Akathist ke cti ikony Matky Boží zvané „Kalich nevyčerpatelný”

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Kondak 1

Nepřemožitelnou a podivuhodnou pomoc darovala jsi nám prostřednictvím své ctihodné ikony, Bohorodičko Panno, neboť skrze ni jsi nás uzdravila z nemocí duševních i tělesných a z mnoha dalších strastí jsi nás vysvobodila. Za to s vděčností přinášíme tuto píseň chvály tobě, nejmilostivější naše zastánkyně. A protože jsme tě Kalichem nevyčerpatelným nazvali, nakloň svůj sluch vůči našemu zkroušenému hlasu, jenž k tobě z celého srdce volá, a z veškerého utrpení zachraň strádající, neboť k tobě s vírou voláme: Raduj se, Kalichu nevyčerpatelný, neboť tišíš naši žízeň duchovní.

Ikos 1

Mocnosti andělské a zástupy spravedlivých bez ustání oslavují tebe, Bohorodičku, královnu a přímluvkyni rodu lidského, jenž ve svých proviněních a hříších přebývá a tone. Vždyť k útěše a pomoci nám svou milost daruješ skrze milostné ikony, které jsou jako hvězdy nebeské po celé zemi rozesety. Proto se k jedné z nich, jež byla nazvána Kalichem nevyčerpatelným, utíkáme a z hlubin našich srdcí voláme:

Raduj se, neboť v tobě božství nepřístupné přebývá.

Raduj se, neboť bez ustání svůj lid udivuješ.

Raduj se, neboť utrpením naše hříchy očišťuješ.

Raduj se, neboť bolestmi naše neduhy uzdravuješ.

Raduj se, neboť svou milost mezi nás skrze své zázračné ikony rozděluješ.

Raduj se, neboť skrze jejich krásu naše srdce potěšuješ.

Raduj se, neboť rod lidský s Bohem podivuhodně usmiřuješ.

Raduj se, neboť nás od věčných muk ochraňuješ.

Raduj se, Kalichu nevyčerpatelný, neboť tišíš naši žízeň duchovní.

Kondak 2

Když jsi, Přečistá Vládkyně, spatřila srdce zarmoucená, duše zkroušené a hluboký žal těch, kteří trpěli v těžkých poutech zhoubných závislostí, rozhodla ses v blaženém městě Sepurchově prokázat svou milost a zjevila jsi svou ikonu Kalichem nevyčerpatelným nazvanou, aby každý, kdo se k ní s vírou a srdcem pokorným uchýlí, získal uzdravení všech svých neduhů a mohl z hloubi své duše zazpívat: Aleluja.

Ikos 2

Jakýsi muž stižený neduhem pijáctví uzřel ve snu ctihodného Barláma, který jej třikrát vyzval, aby se do blaženého města Sepurchova vydal a v klášteře vyhledal tvou svatou ikonu Kalichem nevyčerpatelným nazvanou. Obdivujeme proto tvou nesmírnou starostlivost, kterou vůči hříšníkům projevuješ, a s úctou voláme:

Raduj se, neboť skrze své zbožné služebníky hříšníkům slávu svých zázraků odhaluješ.

Raduj se, Kazatelko prozíravá, neboť hříšníkům stezku záchrany ukazuješ.

Raduj se, laskavá naše Učitelko, neboť nás svou láskou napravuješ.

Raduj se, neboť za své dary nás k vděčnosti vedeš.

Raduj se, neboť naše soužení na radost proměňuješ.

Raduj se, neboť nadějí nezdolnou nás potěšuješ.

Raduj se, neboť pouta našich zhoubných závislostí rozvazuješ.

Raduj se, neboť naše dobrá předsevzetí posiluješ.

Raduj se, Kalichu nevyčerpatelný, neboť tišíš naši žízeň duchovní.

Kondak 3

Moc Nejvyššího a milost Vládkyně nebeské posílily muže neduhem pijáctví stiženého, když uposlechl rady ctihodného Barláma. Vždyť ačkoliv měl nohy chromé, přišel na místo, na němž nalezl ikonu Přečisté Bohorodičky, a ihned se uzdravil ze svých nemocí duševních i tělesných, a proto z hloubi své duše s vděčností Bohu zazpíval: Aleluja.

Ikos 3

Stala ses, Bohorodičko Panno, bezedným pramenem a neubývajícím kalichem darů nebeských, a tak uzdravení docházeli nejen obyvatelé města Sepurchova, ale i všichni pravověrní křesťané jiných měst a obcí, kteří se utíkali k tvé podivuhodné ikoně, a proto s vděčností na rtech volali:

Raduj se, nádobo, do jaké se všechno naše utrpení nalévá.

Raduj se, kalichu, z něhož se radost naší spásy rozlévá.

Raduj se, neboť naše nemoci a bolesti léčíš.

Raduj se, neboť mocí svých modliteb naše závislosti krotíš.

Raduj se, neboť svým ctitelům vše užitečné rozděluješ.

Raduj se, neboť bezmeznou štědrost všem zjevuješ.

Raduj se, neboť k pokladnici hojných milostí nás vedeš.

Raduj se, neboť milosrdenství padlým hříšníkům prokazuješ.

Raduj se, Kalichu nevyčerpatelný, neboť tišíš naši žízeň duchovní.

Kondak 4

V niterné bouři pochybností a v pokání utíkají se četné zástupy lidí k tvému nevýslovnému milosrdenství, a aby byli osvobozeni z pout závislostí, z hloubi svého srdce vzývají Spasitele, jenž se z tebe narodil, a volají: Aleluja.

Ikos 4

Když Pán uzřel utrpení a slzy rodičů, žen i dětí těch, kdo byli okovy závislostí spoutáni, daroval jim tvou ikonu, Panno Přečistá, abys skrze ni rozdílela útěchu a duchovní radost, a proto k tobě se slzami vděčnosti voláme:

Raduj se, ovečko, která jsi porodila Beránka, jenž hříchy celého světa sňal.

Raduj se, kalichu, jenž vody radosti z pramene nesmrtelnosti načerpal.

Raduj se, posilo matek zarmoucených.

Raduj se, naděje zoufajících.

Raduj se, ochránkyně plačících.

Raduj se, útěcho a radosti trpících.

Raduj se, neboť hlas zhoubné závislosti tišíš.

Raduj se, neboť potřebným ruku pomocnou nabízíš.

Raduj se, Kalichu nevyčerpatelný, neboť tišíš naši žízeň duchovní.

Kondak 5

Svou ctihodnou ikonu jsi nám, Vládkyně, ukázala jako hvězdu, jež k Bohu zbloudilé přivádí, a proto s pohledem upřeným na tebe, Bohorodičko, z celého srdce s vírou prosíme, abys svou přímluvou uzdravila spoutané v okovech závislostí a všechny věřící naučila Bohu zpívat: Aleluja.

Ikos 5

Poznali jsme přeslavné zázraky a podivuhodná znamení, která se naplňují nejen skrze tvou ikonu, Matko Boží Sepurchovská, ale i skrze obrazy, jež byly podle tvé podoby vytvořeny, a proto se před tebou skláníme a s pokorou voláme:

Raduj se, neboť s rychlou pomocí vždy k plačícím přispěcháš.

Raduj se, neboť s laskavostí našim modlitbám nasloucháš.

Raduj se, neboť město Sepurchov svým požehnáním zahaluješ.

Raduj se, neboť v krajích moskevských slávu svých zázraků zjevuješ.

Raduj se, nevyčerpatelná pokladnice darů, jež se k uzdravení duše i těla rozdělují.

Raduj se, mocná ochránkyně všech, kdo o střídmost usilují.

Raduj se, věrná zastánkyně všech, kdo proti světu, tělu, ďáblu i závislostem bojují.

Raduj se, starostlivá přímluvkyně všech, kdo ve světě zbožně přebývají.

Raduj se, Kalichu nevyčerpatelný, neboť tišíš naši žízeň duchovní.

Kondak 6

Zvěstujeme tvá díla, Bohorodičko, která jsi učinila skrze svou ikonu Kalichem nevyčerpatelným nazvanou, a se slzami tě, Panno Přečistá, vzýváme: vysvoboď nás z pokušení, jež nám hrozí pouty závislostí, veď nás ke zdrženlivosti a nauč nás Bohu zpívat: Aleluja.

Ikos 6

Ve světle božské slávy hledíš, Bohorodičko Panno, na svého Syna, věčného Boha a Pána našeho Ježíše Krista, jenž se na tvé ikoně jako Dítě zjevuje a obraz svých přečistých tajemství ukazuje, aby nás, kteří se k němu s vírou utíkáme, z mrzkých závislostí zachránil. A protože se za nás u svého Syna bez ustání přimlouváš, se slzami vděčnosti voláme:

Raduj se, neboť skrze tebe se zástupy andělů radují.

Raduj se, neboť tebe lidé na zemi oslavují.

Raduj se, neboť tajemným zobrazením svého Syna nám tajemství Božské Eucharistie odhaluješ.

Raduj se, neboť neubývající chléb života věčného nám podivuhodně zjevuješ.

Raduj se, neboť jako kalich života a nesmrtelnosti nás do bran života věčného vedeš.

Raduj se, neboť z pramene neporušitelnosti a radosti naše duše vyprahlé občerstvuješ.

Raduj se, neboť s laskavostí opovrhované a opuštěné navštěvuješ.

Raduj se, neboť z propasti záhuby svým milosrdenstvím zoufalé vytahuješ.

Raduj se, Kalichu nevyčerpatelný, neboť tišíš naši žízeň duchovní.

Kondak 7

Jakýsi muž ti zatoužil vzdát díky, Bohorodičko, za uzdravení z neduhu pijáctví, a proto nechal ozdobit tvou podivuhodnou ikonu, jež se v městě Superchově nachází, a z hlubin svého srdce Bohu zazpíval: Aleluja.

Ikos 7

Nový zázrak spatřili jsme před tvou svatou ikonou, Panno Přečistá, když se služebník Boží Štěpán odevzdal pod tvou mateřskou ochranu a byl uzdraven z pout neduhu pijáctví. Tehdy z vděčnosti tvou ikonu ozdobil, tvou milost opěvoval a zvolal:

Raduj se, živonosný prameni uzdravení.

Raduj se, nádobo darů nebeských.

Raduj se, řeko, jež vlny uzdravení přinášíš.

Raduj se, moře, jež naše utrpení utápíš.

Raduj se, matko, jež hříšníkům naději přinášíš.

Raduj se, neboť svýma mateřskýma rukama padlé povznášíš.

Raduj se, neboť zbožná srdce radostí plníš.

Raduj se, neboť za naše dobrá přání sama Boha prosíš.

Raduj se, Kalichu nevyčerpatelný, neboť tišíš naši žízeň duchovní.

Kondak 8

Podivnou a zvláštní musí se lidem nevěřícím zdát zvěst o zázračných uzdraveních, která se rozdílejí skrze tvou ikonu Kalichem nevyčerpatelným nazvanou. My však věříme tvému zaslíbení, že milost tvého Syna spočine na této ikoně, a proto se před tvým obrazem skláníme, políbením jej uctíváme a Bohu zpíváme: Aleluja.

Ikos 8

Zástupy spoutaných rozličnými závislostmi vkládají veškerou svou naději do tebe, Panno Přečistá, která se skláníš k našim neduhům a bolestem. Vždyť kdo jiný nás hříšné vyvede z propasti záhuby nežli ty, naše Vládkyně? Proto jsme před tvým přečistým obrazem sklonili svá kolena a voláme:

Raduj se, neboť ty volání hříšníků nikdy neoslyšíš.

Raduj se, neboť svým ctitelům pomoc z nebes přinášíš.

Raduj se, neboť do hlubiny svého milosrdenství hříšníky uvádíš.

Raduj se, neboť zoufajícím naději navracíš.

Raduj se, neboť spoutaným neduhy závislostí svou ruku pomocnou nabízíš.

Raduj se, neboť trpělivé trpící svými milostmi těšíš.

Raduj se, neboť nemoci naše duševní i tělesné léčíš.

Raduj se, neboť světská pokušení nás přehlížet učíš.

Raduj se, Kalichu nevyčerpatelný, neboť tišíš naši žízeň duchovní.

Kondak 9

Všechny mocnosti andělské podivili se dílu tvého milosrdenství, Pane, neboť jsi hříšnému pokolení lidskému daroval mocnou zastánkyni a pomocnici, která se k našim neduhům sklání, z pout závislosti nás zachraňuje a věřící učí Bohu zpívat: Aleluja.

Ikos 9

Ani výřeční učenci nemohou vhodně oslavit slavnou tvou ikonu, Bohorodičko, jak bychom potom mohli my hříšní ústy poskvrněnými přinést důstojnou chválu naší zastánkyni? Když však hledíme na nesčetné zázraky, které jsi skrze svou ikonu učinila, s radostným srdcem i duší voláme:

Raduj se, neboť skrze svou svatou tvář nám své skutky zjevuješ.

Raduj se, neboť ze zármutku a soužení rychle vysvobozuješ.

Raduj se, neboť své odpůrce zahanbuješ.

Raduj se, neboť své ctitele ochraňuješ.

Raduj se, neboť září své laskavosti oblaka hříchů a pokušení rozháníš.

Raduj se, neboť naše duše láskou k sobě a svému Synu plníš.

Raduj se, neboť na stezku pokání nás moudře přivádíš.

Raduj se, neboť za dobrou odpověď při soudu posledním úpěnlivě prosíš.

Raduj se, Kalichu nevyčerpatelný, neboť tišíš naši žízeň duchovní.

Kondak 10

Zatoužila jsi, Bohorodičko Panno, zachránit zástupy spoutaných v okovech závislostí, a proto jsi darovala svou podivuhodnou ikonu, aby každý, kdo se před tvým milostným obrazem skloní, mohl doufat v uzdravení a s bázní a chvěním Bohu zpíval: Aleluja.

Ikos 10

Svou hradbu a štít v tobě, Bohorodičko, nalezli ti, kteří trpí v poutech závislostí, i ti, kteří se k tobě s vroucností utíkají a zbožně uctívají tvou svatou ikonu. Vždyť nám ji daroval náš Pán a Dárce veškerého dobra, aby ze zhoubných neduhů uzdravil a pozvedl strádající, a tak nás podnítil, abychom volali:

Raduj se, našich strastí a soužení utišení.

Raduj se, našich neduhů uzdravení.

Raduj se, našich skvrn a hříchů očištění.

Raduj se, naší temnoty osvícení.

Raduj se, neboť naše tělo smrtelné neporušitelností odíváš.

Raduj se, neboť naše modlitby svou přímluvou podpíráš.

Raduj se, neboť z našich neduhů nás pozvedáš.

Raduj se, neboť oblaka našich strastí přemáháš.

Raduj se, Kalichu nevyčerpatelný, neboť tišíš naši žízeň duchovní.

Kondak 11

Nepřehlížej, Panno Přečistá, naši píseň pokornou, kterou ti z hloubi srdce přinášíme, a neodvracej svou tvář od těch, kdo jsou spoutáni v okovech závislostí, ale pomoz jim i nám očistit se od poskvrny hříchu, abychom mohli důstojně a spravedlivě Bohu zazpívat: Aleluja.


Ikos 11

Připodobnila ses svíci zářivé, Panno Přesvatá, neboť tvůj svatý obraz paprsky milosti rozhání oblak hříchu a na stezku ctností navrací ty, kteří k tobě s vírou volají:

Raduj se, neboť pokušení tělesná nám přemáhat pomáháš.

Raduj se, neboť zbožné myšlenky našemu srdci sesíláš.

Raduj se, neboť svou přímluvou nás z bouří tohoto světa zachraňuješ.

Raduj se, neboť naše svědomí zatemnělé osvěcuješ.

Raduj se, neboť z mučivých závislostí nás osvobozuješ.

Raduj se, neboť k pokání a nápravě nás povzbuzuješ.

Raduj se, neboť srdce zatvrzelá obměkčuješ.

Raduj se, neboť duše v tvou pomoc doufající navštěvuješ.

Raduj se, Kalichu nevyčerpatelný, neboť tišíš naši žízeň duchovní.

Kondak 12

Milost Boží, jež vyzařuje z tvé ikony, Bohorodičko, přitahuje trpící, zoufalé, vdovy i sirotky a zvláště ty, kdo jsou spoutáni okovy pijáctví a jiných závislostí. Vždyť nikdo neodchází od Kalichu nevyčerpatelných milostí s prázdnou, ale skrze tvůj milostný obraz, Panno Přečistá, nachází uzdravení a s vděčností Bohu zpívá: Aleluja.

Ikos 12

Opěvujeme tvé podivuhodné skutky a nezměrnou milost, kterou jsi projevila zástupům spoutaným v okovech závislostí, a prosíme tě, Vládkyně, smiluj se nad námi, zachraň nás, navrať nás na cestu života a neopouštěj nás, neboť pod ochranu tvého pláště se utíkáme a voláme:

Raduj se, neboť všechny ke zdrženlivosti vedeš.

Raduj se, neboť rosou svých milostí plamen našich závislostí hasíš.

Raduj se, útočiště závislých.

Raduj se, pomocnice pokoušených.

Raduj se, povzbuzení malomyslných.

Raduj se, potěcho velkodušných.

Raduj se, pokoro pyšných.

Raduj se, povznesení a záchrano pokorných.

Raduj se, Kalichu nevyčerpatelný, neboť tišíš naši žízeň duchovní.

Kondak 13

Dobrotivá Matko nejmilostivějšího Pána našeho Ježíše Krista, vyslyš naše modlitby a vysvoboď nás ze všech našich neduhů duševních i tělesných, a zvláště pamatuj na své služebníky, kteří trpí v poutech závislostí, aby nezahynuli ve svém hříchu a beznaději, ale zachráněni a uzdraveni mohli spolu s tebou na věky Bohu zpívat: Aleluja.

Modlitba

Milostivá naše Vládkyně, naděje a útočiště opuštěných, ochránkyně putujících, pomocnice potřebných a zastánkyně plačících, k tobě voláme a tebe prosíme, neboť znáš naše utrpení a vidíš náš zármutek. Ujmi se nás a pomoz nám, vždyť po Bohu nemáme jinou naději ani jinou útěchu nežli v tobě, Matko trpících, obtížených a spoutaných. Shlédni proto na nás, nehodné hříšníky, a pros svého milovaného Syna našeho Pána Ježíše Krista, aby nás zachránil od všeho, co nás ponouká ke zlému a co nás spoutává, abychom osvobozeni a uzdraveni ze svých neduhů mohli opěvovat jeho svaté jméno na věky věků. Amen.

Závěr
K: Nejvyšší moudrost.
L: Ctihodnější jsi nad cheruby a neporovnatelně slavnější nad serafy, bez porušení jsi porodila Boha slovo: pravá Bohorodičko, velebíme tě.
L: Ve jménu Pánově požehnej, otče.

K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, který pro naši spásu uzdravuje neduhy našeho těla a duše, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.