Akathist k sv. Janu Křtiteli, Předchůdci Pánovu

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Kondak 1

Svatý Jane, od pradávna jsi byl vyvolen za předchůdce a křtitele Krista Boha, Spasitele světa, abys oslavoval toho, jenž tebe oslavil. Proto přinášíme píseň chval tobě, největšímu z těch, kdo se z ženy narodil, andělu v těle lidském a kazateli pokání. A ty, který s velikou smělostí předstupuješ před Pána, chraň nás od všech strastí a k pokání přiveď ty, kteří k tobě s láskou volají: Raduj se, veliký Jane, proroku, předchůdce a křtiteli Páně.

Ikos 1

Když kněz Zachariáš podle pořadí svého oddílu přinášel v chrámě oběť kadidla, zjevil se mu po pravé straně oltáře archanděl Gabriel, jenž stojí před tváří Boží. Zvěstoval mu radostnou zprávu o tvém narození, veliký Jane, a oznámil mu radost i veselí, a že se mnozí lidé zaradují z tvého narození. I my se s úžasem radujeme z laskavosti, jíž ti Bůh prokázal, a ke tvé cti zbožně voláme:

Raduj se, úradku nevýslovného Božího tajemství.

Raduj se, podivuhodné jeho prozřetelnosti naplnění.

Raduj se, před dávnými věky proroctvím Izajášovým předpovězený.

Raduj se, zaslíbením před tváří Boží z dávna prorokovaný.

Raduj se, za velikého proroka Nejvyššího vyvolený.

Raduj se, podle zvěsti andělské narozený.

Raduj se, v lůně mateřském Duchem svatým naplněný.

Raduj se, před svým narozením k veliké službě posvěcený.

Raduj se, neplodnosti rodičů ukončení.

Raduj se, radosti a veselí kněze Božího.

Raduj se, dcery Áronovy narození.

Raduj se, plode modlitby Bohem darovaný.

Raduj se, veliký Jane, proroku, předchůdce a křtiteli Páně.

Kondak 2

Když Zachariáš spatřil anděla, jenž se mu zjevil, zděsil se a padla na něho bázeň. Avšak neuvěřil slovům zvěsti o tvém narození, a proto byl stižen němotou. Tehdy se podivil nad přeslavným zázrakem a celým srdcem Bohu zazpíval: Aleluja.

Ikos 2

Tajemství nevídané toužili poznat lidé, kteří čekali na Zachariáše, neboť se podivovali, že tak dlouho v chrámě prodlévá. A když vyšel, shledali, že nemůže mluvit, ale jen znamení rukama dává, a tak pochopili, že měl v chrámě vidění. Proto oslavujeme Tvůrce zázraků a voláme:

Raduj se, blažená příčino němoty otcovské.

Raduj se, osušení slzí mateřských.

Raduj se, její hanby rozptýlení.

Raduj se, veliká útěcho svých rodičů.

Raduj se, neboť tvé narození bylo v šestém měsíci Přesvaté Panně Marii ohlášeno.

Raduj se, neboť z tvého narození se množství lidu zaradovalo.

Raduj se, neboť jsi od anděla milostivé jméno získal.

Raduj se, neboť skrze tvé jméno byla němota otcova sejmuta.

Raduj se, neboť skrze tebe otec jméno Boží požehnal.

Raduj se, neboť skrze tvé narození sousedy bázeň naplnila.

Raduj se, neboť celá krajina judská nad tvým narozením zajásala.

Raduj se, neboť skrze tebe lid poznání spásy dosáhl.

Raduj se, veliký Jane, proroku, předchůdce a křtiteli Páně.

Kondak 3

Moc Nejvyššího uzdravila neplodnost stařičké Alžběty a ona počala tebe, slavný předchůdce Páně. Ale po pět měsíců se tajila a říkala: ‚Toto mi učinil Pán, který se ke mně v těchto dnech sklonil, aby mě pohany mezi lidmi zbavil.‘ A když přijala tu, jež v lůně Krista nosila, z Ducha svatého se tázala: ‚Jak to, že ke mně přišla Matka mého Pána?‘ Spolu s ní se radovala a Bohu zazpívala: Aleluja.

Ikos 3

Ten, který měl kráčet před Pánem v moci Eliášově, byl ještě v lůně mateřském naplněn Duchem svatým, aby se jako prorok podivuhodně projevil, když se nad příchodem Matky Pánovy s pohnutím zaradoval. Vždyť poznal Boha, jehož ve svém lůně nosila Milostiplná, a kterého hlasem své matky zvěstoval. I my nad tím s úctou žasneme a voláme:

Raduj se, neboť Pána, jenž tě před sebou poslal, jsi již v lůně mateřském podivuhodnou radostí ohlásil.

Raduj se, neboť spolu se svou matkou Alžbětou jsi vtělení Kristovo odhalil.

Raduj se, neboť i tvou matku Duch svatý naplnil.

Raduj se, neboť i z ní podivuhodnou prorokyni učinil.

Raduj se, neboť ona Přesvatou Pannu Marii požehnanou mezi ženami nazvala.

Raduj se, neboť Pannu Matkou Pánovou pojmenovala.

Raduj se, neboť plod lůna panenského požehnaným označila.

Raduj se, radostný hlase Slova Božího.

Raduj se, Nejvyšší Moudrosti Boží předzjevení.

Raduj se, svatého manželství požehnání.

Raduj se, z lůna neplodného podivuhodné narození.

Raduj se, tajemným narozením lidu udivení.

Raduj se, veliký Jane, proroku, předchůdce a křtiteli Páně.

Kondak 4

Za bouři pochybností stihl anděl kněze Zachariáše němotou, ale když po tvém narození, Pánův předchůdce, napsal blažené tvé jméno, jeho ústa se ihned uvolnila a on počal mluvit, chválit Boha a takto prorokoval: Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid. A ty, synu, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem, abys mu zazpíval: Aleluja.

Ikos 4

Když uslyšeli lidé, kteří žili v tvé blízkosti, o tvém slavném a podivuhodném narození, užasli a říkali: ‚Čím toto dítě bude?‘ My tě však důstojně oslavujeme, přeslavný Pánův předchůdce, jako největšího z těch, kdo se z ženy narodili, a voláme:

Raduj se, od početí milostí naplněný.

Raduj se, v tvém narození Bohem oslavený.

Raduj se, jako nemluvně prorokem nazvaný.

Raduj se, od dětství Duchem svatým osvícený a posílený.

Raduj se, s vtěleným Bohem podle těla spřízněný.

Raduj se, za předchůdce a křtitele Pánova Bohem vyvolený.

Raduj se, neboť jsi cestu přicházejícímu Kristu přichystal.

Raduj se, neboť obraz anděla v těle lidském jsi ve svém srdci ukázal.

Raduj se, jitřenko Slunce nezacházejícího.

Raduj se, pochodni Slunce nehasnoucího.

Raduj se, svítání, jež nové světlo světu ohlašuješ.

Raduj se, hvězdo, jež cestu ke Kristu vedoucí osvěcuješ.

Raduj se, veliký Jane, proroku, předchůdce a křtiteli Páně.

Kondak 5

Bohu odporný rozkaz nespravedlivého Heroda vyhnal tě, Pánův předchůdce, z náruče mateřské a domu otcovského do samoty pustiny, kde jsi přebýval až do dne, v němž jsi vystoupil před Izrael. Živil ses tu kobylkami i medem divokých včel a Bohu zpíval: Aleluja.

Ikos 5

Od dětství sis zamiloval život poustevníků, Pánem pochválený Jane, neboť jsi poznal podivuhodný záměr, jaký s tebou Bůh zamýšlí. Za to jsi byl z vůle Nejvyššího poslán ohlašovat příchod království Božího, a proto k tobě s úžasem i láskou voláme:

Raduj se, neboť již jako nemluvně jsi krále Heroda vyděsil.

Raduj se, neboť od smrti mezi nemluvňaty tě Nejvyšší svou pravicí uchránil.

Raduj se, neboť jako výhonek pustiny jsi svou vůní svět okouzlil.

Raduj se, neboť velikostí svých skutků jsi všechny udivil.

Raduj se, věrný učiteli pravé cesty.

Raduj se, podivuhodný ochránce ctnosti a čistoty.

Raduj se, dokonalý obraze evangelijního sebezapření.

Raduj se, útočiště a posilo stavu mnišského.

Raduj se, osvětiteli rozumu bohoslovců.

Raduj se, neboť hříšníkům brány milosrdenství Božího otevíráš.

Raduj se, neboť kajícím hříšníkům odpuštění od Pána předáváš.

Raduj se, neboť plody hodné pokání přinášet pomáháš.

Raduj se, veliký Jane, proroku, předchůdce a křtiteli Páně.

Kondak 6

V den, kdy se Kristus Bůh zjevil světu v pustině jordánské, stal ses jeho slavným kazatelem, svatý předchůdce. Neboť jsi lidem ukázal toho, jenž za tebou přichází, a volal jsi: ‚Hle, Beránek Boží, který snímá hříchy světa.‘ Jeho jsme s vírou poznali, a proto zpíváme: Aleluja

Ikos 6

Zazářil jsi jako světlo pravdy, Jane Bohem osvícený, neboť jsi všem ukázal záři slávy Otcovy, jež se pro nás v těle zjevila. Vždyť jsi na poušti volal k lidu: ‚Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Neste plody hodné pokání. Hle, za mnou přichází ten, který vás bude křtít vodou a Duchem svatým.‘ A proto po tvém příkladu Pána chválíme a k tobě voláme:

Raduj se, neboť jsi příchod Mesiáše ohlašoval.

Raduj se, neboť jsi cestu Páně připravoval.

Raduj se, neboť jsi mnoho synů Izraelových k Bohu navrátil.

Raduj se, neboť jsi mnoho srdcí Bohu připravil.

Raduj se, neboť jako hlas Boha Slova ses proslavil.

Raduj se, neboť jsi lid činit pokání naučil.

Raduj se, neboť jsi farizeje a saduceje odvážně napomínal.

Raduj se, zastánce těch, kdo tvou pomoc hledají.

Raduj se, pečeti proroků a počátku apoštolů.

Raduj se, hlučící kazateli pokání.

Raduj se, učiteli duchovního osvícení.

Raduj se, prostředníku staré i nové milosti.

Raduj se, veliký Jane, proroku, předchůdce a křtiteli Páně.

Kondak 7

Pán Ježíš se rozhodl přijmout křest z tvých rukou, blažený Jane, ale tys pravil: ‚Já bych měl být pokřtěn od tebe.‘ Tak ses podřídil tomu, který řekl: ‚Připusť to nyní.‘ Tehdy jsi vložil svou pravici na jeho hlavu a pokřtil toho, jenž nepotřebuje očištění: Aleluja.

Ikos 7

Pán, který od tebe přijal křest, obdaroval tě novou milostí. Učinil tě totiž hodným spatřit příchod Ducha svatého a slyšet Otcův hlas, jaký dosvědčil jeho synovství. Tehdy jsi nás naučil uctívat jediného Boha ve třech osobách, a proto jej ústy pozemskými oslavujeme a k tobě s chválou voláme:

Raduj se, první zvěstovateli Trojičního zjevení.

Raduj se, pravý ctiteli Boha ve třech osobách.

Raduj se, neboť Ducha svatého v podobě holubice jsi spatřil.

Raduj se, neboť jeho tajemné sestoupení jsi dosvědčil.

Raduj se, neboť Otcův hlas z nebes jsi uslyšel.

Raduj se, neboť lásku Otce vůči Synovi jsi uzřel.

Raduj se, vyvolený Křtiteli Syna Božího.

Raduj se, vykonavateli jeho svaté vůle.

Raduj se, horlivý služebníku Spasitele rodu lidského.

Raduj se, první vysluhovateli velikého křestního tajemství.

Raduj se, zvěstovateli božské radosti.

Raduj se, první učiteli Nového zákona.

Raduj se, veliký Jane, proroku, předchůdce a křtiteli Páně.

Kondak 8

Spatřil jsi podivuhodnou a nevýslovnou pokoru vtěleného Boha Slova, blažený křtiteli, když svou božskou hlavu sklonil, aby přijal křest služebníků. Vypros tuto bohumilou ctnost i nám, pýchou stiženým, abychom mu se srdcem pokorným mohli zazpívat: Aleluja.

Ikos 8

Zakončil jsi svůj pozemský život naplněný všemi milostivými dary, Jane Bohem vyvolený, a skrze zachovávání zákona a pokání jsi všechny naučil vzdávat Pánu díky. Proto ti přinášíme píseň vděčnosti a jako velikému učiteli pravdy zpíváme:

Raduj se, neboť zákony a přikázání Pánovy jsi věrně střežil.

Raduj se, neboť Herodovy nepravosti jsi odhalil.

Raduj se, neboť o jeho nápravu ses horlivě pokoušel.

Raduj se, neboť za pravdu jsi vězení a okovy snášel.

Raduj se, neboť pro spravedlnost ti hlavu srazili.

Raduj se, neboť učedníci tvé tělo důstojně pochovali.

Raduj se, neboť Boží prozřetelností tvá hlava neporušenost zachovala.

Raduj se, neboť křesťanům útěchu, posvěcení a uzdravení přinesla.

Raduj se, neboť věřící tvou pravici, jež Pána pokřtila, zbožně uctívají.

Raduj se, neboť skrze tvé ostatky se mnohé zázraky až do dnešních dní naplňují.

Raduj se, neboť na tvou přímluvu se věřící z mnohých soužení zachraňují.

Raduj se, neboť s tvou pomocí se hříšníci k pokání obracejí.

Raduj se, veliký Jane, proroku, předchůdce a křtiteli Páně.

Kondak 9

Všechny bytosti andělské žasnou nad velikostí tvého díla a církev tě zbožně oslavuje jako přítele Kristova, před nímž jsi kráčel v duchu a moci Eliášově. A protože sis pravdu zamiloval, s odvahou jsi káral farizeje a odhaloval nepravost Herodovu, z jehož rukou jsi mučednickou smrt přijal. Skláníme se před tvou svatou hlavou a prosíme: chraň nás před útoky vášní nečistých, abychom s čistým srdcem i ústy mohli zpívat: Aleluja.

Ikos 9

Žádná píseň pozemšťanů nemůže tě důstojně oslavit, Jane Bohem pochválený, neboť tě oslavila ústa Kristova jako nejvyššího z proroků a největšího z těch, kdo se z ženy narodil. A protože ti nemůžeme přinést chválu hodnou tvé slávy, alespoň takto voláme:

Raduj se, veliká slávo církve Kristovy.

Raduj se, podivuhodný zázraku andělů.

Raduj se, radosti a oslavo praotců.

Raduj se, vznešená chválo proroků.

Raduj se, Bohem ozářená koruno apoštolů.

Raduj se, velkolepá kráso biskupů.

Raduj se, počátku mučedníků.

Raduj se, dokonalosti ctihodných.

Raduj se, okraso spravedlivých.

Raduj se, utvrzení panen a poustevníků.

Raduj se, útěcho lidu křesťanského.

Raduj se, slávo církve Kristovy.

Raduj se, veliký Jane, proroku, předchůdce a křtiteli Páně.

Kondak 10

Zvěstoval jsi Krista Boha, který v těle přišel spasit svět, a jako denice, jež Slunce předchází, jsi ozářil ty, kteří přebývali ve stínech podsvětí. Odtud tě vyvedl Pán se všemi spravedlivými od věků zesnulými, a proto jsi mu jako svému Zachránci a Přemožiteli smrti zazpíval: Aleluja.

Ikos 10

Stal ses ochrannou hradbou i bezpečným útočištěm všem, kdo se k tobě v modlitbě utíkají, blažený Jane, a proto k tobě s vděčností voláme:

Raduj se, neboť se zastáváš těch, kdo jsou stiženi soužením.

Raduj se, neboť milost od Boha vyprošuješ neplodným.

Raduj se, neboť smiřuješ znesvářené.

Raduj se, neboť se ujímáš opuštěných, vdov a sirotků.

Raduj se, neboť posiluješ ty, kdo s duchem zloby bojují.

Raduj se, neboť se přimlouváš za ty, kdo se k tobě s vírou v bouři svých vášní utíkají.

Raduj se, neboť pomáháš těm, kteří u tebe v rozličných strastech útočiště hledají.

Raduj se, neboť od sebeklamu a lichocení zachraňuješ ty, jež dobře žijí.

Raduj se, neboť provázíš ty, kteří na tebe v hodině smrti spoléhají.

Raduj se, neboť před nepřízní počasí ochraňuješ ty, kdo tě milují.

Raduj se, neboť svými přímluvami do života věčného přivádíš ty, kteří tvou slavnou památku uctívají.

Raduj se, neboť po Bohu a jeho Matce jsi naším útočištěm a nadějí.

Raduj se, veliký Jane, proroku, předchůdce a křtiteli Páně.

Kondak 11

Žádná píseň nemůže důstojně oslavit tvou odvahu, Pánův křtiteli, a přeci nás láska ponouká, abychom se osmělili opěvovat tvou velikost. Přijmi tedy milostivě náš chvalozpěv, a když jako první stojíš před trůnem Přesvaté Trojice, vypros nám očištění od vší poskvrny našich hříchů, abychom s čistým srdcem i ústy mohli Bohu zazpívat: Aleluja

Ikos 11

Poznali jsme tě, Bohem osvícený Jane, jako pochodeň Světla nepřístupného a jako naplnění všech milostivých zaslíbení, a proto k tobě s radostí voláme:

Raduj se, neboť září Božského světla tě Pán z nebes osvítil.

Raduj se, neboť světlem svých ctností jsi Boha oslavil.

Raduj se, neboť slávu Přesvaté Trojice jsi vyjevil.

Raduj se, neboť pravou a podivuhodnou cestu do nebes jsi ohlásil.

Raduj se, neboť zesnulým jsi příchod vtěleného Boha zvěstoval.

Raduj se, neboť duše od věků zesnulých jsi potěšil.

Raduj se, neboť Světlo pravdy jsi světu ukázal.

Raduj se, neboť jasným světlem evangelia jsi zazářil.

Raduj se, neboť lid křesťanský jsi oslavil.

Raduj se, neboť úradek Boží jsi naplnil.

Raduj se, neboť Kristus Pán tě za svého přítele vyvolil.

Raduj se, neboť tvé jméno od východu slunce až k jeho západu zvelebil. 

Raduj se, veliký Jane, proroku, předchůdce a křtiteli Páně.

Kondak 12

Bůh tě označil pečetí milosti a vyzbrojil tě svou silou, a tak ses stal slavným přemožitelem, Pánův křtiteli, neboť jsi přemohl nepřátele i každou jejich špatnost a veliké své dílo jsi mučednickou smrtí završil. Když nyní stojíš před trůnem Krále králů, pros jej, aby daroval svým věrným vítězství nad nepřáteli, žehnal jejich dobrému dílu a v ctnostech posiloval ty, kteří zpívají: Aleluja.

Ikos 12

Opěvujeme Boha, který tě podivuhodně vyvýšil, a oslavujeme tebe, blažený Jane, jako věrného přítele Kristova. Chválíme tvé veliké skutky i tvou mučednickou smrt a s radostí voláme:

Raduj se, apoštole a prvomučedníku Nového zákona.

Raduj se, první zvěstovateli příchodu království nebeského.

Raduj se, proroku Božího povolání pohanů.

Raduj se, učiteli nevídané a tajemné Boží moudrosti.

Raduj se, ratolesti, jež přinesla mnohé ovoce.

Raduj se, neboť světlem svých skutků jsi Otce nebeského oslavil. 

Raduj se, neboť svou památkou jsi církev Kristovu nevýslovně povzbudil.

Raduj se, neboť tě paprsek slunce Trojičního osvítil.

Raduj se, neboť tě Pán k hostině věčné radosti usadil.

Raduj se, neboť s netělesnými mocnostmi trojsvatou píseň Bohu přinášíš.

Raduj se, neboť jsi odložil zrcadlo nepřímého poznání Božího.

Raduj se, neboť nyní tváří v tvář hledíš na slávu Boží Trojice. 

Raduj se, veliký Jane, proroku, předchůdce a křtiteli Páně.

Kondak 13

Veliký a přeslavný předchůdce a křtiteli Páně Jane, přijmi chvalozpěv, který ti přinášíme, a pros milostivého Boha, aby nás uchránil všeho zlého, vysvobodil nás od věčných muk, a učinil z nás účastníky nebeského království, abychom mu mohli na věky s vděčností zpívat: Aleluja.

Modlitba

Křtiteli Páně a učiteli pokání, nepřehlížej své věrné ctitele, ale v jednotě s netělesnými mocnostmi nebeskými pros Boha za jeho nehodné služebníky stižené tolika nemocemi, ztrápené tolika životními ranami a zmučené tolika vášněmi jejich srdce. Vždyť jsme jen nádobou plnou hříchů a náš rozum je připoután k věcem pozemským. Nemáme nikoho, ke komu bychom se uchýlili, než k tobě, svatý Jane, neboť před Pánem není po Matce Boží nikdo větší, kdo se z ženy narodil.

Byl jsi vyvolen, aby ses svou pravicí dotkl hlavy Beránka Božího, který vzal na sebe hříchy světa. Pros jej, aby nám pomohl povstat z našich hříchů, daroval nám slzy účinného pokání, a dovolil nám bez odsouzení vstoupit do rajského života svého nebeského království, kde budeme spolu s tebou oslavovat jediného Boha v Trojici na věky věků. Amen.

Závěr
K: Nejvyšší moudrost.
L: Ctihodnější jsi nad cheruby a neporovnatelně slavnější nad serafy, bez porušení jsi porodila Boha slovo: pravá Bohorodičko, velebíme tě.
L: Ve jménu Pánově požehnej, otče.

K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, ctihodného a slavného proroka, Pánova předchůdce a křtitele Jana, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.