Akathist ctihodnému a životodárnému Kříži Kristovu

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Kondak 1

Nepřemožitelný vládce, Kriste, dárce života a králi celého světa, jako mocnou zbraň proti odvěkému nepříteli daroval jsi nám svůj ctihodný Kříž. Skrze něj jsi nás osvobodil z otroctví zla, a proto jej s vděčností uctíváme, skláníme se před ním jako před podnoží tvých nohou a voláme: Pane, svým svatým Křížem, který od tebe obdržel svou moc, ochraňuj nás před všelijakými nesnázemi a strastmi, abychom mohli s radostí zpívat: Buď pozdraven, ctihodný Kříži, nepřemožitelná naše záštito.

 Ikos1

Ze čtyř světových stran přistupují andělé spolu se zástupy spravedlivých a ve tvaru kříže se shromažďují  před trůnem tvé slávy. Zjevují tak jeho nesmírnou moc, která ze všech končin země přitahuje věřící, aby opěvovali jeho podivuhodné zázraky a volali:

Buď pozdraven, Kříži, neboť jsi přijal smrt Dárce života.

Buď pozdraven, Kříži, neboť jsi hřebem objal svého Stvořitele.

Buď pozdraven, Kříži, znamení krále nebeského.

Buď pozdraven, Kříži, slávo trůnu královského.

Buď pozdraven, Kříži, žezlo Boha vševládného.

Buď pozdraven, Kříži, štíte vládce nepřemožitelného.

Buď pozdraven, Kříži, neboť v tvém znamení je plamenná zbroj cherubínů označena.

Buď pozdraven, Kříži, neboť v tvém znamení je moc jedu hadova oslabena.

Buď pozdraven, Kříži, jásote andělů a příčino žalostného pláče démonů.

Buď pozdraven, Kříži, slávo všech pravověrných panovníků.

Buď pozdraven, Kříži, světlo apoštolského kázání.

Buď pozdraven, Kříži, okraso a záštito církve všeobecné.

Buď pozdraven, ctihodný Kříži, nepřemožitelná naše záštito.

Kondak 2

Když pohanské národy spatřily tvé bolestné ponížení, Kriste, sklonily před tvým Křížem s bázní a chvěním své hlavy. I my, kteří jsme se shromáždili, abychom spolu s celou církví oslavili jeho slavné pozdvižení, odkládáme všechny své světské starosti a se srdcem zkroušeným zpíváme: Aleluja.

Ikos 2

Slovo Boží, pomoz našemu rozumu, aby pochopil nezměrnou moc tvého Kříže. A protože jsme lid nečistých rtů, nauč nás důstojně oslavovat podivuhodná díla, jež jsi skrze něj učinil, abychom mohli přinést vhodnou píseň modliteb a s pokorou zazpívali:

Buď pozdraven, Kříži, neboť jsi zobrazil lásku pro nás ukřižovanou.

Buď pozdraven, Kříži, neboť jsi ukázal lásku pro nás velmi trpělivou.

Buď pozdraven, Kříži, neboť jsi odhalil lásku pro nás hluboce pokořenou.

Buď pozdraven, Kříži, neboť jsi zjevil lásku pro nás nadmíru poslušnou.

Buď pozdraven, Kříži, neboť skrze tebe Pán všechny národy ke spáse povolal.

Buď pozdraven, Kříži, neboť na věky tě Bůh jako záštitu světa daroval.

Buď pozdraven, Kříži, neboť skrze tebe Bůh do pekel své nepřátele uvrhl.

Buď pozdraven, Kříži, neboť skrze tebe Bůh do nebe své služebníky přivedl.

Buď pozdraven, Kříži, neboť skrze tebe se lůno Abrahámovo otevřelo.

Buď pozdraven, Kříži, neboť skrze tebe se bohatství Boží moudrosti zjevilo.

Buď pozdraven, Kříži, neboť skrze tebe se voda života věčného rozlévá.

Buď pozdraven, Kříži, neboť skrze tebe se naděje království Božího rozdává.

Buď pozdraven, ctihodný Kříži, nepřemožitelná naše záštito.

Kondak 3

Seslal jsi nám z nebes, Kriste Bože, moc svého svatého Kříže, abychom se označovali jeho svatým znamením jako nepřemožitelným štítem proti našim nepřátelům. Proto opěvujeme tvé nezměrné milosrdenství a slavné činy, které jsi skrze něho učinil, a voláme: Aleluja.

Ikos 3

Všichni křesťané po celém světě nalezli v tvém životodárném Kříži, Kriste Bože, mocnou záštitu a rychlou pomoc. Proto jej uctíváme jako drahocenný poklad, přinášíme dar chvály a voláme:

Buď pozdraven, Kříži, čtyřboká okraso Krista Spasitele.

Buď pozdraven, Kříži, čtyřnásobná dobroto našeho Vykupitele.

Buď pozdraven, Kříži, neboť počátek dne spásy jsi ohlásil.

Buď pozdraven, Kříži, neboť světlem Kristova východu jsi zazářil.

Buď pozdraven, Kříži, neboť nezacházející světlo spásy jsi zažehl.

Buď pozdraven, Kříži, neboť vládu temnoty pekelné jsi přemohl.

Buď pozdraven, Kříži, neboť ze lží hadových jsi nás vysvobodil.

Buď pozdraven, Kříži, neboť plameny hříšného pokušení jsi uhasil.

Buď pozdraven, Kříži, neboť trůn slávy před nepřáteli ochraňuješ.

Buď pozdraven, Kříži, neboť před hrůzami posledního soudu varuješ.

Buď pozdraven, Kříži, neboť vlažnost kajícníků k horlivosti zahříváš.

Buď pozdraven, Kříži, neboť východ Slunce církvi nebeské otevíráš.

Buď pozdraven, ctihodný Kříži, nepřemožitelná naše záštito.

Kondak 4

Daroval jsi nám svůj ctihodný a životodárný Kříž, Kriste, jako věrného průvodce, jenž ke svatému pokoji přivádí tvé služebníky. Proto prosíme: utiš bouři rozličných strastí a posiluj nás jeho mocí, abychom mohli s vděčností uctívat jeho slavný obraz a s radostí volali: Aleluja.

Ikos 4

Všechny končiny země uzřely podivuhodné činy, které jsi, Kriste, vykonal skrze svůj svatý Kříž. A proto prosíme, chraň všechny, kteří se utíkají pod jeho mocnou ochranu a s nadějí volají:

Buď pozdraven, Kříži, podobný stromu, jenž Pán doprostřed zahrady církve zasadil.

Buď pozdraven, Kříži, podobný stromu, na němž se plod života věčného narodil.

Buď pozdraven, Kříži, podobný stromu, jenž poznání dobrého a zlého vyjevil.

Buď pozdraven, Kříži, podobný stromu, jehož plodem se lid k životu věčnému nasytil.

Buď pozdraven, Kříži, podobný stromu, jehož listím se hříšný Adama před Bohem skryl.

Buď pozdraven, Kříži, podobný stromu, pod nímž se Jonáš usadil.

Buď pozdraven, Kříži, podobný dubu Mamreovu, pod nímž se Svatá Trojice zjevila.

Buď pozdraven, Kříži, podobný stromu, pod nímž se modlitba Izmaelova naplnila.

Buď pozdraven, Kříži, podobný dřevu, na kterém Izák přinesl oběť jakou se vykoupil.

Buď pozdraven, Kříži, podobný holi Mojžíšově, na jejíž pozdvižení Bůh svůj hněv zastavil.

Buď pozdraven, Kříži, podobný stromu, pod kterým Jákob modly cizích bohů zakopal.

Buď pozdraven, Kříži, podobný stromu, pod nímž Pán dílo své spásy započal.

Buď pozdraven, ctihodný Kříži, nepřemožitelná naše záštito.

Kondak 5

Zanechal jsi světu Kříž posvěcený svou božskou krví, Kriste, jako pramen mnoha podivuhodných zázraků, z něhož tryská neutuchající proud milostí všem, kteří prahnou po spáse a zpívají: Aleluja.

Ikos 5

Židovský národ, který žil ve stínu zákona Mojžíšova, s překvapením hleděl na mnohá znamení, jež byla předobrazem životodárného tvého Kříže, Kriste. I my s blaženou jistotou patříme na pravé ctihodné dřevo tvého Kříže, s bázní se klaníme a s vírou zpíváme:

Buď pozdraven, Kříži, ikono dřeva, jímž Mojžíš hořké vody osladil.

Buď pozdraven, Kříži, neboť skrze tebe Pán hořké strasti v radost proměnil.

Buď pozdraven, Kříži, ikono dřeva, na které byl pověšen měděný had, aby hadí uštknutí uzdravil.

Buď pozdraven, Kříži, neboť skrze tebe Pán otroky smrti oživil.

Buď pozdraven, Kříži, ikono dřeva, které Pán u vody tekoucí zasadil.

Buď pozdraven, Kříži, neboť skrze tebe Pán pramenem své životodárné krve svět zavlažil.

Buď pozdraven, Kříži, ikono dřeva, pod nímž anděl Páně Eliáše od smrti zachránil.

Buď pozdraven, Kříži, neboť skrze tebe Pán vězně smrti osvobodil.

Buď pozdraven, Kříži, ikono dřeva, za které Elíša železnou sekeru z vody vytáhl.

Buď pozdraven, Kříži, neboť skrze tebe Pán z hlubin pekelných lidstvo vynesl.

Buď pozdraven, Kříži, ikono dřeva, na němž Haman místo Mordokaje smrt nalezl.

Buď pozdraven, Kříži, neboť jsi smrt místo Krista ke zmaru přivedl.

Buď pozdraven, ctihodný Kříži, nepřemožitelná naše záštito.

Kondak 6

Předpověděl jsi slávu svého Kříže, Kriste, když jsi v Jeruzalémě ukázal jeho znamení. V ten den zazářil z vrcholku golgotského jako slunce na nebesích a paprsky svého světla dosahoval až k hoře olivetské, aby se při pohledu na něj mohl jeho všudypřítomnou mocí posílit každý, kdo zpívá: Aleluja. 

Ikos 6

Pravé dřevo životodárného tvého Kříže, Kriste, zazářilo zemi, když bylo po mnoha letech vyzdviženo z prachu země. Tehdy zázračně rozehnalo všechny nástrahy služebníků temnoty a světlem pravého poznání Božího osvítilo ty, kdo opěvují jeho slávu a volají:

Buď pozdraven, Kříži, dřevo, jež Pán nad všechny stromy vyvýšil.

Buď pozdraven, Kříži, dřevo, jež Pán jako most do nebes postavil.

Buď pozdraven, Kříži, podobný palmě, pod níž soudkyně Debora Izrael soudila.

Buď pozdraven, Kříži, neboť skrze tebe Soudce světa knížete temnoty odsoudil.

Buď pozdraven, Kříži, podobný stromu, z jehož pout Izrael Achiora vysvobodil.

Buď pozdraven, Kříži, neboť Bůh Otec na tobě ukřižovaného Syna Božího vzkřísil.

Buď pozdraven, Kříži, neboť jsi podoben stromu, jež ze zrna hořčičného vyrostl.

Buď pozdraven, Kříži, neboť tvá moc ze zrna hořkého ponížení povstala.

Buď pozdraven, Kříži, podobný stromu, pod nímž Pán Natanaela spatřil.

Buď pozdraven, Kříži, znamení, skrze něž nám Pán spásu daroval.

Buď pozdraven, Kříži, podoben stromu, na něž Zacheus vylezl, aby Pána uviděl.

Buď pozdraven, Kříži, neboť ten, kdo v tebe složí svou naději, Boha uvidí.

Buď pozdraven, ctihodný Kříži, nepřemožitelná naše záštito.

Kondak 7

Dobrovolně jsi přijal časnou smrt na Kříži, Kriste, abys zachránil lidský rod z pout smrti věčné. Svůj svatý Kříž jsi pak zanechal světu jako znamení své bezmezné lásky všem, kdo s vděčností zpívají: Aleluja.

Ikos 7

Když jsi byl vyvýšen na kříži, Kriste, zjevil jsi světu novou milost. Jako nesmrtelný vládce zvolil jsi smrt, abys smrtelným lidem nesmrtelnost daroval, a tak posilněni mocí tvého Kříže mohli s jásotem zazpívat:

Buď pozdraven, Kříži, podobný holi Jákobově, s jejíž pomocí vody Jordánu překročil.

Buď pozdraven, Kříži, neboť skrze tebe Pán bouři smrti utišil.

Buď pozdraven, Kříži, podobný holi Josefově, jaké se synové Jákobovi poklonili.

Buď pozdraven, Kříži, neboť skrze tebe se židé před jménem Spasitelovým skonili.

Buď pozdraven, Kříži, podobný holi Mojžíšově, pomocí níž lid vyvedl z Egyptského područí.

Buď pozdraven, Kříži, neboť skrze tebe Pán vysvobodil lid z věčného zajetí.

Buď pozdraven, Kříži, podobný holi Áronově, která rozkvetla pro slávu kněžství věčného.

Buď pozdraven, Kříži, neboť skrze tebe Pán ozdobil své služebníky květy věnce nevadnoucího.

Buď pozdraven, Kříži, podobný andělské holi, ze které vyšel oheň, aby pozřel oběť Gedeonovu.

Buď pozdraven, Kříži, neboť skrze tebe vyšel ze srdce Božího oheň, aby přijal oběť Pánovu.

Buď pozdraven, Kříži, podobný holi Davidově a pěti kamenům pozvednutým proti Goliášovi.

Buď pozdraven, Kříži, neboť skrze tebe přijal Pán pět ran v boji proti Satanovi.

Buď pozdraven, ctihodný Kříži, nepřemožitelná naše záštito.

Kondak 8

Podivuhodný obraz spatřil veliký císař Konstantin, když se zaskvěl na nebi kříž z hvězd složený a nad ním nápis: V tomto znamení zvítězíš. Tehdy nechal štíty svého vojska ozdobit znamením kříže a v jeho moci své protivníky přemohl. Jeho srdce se naplnilo radostí a on s vděčností zazpíval: Aleluja.

Ikos 8

Kriste, králi vševládný, skrze ctihodný Kříž chráníš svůj lid před nástrahami odvěkého nepřítele a léčíš nemoci duše i těla. On je mocí králů a slávou patriarchů, neboť v jeho síle mohou přemáhat všechny útoky nepřítele ti, kteří s vírou zpívají:

Buď pozdraven, Kříži, slavné žezlo nebeského vladaře.

Buď pozdraven, Kříži, železné žezlo, jež rozbíjí voje nepřátel jako nádoby hliněné.

Buď pozdraven, Kříži, zlaté žezlo, jež prokázalo Ester velké milosrdenství.

Buď pozdraven, Kříži, neboť skrze tebe Bůh přináší své ospravedlnění.

Buď pozdraven, Kříži, neboť jako hůl Jonatánova medem oči věřících otevíráš.

Buď pozdraven, Kříži, neboť krví Kristovou srdce věřících očišťuješ.

Buď pozdraven, Kříži, podobný holi Jeremiášově, jež nad slovem Božím bez ustání bdíš.

Buď pozdraven, Kříži, neboť věřící jako věrný strážce bez ustání chráníš.

Buď pozdraven, Kříži, podobný holím Zachariášovým, v nichž se vlídnost a pouto naplní.

Buď pozdraven, Kříži, podobný holi Krista Dobrého pastýře, s níž vlky od svého stádce odhání.

Buď pozdraven, Kříži, podobný třtině, jež hradby nebeského Jeruzaléma změřila.

Buď pozdraven, Kříži, neboť ses stal vahou, jež zásluhy nebešťanů zvážila.

Buď pozdraven, ctihodný Kříži, nepřemožitelná naše záštito.

Kondak 9

Mnoho sil i bohatství vynaložil požehnaný císař Konstantin, aby nalezl ctihodný a životodárný Kříž Kristův, jenž se mu zjevil na nebi. Do svatého města Jeruzaléma neváhal poslat i svou matku Helenu, aby jej s naléhavostí hledala. Z jeho nalezení zaradovali se všichni věřící a s jásotem zazpívali: Aleluja.

Ikos 9

Když vojáci i všichni lidé země slyšeli radostná slova Bohem osvíceného císaře, poznali moc Kříže, jež nepřátele přemáhá a ochraňuje ty, kteří s vírou zpívají:

Buď pozdraven, Kříži, neboť ses stal archou záchrany na vodách rozbouřených.

Buď pozdraven, Kříži, neboť neseš na sobě božskou krev prolitou z ran Kristových.

Buď pozdraven, Kříži, neboť ses stal olivovou ratolestí, jež konec potopy ohlásila.

Buď pozdraven, Kříži, neboť ses stal hrází, jež potopu hněvu Božího z nebes zadržela.

Buď pozdraven, Kříži, neboť ses stal duhou, jež jako svědek pokoje se na oblacích zjevuje.

Buď pozdraven, Kříži, neboť jsi rozpřáhl ruce Spasitelovy k pokojnému objetí.

Buď pozdraven, Kříži, neboť ses stal schody Jákobovými, jež zemi s nebesy spojují.

Buď pozdraven, Kříži, neboť jsi v ukřižovaném Kristu naše duše do nebes vyvýšil.

Buď pozdraven, Kříži, neboť ses stal sloupem ohnivým, jež lid Boží do země zaslíbené přivedl.

Buď pozdraven, Kříži, neboť skrze krev a vodu Vykupitelovu jsi království Boží otevřel.

Buď pozdraven, Kříži, neboť ses stal schránou zákona, jež dvě desky přikázání opatrovala.

Buď pozdraven, Kříži, neboť neseš zákon, jenž krev Bohočlověka napsala.

Buď pozdraven, ctihodný Kříži, nepřemožitelná naše záštito.

Kondak 10

Zachraň nás, Kriste, ze všech strastí pozemského putování mocí svého ctihodného a životodárného Kříže, neboť sis jej vyvolil ke spáse lidského pokolení. A my, kteří oslavujeme jeho slavný svátek, budeme jej po zbytek našeho života zbožně uctívat a zpívat: Aleluja.

Ikos 10

Tvůj nejsvětější Kříž, Kriste, stal se nám v každé bitvě hradbou nepřemožitelnou a sloupem nezdolným, vždyť kdo se uchyluje pod jeho záštitu a žehná se jeho znamením, přemůže nespočetné síly démonů a voje nepřátel neviditelných, a proto s důvěrou zpíváme:

Buď pozdraven, Kříži, neboť tebe Jákob zobrazil, když vztáhl své ruce k požehnání.

Buď pozdraven, Kříži, neboť tebe Mojžíš zjevil, když pozvedl své ruce k vítězství.

Buď pozdraven, Kříži, neboť tebe ukázal Jozue, když vztyčil své kopí k boji.

Buď pozdraven, Kříži, neboť jako město Aj, se nyní peklo tvého znamení bojí.

Buď pozdraven, Kříži, neboť skrze tebe byla hlava Síserova proklána.

Buď pozdraven, Kříži, neboť skrze tebe byla moc filištínů zdolána.

Buď pozdraven, Kříži, neboť skrze tebe byl Leviathan do sítí polapen.

Buď pozdraven, Kříži, neboť skrze tebe byl Adam z okovů propuštěn.

Buď pozdraven, Kříži, neboť skrze tebe Bůh věřící jako pečetí označuje.

Buď pozdraven, Kříži, neboť tvým znamením Bůh označené od strastí zachraňuje.

Buď pozdraven, Kříži, neboť hříšníky před hlubinami pekelnými tvé znamení ochraňuje.

Buď pozdraven, Kříži, neboť církev Kristova tvé znamení oslavuje.

Buď pozdraven, ctihodný Kříži, nepřemožitelná naše záštito.

Kondak 11

Písněmi chvály oslavujeme tvůj Kříž, Kriste, a v zkroušenosti opěvujeme tvé bolestné ukřižování. Vždyť jsi nám daroval sám sebe, abys pláč na radost přeměnil, a tak jsi nás svými strastmi z našeho utrpení vysvobodil. A proto se nepřestáváme klanět tvému milosrdenství a s bázní zpíváme: Aleluja.

Ikos 11

Jako jasnou pochodeň vynesenou z podzemní skrýše obdrželi jsme tvůj Kříž, Kriste, neboť jeho slavným pozdvižením byly ozářeny temnoty smrtelnosti a my získali světlo věčného života, abychom ti směli zazpívat:

Buď pozdraven, Kříži, lampo nad svatostánek Mojžíšem zavěšená.

Buď pozdraven, Kříži, lampo září Kristova vzkříšení rozsvícená.

Buď pozdraven, Kříži, sýpko, jež pšenici pro chléb života shromažďuje.

Buď pozdraven, Kříži, archo, jež manu nebeskou ochraňuje.

Buď pozdraven, Kříži, plode vinohradu k oběti připravený.

Buď pozdraven, Kříži, kalichu spásy po okraj naplněný.

Buď pozdraven, Kříži, harfo Davidova, jež démony odhání.

Buď pozdraven, Kříži, meči Goliášovi odejmutý.

Buď pozdraven, Kříži, oltáři Davidem v Izraeli postavený.

Buď pozdraven, Kříži, sloupe štíty vítěznými ozdobený.

Buď pozdraven, Kříži, lůžko Šalamounovo hrdiny Izraele obklopené.

Buď pozdraven, Kříži, lůžko ze dřeva libanonského vytvořené.

Buď pozdraven, ctihodný Kříži, nepřemožitelná naše záštito.

Kondak 12

Ve svém Kříži, na němž jsi ruce rozepjal, daroval jsi nám, Kriste Bože, nevýslovnou milost, neboť skrze něj jsi dlužní úpis našich hříchů roztrhal a ze synů temnoty jsi děti světla učinil. Proto s vděčností opěvujeme tvé veliké milosrdenství, které jsi nám přinesl, a se srdcem naplněným neutuchající radostí zpíváme: Aleluja.

Ikos 12

Oslavujeme přeslavnou moc tvého Kříže, Kriste, a klaníme se místu, na němž stanuly tvé nohy, aby nás přivedly zpět na cestu spásy. Proto následujeme tvé přesvaté stopy, jež byly obmyty krví Kříže a zpíváme:

Buď pozdraven, Kříži, neboť na tobě Slovo Boží sedm slov vyslovilo.

Buď pozdraven, Kříži, neboť svými slovy sedm smrtelných hříchů odsoudilo.

Buď pozdraven, Kříži, neboť svou přímluvou za nepřátele hřích hněvu přemohlo.

Buď pozdraven, Kříži, neboť darem ráje své milosrdenství otevřelo.

Buď pozdraven, Kříži, neboť svěřením své přečisté Matky hřích nečistoty odmítlo.

Buď pozdraven, Kříži, neboť svou pokorou hřích pýchy pokořilo.

Buď pozdraven, Kříži, neboť svou žízní hřích nenasytnosti utišilo.

Buď pozdraven, Kříži, neboť svým dokonáním hřích lenosti ochromilo.

Buď pozdraven, Kříži, neboť za třicet stříbrných hřích závisti vykoupilo.

Buď pozdraven, Kříži, neboť skrze tebe nás na cestu ctností přivedlo.

Buď pozdraven, Kříži, neboť na tobě svého ducha Otci nebeskému darovalo.

Buď pozdraven, Kříži, neboť skrze tebe naše duše Otci nebeskému předalo.

Buď pozdraven, ctihodný Kříži, nepřemožitelná naše záštito.

Kondak 13

Pane Ježíši Kriste, svou smrtí jsi nás ze smrti vykoupil a svůj ctihodný a životodárný Kříž daroval jako znamení vítězství nad nepřáteli viditelnými i neviditelnými. Proto jsme se dnes shromáždili, abychom uctili slavné povýšení tvého svatého Kříže, jehož znamení se má znovu objevit v den tvého slavného příchodu. Klaníme se tvému utrpení, s úctou líbáme jeho svaté dřevo, které jsi posvětil svou božskou krví, a prosíme, vysvoboď z područí zla ty, kteří bez ustání zpívají: Aleluja.

Modlitba

Kriste Bože, podivuhodná a bezmezná hlubino milosrdenství, v hodinu své smrti jsi prosil za své nepřátele, kteří na Kříž přibili tvé přesvaté tělo, aby se nad nimi smiloval tvůj nebeský Otec, neboť nevěděli, co činí. Smiluj se, prosíme, i nad námi, svými nehodnými služebníky, když bezpočtem svých hříchů tebe, Spasitele světa, ve svém srdci znovu a znovu křižujeme, neboť ve svém nerozumu nedokážeme dohlédnout důsledky svých hříšných rozhodnutí.
Nepřístupné Světlo života věčného, tys v hodinu své smrti otevřel ráj kajícímu lotrovi, a proto prosíme, smiluj se i nad námi, svými nedůstojnými služebníky, rozpomeň se na nás ve svém království a otevři nám jeho svaté brány.
Stvořiteli světa a spasiteli lidského rodu, tys v hodinu své smrti odevzdal nebeskému Otci svého přesvatého ducha a třetího dne jsi vstal z mrtvých, a proto prosíme, smiluj se i nad námi, svými nevěrnými služebníky, pamatuj na nás až se přiblíží konec našeho pozemského putování a upokoj nás na místě svého pokoje, kde všichni svatí přebývají.
Všemohoucí vládce života a smrti, který sis člověka zamiloval, tys v hodinu své smrti dovolil, aby tvé přesvaté tělo sňali z Kříže a uložili do hrobu ve skále připraveném, a proto prosíme, smiluj se i nad námi, svými nestálými služebníky, sestup do temnoty našich hříšných srdcí a zažehni v nich světlo svého evangelia, abychom směli na věky patřit na tvou nepřístupnou slávu, ve které žiješ a kraluješ spolu s tvým Otcem, jenž nemá počátku a tvým přesvatým, dobrým životodárným Duchem, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Závěr

K: Nejvyšší moudrost.
L: Ctihodnější jsi nad cheruby a neporovnatelně slavnější nad serafy, bez porušení jsi porodila Boha Slovo: pravá Bohorodičko, velebíme tě.
L: Ve jménu Pánově požehnej, otče.

K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, silou ctihodného a životodárného kříže, na přímluvu svatých ctihodných a veškeré slávy hodných apoštolů, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.