Akathist k svatému biskupovi a mučedníkovi Klimentu Římskému

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Kondak 1

Přistupte, věřící, a písněmi opěvujte důstojného biskupa a mučedníka Klimenta, vyvoleného mezi všemi pastýři západních krajin křesťanských. Oslavujte jeho podivuhodnou víru a lásku ke Kristu, následujte jeho příkladu a volejte: Raduj se, blažený Klimente, Bohonosný biskupe a mučedníku.

Ikos 1

Svrchovaný Pán si tě, biskupe a mučedníku Klimente, připravil jako vyvolenou nádobu milosti, a proto tě už od dětství vedl množstvím zkoušek. Vždyť aby tvá ctnostná matka Macidiána unikla z nástrah zlovolníka a zachovala manželskou čistotu i věrnost, raději se svými dvěma syny uprchla do země řecké a tebe nejmladšího zanechala tvému otci Faustovi. Proto tvé rodiče velebíme, pamatujeme na tvou odloučenost od matky, vzýváme tě jako našeho přímluvce a voláme:

Raduj se, ratolesti Božího vinohradu.

Raduj se, kvetoucí palmo spravedlnosti.

Raduj se, plodonosný fíkovníku.

Raduj se, chráme Ducha Božího.

Raduj se, horo božskými ctnostmi posvěcená.

Raduj se, kalichu moudrosti, z něhož se poučení našim duším rozlévá.

Raduj se, učiteli víry Kristovy.

Raduj se, zvěstovateli království nebeského.

Raduj se, blažený Klimente, Bohonosný biskupe a mučedníku.

Kondak 2

Když se tvá matka Macidiána plavila po moři, zastihla ji silná bouře a veliké vlnobití. Mocný vítr zavál její loď do neznámé krajiny, kde v čas půlnoční ztroskotala. Vlny tvou matku donesly až k útesům při březích asijských, ale ona propadla zármutku, neboť se jí zdálo, že všichni, kdo se na lodi plavili, utonuli. My však oslavujeme všemohoucího Boha, který tvou matku zachránil, a zpíváme mu: Aleluja.

Ikos 2

Tvůj otec nevěděl o strastech, jež se přihodily Macidiáně a jeho dětem, a proto vyslal posly, aby zjistili, kde se usadili. A když ani po několika letech nedostal žádné zprávy o jejich živobytí, vypravil loď, aby je sám vyhledal. Tebe však jako svého nejmladšího syna zanechal v rodném domě, aby ses vzdělal v moudrosti knih učených. Proto se skláníme před tvým osaměním, biskupe a mučedníku Kristův, a voláme:

Raduj se, jasné slunce západu.

Raduj se, sloupe zbožnosti.

Raduj se, vyvolená nádobo milosti Kristovy.

Raduj se, schráno Ducha Svatého.

Raduj se, kalichu moudrosti, jež duše žíznící po spáse napájí.

Raduj se, jitřenko, jež svět křesťanský ozařuje.

Raduj se, plameni zdrženlivosti, jež touhu vášnivou spaluje.

Raduj se, vůně oleje a kadidla, jež se z nádvoří chrámu Hospodinova line.

Raduj se, blažený Klimente, Bohonosný biskupe a mučedníku.

Kondak 3

Dosáhl jsi dospělosti, svatý Klimente, a poznal hloubku filozofického učení, ale ani vzdělanost tohoto světa nedokázala utišit žal po tvých rodičích. V ten čas ses setkal s jakýmsi moudrým mužem, který tě seznámil s evangeliem Syna Božího, jenž přišel na svět, aby zvěstoval život věčný a těm, kteří mu naslouchají, zaslíbil nevýslovné milosti v životě věku budoucího. Tehdy v tobě zaplála palčivá touha poznat Pána a zazpívat mu: Aleluja.

Ikos 3

Opustil jsi svůj rodný dům a rozhodl se odejít do Judska, odkud se šířila radostná zvěst Kristova. Avšak na moři tě zastihla bouře, jejíž vítr tě zanesl do Alexandrie. Zde ses setkal se svatým apoštolem Barnabášem, který tě poslal do Cesareje k apoštolu Petrovi. Z jeho rukou jsi přijal křest a mezi jeho učedníky nalezl i své dva bratry, a proto voláme:

Raduj se, neboť bezbožnosti pohanské ses zřekl.

Raduj se, neboť na horu ctností křesťanských jsi vystoupil.

Raduj se, neboť učedníkem nejvyššího z apoštolů ses stal.

Raduj se, neboť tajemství Božího zjevení tě vyučoval.

Raduj se, neboť světlo víry pravé jsi od něho přijal.

Raduj se, neboť svou víru jsi na skále církve zbudoval.

Raduj se, neboť plody učení Kristova ses nasytil.

Raduj se, neboť svými svatými ústy jsi mnohé osvítil.

Raduj se, blažený Klimente, Bohonosný biskupe a mučedníku.

Kondak 4

Apoštol Petr se tě, blažený Klimente, vyptal na tvůj původ, a když slyšel vyprávět o strastech tvých rodičů, radoval se z tvé lásky k nim. Na to spolu s tebou usedl do lodi, která byla prozřetelností Boží vedena k jistému ostrovu. Tehdy svatý apoštol vstoupil na břeh a při branách města nalezl chudobnou stařenu, která jej žádala o almužnu. V oné ženě poznal tvou matku, a proto ji k tobě přivedl. Jakmile jsi spatřil tu, která tě porodila, padl jsi k jejím nohám a se slzami v očích jsi je políbil. I my se spolu s tebou radujeme a Bohu zpíváme: Aleluja.

Ikos 4

Nalezl jsi svou ctnostnou matku a jako dobrý Kristův pastýř a jeho věrný následovník jsi požádal svatého apoštola Petra, aby jí křest udělil. Časně zrána proto vstoupil do moře a Macidiánu pokřtil ve jménu Otce i Syna i Svatého Ducha. A když ji navrátil jejím synům, vydal se cestou, jakou pro něj Pán zamýšlel. My však oslavujeme tvou synovskou lásku a voláme:

Raduj se, neboť svou matku jsi osvítit jménem Kristovým pospíšil.

Raduj se, neboť Pán tě mezi ratolesti svého vinohradu vštípil.

Raduj se, neboť hojné plody křesťanského učení jsi sklidil.

Raduj se, neboť krásu víry spasitelné jsi odhalil.

Raduj se, neboť věřící jsi září Kristova evangelia osvítil.

Raduj se, neboť víno z kalicha poznání Božího jsi jim nalil.

Raduj se, neboť bezbožnost pohanskou jsi překonal.

Raduj se, neboť za svá soužení jsi věnec slávy Boží Trojice přijal.

Raduj se, blažený Klimente, Bohonosný biskupe a mučedníku.

Kondak 5

Když jakýsi muž spatřil křest Macidiánin, přistoupil k svatému Petrovi a požádal jej o rozhovor. Apoštol s oním člověkem dlouho rozmlouval, až v něm poznal dlouho hledaného Faustiniána. Přivedl jej k jeho ženě i dětem, kteří se z podivuhodného shledání velmi zaradovali. I my oslavujeme Boha, že opět rodiče s jejich dětmi sjednotil a zpíváme mu: Aleluja.

Ikos 5

Čestný Faustinián poznal svou manželku i děti, radostí se rozplakal a počal Bohu vzdávat díky. Tehdy uvěřil v jediného Boha v Trojici, a když se s tebou poradil, blažený Klimente, sklonil se před apoštolem Petrem a požádal jej o křest. I my se radujeme, že jsi skrze ruce apoštolské přivedl svého otce ke Kristu a voláme:

Raduj se, učedníku víry Kristovy.

Raduj se, dědici trůnu apoštolského.

Raduj se, učiteli zákona kněžského.

Raduj se, zákonodárce náš a učiteli.

Raduj se, spolehlivý průvodce do království Kristova.

Raduj se, nový Petře, jenž jsi Božími dary milosti zazářil.

Raduj se, druhý Mojžíši, jenž jsi k věrnosti Božím přikázáním napomínal.

Raduj se, kalichu moudrosti, z něhož se posila křesťanského života rozlévá.

Raduj se, blažený Klimente, Bohonosný biskupe a mučedníku.

Kondak 6

Když tví blažení rodiče poznali Krista ukřižovaného a v jeho jménu byli pokřtěni, navrátili se do Říma, kde konali mnohé skutky milosrdenství. Tys však zůstal oddaným učedníkem Petrovým, následoval jej na všech jeho cestách, a tak ses stal zvěstovatelem Kristova evangelia. Za to tě nejvyšší z apoštolů ustanovil biskupem dříve, než jej císař Nero nechal ukřižovat. Proto oslavujeme všemohoucího Boha, který tě předem vyvolil, a zpíváme: Aleluja.

Ikos 6

Po smrti apoštola Petra, biskupa Lína a Kléta, stal ses, svatý Klimente, lodivodem církve římské. Tehdy bárka církve Kristovy vplula do bouře pronásledování, ale tys ji dobře a statečně vlnami nepřátelství provázel. Proto oslavujeme tvou památku a voláme:

Raduj se, neboť postem a modlitbou jsi svého ducha zocelil.

Raduj se, neboť plamenem čistoty jsi tužbu svých vášní spálil.

Raduj se, neboť potem své práce jsi výheň pohanských klamů uhasil.

Raduj se, neboť mučednickým věncem spravedlnosti ses ozdobil.

Raduj se, neboť svými modlitbami jsi démony vyháněl.

Raduj se, neboť na tvou přímluvu Pán slepým zrak otevřel.

Raduj se, neboť tvůj hrob se studnicí uzdravení stal.

Raduj se, neboť tvou smrt zástup mučedníků opěvoval.

Raduj se, blažený Klimente, Bohonosný biskupe a mučedníku.

Kondak 7

Stádce Kristovo jsi pásl s velikou námahou a utrpením, neboť ze všech stran byl jsi obklíčen nelítostnými nepřáteli, jež jako lvi a vlci toužili po tvé krvi a usilovali o zničení víry Kristovy. Tys však, blažený Klimente, bez ustání horlil pro spásu duší lidských a mnoho pohanů jsi ke Kristu přivedl. Proto oslavujeme tvé strasti i bolesti a Bohu zpíváme: Aleluja. 

Ikos 7

Proti tobě, nástupci apoštolů, jenž jsi na vinici Kristově s námahou pracoval, povstali nenávistní tví nepřátelé a svými pomluvami proti tobě vzbouřili lid, neboť ti zazlívali, že znevažuješ bohy pohanské. My tě však opěvujeme za všechno pronásledování, které jsi pro církev Kristovu snášel, a s láskou voláme:

Raduj se, neboť jako dědic jsi na stolec apoštolský usedl.

Raduj se, neboť svým božským učením jsi mnohé ke Kristu přivedl.

Raduj se, neboť jako nový Petr ses apoštolskými dary zaskvěl.

Raduj se, neboť pro jméno Kristovo jsi mnohá příkoří snášel.

Raduj se, neboť ke slávě Přesvaté Trojice jsi svatyně budoval.

Raduj se, neboť svým učením, námahou, zázraky a ctnostmi jsi církev Kristovu rozmnožoval.

Raduj se, neboť plody učení Kristova jsi zjevoval.

Raduj se, neboť činy svatých mučedníků pro Krista zabitých jsi sepisoval.

Raduj se, blažený Klimente, Bohonosný biskupe a mučedníku.

Kondak 8

Městský prefekt nestrpěl pomluvy ani nepokoj mezi lidmi, a proto, když tě před něj předvedli, pravil: „Vím, že pocházíš z rodu vznešeného, ale neznám Krista, kterého jako Boha uctíváš.“ Tehdy jsi mu, slavný Klimente, odpověděl: „Věřím v jednoho pravého Boha Otce a jemu jedinému se spolu s jeho jednorozeným Synem i Svatým Duchem klaním a jemu zpívám: Aleluja.“

Ikos 8

Ačkoliv městský prefekt na tobě vinu nenalezl, upozornil císaře Trajána, že na obranu svých bohů povstali proti tobě všichni lidé a nepřestávali tě obviňovat, i když věrohodného svědka předvést nedokázali. My se však radujeme ze zahanbení tvých pomlouvačů a voláme:

Raduj se, neboť víru Kristovu jsi moudře obhájil.

Raduj se, neboť srdce nelítostného prefekta jsi obměkčil.

Raduj se, neboť lstivost pohanskou jsi odhalil.

Raduj se, neboť křivé svědky jsi zahanbil.

Raduj se, neboť hrozného soudu římského císaře ses neděsil.

Raduj se, neboť odpůrce Kristova jsi odsoudil.

Raduj se, neboť věnec mučednický jsi pro Trojjediného Boha přijal.

Raduj se, neboť ke slávě Přesvaté Trojice jsi v utrpení vytrval.

Raduj se, blažený Klimente, Bohonosný biskupe a mučedníku.

Kondak 9

Když se císař Traján doslechl, že zvěstuješ Boha, jenž mu byl neznámý, rozkázal: „Ať bohům pohanským oběť přinese, nebo bude poslán do pustiny nedaleko Chersonu.“ Tehdy tě městský prefekt zapřísahal, abys dobrovolné vyhnanství nevolil, ale abys raději bohům obětí posloužil, a tak sis svobodu zachoval. Tys však, svatý Klimente, namítl, že se vyhnanství nebojíš, a že na každém místě tohoto světa budeš Krista zvěstovat a jemu jedinému zpívat: Aleluja.

Ikos 9

Tvá slova, Bohonosný Klimente, dojala městského prefekta a on se slzami pravil: „Kéž tě Bůh, kterému celým srdcem sloužíš, svou pomocí provází ve vyhnanství, k němuž jsi byl odsouzen.“ Proto tě oslavujeme jako Petra, úhelný kámen naší víry, a s radostí voláme:

Raduj se, neboť před bezbožným příkazem císařovým ses nepokořil.

Raduj se, neboť pro Krista jsi vyhnanství podstoupil.

Raduj se, neboť ses raději svobody vzdal, abys světlo Kristovo na svobodě neztratil.

Raduj se, neboť slávou pravého mučednictví ses ozdobil.

Raduj se, neboť za věrnost víře apoštolské jsi pronásledování čelil.

Raduj se, neboť hněv nepřítele církve Kristovy jsi krutě pocítil.

Raduj se, neboť pro Krista jsi hořká muka snášel.

Raduj se, neboť s mnohými věřícími jsi své vězení sdílel.

Raduj se, blažený Klimente, Bohonosný biskupe a mučedníku.

Kondak 10

Přišel jsi, svatý Klimente, na místo dnes zvané Inkerman, kam jsi byl svým soudcem do vyhnanství poslán. Tehdy jsi tu nalezl více než dva tisíce křesťanů odsouzených na těžké práce v kamenolomu, k nimž ses i ty připojil. Tak Pán Bůh skrze tebe poslal vězňům svou útěchu i milost, a proto mu s vděčností zazpívali: Aleluja.

Ikos 10

Když tě inkermanští křesťané spatřili a poznali v tobě biskupa, se slzami se k tobě shromáždili a pravili: „Pomodli se za nás, otče, abychom se stali hodnými zaslíbeních Kristových.“ Tehdy jsi jim odpověděl: „Důstojnými účastníky takové milosti mohou být pouze ti, kteří jako vy přijmou věnec mučednictví.“ Tak jsi spolu s nimi začal pracovat a dodával jim útěchu slovy laskavými, a proto i my k tobě, svatý Klimente, jako k Božímu služebníku voláme:

Raduj se, útěcho uvězněných.

Raduj se, osvícení doufajících.

Raduj se, učiteli křesťanské pokory.

Raduj se, sloupe pravé zbožnosti.

Raduj se, neboť k utišení žízně jsi pramen zázračně objevil.

Raduj se, neboť mnohé pohany jsi v tomto pramenu pokřtil.

Raduj se, neboť z pramenů vody živé jsi milost rozléval.

Raduj se, neboť vodami víry pravé jsi krajinu inkermanskou občerstvoval.

Raduj se, blažený Klimente, Bohonosný biskupe a mučedníku.

Kondak 11

Když se císař Traján dozvěděl, že v Inkermanu skrze tebe množství lidí v Krista uvěřilo, poslal svého vojevůdce, aby navštívil osady křesťanské a tebe, jako slavného služebníka Božího, zahubil. Císařův posel tě potom posadil do loďky a odvezl tě do středu moře, aby tě nikdo zachránit nemohl. Tehdy ti přivázal na šíji kotvu a vhodil tě do hlubin vod, a tak tvé tělo utopil. Tys však s odevzdaností přijal věnec mučednictví, a proto jsi Bohu zazpíval: Aleluja.

Ikos 11

Tvé utonutí, biskupe a mučedníku Klimente, věřící hlasitě oplakávali, ale tvoji učedníci Kornélius a Fibius se k nim obrátili a pravili: „Modleme se, aby nám Pán zjevil místo, kde v moři utonulo tělo našeho mučedníka, abychom je odtud mohli vyzdvihnout.“ Tu však ve vidění poznali, že mají tělo na dně mořském ponechat, neboť každého roku samo moře ustoupí, aby uvolnilo cestu všem, kteří budou chtít svaté ostatky uctít. Proto tě, blažený Klimente, oslavujeme a s bázní voláme:

Raduj se, neboť Kristovo evangelium jsi statečně ohlašoval.

Raduj se, neboť proti modlám pohanským jsi neúnavně vystupoval.

Raduj se, neboť za mnohé jsi utrpení statečně snášel.

Raduj se, neboť mnohé jsi do nebes doprovázel.

Raduj se, neboť skrze tebe Pán veliké zázraky učinil.

Raduj se, neboť jeho světlem jsi svět křesťanský ozářil.

Raduj se, neboť jako jeho věrný služebník ses osvědčil.

Raduj se, neboť v jediném Bohu v Trojici ses oslavil.

Raduj se, blažený Klimente, Bohonosný biskupe a mučedníku.

Kondak 12

Byzantský císař Nikefor zatoužil uctít tvou památku, svatý biskupe Klimente, avšak moře se nerozestoupilo jako v letech předchozích a ani potom. A když na stolec biskupský v Chersonu usedl blažený Georgios, velmi se rmoutil, neboť nedokázal pochopit, proč moře neotevírá cestu k tvým ostatkům, ale příkrovem svých vod je chrání. Proto vyzýval zbožné věřící k modlitbám, aby s vroucností Bohu zpívali: Aleluja.

Ikos 12

Za dnů blaženého Georgia, biskupa chersonského, připutovali do města dva slovanští učitelé, svatí Cyril a Metoděj. Spolu s nimi a se zástupem věřících vydal se biskup za zpěvu žalmů na břeh moře, neboť všichni toužili vyzdvihnout tvé svaté tělo, biskupe a mučedníku Klimente. Moře se však nerozestoupilo, a tak za soumraku usedli do lodi a vypluli po hladině. Tehdy v nočním šeru zazářilo z hlubin světlo, v jehož jasu se tvé ostatky objevily. Proto se zaradovali z tvého návratu, opěvovali tvou památku a volali:

Raduj se, neboť k tvým ostatkům nemocní putují.

Raduj se, neboť ve tvou pomoc plačící doufají.

Raduj se, neboť pro Krista pronásledovaní k tobě volají.

Raduj se, neboť všechny slovanské krajiny tebe uctívají.

Raduj se, neboť nad tvými zázraky se svět podivuje.

Raduj se, neboť moudrostí tvého učení se církev sjednocuje.

Raduj se, neboť tvá přímluva nás před nepřáteli pravé víry ochraňuje.

Raduj se, neboť tvůj příklad nám cestu do nebes osvěcuje.

Raduj se, blažený Klimente, Bohonosný biskupe a mučedníku.

Kondak 13

Chvályhodný služebníku Boží, biskupe a mučedníku Klimente, přijmi tuto píseň od těch, kteří oslavují tvou památku, a pros Všemohoucího Boha, aby nás posílil ve víře a zbožnosti, abychom nepřestávali oslavovat toho, jenž je podivuhodný ve svých mučednících, a jen jemu zpívali: Aleluja.

Modlitba

Chvályhodný biskupe a mučedníku Klimente, ty ses setkal se svatými apoštoly, slyšel jejich kázání a v jejich společenství jsi ve svém srdci zažehl plamen neutuchající lásky ke Kristu, našemu Bohu. A když ses stal nástupcem apoštola Petra, chránil jsi jednotu církve Kristovy svým moudrým učením, a proto se k tobě, svatý Klimente, obracíme a prosíme tě: Přimlouvej se za nás u našeho Pána a Boha, aby zachránil ty z nás, kteří se ocitli v tísni, aby se slitoval nad hříšníky, pozdvihl klesající, pomohl potřebným, uzdravil nemocné, nasytil hladové, vysvobodil nespravedlivě vězněné, povzbudil slabé, posilnil nerozhodné, sjednotil rozdělené a smířil znesvářené, aby všichni poznali, že je jediný a všemohoucí Bůh plný slitování a oslavovali převzácné a nejvznešenější jeho jméno, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Závěr
K: Nejvyšší moudrost.

L: Ctihodnější jsi nad cheruby a neporovnatelně slavnější nad serafy, bez porušení jsi porodila Boha Slovo: pravá Bohorodičko, velebíme tě.

K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, svatého našeho otce a mučedníka Klimenta, papeže římského, jehož památku si připomínáme, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.