Akathist ke cti ikony Matky Boží zvané „Kalich nevyčerpatelný”

Ikona Matky Boží zvaná „Kalich nevyčerpatelný“ je milostnou ikonou pocházející z ruského města Serpuchov. Stala se útočištěm všem, kdo jsou spoutáni jakýmikoliv závislostmi, ale i těm, kdo trpí důsledky závislosti svých blízkých. Ikona je spojena s legendou z r. 1878, která vypráví pozoruhodný příběh o zázračném uzdravení jakéhosi rolníka a vysloužilého vojáka ze závislosti na alkoholu, jehož příklad v naději na vyslyšení úspěšně následovalo mnoho trpících. Svátek ikony je slaven 18. května podle stylu gregoriánského kalendáře a 5. května podle stylu kalendáře juliánského.

Obvyklý začátek

Je-li přítomen kněz:

K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.

L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

Není-li přítomen kněz:

Pro modlitby své přečisté Matky, Pane Ježíši Kriste, Bože náš, smiluj se nad námi. Amen.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.

Pane, očisti nás od našich hříchů.

Vládce, odpusť nám naše nepravosti.

Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.

L: Amen.

Kondak 1

Nepřemožitelnou a podivuhodnou pomoc jsi nám darovala prostřednictvím své ctihodné ikony, Bohorodičko Panno, neboť skrze ni jsi nás uzdravila z nemocí duševních i tělesných a vysvobodila jsi nás z mnoha dalších strastí. Za to s vděčností přinášíme tuto píseň chvály tobě, naše nejmilostivější zastánkyně. A protože jsme tě nazvali Kalichem nevyčerpatelným, nakloň svůj sluch vůči našemu zkroušenému hlasu, jenž k tobě z celého srdce volá, a z veškerého utrpení zachraň strádající, neboť k tobě s vírou voláme: Raduj se, Kalichu nevyčerpatelný, neboť tišíš naši duchovní vyprahlost.

Ikos 1

Mocnosti andělské a zástupy spravedlivých bez ustání oslavují tebe, Bohorodičku, královnu a přímluvkyni lidského rodu, jenž přebývá ve svých proviněních a tone ve svých hříších. Vždyť k útěše a pomoci nám daruješ svou lásku skrze milostné ikony, které jsou jako nebeské hvězdy rozesety po celé zemi. Proto se utíkáme k jedné z nich, jež byla nazvána Kalichem nevyčerpatelným, a z hlubin našich srdcí voláme:

Raduj se, neboť v tobě přebývá božství nepřístupné.

Raduj se, neboť bez ustání udivuješ svůj lid.

Raduj se, neboť utrpením očišťuješ naše hříchy.

Raduj se, neboť bolestmi uzdravuješ naše neduhy.

Raduj se, neboť svou milost mezi nás rozděluješ skrze své zázračné ikony.

Raduj se, neboť skrze jejich krásu potěšuješ naše srdce.

Raduj se, neboť lidský rod podivuhodně usmiřuješ s Bohem.

Raduj se, neboť nás chráníš před věčnými mukami.

Raduj se, Kalichu nevyčerpatelný, neboť tišíš naši duchovní vyprahlost.

Kondak 2

Když jsi, Přečistá Vládkyně, spatřila veliké množství zarmoucených srdcí, zkroušených duší a hluboký žal těch, kteří trpěli v těžkých poutech zhoubných závislostí, rozhodla ses v blaženém městě Serpuchově prokázat svou milost a zjevila jsi svou ikonu nazvanou Kalichem nevyčerpatelným, aby každý, kdo se k ní s vírou a zkroušeným srdcem uchýlí, získal uzdravení všech svých neduhů a mohl z hloubi své duše zazpívat: Aleluja.

Ikos 2

Jakýsi muž stižený neduhem pijáctví uzřel ve snu ctihodného Barláma, který jej třikrát vyzval, aby se do blaženého města Serpuchova vydal a v klášteře vyhledal tvou svatou ikonu nazvanou Kalichem nevyčerpatelným. Obdivujeme proto tvou nesmírnou starostlivost, kterou vůči hříšníkům projevuješ, a s úctou voláme:

Raduj se, neboť skrze své zbožné služebníky odhaluješ hříšníkům slávu svých zázraků.

Raduj se, prozíravá kazatelko, neboť hříšníkům ukazuješ stezku záchrany.

Raduj se, laskavá naše učitelko, neboť nás napravuješ svou láskou.

Raduj se, neboť nás za své dary vedeš k vděčnosti.

Raduj se, neboť naše soužení proměňuješ v radost.

Raduj se, neboť nás potěšuješ nezdolnou nadějí.

Raduj se, neboť rozvazuješ pouta našich zhoubných závislostí.

Raduj se, neboť posiluješ naše dobrá předsevzetí.

Raduj se, Kalichu nevyčerpatelný, neboť tišíš naši duchovní vyprahlost.

Kondak 3

Moc Nejvyššího a milost nebeské Vládkyně posílily muže stiženého neduhem pijáctví, když uposlechl rady ctihodného Barláma. Vždyť ačkoliv měl nohy chromé, přišel na místo, na němž nalezl ikonu Přečisté Bohorodičky, a ihned se uzdravil ze svých duševních i tělesných nemocí, a proto s vděčností z hloubi své duše Bohu zazpíval: Aleluja.

Ikos 3

Stala ses, Bohorodičko Panno, bezedným pramenem a neubývajícím kalichem nebeských darů, a tak uzdravení docházeli nejen obyvatelé města Serpuchova, ale i všichni pravověrní křesťané jiných měst a obcí, kteří se utíkali k tvé podivuhodné ikoně, a proto s vděčností na rtech volali:

Raduj se, nádobo, do jaké se nalévá všechno naše utrpení.

Raduj se, kalichu, z něhož se rozlévá radost naší spásy.

Raduj se, neboť léčíš naše nemoci a bolesti.

Raduj se, neboť mocí svých modliteb krotíš naše závislosti.

Raduj se, neboť svým ctitelům rozděluješ vše užitečné.

Raduj se, neboť všem zjevuješ bezmeznou štědrost.

Raduj se, neboť nás vedeš k pokladnici hojných milostí.

Raduj se, neboť padlým hříšníkům prokazuješ milosrdenství.

Raduj se, Kalichu nevyčerpatelný, neboť tišíš naši duchovní vyprahlost.

Kondak 4

V niterné bouři pochybností a v pokání utíkají se četné zástupy lidí k tvému nevýslovnému milosrdenství, a aby byli osvobozeni z pout závislostí, z hloubi svého srdce vzývají Spasitele, jenž se z tebe narodil, a volají: Aleluja.

Ikos 4

Když Pán shlédl na utrpení a slzy rodičů, žen i dětí těch, kdo byli spoutáni okovy závislostí, daroval jim tvou ikonu, Přečistá Panno, abys skrze ni rozdílela útěchu a duchovní radost, a proto k tobě se slzami vděčnosti voláme:

Raduj se, ovečko, která jsi porodila Beránka, jenž snímá hříchy celého světa.

Raduj se, kalichu, jenž načerpal vody radosti z pramene nesmrtelnosti.

Raduj se, posilo matek zarmoucených.

Raduj se, naděje zoufajících.

Raduj se, ochránkyně plačících.

Raduj se, útěcho a radosti trpících.

Raduj se, neboť tišíš hlas zhoubné závislosti.

Raduj se, neboť potřebným nabízíš ruku pomocnou.

Raduj se, Kalichu nevyčerpatelný, neboť tišíš naši duchovní vyprahlost.

Kondak 5

Svou ctihodnou ikonu jsi nám, Vládkyně, ukázala jako hvězdu, jež k Bohu přivádí zbloudilé, a proto s pohledem upřeným na tebe, Bohorodičko, z celého srdce s vírou prosíme, abys svou přímluvou uzdravila spoutané v okovech závislostí a všechny věřící naučila Bohu zpívat: Aleluja.

Ikos 5

Poznali jsme přeslavné zázraky a podivuhodná znamení, která se naplňují nejen skrze tvou ikonu, Matko Boží Serpuchovská, ale i skrze obrazy, jež byly podle tvé podoby vytvořeny, a proto se před tebou skláníme a s pokorou voláme:

Raduj se, neboť s rychlou pomocí vždy spěcháš k plačícím.

Raduj se, neboť s laskavostí našim modlitbám nasloucháš.

Raduj se, neboť město Serpuchov zahaluješ svým požehnáním.

Raduj se, neboť v krajích moskevských zjevuješ slávu svých zázraků.

Raduj se, nevyčerpatelná pokladnice darů, jež se rozdělují k uzdravení duše i těla.

Raduj se, mocná ochránkyně všech, kdo o střídmost usilují.

Raduj se, věrná zastánkyně všech, kdo proti světu, tělu, ďáblu i závislostem bojují.

Raduj se, starostlivá přímluvkyně všech, kdo ve světě zbožně přebývají.

Raduj se, Kalichu nevyčerpatelný, neboť tišíš naši duchovní vyprahlost.

Kondak 6

Zvěstujeme tvá díla, Bohorodičko, která jsi učinila skrze svou ikonu nazvanou Kalichem nevyčerpatelným, a se slzami tě, Přečistá Panno, vzýváme: vysvoboď nás z pokušení, jež nám hrozí pouty závislostí, veď nás ke zdrženlivosti a nauč nás Bohu zpívat: Aleluja.

Ikos 6

Ve světle božské slávy hledíš, Bohorodičko Panno, na svého Syna, věčného Boha a našeho Pána Ježíše Krista, jenž se na tvé ikoně zjevuje v podobě Dítěte a ukazuje obraz svých přečistých tajemství, aby nás, kteří se k němu s vírou utíkáme, zachránil z mrzkých závislostí. A protože se za nás u svého Syna bez ustání přimlouváš, se slzami vděčnosti voláme:

Raduj se, neboť skrze tebe se radují zástupy andělů.

Raduj se, neboť tebe lidé na zemi oslavují.

Raduj se, neboť tajemným zobrazením svého Syna nám odhaluješ tajemství Božské Eucharistie.

Raduj se, neboť nám podivuhodně zjevuješ neubývající chléb života věčného.

Raduj se, neboť jako kalich života a nesmrtelnosti nás vedeš do bran věčného života.

Raduj se, neboť z pramene neporušitelnosti a radosti občerstvuješ naše vyprahlé duše.

Raduj se, neboť s laskavostí navštěvuješ opovrhované a opuštěné.

Raduj se, neboť svým milosrdenstvím z propasti záhuby vytahuješ zoufalé.

Raduj se, Kalichu nevyčerpatelný, neboť tišíš naši duchovní vyprahlost.

Kondak 7

Jakýsi muž ti zatoužil vzdát díky, Bohorodičko, za uzdravení z neduhu pijáctví, a proto nechal ozdobit tvou podivuhodnou ikonu, jež se nachází v městě Superchově, a z hlubin svého srdce Bohu zazpíval: Aleluja.

Ikos 7

Nový zázrak jsme spatřili před tvou svatou ikonou, Přečistá Panno, když se Boží služebník Štěpán odevzdal pod tvou mateřskou ochranu a byl uzdraven z pout neduhu pijáctví. Tehdy z vděčnosti ozdobil tvou ikonu, opěvoval tvou milost a zvolal:

Raduj se, živonosný prameni uzdravení.

Raduj se, nádobo nebeských darů.

Raduj se, řeko, jež přinášíš vlny uzdravení.

Raduj se, moře, jež utápíš naše utrpení.

Raduj se, matko, jež hříšníkům přinášíš naději.

Raduj se, neboť svýma mateřskýma rukama povznášíš padlé hříšníky.

Raduj se, neboť zbožná srdce naplňuješ radostí.

Raduj se, neboť za naše dobrá přání se sama přimlouváš u Boha.

Raduj se, Kalichu nevyčerpatelný, neboť tišíš naši duchovní vyprahlost.

Kondak 8

Podivnou a zvláštní se musí nevěřícím lidem zdát zvěst o zázračných uzdraveních, která se rozdílejí skrze tvou ikonu nazvanou Kalichem nevyčerpatelným. My však věříme tvému zaslíbení, že na této ikoně spočine milost tvého Syna, a proto se skláníme před tvým obrazem, políbením jej uctíváme a Bohu zpíváme: Aleluja.

Ikos 8

Zástupy spoutaných rozličnými závislostmi vkládají veškerou svou naději do tebe, Přečistá Panno, která se skláníš k našim neduhům a bolestem. Vždyť kdo jiný nás hříšné vyvede z propasti záhuby nežli ty, naše Vládkyně? Proto jsme před tvým přečistým obrazem sklonili svá kolena a voláme:

Raduj se, neboť ty nikdy neoslyšíš volání hříšníků.

Raduj se, neboť svým ctitelům přinášíš pomoc z nebes.

Raduj se, neboť hříšníky uvádíš do hlubiny svého milosrdenství.

Raduj se, neboť zoufajícím vracíš naději.

Raduj se, neboť spoutaným neduhy závislostí nabízíš svou pomocnou ruku.

Raduj se, neboť trpělivé trpící těšíš svými milostmi.

Raduj se, neboť léčíš naše duševní i tělesné nemoci.

Raduj se, neboť nás učíš přehlížet světská pokušení.

Raduj se, Kalichu nevyčerpatelný, neboť tišíš naši duchovní vyprahlost.

Kondak 9

Všechny andělské mocnosti se podivily dílu tvého milosrdenství, Pane, neboť jsi hříšnému lidskému pokolení daroval mocnou zastánkyni a pomocnici, která se sklání k našim neduhům, zachraňuje nás z pout závislosti a věřící učí Bohu zpívat: Aleluja.

Ikos 9

Ani výřeční učenci nemohou vhodně oslavit tvou milostnou ikonu, Bohorodičko, jak bychom potom mohli my, nehodní hříšníci, přinést poskvrněnými ústy důstojnou chválu naší zastánkyni? Když však hledíme na nesčetné zázraky, které jsi skrze svou ikonu učinila, s radostným srdcem i duší voláme:

Raduj se, neboť skrze svou svatou tvář nám zjevuješ své skutky.

Raduj se, neboť rychle vysvobozuješ ze zármutku a soužení.

Raduj se, neboť zahanbuješ své odpůrce.

Raduj se, neboť ochraňuješ své ctitele.

Raduj se, neboť září své laskavosti rozháníš oblaka hříchů a pokušení.

Raduj se, neboť naše duše plníš láskou k sobě a svému Synu.

Raduj se, neboť nás moudře přivádíš na stezku pokání.

Raduj se, neboť nám úpěnlivě vyprošuješ dobrou odpověď při posledním soudu.

Raduj se, Kalichu nevyčerpatelný, neboť tišíš naši duchovní vyprahlost.

Kondak 10

Zatoužila jsi, Bohorodičko Panno, zachránit zástupy spoutaných v okovech závislostí, a proto jsi darovala svou podivuhodnou ikonu, aby každý, kdo se před tvým milostným obrazem skloní, mohl doufat v uzdravení a s bázní a chvěním Bohu zpíval: Aleluja.

Ikos 10

Svou hradbu a štít v tobě, Bohorodičko, nalezli ti, kteří trpí v poutech závislostí, i ti, kteří se k tobě s vroucností utíkají a zbožně uctívají tvou svatou ikonu. Vždyť nám ji daroval náš Pán a Dárce veškerého dobra, aby ze zhoubných neduhů uzdravil a pozvedl strádající, a tak nás podnítil, abychom volali:

Raduj se, utišení našich strastí a soužení.

Raduj se, uzdravení našich neduhů.

Raduj se, očištění našich skvrn a hříchů.

Raduj se, osvícení naší temnoty.

Raduj se, neboť naše smrtelné tělo odíváš neporušitelností.

Raduj se, neboť naše modlitby podpíráš svou přímluvou.

Raduj se, neboť nás pozvedáš z našich neduhů.

Raduj se, neboť přemáháš oblaka našich strastí.

Raduj se, Kalichu nevyčerpatelný, neboť tišíš naši duchovní vyprahlost.

Kondak 11

Nepřehlížej, Přečistá Panno, naši pokornou píseň, kterou ti z hloubi srdce přinášíme, a neodvracej svou tvář od těch, kdo jsou spoutáni v okovech závislostí, ale pomoz jim i nám očistit se od poskvrny hříchu, abychom mohli důstojně a spravedlivě Bohu zazpívat: Aleluja.

Ikos 11

Připodobnila ses zářivé svíci, Přesvatá Panno, neboť tvůj svatý obraz skrze paprsky Boží milosti rozhání oblak hříchu a na stezku ctností navrací ty, kteří k tobě s vírou volají:

Raduj se, neboť nám pomáháš přemáhat tělesná pokušení.

Raduj se, neboť našemu srdci sesíláš zbožné myšlenky.

Raduj se, neboť nás z bouří tohoto světa zachraňuješ svou přímluvou.

Raduj se, neboť osvěcuješ naše zatemnělé svědomí.

Raduj se, neboť nás osvobozuješ z mučivých závislostí.

Raduj se, neboť nás povzbuzuješ k pokání a nápravě.

Raduj se, neboť obměkčuješ srdce zatvrzelá.

Raduj se, neboť navštěvuješ duše, jež ve tvou pomoc doufají.

Raduj se, Kalichu nevyčerpatelný, neboť tišíš naši duchovní vyprahlost.

Kondak 12

Milost Boží, jež vyzařuje z tvé ikony, Bohorodičko, přitahuje trpící, zoufalé, vdovy i sirotky a zvláště ty, kdo jsou spoutáni okovy pijáctví a jiných závislostí. Vždyť nikdo neodchází od Kalichu nevyčerpatelných milostí s prázdnou, ale skrze tvůj milostný obraz, Přečistá Panno, nachází uzdravení a s vděčností Bohu zpívá: Aleluja.

Ikos 12

Opěvujeme tvé podivuhodné skutky a nezměrnou milost, kterou jsi projevila zástupům spoutaných v okovech závislostí, a prosíme tě, Vládkyně, smiluj se nad námi, zachraň nás, navrať nás na cestu života a neopouštěj nás, neboť se utíkáme pod ochranu tvého pláště a voláme:

Raduj se, neboť všechny vedeš ke zdrženlivosti.

Raduj se, neboť plamen našich závislostí hasíš rosou svých milostí.

Raduj se, útočiště závislých.

Raduj se, pomocnice pokoušených.

Raduj se, povzbuzení malomyslných.

Raduj se, potěcho velkodušných.

Raduj se, pokoro pyšných.

Raduj se, povznesení a záchrano pokorných.

Raduj se, Kalichu nevyčerpatelný, neboť tišíš naši duchovní vyprahlost.

Kondak 13

Dobrotivá Matko našeho nejmilostivějšího Pána Ježíše Krista, vyslyš naše modlitby a vysvoboď nás ze všech našich duševních i tělesných neduhů, a zvláště pamatuj na ty, kteří trpí v poutech závislostí, aby nezahynuli ve svém hříchu a beznaději, ale zachráněni a uzdraveni mohli spolu s tebou na věky Bohu zpívat: Aleluja.

Modlitba

Naše milostivá Vládkyně, naděje a útočiště opuštěných, ochránkyně putujících, pomocnice potřebných a zastánkyně plačících, k tobě voláme a tebe prosíme, neboť znáš naše utrpení a vidíš náš zármutek. Ujmi se nás a pomoz nám, vždyť po Bohu nemáme jinou naději ani jinou útěchu nežli v tobě, Matko trpících, obtížených a spoutaných. Shlédni proto na nás, nehodné hříšníky, a pros svého milovaného Syna našeho Pána Ježíše Krista, aby nás zachránil od všeho, co nás ponouká ke zlému a co nás spoutává, abychom osvobozeni a uzdraveni ze svých neduhů mohli opěvovat jeho svaté jméno na věky věků. Amen.

Závěr

Je-li přítomen kněz:

K: Nejvyšší moudrost.

L: Ctihodnější jsi nad cheruby a neporovnatelně slavnější nad serafy, bez porušení jsi porodila Boha Slovo: pravá Bohorodičko, velebíme tě.

K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, který pro naši spásu uzdravuje neduhy našeho těla a duše, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, silou ctihodného a oživujícího kříže, na přímluvu svatých ctihodných a veškeré chvály hodných apoštolů, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.

L: Amen.

Není-li přítomen kněz:

Ctihodnější jsi nad cheruby a neporovnatelně slavnější nad serafy, bez porušení jsi porodila Boha Slovo: pravá Bohorodičko, velebíme tě.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

Pro modlitby své přečisté Matky, Pane Ježíši Kriste, Bože náš, smiluj se nad námi. Amen.