Akathist k Panně Marii Sedmibolestné

Obvyklý začátek

K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.

L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.

Pane, očisti nás od našich hříchů.

Vládce, odpusť nám naše nepravosti.

Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.

L: Amen.

Kondak 1

S rozechvěním vzýváme vyvolenou Pannu Marii, vyvýšenou nad všechny dcery země, Matku Syna Božího, jehož Otec ke spáse světa poslal, a prosíme: shlédni na náš život obtížený tolika souženími, rozpomeň se na množství strastí a bolestí, které jsi sama na této zemi snášela, a jednej s námi podle svého milosrdenství, neboť k tobě voláme: Raduj se, Matko Boží Sedmibolestná, neboť zármutek náš v radost obracíš.

Ikos 1

Anděl, jenž pastýřům betlémským zvěstoval narození Spasitele světa, spolu se zástupy nebeských mocností Pána oslavoval a zpíval: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle!“ Tys však, Matko Boží, neměla kde hlavu složit, neboť nebylo místa v lidských příbytcích, a tak jsi porodila svého prvorozeného Syna v jeskyni, do plenek jej zavinula a do jeslí položila. A protože jsme poznali hluboký zármutek tvého srdce, voláme:

Raduj se, neboť svým dechem jsi Syna milovaného zahřívala.

Raduj se, neboť předvěčné Nemluvňátko jsi plenami zavinula.

Raduj se, neboť Stvořitele světa jsi svým mlékem sytila.

Raduj se, neboť jeskyni jsi nebesům připodobnila.

Raduj se, neboť trůnem cherubínským ses stala.

Raduj se, neboť před porodem i po porodu jsi své panenství zachovala.

Raduj se, Matko Boží Sedmibolestná, neboť zármutek náš v radost obracíš.

Kondak 2

Když betlémští pastýři spatřili předvěčné Nemluvňátko zavinuté a položené do jeslí, poklonili se mu a vyprávěli o všem, co jim anděl o Dítěti zvěstoval. Maria však jejich slova ve svém srdci uchovávala a o nich oddaně rozvažovala. Když potom uplynulo osm dní byl Ježíš obřezán podle zákona Mojžíšova jako člověk. Proto, Matko Boží, oslavujeme tvou pokoru a trpělivost a věčnému Bohu zpíváme: Aleluja.

Ikos 2

Když nadešel čtyřicátý den a vaše očišťování se završilo, přinesla jsi, Matko Boží, spolu s Josefem Ježíše do Jeruzaléma, abyste jej představili Pánu a přinesli za něj oběť, jak je psáno v zákoně Mojžíšově. Vždyť svou mysl jsi v Pánu ukotvila a věrně jsi následovala jeho přikázání, a proto k tobě voláme:

Raduj se, neboť Stvořitele světa jsi podle zákona do chrámu jeruzalémského přinesla.

Raduj se, neboť se starcem Simeonem ses s radostí setkala.

Raduj se, jediná čistá a požehnaná mezi ženami.

Raduj se, neboť svůj kříž zármutkem obtížený jsi s pokoru nesla.

Raduj se, neboť ses nikdy vůli Boží neprotivila.

Raduj se, neboť ikonou utrpení a pokory ses stala.

Raduj se, Matko Boží Sedmibolestná, neboť zármutek náš v radost obracíš.

Kondak 3

Moc z výsosti tě zahalila, Matko Boží, když jsi vyslechla slova starce Simeona, jenž pravil: „On je ustanoven k pádu a k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se bude odporovat ‒ i tvou vlastní duší pronikne meč ‒ aby vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí.“ Tehdy hluboký zármutek naplnil tvé srdce, a proto jsi k Bohu zvolala: Aleluja.

Ikos 3

Rozhodl se krutý král Herodes zahubit Nemluvňátko, a tak dal v Betlémě i v celém jeho okolí pobít všechny chlapce do dvou let ‒ podle času, který si od mudrců zjistil. A přece z Božího příkazu, jež starec Josef ve snu skrze anděla přijal, unikla svatá Rodina do Egypta, kde se po sedm let skrývala, a proto s rozechvěním voláme:

Raduj se, neboť strasti cesty jsi statečně snášela.

Raduj se, neboť modly egyptské před mocí tvého Syna do prachu země padly.

Raduj se, neboť v zemi pohanských národů ses na sedm let usadila.

Raduj se, neboť s předvěčným Nemluvňátkem i svým snoubencem ses v Nazaretu usadila.

Raduj se, neboť s tesařem Josefem jsi v chudobě přebývala.

Raduj se, neboť celý svůj život jsi prací naplnila.

Raduj se, Matko Boží Sedmibolestná, neboť zármutek náš v radost obracíš.

Kondak 4

Bouře zármutku snesla se na tebe, Matko přečistá, když ses spolu se svatým Josefem vrátila z Jeruzaléma, avšak chlapce Ježíše jsi nenalezla. Proto jste se vrátili a po třech dnech jej nalezli v chrámě, jak sedí uprostřed učitelů, poslouchá je a dává jim otázky. Tehdy ses jej otázala: „Dítě, proč jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec i já jsme tě s bolestí hledali!“ A on ti odpověděl: „Proč jste mě hledali? Nevěděli jste, že já musím být v tom, co je mého Otce?“ To všechno jsi ve svém srdci uchovávala a k Bohu volala: Aleluja.

Ikos 4

Doslechla ses, Matko Boží, že Ježíš chodil po celé Galileji, učil v synagógách, hlásal evangelium o Božím království a uzdravoval mezi lidem každou nemoc a každou chorobu. Pověst o něm se roznesla i po celé Sýrii, neboť k němu přinášeli všecky nemocné, postižené různými chorobami a neduhy, posedlé, náměsíčné i ochrnulé, a on je uzdravoval. Avšak ty, Matko Boží, poučena proroctvími ses celým srdcem rmoutila, neboť jsi tušila, že brzy nadejde čas, kdy tvůj Syn sám sebe přinese v oběť za hříchy světa. Proto tě velebíme, sedmibolestná Matko Boží, a voláme:

Raduj se, neboť svého Syna jsi ke službě národu židovskému vydala.

Raduj se, srdcem zarmoucená, ale do vůle Boží pokorně odevzdaná.

Raduj se, neboť svět před potopou hříchu jsi zachránila.

Raduj se, neboť jsi hlavu odvěkého nepřítele rozdrtila.

Raduj se, neboť sama sebe jsi v oběť živou Bohu přinesla.

Raduj se, neboť Pán je s tebou, Požehnaná.

Raduj se, Matko Boží Sedmibolestná, neboť zármutek náš v radost obracíš.

Kondak 5

Pán Ježíš zvěstoval království Boží po celé zemi a odkrýval pýchu farizejů, kteří se za spravedlivé považovali. A když uslyšeli jeho podobenství, poznali, že mluví o nich, a hleděli se ho zmocnit. Měli však strach z lidí, protože jej považovali za proroka. Jak ses o tom, Matko Boží, dozvěděla, rmoutila ses pro svého Syna milovaného, neboť ses bála, aby jej o život nepřipravili, a proto jsi v žalu k Bohu volala: Aleluja.

Ikos 5

Někteří židé, jež spatřili vzkříšení Lazarovo, odešli k farizeům a pověděli jim, co Ježíš vykonal. Tehdy promluvil Kaifáš, který byl v tom roce veleknězem, a pravil: „Bude pro vás lépe, když jeden člověk umře za lid, než aby zahynul celý národ“. Od toho dne se rozhodli, že ho zabijí, a proto k tobě, Přečistá, voláme:

Raduj se, rodičko Spasitele světa.

Raduj se, prameni naší spásy.

Raduj se, od svého narození za Matku Spasitelovu předurčená.

Raduj se, Matko Boží k utrpení povolaná.

Raduj se, požehnaná královno nebeská.

Raduj se, přímluvnice naše stálá.

Raduj se, Matko Boží Sedmibolestná, neboť zármutek náš v radost obracíš.

Kondak 6

Někdejší kazatel Slova Božího a později zrádce Jidáš Iškariotský, jeden z Dvanácti, odešel k velekněžím, aby zradil svého učitele. Jak to uslyšeli, zaradovali se a slíbili, že mu dají peníze. Ty ses však, Matko Boží, pro svého Syna milovaného velmi rmoutila a s hořkým žalem k Bohu volala: Aleluja.

Ikos 6

Když učedníkům Kristovým zazářila poslední večeře, při které jim jejich Učitel nohy umyl, a tak jim dal příklad pokory, pravil: „Jeden z vás mě zradí, ten který se mnou jí.“ My však s tvým zármutkem, Matko Boží, soucítíme, a proto voláme:

Raduj se, Matko Boží, mukami srdce ztrápená.

Raduj se, neboť v slzavém údolí jsi své bolesti vytrpěla.

Raduj se, neboť v modlitbě jsi útěchu nalezla.

Raduj se, radosti plačících.

Raduj se, těšitelko zarmoucených.

Raduj se, neboť z bažiny hříchu nás pozvedáš.

Raduj se, Matko Boží Sedmibolestná, neboť zármutek náš v radost obracíš.

Kondak 7

Pán Ježíš Kristus zatoužil zjevit svou lásku k pokolení lidskému, a proto při své poslední večeři vzal chléb, požehnal jej, lámal a dával svým učedníkům se slovy: „Vezměte a jezte. Toto je mé tělo.“ Potom vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pravil: „Pijte z něho všichni. Toto je má krev nové smlouvy, která se prolévá za mnohé na odpuštění hříchů.“ Proto děkujeme milostivému Bohu za jeho nevýslovné milosrdenství a voláme: Aleluja.

Ikos 7

Svým učedníkům zjevil jsi, Pane, nové znamení milosti, když jsi jim zaslíbil poslat Utěšitele Ducha pravdy, který od Otce vychází a o tobě svědectví vydává, a proto k tobě, Matko Boží, dvakrát Duchem Svatým posvěcené voláme:

Raduj se, stánku Ducha Svatého.

Raduj se, komnato zlatavá.

Raduj se, příbytku Boha Slovo.

Raduj se, neboť na svět jsi Božskou perlu přivedla.

Raduj se, neboť svým narozením jsi nám bránu Ráje otevřela.

Raduj se, neboť skrze tebe se znamení Boží milosti zjevuje.

Raduj se, Matko Boží Sedmibolestná, neboť zármutek náš v radost obracíš.

Kondak 8

Jak podivné a bolestné je naslouchat zvěstem o tom, jak Jidáš Iškariotský polibkem svého Učitele zradil a jak se jej četa s velitelem a židovští služebníci zmocnili, svázali ho a napřed ho vedli k Annášovi a potom k veleknězi Kaifášovi. A protože jsi, Matko Boží, rozsudek smrti nad svým milovaným Synem očekávala, k Bohu jsi volala: Aleluja.

Ikos 8

Od Kaifáše vedli židé Ježíše do vládní budovy k Pilátovi, kde jej zločincem nazvali. Když jej však Pilát vyslýchal a rozmlouval s ním, žádnou vinu na něm nenalezl, a proto voláme:

Raduj se, neboť zármutek tvé srdce pronikl.

Raduj se, neboť svého Syna milovaného jsi na soudu spatřila.

Raduj se, neboť nad Synem svým jsi slzy prolévala.

Raduj se, neboť jako služebnice Páně jsi utrpení bez reptání přijala.

Raduj se, neboť pláči a žalu ses oddala.

Raduj se, Královno nebe a země, jež modlitby svých služebníků přijímáš.

Raduj se, Matko Boží Sedmibolestná, neboť zármutek náš v radost obracíš.

Kondak 9

Všechna pokolení blahoslaví tebe, ctihodnější nad cheruby a neporovnatelně slavnější nad serafy, Vládkyni a Matku Vykupitele našeho, neboť svým narozením jsi přinesla radost celému světu. A protože se na tebe snesl veliký zármutek, když byl tvůj Syn milovaný vydán výsměchu, bičování a smrti, s rozechvěním tě opěvujeme, Přečistá, a k všemohoucímu Bohu voláme: Aleluja.

Ikos 9

Ani výřeční učenci nemohou vystihnout všechna utrpení, která jsi snášel, Spasiteli náš, když vojáci upletli z trní korunu, vsadili ti ji na hlavu, oblékli tě do rudého pláště, předstupovali před tebe a provolávali: „Buď zdráv, židovský králi!“ a bili tě po tvářích. Proto rozjímáme i o tvých strastech, Matko Boží, a voláme:

Raduj se, neboť jsi spatřila toho, jenž pro naši spásu smrt podstoupil.

Raduj se, neboť jsi uzřela rány toho, jenž se tvým mlékem sytil.

Raduj se, neboť jsi uviděla toho, jenž plášť rudý s korunou trnovou přijal.

Raduj se, neboť jsi spatřila toho, jehož všichni učedníci opustili.

Raduj se, neboť jsi hleděla na toho, jenž nespravedlivý rozsudek vyslechl.

Raduj se, neboť s jeho utrpením jsi i ty soucitně trpěla.

Raduj se, Matko Boží Sedmibolestná, neboť zármutek náš v radost obracíš.

Kondak 10

Pilát toužil Ježíše zachránit, a proto židům pravil: „Je u vás zvykem, abych vám k velikonočním svátkům propustil jednoho vězně. Chcete tedy, abych vám propustil krále židovského?“ Na to však lid počal křičet: „Toho ne, ale Barabáše!“ Proto opěvujeme tvé milosrdenství, Bože, pro něž jsi svého jednorozeného Syna vydal na smrt kříže, aby nás vysvobodil z pout věčné smrti, a voláme: Aleluja.

Ikos 10

Hradbou a pevností buď nám, Vládkyně, neboť hyneme pod tíhou strastí a neduhů. Vždyť i ty jsi snášela mnohá soužení, když jsi naslouchala židům, kteří křičeli: „Ukřižuj ho!“ Slyš nyní i naše hlasy, neboť k tobě voláme:

Raduj se, Matko milosrdenství, neboť z očí těžce zkoušených každou slzu otíráš.

Raduj se, neboť nám slzy lítosti vyprošuješ.

Raduj se, neboť zatvrzelé hříšníky zachraňuješ.

Raduj se, neboť naše vášně očišťuješ.

Raduj se, neboť srdce zkroušená potěšuješ.

Raduj se, nezahanbitelná ochránkyně křesťanů.

Raduj se, Matko Boží Sedmibolestná, neboť zármutek náš v radost obracíš.

Kondak 11 

S rozechvěním opěvujeme Spasitele světa, který dobrovolně vyšel vstříc svému utrpení a na Golgotu nesl kříž, na němž měl smrt podstoupit. U onoho kříže stála jeho Matka, Marie Kleofášova a Marie Magdalská. Když Ježíš uviděl svou Matku a učedníka, kterého měl rád, řekl Matce: „Ženo, to je tvůj syn.“ Potom řekl i učedníkovi: „To je tvá Matka.“ A od té chvíle si ji ten učedník vzal k sobě. Tehdy jsi, Matko Boží, pohlédla na svého Syna a Pána na kříž přibitého a se srdcem zlomeným jsi k Bohu zvolala: Aleluja.

Ikos 11

Přečistá Panno, s pláčem jsi svému Synu pravila: „Světlo mé, Bože předvěčný, Stvořiteli celého světa. Pane, jaké utrpení to na kříži snášíš? Synu můj, nad všechny matky země byla jsem vyvýšena. Nyní se však soužím, když tě vidím na kříž přibitého, a mé nitro se zármutkem svírá.“ I my s tebou slzy proléváme a soustrastně voláme:

Raduj se, neboť o radost a veselí jsi přišla.

Raduj se, neboť dobrovolná muka svého Syna jsi na kříži spatřila.

Raduj se, neboť na rány svého Syna milovaného jsi hleděla.

Raduj se, Ovečko, neboť svého Syna jako beránka na smrt vedeného jsi uzřela.

Raduj se, neboť Vykupitele od ran duchovních i tělesných jsi pokrytého ranami uviděla.

Raduj se, neboť Syna svého z mrtvých vzkříšeného jsi spatřila.

Raduj se, Matko Boží Sedmibolestná, neboť zármutek náš v radost obracíš.

Kondak 12

Pro slzy své Matky nám daruj svou milost, Spasiteli přelaskavý, který jsi na kříži svou duši vypustil a dlužní úpis našich hříchů roztrhal. Vždyť v slzách Panna pravila: „Hle, Světlo mé drahé – Bůh můj pohasl na kříži. Pospěš, Josefe, přistup k Pilátovi a pros jej, aby nechal z dřeva kříže sejmout tvého Učitele. Neboť když jsem Syna svého na kříži spatřila zmučeného, nahého a slávy zbaveného, mou duši pronikl meč, jak předpověděl spravedlivý Simeon: Aleluja.

Ikos 12

Opěvujeme tvé milosrdenství, Vládce, jenž sis člověka zamiloval, a skláníme se před bohatstvím tvé milosti. Vždyť sama Přečistá pravila: „Své stvoření jsi toužil zachránit, a tak jsi smrt podstoupil.“ Avšak pro své vzkříšení, Spasiteli, smiluj se nad námi, kteří k Přečisté tvé Matce s rozechvěním voláme:

Raduj se, neboť tělo laskavého Pána mrtvé a bez duše jsi spatřila.

Raduj se, neboť tělo svého Syna milovaného jsi líbala.

Raduj se, neboť na Světlo své, Srdce probodené, jsi hleděla.

Raduj se, neboť své Světlo jsi do hrobu položila.

Raduj se, neboť do plátna nového jsi jeho tělo zavinula.

Raduj se, neboť svědkem jeho vzkříšení ses stala.

Raduj se, Matko Boží Sedmibolestná, neboť zármutek náš v radost obracíš.

Kondak 13

Chvályhodná Matko, jež jsi zármutkem zdrcená stála pod křížem svého Syna a Boha, shlédni na náš pláč a slzy a uchraň nás zármutku, nemocí a smrti věčné, neboť doufáme v tvé nevýslovné milosrdenství a k Bohu voláme: Aleluja.

Modlitba

Matko Boží Sedmibolestná, svou čistotou a množstvím soužení, které jsi na zemi podstoupila, převyšuješ všechny dcery země. Slyš proto naše prosby tolika strastmi naplněné a chraň nás pod ochranným pláštěm své milosti, neboť nemáme jiné útočiště ani jinou zastánkyni nežli tebe. A protože se smělostí předstupuješ před svého Syna, pomoz nám svými modlitbami, abychom bez újmy dosáhli království nebeského, kde bychom spolu se všemi svatými opěvovali jediného Boha v Trojici nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Závěr

K: Nejvyšší moudrost.

L: Ctihodnější jsi nad cheruby a neporovnatelně slavnější nad serafy, bez porušení jsi porodila Boha slovo: pravá Bohorodičko, velebíme tě.

L: Ve jménu Pánově požehnej, otče.

K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.

L: Amen.