.

Ježíši, na místa radosti je doprovoď.

Ježíši, který jsi za nás svou krev prolil.

Ježíši, který jsi svým životem výkupné zaplatil.

Ježíši, ve svatém shromáždění tě dnes prosíme.

Ježíši, své věrné služebníky dnes k sobě přijmi.

Ježíši, soudce milostivý, se svatými upokoj duše svých služebníků.

Kondak 10

Zatoužil jsi spasit svět, Slovo Otce, jež nemá počátku, a proto jsi sestoupil z nebes a tělo skrze Pannu přijal. Ponížil ses a stal se člověkem, abys nás vyvýšil na pravici Otcova trůnu. Aleluja.

Ikos 10

Spěcháš ochránit ty, kteří se k tobě v úzkostech obracejí, Spasiteli. Proto také své věrné ze sítí nepřátel osvobozuješ. Sám tedy zachraň své zesnulé služebníky z moci démonů, neboť za jejich záchranu nyní voláme:

Ježíši, Spasiteli všemohoucí.

Ježíši, soudce spravedlivý.

Ježíši, jediný náš přímluvce.

Ježíši, přístave klidný a bezpečný.

Ježíši, ochraňuj své zesnulé služebníky.

Ježíši, za hradbami pravdy je upokoj.

Ježíši, do tebe jediného svou naději vložili.

Ježíši, tebe jediného úpěnlivě vzývali.

Ježíši, jejich modlitby rychle vyslyš.

Ježíši, svou spásu na nich zjev.

Ježíši, na místě světla je upokoj.

Ježíši, do země živých je přiveď.

Ježíši, soudce milostivý, se svatými upokoj duše svých služebníků.

Kondak 11

Kéž ze všech končin země zaznívá vděčná píseň chvály tobě, Ježíši, náš Spasiteli, že jsi ze své nesmírné lásky daroval lidskému pokolení život věčný. Proto tě prosíme i za tvé zesnulé služebníky, abys je přijal do věčné radosti Otcova domu. Aleluja.

Ikos 11

Přijmi, Pane, naše modlitby za své zesnulé služebníky a učiň z nich nehasnoucí světla na jejich poslední cestě do Otcova doma. Vyslyš nás, neboť s nadějí voláme:

Ježíši, náš Bože, přijmi naši píseň.

Ježíši, náš Pane, jen tobě své modlitby přinášíme.

Ježíši, náš Spasiteli, vyslyš naše volání.

Ježíši, naše provinění nám odpusť.

Ježíši, lidskou duši jsi životem naplnil.

Ježíši, hříšníky ohněm lásky očišťuješ.

Ježíši, tví zesnulí služebníci se k tobě utíkají.

Ježíši, přijmi je a vyveď ze stínu smrti.

Ježíši, osvěť je jasem své tváře.

Ježíši, obvesel je spolu se svými svatými.

Ježíši, naplň je svou milostí.

Ježíši, ve své náruči je upokoj.

Ježíši, soudce milostivý, se svatými upokoj duše svých služebníků.

Kondak 12

Obdaroval jsi své svaté štědrou milostí, Kriste, a proto se spolu s tebou na věky radují. Upokoj mezi svými vyvolenými i své zesnulé služebníky, aby s tebou mohli věčně zpívat: Aleluja.

Ikos 12

Opěvujeme tě, náš Spasiteli, a doufáme v tvé nekonečné milosrdenství. Vždyť tvá láska přikryla všechny naše hříchy, a proto prosíme i za tvé zesnulé služebníky a voláme:

Ježíši, náš Spasiteli, v tobě je království nebeské.

Ježíši, Beránku Boží, v tobě je místo radosti.

Ježíši, ty jediný jsi chlebem života.

Ježíši, ty jediný jsi pramen věčného života.

Ježíši, ty jediný jsi světlem světa.

Ježíši, Pascho spasitelná.

Ježíši, pomoz vejít svým služebníkům v radost věčnou.

Ježíši, dovol jim bez odsouzení opěvovat slávu Otcovu.

Ježíši, slávu svého království jim otevři.

Ježíši, kéž jim sláva Otcova zazáří.

Ježíši, kéž uslyší nevýslovnou píseň andělů.

Ježíši, kéž tě spatří tváří v tvář.

Ježíši, soudce milostivý, se svatými upokoj duše svých služebníků.

Kondak 13

Ženichu nesmrtelný, v půlnoční temnotě přicházíš soudit hříšný svět a brány svatební hostiny otevíráš připraveným svým služebníkům. Proto tě prosíme i za naše zesnulé bratry a sestry, abys je oděl do své slávy, usadil je v blízkosti svého trůnu a se všemi svatými upokojil jejich duše. Aleluja.

Modlitba

Nesmírnou lásku jsi nám zjevil, náš Pane a Bože, když jsi na lidské syny z kříže vylil nevyčerpatelný pramen svých milostí. Proto tě prosíme za tvé zesnulé služebníky, kteří k tobě přicházejí na konci svého pozemského putování. Přiveď je do země živých, na místo světla, kde všichni svatí a spravedlivý docházejí pokoje. Neboť tys dobrý Bůh a miluješ lidi a my ti vzdáváme chválu, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Závěr

K: Nejvyšší moudrost.
L: Ctihodnější jsi nad cheruby a neporovnatelně slavnější nad serafy. Bez porušní jsi porodila Boha Slovo: pravá Bohorodičko, velebíme tě.

K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, který vládne nad živými i mrtvými, na přímluvu své přečisté Matky, svatých ctihodných a veškeré slávy hodných apoštolů, ctihodných a bohonosných otců našich a všech svatých, kéž uvede duše svých zesnulých služebníků do příbytků spravedlivých, kéž je utiší v Abrahámově lůně, započítá mezi spravedlivé a smiluje se nad námi, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.

K: Uděl, Pane, v blaženém zesnutí věčný pokoj svým zesnulým služebníkům a daruj jim věčnou památku.
L: Věčná památka. Věčná památka. Věčná památka.