Akathist Setkání našeho Pána, Boha a Spasitele Ježíše Krista

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Akathist setkání Páně se Simeonem

Kondak 1

Raduj se, milostiplná Bohorodičko Panno, neboť z tebe zazářilo Slunce spravedlnosti – Kristus náš Bůh, který osvěcuje ty, jež v temnotě přebývají. Vesel se i ty, starče spravedlivý, neboť ve své náruči jsi objal Vykupitele našich duší, který nám vzkříšení daroval, a proto zpíváme: Ježíši, vyjdi na setkání s duší mou.

Ikos 1

Otevřete se dnes brány nebeské, neboť Slovo Otcovo, jež nemá počátku, se jako dítě čtyřicetidenní dobrovolně nechává svou Matkou do chrámu uvést, a proto voláme: 

Ježíši, jenž nemáš počátku.

Ježíši, spolu s Otcem oslavovaný.

Ježíši, spolu s Otcem jedné podstaty.

Ježíši, nestvořený.

Ježíši, vyjdi na setkání s duší mou.

Kondak 2

Ozdob svůj stánek, Sione, a Marii jako bránu nebes přivítej, vždyť se zjevila jako trůn cherubínský, když na svých rukách nesla Syna Božího, jehož zvěstujeme a jemuž zpíváme: Aleluja.

Ikos 2

Toho, jenž před věky z Otce zazářil, přinesla do chrámu Matka, která manželské spojení nepoznala, a proto s radostí zvolala:

Ježíši, naplnění mé radosti.

Ježíši, potěcho srdce mého.

Ježíši, spáso pokolení lidského.

Ježíši, jemuž se klaní andělé.

Ježíši, vyjdi na setkání s duší mou.

Kondak 3

Dvě holoubátka jako znamení starého i nového zákona s pokorou přijal od Josefa chrám jeruzalémský. I my hledíme na podivuhodné Boží sestoupení a zpíváme: Aleluja.

Ikos 3

Přijmi, spravedlivý Simeone, do své náruče Pána slávy, jako Nemluvňátko – pravila Přečistá – a s radostí mu zazpívej:

Ježíši, který ses pro nás na zemi vtělil.

Ježíši, který ses jako světlo večerní odhalil.

Ježíši, který ses jako pravda světu zjevil.

Ježíši, kterého proroci zvěstovali.

Ježíši, vyjdi na setkání s duší mou.

Kondak 4

Když Simeon spatřil Božské Dítě Ježíše, pravil: Bojím se a zdráhám svýma rukama obejmout tebe, Vládce. Avšak toužím po tvém pokoji, a proto s bázní a chvěním volám: Aleluja.

Ikos 4

Zástupy andělské se podivují zázraku podivuhodného Božího sestoupení, neboť vidí, jak toho, před nímž se třesou všechny mocnosti nebeské, nyní objímají ruce Simenovy, jenž s pohnutím volá:

Ježíši, propusť nyní svého služebníka.

Ježíši, kterého můj národ očekával.

Ježíši, který jsi světu zazářil.

Ježíši, který jsi pokoj duši seslal.

Ježíši, vyjdi na setkání s duší mou.

Kondak 5

Pověz, Simeone, proč v chrámě Božím stojíš a s bázní se duchovně chvěješ? Vždyť jsi byl uznán za hodného vlastním zrakem Boha spatřit, a proto svého Stvořitele a Pána přivítej a s radostí mu zazpívej: Aleluja.

Ikos 5

Proroci tě, Ježíši, zvěstovali jen tak, nakolik jim bylo dovoleno tebe spatřit. Avšak nyní ses sám dobrovolně v těle světu zjevil, a proto voláme:

Ježíši, který jsi sám sebe jako svaté Nemluvně v oběť přinesl.

Ježíši, který ses v podobě dítěte vtělil.

Ježíši, který ses do chrámu přinést nechal.

Ježíši, který ve své náruči vše uchováváš.

Ježíši, vyjdi na setkání s duší mou.

Kondak 6

Spolu s Otcem na trůnu slávy na věky přebýváš, a přece jsi přišel na zemi, aby ses z Panny narodil. Tehdy tě Simeon do své náruče přijal, a tak jsi potěšil služebníka svého, který zpívá: Aleluja.

Ikos 6

Když tě, Pane, Simeon přijal do své náruče, zaradoval se a zvolal: Mé oči uviděly tvou spásu, tajemství od počátku věků zahalené. Proto do života nepomíjejícího propusť svého služebníka, který k tobě, Pane, volá:

Ježíši, před tebou se chvějí cherubíni.

Ježíši, tebe velebí serafíni.

Ježíši, tebe oslavují andělé.

Ježíši, tobě se klaní archandělé.

Ježíši, vyjdi na setkání s duší mou.

Kondak 7

Vytrvejte ruce Simeonovy, které v chrámě v podobě nemluvněte Krista chováte, abychom mu i my, věřící, mohli zazpívat: Aleluja.

Ikos 7

Veselte se, nebesa, raduj se, země, chválou se naplň, spravedlivý Simeone, a k Pánu volej:

Ježíši, prameni života.

Ježíši, člověče viditelný a Bože pravý.

Ježíši, který jsi všechno stvoření moudře učinil.

Ježíši, který jsi světlo od tmy oddělil.

Ježíši, vyjdi na setkání s duší mou.

Kondak 8

Položil ses, Pane, na Sionu jako kámen nárožní, o nějž pyšní klopýtají, ale věřícím stal se skálou spásy. A protože i my jsme tě s vírou přijali, s radostí zpíváme: Aleluja.

Ikos 8

Bohorodičko Panno, i tvou duší pronikne meč, pravil Simeon, neboť svého Syna na kříži spatříš, a proto voláme:

Ježíši, zemi jsi na vodách upevnil.

Ježíši, souší jsi vody ohradil.

Ježíši, oběť jsi za nás přinesl.

Ježíši, můj život jsi posvětil.

Ježíši, vyjdi na setkání s duší mou.

Kondak 9

Pane, zjevil ses jako světlo k osvícení pohanům a jako počátek nové milosti, a proto ti všechny národy zpívají: Aleluja.

Ikos 9

Prorokyně Anno, dcero Fanuelova, přistup a spolu s námi Kristu Pánu s vděčností volej:

Ježíši, Beránku na věky probodený.

Ježíši, Chlebe života všem z lásky podaný.

Ježíši, Prameni nevyčerpatelný.

Ježíši, Synem člověka nazvaný.

Ježíši, vyjdi na setkání s duší mou.

Kondak 10

Přistupte všichni, zbožnými písněmi oslavte Krista a přijměte jej, jako jej Simeon přijal, a s radostí mu zazpívejte: Aleluja.

Ikos 10

Lide pravověrný, jenž jsi uzřel slávu Emanuelovu, raduj se a se zbožností volej:

Ježíši, přijmi ty, kteří tě s vírou opěvují.

Ježíši, spas ty, kteří dnes v chrámě při tobě stojí.

Ježíši, naši chválu přijmi.

Ježíši, naše srdce zatvrzelá obměkči.

Ježíši, vyjdi na setkání s duší mou.

Kondak 11

Jako kdysi vstoupil Pán do chrámu jeruzalémského, tak i v poslední den za zvuku polnice sestoupí z nebes a vzkřísí zemřelé křesťany. Kéž si potom vzpomene i na nás, kteří zůstaneme naživu, abychom spolu s nimi byli uchváceni v oblacích do vzduchu vstříc Pánu a směli mu zazpívat: Aleluja.

Ikos 11

Až přijde Syn člověka ve své slávě, kéž se jako sníh čistotou zaskvějeme a spolu se spravedlivými pannami přijdeme přivítat pravé Světlo a budeme volat:

Ježíši, milostivý.

Ježíši, spravedlivý.

Ježíši, tys nás do svého království povolal.

Ježíši, tys nás jeho dědici učinil.

Ježíši, vyjdi na setkání s duší mou.

Kondak 12

Sám Zákonodárce zákon zachoval, neboť nepřišel, aby zákon a proroky zrušil, ale aby je naplnil. Potom ve své moudrosti poučil ty, jež se jeho strašného soudu obávají, aby s láskou zachovávali dvě z největších přikázání, na nichž spočívá celý zákon i proroci. Vždyť každý, kdo tato přikázání s láskou následuje, získá jako úděl království, které je pro nás připravené od založení světa, a proto s vděčností zpíváme: Aleluja.

Ikos 12

Dnes Světlo ze Světla vzešlo, a proto oslavme jasný svátek setkání Páně. Své srdce jako hrdličku k nebesům pozvedněme a spolu s anděli se veselme, s Bohorodičkou Pannou se radujme, se svatým Josefem své dary k oběti přinesme, se starcem Simeonem do své náruče Krista přijměme a spolu s prorokyní Annou volejme:

Ježíši, ty jsi nad smrtí zvítězil.

Ježíši, ty jsi z nás prokletí sejmul.

Ježíši, ty jsi celé stvoření zachránil.

Ježíši, ty jsi celý svět obnovil.

Ježíši, vyjdi na setkání s duší mou.

Kondak 13

Lůno panenské jsi svým vtělením posvětil, Pane, a ruce Simeonovy jsi svým setkáním požehnal. Vyjdi proto z bran svého království vstříc setkání s mou duší, odpusť jí mnohá provinění a na konci tohoto pozemského putování ji přijmi do svých svatých rukou, aby ti mohla s vděčností zazpívat: Aleluja.

Závěr

K: Nejvyšší moudrost.

L: Ctihodnější jsi nad cheruby a neporovnatelně slavnější nad serafy, bez porušení jsi porodila Boha Slovo: pravá Bohorodičko, velebíme tě.

L: Ve jménu Pánově požehnej, otče.

K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, který pro naši spásu dobrovolně spočíval v náruči spravedlivého Simeona, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, silou ctihodného a životodárného kříže, na přímluvu svatých ctihodných a veškeré slávy hodných apoštolů, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.

L: Amen.